close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
YENİ YAYIMLANAN SUT İLE NELER DEĞİŞTİ !
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık hizmet sunucuları ve eczaneleri hakkında
hükümler SUT kapsamına alındı.
SGK kapsamındaki kişilerin KKTC’deki acil hal tedavileri geri ödeme kapsamına alındığı ve
KKTC’deki eczanelerle ileride sözleşme yapılabileceği belirtildi. Sözleşme yapılana dek bu
eczanelerden ilaç alınabilecektir.
Yeniden e reçete düzenlenmeksizin (devam reçetesi) ilaç temini uygulaması kaldırıldı.
Söz konusu madde 30 Ağustos 2014 tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.
Yurt dışı tedavi raporu, Ankara Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi dışında, İstanbul
Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi ile İzmir Yenisehir Egitim ve Arastırma
Hastanesinden de çıkarılabilecektir. Yurt dışı raporu için TSK uygulaması eskisi gibi devam
edecektir.
Tofacitinib etken maddesi eklendi ; (Selektif immünosüpresanlar / Xeljanz…… )
Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte),
abatasept, ustekinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri maddesine,
- Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar,rituksimab, abatasept, ustekinumab ve
tosilizumab kullanım ilkeleri maddesine, Tofacitinib etken maddesi EK yapıldı.
Tofacitinib etken maddesi bu SUT maddeleri (4.2.1 ve 4.2.1.C) kapsamında da
verilebilecektir.
Tofacitinib etken maddesi ile ilgili olarak ayrıca SUT 4.2.1.C maddesine EK yapıldı.
Meslektaşlarımızın, söz konusu ilaç ile ilgili reçeteyi karşılamadan önce SUT 4.2.1.C-6
maddesini ayrıntılı olarak incelemesi önem arz etmektedir.
Tosilizumab etken maddesi ile ilgili değişiklik yapıldı; (Actemra i.v. flakon, ….)
Değişiklik gereği; Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı
hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olması şartı alternatif
madde olarak eklendi.
Botulismus toksini Tip A kullanım ilkelerinde değişiklik yapıldı;
Kronik dönemde (spinal şok sonrası dönem) subservikal omurilik hasarı veya multıple
skleroza baglı nörojenik detrusor aşırı aktivitesi olan hastalar ile, sıkışma tipi üriner
inkontinans, sıkışma ve sık idrar semptomları olan aşırı aktif mesane endikasyonunu da
kapsama alındı.
Tebligin 4.2.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasına, endikasyonların şartlarını tanımlayan
(c) ve (d) bentleri eklenmis,
ikinci fıkrası degistirilmis ve
üçüncü fıkrasına EK yapılmıştır.
Meslektaşlarımızın, söz konusu ilaçlar ile ilgili reçeteyi karşılamadan önce SUT 4.2.5
maddesini ayrıntılı olarak incelemesi önem arz etmektedir.
Botulismus toksini ilgili maddelerde belirtilen endikasyonlar dışında ödenmeyecektir.
Malnütrisyon ilaçları geri ödeme koşullarında ve malnütrisyon tanımında değişiklik
yapıldı.(Yaş grubuna göre sınıflandırıldı). Enteral solüsyonlarda rapor süresi 6 aya
düşürüldü.
Karaciğer yetmezliği olan orta ve ağır (evre 2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda
dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri kullanılabilecek.
Malnütrisyon koşulları aranmayacak hastalıklar belirtildi.
Değişikliğe göre:
Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda,
Kanser hastalarında,
Kistik fibroziste,
Crohn hastalarında,
Yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile
beslenen hastalarda malnütrisyon koşulları aranmayacaktır.
Meslektaşlarımızın, söz konusu ilaç ile ilgili reçeteyi karşılamadan önce SUT 4.2.8.A
maddesini ve yeni malnütrisyon tanımını ayrıntılı olarak incelemesi önem arz etmektedir.
Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg) ile ilgili değişiklik yapıldı;
İlgili maddedeki ITP’den sonra ; Primer İmmunTrombositopeni cümlesi Ek’lendi.
Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri / Özel düzenleme yapılan ilaçlar ile ilgili
değişiklik yapıldı;
Setuksimab, etken maddesi kapsamdan çıkarıldı. (Monoklonal antikorlar / Erbitux
100mg/20ml, Erbitux 500mg/100ml. ……..)
Azasitidin ve decitabin, etken maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Lenalidomid (Revlimid 5,10,15,25 mg ) tedavisi toplam iki yıla tamamlanabilir cümlesi iptal
edildi, yerine tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir cümlesi getirildi.
