close

Enter

Log in using OpenID

6. Sınıf BDS Çözümleri / Deneme 1 1366 TÜRKÇE

embedDownload
6. Sınıf BDS Çözümleri / Deneme 1
1366
11.
T ÜRKÇE
1.
Verilen paragrafta türkülerin saz şairleri tarafından söylendiğine dair bir bilgi verilmemiştir.
Konya Ovası Türkiye'nin buğday ambarıdır.
Yukarıdaki cümlede ‘ova' sözcüğü özel isme dahil olduğu için yani ikisi bir olup bir yeri karşıladığı
için büyük harfle başlar. Eğer ‘ova' sözcüğünü çıkarıp sadece Konya dersek aklımıza Konya
Ovası değil, Konya şehri gelecektir. Bu durum
Ağrı Dağı içinde geçerlidir.
Cevap: A
2.
Verilen deyimler ile deyimlerin anlamları arasındaki doğru eşleştirme B seçeneğinde bulunmaktadır.
Cevap: C
Cevap: B
3.
12.
B seçeneğinde, sözü edilen kişinin Ankara’ya
yerleştikten sonra, sözü söyleyen kişiyi unutmama beklentisi gerçekleşmemiştir.
Cevap: B
4.
Kıta,bölge,dağ ,ova,deniz,göl,ırmak… adları eğer
kendinden önceki özel isme dahilse büyük harfle
başlar,dahil değilse küçük harfle başlar.
A, B, C seçeneklerinde ‘’bal’’ sözcüğü deyim içerisinde mecaz anlamda kullanılmıştır. D seçeneğinde ise balın süzülme durumundan bahsedilerek bal sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır.
Cevap: D
Parçada geçen ‘’… her şeyi sana açıklaya açıklaya anlatacak bir roman değilim.’’ sözünden romanın kapalılık özelliğinin vurgulandığını anlıyoruz.
13.
Cevap: C
Verilen sözde şiir de anlam aranmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu durumda D seçeneğindeki
düşüncenin verilen sözü söyleyen tarafından
ifade edilmesi beklenemez.
Cevap: D
5.
“Sararmış” sözcüğü türemiş bir sözcüktür. “Sarıar-mış” -ı ünlüsü düşmüştür.
Cevap: A
6.
14.
Verilen karmaşık sözcükler ‘’Küçük şeylerden
mutlu olma yeteneğini koruyanlar asla yaşlanmazlar.’’ şeklinde dizilerek bir cümle kurmalıdır.
A seçeneğindeki soru anlamını sağlayan ‘’ne’’
sözcüğü ‘’niye-neden’’ anlamında kullanıldığından ve soruya verilecek cevap isim ya da zamir
olmayacağından zamir değildir.
Cevap: A
Cevap: D
15.
7.
Paragrafta eserin ne anlattığı sorusuna karşılık
yine eserin tekrar dinletilerek ‘’işte bunu’’ denilmesi bir sanat eserinin ancak kendisiyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor.
Cevap: A
Cevap: B
8.
16.
A seçeneğinde dil öğrenmenin güç bir iş olduğu
belirtilmiştir. Bu durum kişiden kişiye değişebileceğinden öznel bir ifadedir ve yorum içermektedir.
10.
Paragrafın son iki cümlesinden halk oyunlarına
ilginin arttığı ifade edilmektedir.
Cevap: C
17.
Cevap: A
9.
B,C,D seçeneklerindeki –i ekleri iyelik eki durumundadır. A seçeneğinde ise isim belirtme hal eki
olarak kullanılmıştır.
Bir açıklamadan önce iki nokta konmalı açıklama
bittikten sonra da nokta konmalıdır.
Cevap: D
A, B, D seçeneklerindeki isim tamlamaları belirtili isim tamlamalarıdır. C seçeneğindeki ‘’ sınıf
başkanı’’ ise belirtisiz isim tamlamasıdır.
18. C seçeneğindeki ‘’ Çocuğun büyük hayalleri ‘’
tamlamasında ‘’büyük’’ sözcüğü sıfattır.
Cevap: C
Cevap: C
19.
Paragrafta olaylar oluş sırasına göre art arda aktarıldığı için öyküleme anlatım biçimi ağır basmaktadır.
Paragrafta tiyatro ve toplum arasındaki ilişkiden
bahsedildiği için ‘’ Tiyatro ve Toplum’’ paragraf için
en uygun başlıktır.
Cevap: B
Cevap: B
9
Deneme - 6
8.
MAT EMAT Đ K
1.
11 + 3 + 9 = 23 kişi
matematik veya Türkçe
dersinden geçen öğrenci sayısı
2 . 2 . 2 = 23 olmalı
Cevap: C
T
M
11
3
9.
