close

Enter

Log in using OpenID

10.10.2014 - Pamukkale Üniversitesi

embedDownload
Rekabet, Strateji ve Verimlilik
Mühendislik Etiği
Mühendislik Etiği
Pamukkale Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
IENG 107 E
Endüstri
dü t i Müh
Mühendisliğine
di liği Giriş
Gi i
Dr. Hacer Güner Gören
Rekabet
• Belirli bir menfaat elde edebilmek amacıyla
y
kuruluşlara
ş
benzer konumda olan bireylere,
veya ülkelere karşı üstünlük sağlamak için
yarışmak.
yarışmak
Strateji
• Bireylerin,
kuruluşların
veya
ülkelerin
ggelişmesinde
ş
ve sıçrama
ç
yyapmalarında,
p
geleceğe dönük ve farklılık yaratabilecek
eylemler dizisi.
dizisi
Verimlilik
• Kaynakların en iyi şekilde kullanılması Rekabet
• Bir kuruluşun aynı ürün veya hizmetleri üreten
ş
karşı
ş ggöreceli olarak müşterilerin
ş
kuruluşlara
gereksinim ve isteklerini etkin şekilde
karşılamasıdır.
karşılamasıdır
– Müşteri memnuniyetini artırmak
– Fikri mülkiyet
k
lk
– Hızlı yenilik ve değişiklikler
Rekabet
• Ülkelerarası
Ü
• Kuruluşlar arası
Kuruluşlar arası
• Bireyler arası
– Üretimde, kaynak dağılımında ve yenilikte etkinliği
sağlayarak ve ekonomik refah ve gücün tek bir
elde toplanmasını önler.
Rekabetin Ekonomik İşlevleri
Rekabetin Ekonomik İşlevleri
•
•
•
•
•
Kaynak dağılım işlevi
Yenilik ve teknik gelişmeyi uyarma işlevi
Yenilik ve teknik gelişmeyi uyarma işlevi
Gelir dağılımı işlevi
Uyum esnekliği işlevi
Kontrol işlevi
Kontrol işlevi Rekabette pazarlamanın önemi
Rekabette pazarlamanın önemi
• Müşteri gereksinim ve isteklerini karşılamak.
• Fiyatlandırma.
• Reklam ve promosyon
Rekabeti güçlendiren operasyonlar
Rekabeti güçlendiren operasyonlar
• Ürün ve hizmet tasarımı
Ü
– Müşteri gereksinim ve isteklerinin belirlenmesi
ş
g
– Ön tasarımın yapılması
– Ürün için prototip/hizmet için prosedürün Ürün için prototip/hizmet için prosedürün
belirlenmesi
– Finansal kaynak değerlendirmesi
i
lk
k d ğ l di
i
– Son tasarımın yapılması ve teknik özelliklerin belirlenmesi
• Kuruluş çıktılarının maliyeti
Kuruluş çıktılarının maliyeti
Rekabeti güçlendiren operasyonlar
Rekabeti güçlendiren operasyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuruluşun bulunduğu yer
ş
ğ y
Kalite
Hızlı yanıt
Esneklik
Envanter yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi
Hizmet
Çalışanlar
Yönetim Sistemi
Strateji
• [Kuruluş düzeyinde strateji] Paydaşlarının
ş
amacıyla
y kurumsal
beklentilerini karşılamak
kaynak ve yetkinliklerden yararlanarak, uzun
dönemde değişmekte olan bir ortamda,
ortamda
kuruma üstünlük kazandıracak yönlendirme ve
eylemlerden oluşur.
oluşur
Strateji
• Stratejiler, genellikle en az 5 yıllık bir zaman
ç tanımlanır ve bütün kuruluşu
ş kapsar.
p
dilimi için
• Bireyin, kuruluşun veya ülkenin vizyonuna
dayalı bütün yönetimsel eylemlere yön veren,
dayalı,
veren
kuruluşa hamle yaptıran ve krizden çıkaran
veya kuruluşa
k l
yeni bir
b çığır
ğ açtıran ifadelerdir.
f l
Strateji
• Finansal stratejiler
Finansal stratejiler
• Pazarlama stratejileri
• Operasyonel stratejiler
Misyon
• Bir birimin/kuruluşun varlık nedenini tanımlar.
