close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
MADDE l2-ihaleye igtirak etmek isteyenlerin, gegici teminat makbuzu veya
mektubu (Banka teyit yazrsr ile birlikte), TC Kimlik numarasr belirtir ntifus hiiviyeti sureti,
ikametgah belgesi, (Tiizel kiqilerde ise, siciline kayrth oldu[u oda veya mesleki tegekkiilden,
yrlr iginde altnmrg sicil belgesi, teklifte bulunacak kiginin tasdikli yetki belgesi,imza sirkiileri
ve vekaletname), ortak katrhm halinde orlak giriqim beyannamesi ile birlikte ihale saatine
kadar jstanbul Defterdarhgr-Kat:l Cagaloglu-iST. toplanacak olan ihale kornisyonu
Bagkanlrfrna bagvurmalarr gerekmektedir. ihale saatinden sonra yaprlan baqvurular kabul
edilmez
MADDE l3-Tagrnmaz mal arsa vasrflr olup, tamamr 7 kath bina tecavtizri olarak
iggalli durumdadrr.
.
IvIADDE 14- 21.06.2009 tasdik tarihli l/1000 olgekli Bahgelievler Revizyon
Uygularna imar Planrnda, KAKS:1.50 yaprlanma gartlarrnda ticaret + hizmet alanrnda
kalmaktadrr.
l\ncak sciz konusu parsel tek baqrna yaprlanma gartlannr sa[lamadr[rndan
1091 0 parselle
komEu
tevhit edilmesi gerekmektedir.
I{ADDE l5- Tapu ki.itiigUntin beyanlar hanesinde
10910 parselle tevhid gartr r,'ardrr.
MADDE l6-Hazineye ait tagrnmaz mallann satrg ve devir iglemlerinde KDV'de
olmak tizere vergi, resim ve hargtan miistesnadrr. Satrq tarihini takip eden yrldan itibaren beq
yrl stire ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktrr.
MADDE 17- 2863 saytlt kanuna gore diizenlenmiq sertifika 6deme aracr olarak
kabul edlilmeyecektir.
Bu gartlar 17 maddeden ibarettir.
"Bu qaftnamedeki yazir hususlan oldu[u gibi kabul ve taahhiit ederim. Her
tebligat. aqafrdaki adresime yaprlabilir. "
I\'zltigterinin (Tiizel kiqiliklerde yetkili temsilcinin)
:\dr, soyadr
'1.
ebligat adresi
imza tarihi
imza
gegit
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content