SUT’un 4.2.14.C maddesinde yer alan ilaçlardan ( Özel düzenleme yapılan ilaçlar )
jinekolojik malignite tedavisinde endikasyonu bulunanlar, ilgili maddelerinde tanımlı
uzman hekimlerin yanı sıra yalnızca üçüncü basamak saglık kurumlarında olmak üzere
jinekolojik malignite tedavisinde ayrıca kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekiminin yer
aldıgı saglık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce de reçete edilebilir.
Klopidogrel (kombinasyonları dahil) kullanımında değişiklik yapıldı.
ASA intoleransı, klopidogrel kullanımında aranmayacaktır.
Anjiografi belgesi, koroner arter hastalıgında aranacaktır. ( Cümlede yer alan, KAH,
Tıkayıcı Periferik Arter Hastalığı, Serebral İskemik olay (iskemik inme) hastalıkları arasına
veya kelimesi getirilmiştir.)
Ivabradin kullanımında değişikliği yapıldı.
Cümledeki “verapamil-diltiazemin toleransı” ibaresi “verapamil-diltiazem intoleransı”
şeklinde değiştirilmiştir.
Dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban kullanımında değişikliği yapıldı.
Kurul raporunda en az bir kardiyoloji uzman hekimi ile kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs
hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzmanlarından üçünün olması gerekli iken
değişiklik ile, üç kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu
oluşturulabileceği alternatifi getirildi.
Meslektaşlarımızın, söz konusu ilaçlar ile ilgili reçeteyi karşılamadan önce SUT 4.2.15.D-1
ve 4.2.15.D-2 maddelerini ayrıntılı olarak incelemesi önem arz etmektedir.
Orlistat kullanımında değişikliği yapıldı.
Bu etken madde raporu sadece resmi sağlık kurumlarında düzenlenebiliyordu. Bu şart
kaldırılmıştır.
Amfoterisin-B, kaspofungin,anidilofungin, vorikonazol, posakonazol,ıtrakonazol
(infüzyon ve solüsyon) kullanım ilkelerinde değişikliği yapıldı.
Bu ilaçların oral formları, enfeksiyon hastalıkları uzmanınca düzenlenecek uzman hekim
raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçetelenmesi halinde ayakta tedavide de
kullanılabilecektir. (Eski hali; Uzman hekim raporu idi. Yenisi Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı olmuştur.)
Faktör reçete edilme ilkelerinde değişikliği yapıldı.
Başlangıç cümlesinde, “ Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri;
konjenital ve kazanılmıs (edinsel) koagülasyon bozuklugu olan hastalarda;” değişikliği yapıldı.
(Eski Hali: kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında idi.)
Meslektaşlarımızın, söz konusu ilaçlar ile ilgili reçeteyi karşılamadan önce SUT 4.2.15.D-1
ve 4.2.27.A maddesini ayrıntılı olarak incelemesi önem arz etmektedir.
Anti Rh kullanım ilkelerinde değişikliği yapıldı.
ITP açıklaması EK yapıldı. ( ITP/Primer İmmun Trombositopeni)
Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkelerinde değişikliği yapıldı.
Eksenatid etken maddesi raporu endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
edilebilecektir. (Eski Hali: endokrinoloji uzman hekimlerince idi.)
Kisilerin acil durumlarda sözlesmesiz eczanelerden temin ettikleri ilaç bedelinin
ödenmesi ilkelerinde değişikliği yapıldı.
KKTC’deki acil hal tedavileri geri ödeme kapsamına alındığı EK yapıldı.
Tebligin eki “Ayakta Tedavide Saglık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Saglık Kurulu
Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F) düzenlemeler yapıldı.
“Palonosetron HCL (her bir kemoterapi uygulamasında 7 gün için 1 flakon), Granisetron,
Ondansetron, Tropisetron” değişikliği yapıldı. (Eski Hali: her kür için bir flakon idi.)
Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat için “son 6 ay içerisinde alınan” değişikliği yapıldı.
(Eski Hali: son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 idi )
Omalizumab ile ilgili olarak, Kronik İdiyopatik Ürtiker hastalarıyla ilgili ödeme şartları
cümle EK lenmiştir.
Tebliğin 59, 60 ve 61 numaralı maddeleri ile İdebenon, Biotin. Ketojenik tıbbi mama
ile ilgili ödeme kuralları eklenmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content