– Birimin ana varlık nedeni
Birimin ana varlık nedeni
– Birimin kapsam ve sınırı
– Birimin ayırt edici özelliği
– Birimin değerleri PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Misyonu • Endüstri Mühendisliği alanında, mühendislik ve
sosyal bilimleri bütünleyen bir anlayışla, küresel
düzeyde bilimsel gelişmelere yön verebilecek
nitelikte akademik araştırma çalışmaları yapan;
sağladığı bilimsel katma değeri, bölgesel, ulusal ve
uluslar arası düzeyde iş sistemlerinin geliştirilmesine,
çalışma hayatının gelişimine ve endüstriyel çevre
uygunluğunun sağlanmasına yönelik çözümler olarak
sunan; mesleğinin, iş ortamının ve toplumun
kalitesini artırabilecek donanıma sahip, çevreye
duyarlı, etik kurallara saygılı modern endüstri
mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.
Vizyon
• Paydaşlar
y ş
için
ç
ççekici,, ancak ggerçekçi
ç ç ve
inanılabilir bir geleceğin ifadesidir. Örneğin 5
yıl sonra ulaşmak istedikleri durum veya
konumu tanımlayan resimdir.
PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Vizyonu
Değişimi yöneten dinamik bir akademik kadro,
p olanakları ve uyguladığı
yg
ğ
modern alt yyapı
çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma süreçleri
ile kendi alanında öncelikli tercih edilen seçkin
bir bölüm olmaktır.
Amaçlar
• Bir kuruluşun genel anlamda ulaşmak istediği konumu ifade eder. Pamukkale Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Programının eğitim amaçları
•
•
•
•
Verimlilik ve Kalite Geliştirme
ş
Faaliyetlerinin
y
Yönetimi Verimliliği
ğ artırmayı
y mesleki
felsefe olarak esas alan, içinde yer aldığı iş sistemi ile birlikte yaşadığı topluma kadar
uzanan çevresel tüm unsurlar için verimlilik alanında fikir üreten, kalite geliştirme
faaliyetleri planlayan, bu alanlardaki çalışmalara destek veren ve uygulamalarının
yürütücüsü olan;
Üretim ve/veya Hizmet Sistemlerinin Planlanması Üretim ve hizmet sistemlerinin
planlanması, yyürütülmesi ve kontrol edilmesine yyönelik mesleki edinimleri doğrultusunda
p
ğ
yöntem geliştiren, uygulama süreçlerini tasarlayan ve stratejik planlar hazırlayarak
sürdürülebilirliği yöneten,
Kalite,, İşş Sağlığı
ğ ğ ve Güvenliği,
ğ, Ç
Çevre Yönetimi Ulusal ve/veya
y uluslar arası yyayınlanan
y
kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, sosyal uygunluk vd. genel yönetim sistemleri
standartları ile sektörlere özel tanımlanan standartları anlayan, yorumlayan ve faaliyet
gösterdiği alana uyarlayarak entegre yönetim sisteminin tasarımını yapan, yönetim
sistemleri uygulamalarını yöneten;
Global Düzeyde Mesleki İletişim ve Paylaşım Öncelikle mesleki gelişimin ve faaliyet
gösterdiği
g
ğ işş sisteminin sürdürülmesinin ggerektirdiği
ğ uluslar arası düzeyde
y
iletişimi
ş
kurarak, bilimsel, sosyal, kültürel paylaşım sağlayan Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.
Hedefler
• Amaçları somutlaştıran daha kısa vadede
ş
ggereken niceliksel aşamadır.