9
30 - 23 = 7 Heriki
dersten kalan öğrenci
sayısı
Masa örtüsünün alanı 5 140
––––––––––––––––– = = x
7
Tüm yüzeyin alanı
x = 196 bulunur.
Cevap: D
2.
Cevap: B
5 x 140 = 700 = 120 + 150 + x + 110 + 140
10.
Saat 22.00 olduğunda 60°C
olur ve bütünleri elde edilir.
120
700 = 520 + x
°
180 = x bulunur.
Cevap: A
Cevap: D
3.
11.
Ekok(3, 5, 6) = 30
K
-15
30 + 2 = 32 bulunur.
L
M
N
-14
6
-8
Cevap: A
Cevap: D
4.
Sağlam olma olasığılı
3
ise, kırık olma olasılığı
5
12.
2
5
a=2
1
3
b=
9
4
c= 1
3
5
a > b > c bulunur.
2 18
=
5 x
Cevap: C
2.x = 5.18
2.x = 90
x = 45 bulunur.
13.
Cevap: C
5.
x = 21 = 7 bulunur
––
3
% 15’i indirilmiş ise % 85 i kalmıştır.
Cevap: D
% 85
340 TL ise
% 100
x = 400 TL bulunur.
D.O
–––––––––––––––––––––––––
14.
Cevap: B
6.
3x = 21
a seçeneğinde 4, diğer seçeneklerde 5 kenarlı
çokgen elde edilir.
Cevap: A
Başlangıçta X TL
10 hafta sonra = x + 10.5 = x + 50 bulunur.
Cevap: C
15.
Doğru yanıt B dir.
Cevap: B
7.
400 km’de 4 x 4, 8 = 19,2 L benzin yakar
48,6
16.
19,2
–
–––––
29,4 L benzin kalır
Cevap: B
1366
2014
35
– 2006
––––––
8
– 8
–––––
27
Cevap: A
10
Deneme - 6
10.
F EN VE T EKNO L O JĐ
1.
Bir maddenin en küçük yapı birimi, atom, yapısında birden fazla tür atom içeren maddeler bileşiktir.
+ → ile gösterilen burundur.
∆ →ile gösterilen soluk borusudur.
K → ile gösterilen bronşlardır.
H → ile gösterilen akciğerlerdir.
Cevap: D
Cevap: B
2.
11.
Isının metal kaşık üzerinde yayılması iletim yolu ile
gerçekleşir.
Cevap: C
3.
Küçük dolaşım kalbin sağ karıncığından (∆) başlar.
Akciğer atardamarı (K) ile akciğerlere gider. Akciğerlerden akciğer toplar damara (H) ile kalbin sol
kulakçığına gelir. Büyük dolaşım kalbin sol karıncığından Aort atar damarı (+) ile başlar. ∆ ile belirtilen kalbin sağ karıncığıdır.
Cevap: A
4.
Uzun kemik → Kaval
Kısa kemik → Omurga
Yassı kemik → Kafatası
6.
7.
8.
12.
Dünya’dan X gezegenine geçen astronotun ağırlığı azalır çünkü X gezegeninin kütlesi Dünya’nın
kütlesinden küçüktür. Bu nedenle I. ifade doğrudur. X gezegeninden Y gezegenine geçen astronotun kütlesi değişmez çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır ve her yerde sabittir. Bu
nedenle 2. ifade doğrudur.
Kütle sabit değişmeyeceği için 3. ifade yanlıştır.
Cevap: A
13.
Vücudumuzu mikroplara karşı koruyan kan hücresi
akvuvardır.
Cevap: D
Kalbin her atmasında damarlarda oluşturduğu ritimsel sarsıntılara nabız denir. Kalbin pompaladığı kanın, damar duvarlarına uyguladığı kan basıncına tansiyon denir.
Cevap: B
Hastalığı küçükken geçirdiği için Ahmet doğal yollardan bağışıklık kazanmıştır. Ayşe penisilin iğnesi
kullandığı için yapay bağışıklık kazanmıştır. Ayşe
iğne yerine hap kullansaydı yine yapay bağışıklık
kazanmış olurdu. Ahmet ve Ayşe’nin kazandıkları
bağışıklık türleri birbirinden farklıdır. Biri doğal diğeri
yapay bağışıklık kazanmıştır.
Cevap: C
14.
Serum hastalık anında aşı ise hastalanmadan
önce yapılır. Bu nedenle kızamık olan bir bireye
aşı yapılamaz yanlıştır. Diğer ifadeler doğrudur.
Cevap: D
15.
