close

Enter

Log in using OpenID

SUT Değişiklik Tablosu

embedDownload
ESKİ HALİ
MADDE
YENİ HALİ
NE GETİRECEK?
1
TSK’ya bağlı sağlık kurumlarınca, Sağlık Provizyon
ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) üzerinden provizyon
alınaktı.
Madde yürürlükten kaldırıldı.
TSK' ya bağlı sağlık kurumlarınca provizyon alınmayacak.
2
Yeni eklendi.
Bakanlığımıza ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleri ve afiliye
üniversite hastanelerince öğretim üyeleri tarafından ilave ücret
alınamayacak.
Bakanlığımıza bağlı sağlık tesisleri ve afiliye üniversitelerde
öğretim üyesi farkı talep edilemeyecek.
3
Kardiyovasküler cerrahi işlemlerden ilave ücret
alınamıyordu.
Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemlerden
ilave ücret alınamayacak.
Kardiyovasküler cerrahi işlemlerin tamamından değil sadece
kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemlerden
ilave ücret alınamayacak.
4
Yeni eklendi.
5
Yeni eklendi.
6
Diş Tedavileri
7
*Akraba dışı kemik iliği vericisinin ülkemizde
bulunması halinde “Yurt içi kemik iliği temini” bedeli,
SUT eki EK-2/C Listesi üzerinden kemik iliği doku
bilgi bankasına fatura karşılığı fatura bedelini
aşmamak üzere karşılanır.
* yeni madde eklenmiş
8
9
Acil servis/polikliniğine başvurularda özel sağlık hizmeti
sunucularında bir acil servis doktoru için günlük muayene sayısı
90’ı geçemez. “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” e
göre triyaj uygulamasında Kırmızı alan tarifine giren acil
servis/polikliniğine başvurular olması halinde günlük muayene
sayısı 90’ı geçebilir, ancak bu durum dahil günlük toplam sayı
hiçbir şekilde 100’ü geçemez.”
3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi
veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına
giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun
kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği
olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak
derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant
için en fazla 700 (yedi yüz ) TL üzerinden faturalandırılabilecek.
Özel sağlık tesislerinde acil muayene sayısı bir hekim için 90' ı,
Bakanlığımız Acil Tebliğine göre kırmızı alan giren başvuruların
olması halinde muayene sayısı 100' e kadar çıkabilir.
Maddede sayılanlar kişilere, her implat için Kurumca en fazla
700 TL ödeme yapılacak.
Özürlü olmayan kişilerin özel sözleşmesiz sağlık hizmet
sunucularına sevki kaldırılmıştır. Özürlü bireyler için ise
sevklerde sağlık kurul raporu zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca
reheber tarifeden yapılan ödemeler yerine SUT fiyatlarına göre
ödeme yapılacağı belirtilmiştir.
*“Yurt içi kemik iliği ibaresinin ardına “/kordon kanı temini ” bedeli,
ibaresi eklenmiş.
* 1/5/2013 tarihinden önceki SUT kuralları gereği Kurumumuzca
karşılanamayan yurt dışındaki kemik iliği bankaları aracılığı ile
yapılan kemik iliği/kordon kanı tarama ve teminine ilişkin fatura
bedelleri yukarıdaki hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanır
* 31-60 seans arası FTR uygulamaları için
*G80 kodu ile yer alan tanılara uygulanacak FTR işlemleri için
düzenlenecek sağlık kurulu raporları ayakta tedaviler sadece resmi sağlık kurumlarının kurulları tarafından
hariç tüm sağlık kurullarınca düzenelenebiliyordu.
düzenlenebilecek.
* SUT eki EK-2/D-2 listesinde Listesinde “G81.0,
*3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı
G81.1, G81.9, G82.0, G82.1, G82.2, G82.3, G82.4, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi
G82.5, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5,
veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S14.0, S14.1, S24.0,
ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına
S24.1, S34.0, S34.1” ICD-10 kodları ile yer alan
giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun
*kordon kanı temin bedeli ödenmeye başlanmış.