ş
ulaşılması
• Hedefler, amaçlara kesinlik ve özgürlük
kazandırır.
kazandırır
– Bebek ölüm oranı 2015 yılına kadar binde 5
oranında azaltılacaktır.
Taktikler
• Stratejileri başarmak için kullanılan yöntemler
y
ve eylemlerdir.
Strateji Tasarım Süreci
Strateji Tasarım Süreci
• Kuruluşun Analizi
• Misyon ve vizyonunun belirlenmesi
Misyon ve vizyonunun belirlenmesi
• Sipariş yeterlilik ve sipariş üstü k k i ikl i i b li l
karakteristiklerinin belirlenmesi i
• Amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
ç
• Stratejilerin formüle edilmesi Kuruluşun Analizi
Kuruluşun Analizi
• İçsel yapı
ç y p
– İnsangücü
– Kullandığı teknoloji ve malzemeler
Kullandığı teknoloji ve malzemeler
– Finansal kaynaklar
– İletişim ağları
• Dışsal yapı
Dışsal yapı
– Müşteriler
– Rakipler
R ki l
– Ortaklar
– Kamu ve özel sektör kuruluşları
Kuruluşun performansını etkileyen etmenler
• İçsel etmenler
İ
– İnsan kaynakları
y
– Tesisler ve ekipmanlar
– Finansal kaynaklar
Finansal kaynaklar
– Müşteriler
– Ürün ve hizmetler
– Teknolojij
– Tedarikçiler
– Diğerleri
Kuruluşun performansını etkileyen etmenler
• Dışsal etmenler
– Ekonomik koşullar
ş
– Politik koşullar
– Yasal ortam
Yasal ortam
– Teknoloji
– Rekabet
– Pazarlar
Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi
Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi
• Kuruluş analizinden elde edilen güçlü yanlar,
y yyanlar, kendine özgü
g yyetkinlikler, fırsatlar
zayıf
ve tehditler ışığında belirlenir.
Sipariş Yeterlilik ve Sipariş Üstü Karakteristiklerin Belirlenmesi
• Müşterilerin
potansiyel
satın
g
asgari
g karakteristiklerdir.
algıladıkları
– Fiyat
– Teslimat güvenliği
Teslimat güvenliği
– Teslimat hızı
– Kalite
almada
Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
• Kuruluşun, SWOT bilgileri, yetkinlikleri,
y
vizyon,
y
müşteriler
ş
ççerçevesinde
ç
misyon,
geleceğe dönük stratejik amaçları belirlenir.
Stratejilerin Formülasyonu
Stratejilerin Formülasyonu
• Kuruluşun, gelecekteki rakipleri arasında fark
yyaratabilecek konuma ggelmesini sağlamak
ğ
için
ç
öngörülen eylemler bir araya getirilir.
Operasyonel Strateji
Operasyonel Strateji
• Ö
Örgütün operasyonları için tasarlanır. • Ürünler, süreçler, yöntemler, kaynaklar, kalite,
maliyetler, tedarik süreleri ve çizelge ile
ilgilidir.
ilgilidir
Operasyon stratejilerinin tasarımında p
y
j
ele alınan stratejik kararlar
•
•
•
•
•
•
•
Ürün ve hizmet tasarımı
Kalite
Süreç ve yetenek tasarımı
Süreç ve yetenek tasarımı
Yer seçimi
Yerleşim tasarımı
İ
İnsan kaynakları ve iş tasarımı
k
kl
i t
Çizelgeleme
Operasyon stratejilerinin tasarımında ele alınan stratejik kararlar
• Envanter
• Tedarikçi zincir yönetimi
Tedarikçi zincir yönetimi
• Bakım
Verimlilik
• Bir üretim sisteminin verimliliği, ürün veya
ç
kaynakların
y
etkin ve
hizmet üretmek için
yararlı kullanım derecesidir.
• Çıktıların girdilere oranı olarak ölçülür.