Ampulün çok parlak ışık vermesi için devredeki toplam direncin en az olması gerekir. Direncin az olabilmesi içinde kalınlığının fazla boyunun kısa olması gerekir.
Cevap: B
Kurbağalar dış gelişme sonucu oluşur hem suda
hem karada yaşayabilir. Yumurtadan larva şeklinde çıkar ve gelişmek için başkalaşım geçirir.
Yavru bakımı yapmazlar.
Cevap: A
16.
1 dk = 60 s’dir.
X = V.t ifadesinden
X = 5.60 = 300 m bulunur.
Cevap: B
9.
Yalnızca kızlarda görülen fiziksel değişim, göğüslerin belirginleşmesi, kız ve erekklerde ortak görülen
fiziksel değişim sivilce çıkması, yalnızca erkeklerde
görülen fiziksel değişim sperm oluşumudur.
Cevap: A
Cevap: D
5.
Yapısında tek tür atom içeren maddeler element,
Şekil I ve Şekill II incelendiğinde en süratli arabanın Z sonra X sonra ise Y olduğu görülür.
Çünkü eşit zaman aralıklarında daha fazla yol
alan araç en süratlidir. Sürat - zaman grafiklerinde sürat eksenine en yakın çizilmiş araç en süratli en uzak çizilmiş araç ise en az süratlidir. Bu
nedenle grafik
Sürat
Kimliğinde değişme meydana gelmesi kimyasal
değişim sonucu gerçekleşir.
Kırılan odun → Fiziksel değişim
Yanan mum → Kimyasal değişim
Çürüyen diş → Kimyasal değişim
Sararan yaprak → Kimyasal değişim
Eriyen buz → Fiziksel değişim
Küflenen Ekmek → Kimyasal değişim
Cevap: C
Z
X
Y
Zaman
şeklinde olacaktır.
Cevap: C
11
1366
Deneme - 6
9.
SO SYAL BĐ L G Đ L ER
1.
Öğrenci Sinem’in ifadesi trafik kazaları ile ilgili kişisel bir görüşü yansıtmaktadır.
Ülkemizde geniş bozkır alanlarının bulunduğu
yörelerde koyun yetiştiriciliği oldukça yaygınlaşmıştır.
Cevap: B
Cevap: C
10.
2.
Sorunun I. II. ve III. öncülünde yer alan bilgiler,
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesine yönelik yaptığı çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.
Meslek seçimi yapılırken kişinin öncelikle kendi
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda karar vermelidir.
Arkadaş çevresinin veya ailesinin tercihleri doğrultusunda hareket etmesi doğru bir seçim olamaz.
Cevap: C
Cevap: D
11.
3.
Haritada II numara ile gösterilen yöre, Doğu Anadolu Bölgesi’ne aittir. Burada kışlar ılık ve yağışlı
geçmez. Kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer.
Dünya haritasında (IV) numara ile gösterilen Hindistan ve çevresi dünyada nüfusun en yoğun olduğu alanlardan biridir.
Cevap: D
Cevap: B
12.
4.
Soru metninde verilen durum, uygarlıklar arası
kültürel etkileşim olduğunun göstergesidir.
I numaralı görseldeki konuşma cumhuriyet, II numaralı görseldeki konuşma ise monarşi yönetimi
ile ilgilidir.
Cevap: A
Cevap: A
5.
13.
Mete Han Dönemi’nde Đpek Yolu’nun denetim altına alınması ve Çin’i vergiye bağlaması, Hunların komşu ülkelerle dostluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamamıştır.
Cevap: D
6.
Grafikte verilen ülkelerle daha önceki yıllarla ilgili
yaptığımız ihracat hakkında herhangi bir bilgi yer
almadığından bu ülkelerle yapılan ihracat miktarının artması veya azalması hakkında bir sonuç
çıkarılamaz.
Cevap: C
Uygurların yerleşik hayata geçmeleri ülkede göçebe yaşamın yaşanmasına ortam sağladığı söylenemez.
14.
Cevap: B
Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin ülkeler arasındaki bütün sorunların çözümünü sağladığı iler sürülemez.
Cevap: D
7.
Kaşgarlı Mahmut’un bu kitabı ile Türk dilini ve kültürünü tanıtmayı amaçladığı söylenebilir.
15.
Cevap: A
Soru metninde demokrasinin temel ilkelerinden
“katılımcılık” ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Cevap: B
8.
Grafikte tarım ürünlerinin ekim alanları ile ilgili
herhangi bir bilgi yer almadığından, mısır ve arpanın üretim alanları hakkında yargı çıkarılamaz.
16.
Cevap: D
1366
Magna Karta’da yer alan bu madde, insan hakalrı
ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamıştır.
Cevap: C
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
78 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content