*yurt dışındaki kemik iliği bankaları aracılığı ile yapılan kemik
iliği/kordon kanı tarama ve teminine ilişkin fatura bedelleri
karşılanmaya başlanmış.
*G80 kodlu tanıların FTR uygulamaları raporlarının
düzenlenmesine ilişkin kısıtlama getirilmiş. (resmi ve özel shs
olması bakımından)
*3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi
veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına
giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun
hastalıklarda, tanı ile ilgili düzenlenen ilk sağlık
raporu tarihinden itibaren üç yıl içerisinde uygulanan
fizik tedavi ve rehabilitasyon işlem bedelleri Kurumca
karşılanacaktır. Bu sürelerin bitiminden sonra 3.
basamak koşulu aranıyordu.
*yeni madde eklenmiş.
10
11
12
13
14
15
16
Yeni eklendi.
*Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat
edinilmiş çocukları hariç soy bağı kurulmuş sağ
çocuğunun olmaması koşuluyla IVF tedavisi
ödenmekteydi.
* 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış
olmak koşuluyla IVF tedavisi ödenmekteydi.
Yurtdışı tedavilerde altı ayı geçmeyen dönemler
halinde en çok iki yıla kadar Kurumun onayı ile tedavi
süresi uzatılabiliyordu.
*yeni madde eklenmiş
kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği
olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak
derecede malul olan vazife ve harp malulleri bu kısıtlama dışında
tutulmuş.
*SUT eki EK-2/D-2 Listesinde “G80 kodu ile yer alan tanılarda;
31-60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının resmi
sağlık hizmeti sunucularında ya da nöroloji, ortopedi
uzmanlarının olduğu özel sağlık hizmeti sunucularında yapılmış
olması, 60 seans üzeri fizik tedavi uygulamalarının da resmi
sağlık kurumlarında yapılmış olması gerekmektedir.”
Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için özel sağlık hizmet
sunucularında günlük en fazla 8 hasta faturalandırılabilecek.
kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği
olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak
derecede malul olan vazife ve harp malulleri için uygulama
kolaylaştırılmıştır.
* G80 kodlu tanılarda faturalandırmaya ilişkin özel shs ve branş
düzeyinde kısıtlamalar getirilmiş.
Özel sağlık hizmet sunucularında robotik rehabilitasyon sistemi
uygulaması 8günlük 8 hastayı geçmeyecek.
*Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi
olmayanlar için IVF tedavisi ödenecek.
*Eşlerden birinin önceki evliliğinden çocuğu var ise bu kişilerin
IVF tedavisi için ödeme yapılacak
*23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük olması koşuluyla IVF
tedavisi ödenecek.
*40 yaşından gün almamış ibaresi 39 yaşından küçük olarak
değiştirilmiş.
İki yıl süresi kaldırılmış.
Yurtdışı tedavileraltı ayı geçmeyen dönemler halinde iki yıl süre
kısıtlaması olmadan tedavisi süresi uzatılabilecek.
*Türkiye’de tedavisi yapılamayan bir hastalık için yurt dışına
gönderilen hastaya, gönderildiği ülkedeki sağlık hizmeti sunucusu
tarafından sevke konu tedavi dışında farklı bir tedavi uygulaması *Yurt dışında tedaviye gönderilen hastaya farklı bir tedavi
öngörülmekte ise, SUT ’un 2.5.3.A-1 maddesinde belirtilen rapor öngörülse bile sevkinde ve raporunda bu tedaviye ilişkin bilgi ve
ve onayların öngörülen yeni tedavi için de alınmış olması halinde onay yer almıyorsa ödenmeyecek.
tedavi giderleri karşılanır. Aksi halde yeni tedavi bedeli ile bu
tedaviye ilişkin yol ve gündelik gideri Kurumca karşılanmaz.”
yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi
için Sevkin yapıldığı gün dahil 3 işgünü içinde sevk
edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş *3 gün ibareleri 5 gün ile değiştirilmiş.
olunması,
gerekmektedir.
Kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi
giderlerinin ödenebilmesi için Sağlık kurulu raporunun
düzenlendiği gün dahil 3 işgünü içinde kaplıca
tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre
içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde
yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden
*3 gün ibareleri 5 gün ile değiştirilmiş.
sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek
bulunmayıp, raporun geçerli olduğu süre içerisinde
sağlık hizmeti sunucusu tarafından elektronik
ortamda veya SUT eki EK-2/F formu (sevk belgesi)
düzenlenmesi ve 3 işgünü içerisinde kaplıca tesisine
müracaat edilmesi gerekmektedir.
*SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan Ismarlama tıbbi *Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin TİTUBB
cihaz kapsamındaki nihai ürünlerin TİTUBB
kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz.
kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı
Ancak, SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan nihai ısmarlama
* sevk tarihinden sonra shs'ye başvuru süresi uzatılmış.
* belge düzenlenmesinden itibaren kaplıca tesisine müracaat
süresi uzatılmış.
*
17
aranmaz. Ancak, nihai ısmarlama cihazın üretiminde cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında
kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim
olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim
işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır.
işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır.
*SUT eki EK-3 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler için, 3065
*3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin
*Yeni eklendi.
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ayrıca KDV
fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ayrıca KDV ödenmez.
ödenmeyecek
*Yurt dışında faaliyet gösteren Kurumla sözleşmeli/protokollü
*Yurtdışında bulunan sağlık hizmet sunucularınatıbbi
sağlık hizmeti sunucularında kullanılan tıbbi malzemeler için
*Yeni eklendi.
malzemeler için işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler
işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi bedelleri ödenmeyecek.
Esirgeme Kurumu kesintisi bedelleri Kurumca karşılanmaz.
*Yatarak tedavilerde kullanılan Kurumca bedeli karşılanacak tıbbi
malzemelere;
l) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2),
m) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan
Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3),
n) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon
*Yeni eklendi.
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4),
*
o) Xenogreft Ürün Grubu (EK-3/N-2),
ö) Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3),
p) Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/R),
r) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi
Malzemeler (EK-3/S),
s) Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait
Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)” listeleri eklenmiştir.
*d) 3.1.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“k) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2),
l) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan
Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3),
m) Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon
*Yeni eklendi.
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4),
n) Xenogreft Ürün Grubu (EK-3/N-2),
*
o) Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3),
ö) Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/R),
p) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi
Malzemeler (EK-3/S),”
r) Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait
Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)” bentleri eklenmiştir.
*SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin
temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar,
*Kurumca ödenecek tutara işletme gideri ilave edilmiş.
*cümle sonuna "Bu fiyatlara %12 işletme gideri ilave edilir."
sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara
ibaresi eklenmiş.
temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas
alınacak olan fiyatlardır.
*SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara
ait tıbbi malzemeler veya SUT eki listelerde kodu olup
* "ve KDV tutarı kadar bedel” ibaresi çıkarılmıştır.
da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, alış fiyatı üzerine;
*Kurumca ödenecek tutardan KDV bedeli düşülmüş.
% 15 işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ve
KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir ve
bedelleri Kurumca karşılanır.
18
19
20
21
Yara Bakım Ürünleri, Gerft, Allogreft, Kamik Uyarıcı
Materyaller
Geriatri uzman hekimleri yara bakım ürünlerini yazabileceklerdir.
Ayrıca greftler başlığı yeniden ele alınarak gerftlerin genel
hükümleri düzenlendindikten sonra dura greftler, tendon
allogreftler ile daha önce SUT ta yer almayan kemik yapımını
uyran materyaller, Sentetik menisküs implantları, Menisküs
tamiri ürünleri, Sinüs tarsi vidası, Absorbe olabilir omuz balon
spacer, Tümör protezleri, Kanama durdurmada kullanılan tıbbi
malzemeler,İntraoperatif Nöromonitörizasyon işlemlerinde
kullanılan tıbbi malzemeler, eklenmek sureti ile ayrı ayrı
düzenlenmiştir.