ölçülür
– İşgücü planlaması yapmak
– Ekipman çizelgelemesi
– Finansal analiz vb.
Verimlilik ölçümü
Verimlilik ölçümü
• Bir girdiye dayalı olan verimlilik: Kısmi verimlilik
• Birden fazla girdiye dayalı olan verimlilik: Çok Birden fazla girdiye dayalı olan verimlilik: Çok
etmenli verimlilik
• Bütün girdiler hesaba katılırsa: Toplam verimlilik Bü ü i dil h b k l
T l
i lilik
Verimlilik ölçümü
Verimlilik ölçümü
Kısmi ölçümler
Ürün veya hizmet Ürün veya hizmet
,
İşçilik
Makine
Çok girdili
ölçümler
Toplam ölçüm
Ürün veya hizmet
,
( İşçilik  Makine)
Ürün veya hizmet
( Makine  İşçilik  Enerji )
Ürünveya hizmet
Kullanılan bütün girdiler
Örnek
• Çalışma
Ç ş
masası üreten bir firma,, her biri 8 saat
çalışan 4 çalışanı bulunmaktadır. Çalışanların
herbirine günde brüt 600 TL ücret ödemesi
yapılmaktadır. Firmanın sabit gideri günde 380
TL olmaktadır.
l kt d Firma
Fi
günde
ü d 8 masa üretirken,
ü ti k
transfer ettiği yeni bir teknoloji ile üretim
çıktısını 14 masaya çıkarmıştır. Yeni
yg
y sabit ggider 750 TL olmuştur.
ş
Eski
uygulamayla
ve yeni sistem için işçilik ve çok girdili
verimlilikleri hesaplayınız.
hesaplayınız
Ürün Getirisi
Ürün Getirisi
• İyi ürün çıktısının girdilere oranıdır. İ
– İyi ürünler, kusursuz ürünlerdir. y
,
Y  I  %G  I  (1  %G )  % R
Getiri
Üretim sürecine giren
planlanmış birim ürün
sayısı
Kusursuz
birimlerin
yüzdesi
Yeniden işlenen
kusurlu birimlerin
yüzdesi
Örnek
• Bir kuruluş günde 100 adet küçük elektrik
motoru üretmeyi planlamış ve bu yönde
ü i
üretime
b l
başlamıştır.
Gü sonunda
Gün
d motorların
l
%80’i kusursuz olarak gerçekleşmiştir. Kusurlu
motorlar üzerinde yapılan incelemeler
ş
sonunda,, %50’sinin yyeniden işlenebilir
nitelikte oldukları saptanmıştır. Bu durumda
motor üretim biriminin ürün getirisini
hesaplayınız.
Verimliliği etkileyen etmenler
Verimliliği etkileyen etmenler
•
•
•
•
Kalite
Sermaye
Teknoloji
Yönetim
Verimliliği iyileştirme
Verimliliği iyileştirme
• Kuruluşun bütün operasyonları için verimlilik
ölçümleri geliştirilmelidir.
• Sistemin bütününü
b
analiz
l
edip
d
h
hangi
operasyonların
çok
kritik
olduğu
belirlenmelidir.
• İyileştirme amaçları belirlenmelidir.
belirlenmelidir
• Verimliliğin
iyileştirilmesi
için
yöntem
geliştirilmelidir.
Verimliliği iyileştirme
Verimliliği iyileştirme
• Yönetimin desteği sağlanmalıdır.
• Verimlilik
ölçülmeli,
izlenmeli
yayımlanmalıdır.
ve
Mühendislik Etiği
Ders notlarının bu bölümü, Prof.. Dr.. Cengizhan İpbüker, Y.. Doç.. Dr.. Çiğdem Göksel
Prof.. Dr.. Rasim Deniz tarafından hazırlanan “Mühendislik Etiği” ders notlarından
hazırlanmıştır.
Ahlak nedir?
Ahlak nedir?
• Doğru, iyi ve adil değerlendirme yapmamızı
sağlayan temel kural ve inanışlar.
Etik nedir?
Etik nedir?
• Ahlak anlayışımızı yansıtan karar ve
ş
davranışlar.
• Etik, köken olarak Grek dilinde "karakter"
anlamına gelen "ethos"
ethos sözcüğünden "ethics"
ethics
diye
türetilmiş
ve
etik
olarak
k
kavramlaştırılmıştır.
l
l
• Etik sözcüğü, bazen ahlak anlamında, yani; belirli bir
grupta, belirli bir zamanda, kişilerin birbirleri ile
ilişkilerinde değerlendirmelerini ve eylemlerini
belirlemeleri beklenen değerlendirme ve davranış
normları sistemleri anlamında kullanılmaktadır.
• Bunlar, belirli bir zamanda, belirli bir kültürde neyin
“iyi” neyin “kötü” olduğuna ilişkin, dolayısıyla kişilerin
genel olarak “neleri yapmaları”, “neleri yapmamaları”
gerektiğini dile getiren değişik, değişken ve yazılı
olamayan norm sistemleridir. “Ahlak normları” adı
verilen ve kültürel değer yargılarından oluşan bu
sistemi etik değerlerle karıştırmamak gerekir
(Kuçuradi, 2003).
• Etik sözcüğü, bir grup insanın belirli amaçlarla
oluşturduğu, o amaç için türetilmiş
/ y
mevcut
normlar
normlardan
ve/veya
arasından
seçilmiş,
konsensüslerle
kararlaştırılmış ve “evrensel”
evrensel olarak geçerli
kılınmak istenen norm bütünleri anlamında
da kullanılmaktadır.
kullanılmaktadır Bir tür “ahlaklılık
bildirgeleri” şeklinde düzenlenen bu normlar
insanların başka insanlara nasıl muamele
g
etmeleri ve nasıl muamele görmeleri
gerektiğine ilişkin talepler getiren normlardır.
Etiğin hedef ve amaçları
Etiğin hedef ve amaçları
• Günlük
yyaşamda,
ş
,
dil
ve
eylem
y
alışkanlıklarından hareket ederek, insan
eyleminin ahlaki açıdan iyi olarak görüldüğü
koşulları araştırır ve ahlaki eylemi diğer olası
eylemlere
l l
( hl kd
(ahlakdışı,
ahlaki
hl ki olmayan)
l
) karşı
k
sınamak,
• İyi ile kötüyü birbirinden ayırd etmeyi
öğrenerek ahlaki yargı verme yeteneği
kazanmayı sağlamak,
Etiğin hedef ve amaçları
Etiğin hedef ve amaçları
• Ahlaki yargılar verme ile birlikte, ahlaki
yetkinlik ile toplumsal sorumluluk arasındaki
temel ilkesel ilişkinin önemini ve anlamını
kavratmak. Ahlaki yetkinlik geliştirmek.
• Eleştirel‐pratik
El i l
ik yargılama
l
gücü
ü ü kazandırmak
k
d
k
Mühendislik Etiği
Mühendislik Etiği • Mühendislik mesleğinin uygulanmasında neyin
yyapılması,
p
neyin
y
yyapılmaması
p
ggerektiği
ğ
konusunda yol gösterir.
Tarihsel gelişimi
Tarihsel gelişimi
• Mühendislik mesleğinin etik kodları anlamında
uluslararası nitelikte sayılabilecek ilk yazılı
dizge Mesleki Gelişme için Mühendisler Birliği
tarafından 5 Ekim 1977’de yayınlanmıştır.
• Ülkemizde ise Türkiye Mühendis Mimar
Odaları
Birliği‐TMMOB’nin
Birliği
TMMOB nin
yayınladığı
“Mesleki Davranış İlkeleri” mühendislik
mesleği etik kodları anlamında ilk ulusal belge
niteliğindedir.