* 4.2.1. Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab
* 4.2.1. Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar
*Başlığa abatasept, ustekinumab ve tosilizumab eklenmiş, tanım
(romatoid artritte), abatasept, ustekinumab ve tosilizumab
ve rituksimab (romatoid artritte) kullanım ilkeleri
genişletilmiştir.
kullanım ilkeleri
* 4.2.1.C - Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar,
* 4.2.1.C - Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar, rituksimab,
* Başlığa ustekinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri eklenmiş,
rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri
abatasept, ustekinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri
tanım genişletilmiştir.
* Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat
olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici
antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış
* Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere
olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az
alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1; üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol
jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz.)
altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5,1)
hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna
hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca
dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay
başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede
sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 DAS 28 skorunda 0,6 (sertolizumab için 1,2) puandan fazla
puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun
düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay
yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu
(sertolizumab için 6 ay) süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi *jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz hükmü
raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye koşulu ile 3 ay (sertolizumab için 6 ay) daha tedaviye devam
çıkarılarak ilaç kullanımına kısıtlama getirilmiştir.??? Diğer
devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28
edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 değişiklikler anlam değiştirmemektedir.
skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması
puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni
halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli
düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi
sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile
koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin
hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin
devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni
devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır,
DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye
başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna
raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi
28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2
sonlandırılır.”
puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi
sonlandırılır.
* Psoriyazis vulgariste anti-TNF ilaçlar;
* Psoriyazis vulgaris /plak tip psoriyazis /plak psoriyaziste anti* Başlık genişletilmiştir.
TNF ilaçlar;
* eski madde yok.
Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkelerine
Antidepresanlara "Agomelatin" eklenmiş, kullanım ilkeleri
Yeni eklendi.
"Agomelatin" eklenmiş, reçeteleme koşulları belirlenmiş.
belirlenmiş.
*Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilmesi
*Mevsim öncesi allergoid immünoterapi hariç, aşı tedavisine 6 ay *Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilen kişiler için
halinde, bir defaya mahsus olmak üzere bu durum ile ya da daha fazla ara verilmesi halinde, çocukluk ve erişkin
devam koşulu bir defaya mahsus iken erişkin ve çocukluk
hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki
dönemlerine ait her bir dönem için birer defaya mahsus olmak
dönemi olarak 2'ye çıkarılmış. Ancak Mevsim öncesi allergoid
22
23
24
başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda
üzere bu durum ile hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki immünoterapi bu koşulun dışında bırakılmıştır.
belirtilmesi koşuluyla başlangıç dozlarında tedaviye başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi
yeniden başlanabilir. Bu rapora dayanılarak ilk
koşuluyla başlangıç dozlarında tedaviye yeniden başlanabilir. Bu
reçetelendirme alerji veya immunoloji uzman
rapora dayanılarak ilk reçetelendirme alerji ve/veya immunoloji
hekimlerince yapılır.
uzman hekimlerince yapılır.”
*Sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan tedavinin
devamı niteliğindeki diğer reçetelendirmeler, bu
hekimlerin yanı sıra, çocuk sağlığı ve hastalıkları,
*göğüs hastalıkları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
*Enjektabl alerji aşıların için tedavinin devamı niteliğindeki
kulak burun boğaz, göz sağlığı ve hastalıkları, göğüs
“dermatoloji” ibaresi eklenmiştir.
reçetelendirmeleri yapabilecek branşlar arasında dermatoloji
hastalıkları, iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman
branşı eklenmiştir.
hekimi tarafından da yapılabilir.
*cümle sonuna “Mevsim öncesi allergoid immünoterapi her yıl
*Aşı tedavileri, arı venom alerjisi hariç, toplamda 5 yılı
*Mevsim öncesi allergoid immünoterapi ömür boyu 5 defa ile
polen mevsimi öncesi dönemde ömür boyu en fazla 5 defaya
geçemez.
sınırlandırılmıştır.
mahsus olarak yapılabilir.” cümlesi eklenmiştir.
*Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri "İnme, kronik
nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi
rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; *Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri, İnme, kronik
bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun boğaz, genel cerrahi, nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi
*Yeni eklendi.
beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım uzmanlarından en az
rezeksiyonda görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda
birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce ödeme kapsamına alınmış.
reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı
açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.”
* Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek
amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünleri; 2 yaş ve
üzerindeki çocuk hastalarda, bu durumun belirtildiği en az bir
* Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek
çocuk metabolizma hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık
*Yeni eklendi.
amilopektin içeren nişastalı enteral beslenme ürünleri, 2 yaş ve
kurulu raporuna dayanılarak çocuk metabolizma hastalıkları ile
üzerindeki çocuk hastalarda ödeme kapsamına alınmış.
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.
Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek
aylık en fazla iki kutu yazılır.”
Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç
cümlede yer alan “ (birer aylık dozda) bir kutu” ibaresi “bir aylık
*metinde düzenleme yapılmış değişiklik içermiyor.
verilir.
dozda” olarak değiştirilmiştir.
*24 aylığın altındaki ve 72 ay üzeri çocuk hastalar ile erişkin
* Daha önce 72 ay üzeri hastalara bazı testler uygulanması
*24 aylığın altındaki çocuk hastalarda teşhis için
hastalarda teşhis için gerekli kriterler olması halinde tedaviye
gerekiyorken yeni düzenlemeyle test kriteri kaldırılmış, gerekli
gerekli kriterler olması halinde tedaviye başlanır.
başlanır.
kriterler ibaresi eklenmiştir.
*72 ay üzeri çocuk ve erişkin hastalar için; çocuk metabolizma
veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, ortopedi,
fizik tedavi ve rehabilitasyon ile göğüs hastalıkları (bulunmayan
*Hasta adına, gastroenteroloji, çocuk metabolizma
yerlerde çocuk alerji ve/veya immünoloji) uzman hekimlerinin yer
veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman
* Reçeteleme kriterleri 72 ay üzeri ve altı olmak üzere (yaşa
aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç
hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu
göre) yeniden düzenlenmiş.
ve devamkriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi
raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve
72 ay üzeri hastalar için;
1 yıldır. Bu rapora dayanılarak çocuk metabolizma veya
devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır.
Rapor düzenleyebilecek branş sayısı artırılmış.
endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerince, bu
Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu
Rapor süresi artırılmış (6 aydan 1 yıla)
hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları
hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise
Rapora istinaden reçete düzenleyebilecek branşlarda değişiklik
veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.
çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları
yapılmış.(artırılmış)
(2) 72 ay altı çocuk hastalar için; çocuk metabolizma veya
uzman hekimlerince reçete düzenlenir.
endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden
en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda;
teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer
alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu
hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı
ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
düzenlenir.
25
26
27
* İmmünglobülinlerin kullanım ilkeleri
* 100- 1560 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların
100-1.000 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren
prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz
ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat
fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün
süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan
boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi
sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU
süresinde ise aylık toplam 2.000 IU dozuna kadar kullanılması ve * 1000 IU 1560IU'ya artırılmıştır.
şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresince
en fazla bu dozda reçetelenmesi uygundur. Uzun dönem
aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100
tedavinin birinci ayının sonunda Anti HBS düzeyi 100 IU/litrenin
IU/litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmelidir.
altında ise bu durumun raporda/reçetede belirtilmesi koşuluyla
Bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2.000
ilave 2000 IU kullanılabilir.
IU dozuna kadar kullanılması uygundur.
* Spesifik olmayan/gamma/polivalan
* IVIg önce sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanları
immünglobulinler (IVIg) ; Gebeliğe sekonder immün * “kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi” ibaresinden sonra
tarafından yazılırken hematoloji branşı eklenmiştir. İlacı reçete
trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde
gelmek üzere “ ve hematoloji uzmanı” ibaresi eklenmiş,…
eden branş sayısı artmıştır.
kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından,
* IVIg; Sağlık Bakanlığınca onaylı diğer endikasyonlar
için; hematoloji, tıbbi onkoloji, enfeksiyon hastalıkları,
immünoloji veya romatoloji, üniversite ile eğitim ve
araştırma hastanelerinde ise bu hekimlere ilave
* IVIg kullanılan diğer endikasyonlar için ilaç reçete edebilen
* ikinci fıkrasında yer alan “romatoloji” ibaresinden sonra gelmek
olarak iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları
hekimlere romatoloji branşı eklenmiştir. İlacı reçete eden branş
üzere “ve nefroloji uzman hekimleri,” ibaresi eklenmiştir.
uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen
sayısı artmıştır.
uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimler
tarafından reçete edilir. (Birdshot retinokoroidopati
endikasyonu ödenmez.)