Mühendislerin ve Mimarların, birey olarak k dil i k
kendilerine karşı sorumlulukları
l l kl
• Müh
Mühendis
di ve Mimarlar;
Mi
l
Bili ve teknolojiyi
Bilim
t k l ji i
insanlık yararına ve doğal dengeyi koruyacak
biçimde kullanmayı mesleğinin temel ilkesi
kabul eder.
• Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirme
düşüncesi ve çabasıyla hareket etmenin
sorumluluğunu duyarlar.
• Meslek alanı içerisindeki en iyi tasarım ve
uygulama hizmetini vermekte sorumluluk
duyarlar.
Mühendislerin ve Mimarların, birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları
• Hizmet üretimi ve yaşam boyunca ulusal ve
y
adalet, eşitlik,
ş
uluslararası boyutlardaki
özgürlük, dürüstlük, güvenilirlik, saygı ve
hukuk alanlarındaki gelişim ve değişikliklerde
sorumlu olduğu bilinciyle hareket eder.
Mühendislerin ve Mimarların, birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları
• İş sözleşmelerinde yer alan,
alan kurallara uyarlar
ve karşı taraftan da aynı anlayışı beklerler.
• Yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet
y hedef ve ilke kabul ederler. Ç
Çok
üretmeyi
disiplinli çalışmalarda birlikte üretmeyi
amaçlar ve diğer meslek mensuplarına
gereken saygıyı gösterirler. Mühendis ve
Mi
Mimarlar
l
sadece
d
h k ettiği
hak
ttiği ünvanları
ü
l
kullanmayı uygun bulurlar.
Mühendislerin ve Mimarların, birey olarak kendilerine karşı sorumlulukları
• Mesleki Davranış ilkelerine aykırı tutum
ş
bulunamazlar. Bu ilkelere karşı
ş
davranışlarda,
davrananlara hoşgörülü yaklaşmaz örgütsel
tepkinin gelişmesine katkı koyarlar.
koyarlar
Örgütsel Davranış Kuralları
Örgütsel Davranış Kuralları
• Örgüt faaliyetleri sırasında oluşturulan,
oluşturulan karar
altına alınan ilke ve kuralların hayata
geçirilmesi yazılı kurallar ve örgüt gelenek ve
geçirilmesi,
kültürüne saygılı davranmayı ve bunları
geliştirmeyi ilke kabul eder.
• Örgütsel, yönetsel sorumlulukların yerine
getirilmesinde en üst düzeyde duyarlılık
gösterilir.
gösterilir
Örgütsel Davranış Kuralları
Örgütsel Davranış Kuralları
• İnsanlığın
ğ evrensel değerlerine
ğ
ve hukukun
üstünlüğüne dayalı
örgüt yönetimini
geliştirerek
örgüt
içi
demokrasisinin
düzenlenmesini sağlar.
• Mesleğin ve meslektaşın toplumdaki itibarını
yyüceltecek mesleki davranışş ilkelerinin yyaşama
ş
geçirmeyi görev kabul eder.
Örgütsel Davranış Kuralları
Örgütsel Davranış Kuralları
• M
Meslek
l k ilkelerinin
ilk l i i uygulama
l
ve denetiminde
d
ti i d
etik kurallar geliştirir.
• Mühendis ve Mimarların mesleki, sosyal,
kültürel,ekonomik gelişmeleri için örgütlü
mücadeleyi ön planda tutar.
Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar
Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar
• Mühendis ve Mimarlar insan haklarına barışa,
ş ,
demokrasiye, topluma saygılı ön planda
tutarak ilişki geliştirirler.
geliştirirler
• Mühendis ve Mimarlar din, dil, ırk, her türlü
inanç, cinsiyet farklılığı, coğrafi ayrım ile
ggözetmeden ççok kültürlü bir yyapının
p
korunması, kültürel zenginliğin geliştirilmesi
yönünde çaba sarf ederek hizmetleri bu
anlayış içinde yürütürler.
Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar
Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar
• TToplumun
l
sağlıklı
ğl kl gelişmesini
li
i i çevreyii ön
ö
planda tutarak geliştirecek davranışları
destekler. Bu amaçla doğal ve toplumsal
ççevrenin sağlıklı
ğ
ggelişmesini
ş
ön p
planda tutar.
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
• İnsan merkezli insanın mutluluğu, refah ve yararını ön
planda tutan değerlendirme ve davranışlar artan
nüfusunda etkisiyle hava
toprak ve suyun
kirlenmesine neden olmuş başta insan olmak üzere
tüm canlıların hayatını tehdit eder boyuta
gelmesinde etkili olmuştur.
• Bu bilgiler ışığında, Mühendis ve Mimarlar, gelecek
kuşaklar, diğer canlılar ve canlı organizmalar ile arzın
varlığını sürdürmesini bir hak ve değer olarak kabul
ederek davranış geliştirmeyi sorumluluk olarak
görürler.
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
• Mühendis ve mimarlar,
mimarlar Mesleki bilgi,
bilgi beceri ve
deneyimlerini, toplumsal çıkarların, evrensel
insani kazanımların ve kültürel mirasın
korunması için kullanırlar. Toplum yararı için
duymuş oldukları sorumluluk ve kaygı her
zaman özel çıkarlarının üstünde yer alır.
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
• Mühendis ve mimarlar,, kendilerinden istenen
işin, toplum ve çevre için bir tehlike yaratacağı
doğrultusunda
şüpheleri
olduğunda
olduğunda,
düşünceleri işveren tarafından dikkate
alınmıyorsa
l
il ili
ilgili
meslek
l k
ö ütü ü
örgütünü
bilgilendirirler. Meslek örgütü konuyu takip
etmekle yükümlüdür. Üye, meslek örgütüne
ş sorumludur,, örgütü
g
duyarsız
y
davrandığı
ğ
karşı
takdirde, kamuoyunu bilgilendirmelidir.
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Doğaya
ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
• Mühendis ve mimarlar, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınması y
amacıyla
– Meslek örgütlerinin öncülüğünde, mevcut yasa, yönetmelik,tüzük vd. yasal mevzuatta yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için mücadele eder.
eder
– Üretim sistemlerinde ve süreçlerindeki yapılan değişikliklere bağlı olarak, önlemlerin geliştirilmesi amacıyla meslek örgütü ile birlikte çalışır. – Karşılaştığı sorunları örgütüne bildirir.
– Meslek örgütünün bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesini Meslek örgütünün bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesini
talep eder, takipçisi olur. Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
• Mühendis ve mimarlar çalışma yaşamında,
ç ş
y ş
,
– Kamusal çıkarları gözeterek çalışırlar.
– Yaptığı işin gereklerinin dışında, çalışma Yaptığı işin gereklerinin dışında çalışma
arkadaşlarına göre ayrıcalıklı bir konum edinmek amacıyla işvereniyle özel ilişkiler geliştirmezler
amacıyla işvereniyle özel ilişkiler geliştirmezler. Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
• Mühendis ve mimarlar bilime ve mesleğine karşı
sorumluluğunun gereği olarak;
– Yalnız, becerileri ve eğitimleri olan konularda
mesleki
l ki hizmet
hi
verirler;
il
görev
ö
yetki
ki ve
sorumluluklarını sadece zorunlu durumlarda ehil
olan
l meslektaşlarına
l k l
d
devrederler.
d l
– Çalıştığı
alanda
ve
genel
entelektüel
faaliyetinde,işletme verimliliğinin yükseltilmesine,
emeğin haklarını koruyup geliştirme;istihdamın
dar altı l m aması, ulusal çıkarları gözetme kaydıyla
teknolojinin gelişimi ve enerji yoğunluğunun
düşürülmesi doğrultusunda katkı koyar, bu
doğrultudaki çalışmaları desteklerler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
421 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content