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
Kronik Hepatit B İlaç Kullanım İlkeleri
Madde yeniden düzenlenmiştir.
yapılmalıdır.
a) ( r) bendi Pazopanib: Hangi tedavilerde kullanılacağı,
reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde
kullanılamayacağı ilkeleri değiştirilmiştir.
b) ş) Trabektedin:Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi
ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri
eklenmiş.
t) Panitumumab: Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi
ne şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri a)Düzenlemeler yapılarak ilkeleri değiştirilmiş.
eklenmiş
b) Yeni eklenmiş.
4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar;
u) Kabazitaksel ve abiretaron: Hangi tedavilerde kullanılacağı,
a) ( r) Pazopanib:
reçetelenmesi ne şekilde olacağı ve hangi hastalarda
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
kullanılamayacağı ilkeleri eklenmiş.
yapılmalıdır.
ü) Fluorourasil topikal formları: Reçete edilme ilkeleri belirtilmiş
v) Aksitinib: Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne
şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri
eklenmiş.
y) Setuksimab: Hangi tedavilerde kullanılacağı, reçetelenmesi ne
şekilde olacağı ve hangi tedavilerde kullanılamayacağı ilkeleri
eklenmiş.
28
4.2.15- numaralı maddesi
a)“4.2.15- Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel,
a) 4.2.15-Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin
dabigatran ve rivaroksaban kullanım ilkeleri
kullanım ilkeleri”
b) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik
b) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda; anjiografik olarak…
olarak …..
c) (1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angına pektorisli
c) 4.2.15.C -Ivabradin:
hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya
(1) Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina
verapamil-diltiazemin toleransı veya kontrendikasyonu olan ve
pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta
kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal blokörü kullanımını
blokör ve/veya verapamil-diltiazemin toleransı veya engelleyen asemptomatik sol ventriküler disfonksiyonu (LVEF
kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü
<%40) bulunan hastalar için kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen
kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen
1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji uzmanı
asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF
veya iç hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir.
<%40) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji
(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu
uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile
%45’in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda kardiyoloji
kardiyoloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı
uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna
tarafından reçete edilebilir.
dayanılarak kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri
(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon
tarafından reçete edilebilir;
fraksiyonu %45’in altında olan hastalarda aşağıdaki ç) “4.2.15.Ç–Prasugrel;
durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin
(1) 75 yaşın altında 60 kg’ın üstündeki serebrovasküler olay
bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji veya iç öyküsü olmayan akut koroner sendromlu olup; hastaneye
a)Maddenin başlığı değiştirilmiş.
hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete
yatırılan ve acilen koroner anjiyografisi yapılıp perkütan koroner b) “Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda” ibaresinden sonra
edilebilir;
girişim kararı alınan hastalardan;
gelen “ , ” işareti “ ; ” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) “4.2.15.Ç–Prasugrel;
a) Diyabetli ST yükselmesiz [NSTEMI] veya ST yükselmeli
c) En az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu
(1) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu miyokard enfarktüsü [STEMI]) olan hastalar ile
raporu, kardiyoloji uzmanlarınca düzenlenen 1 yıl süreli uzman
gelişen akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda; bu b) ST yükselmeli miyokard enfarktüsü [STEMI]) olan diğer
hekim raporuna dayanılarak kardiyoloji uzmanı veya iç
durumun belirtildiği, en az bir kardiyoloji veya
hastalarda;
hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilebilir. şeklinde
kardiyovasküler cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, 1 (2) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu gelişen akut değiştirilmiş.
yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu koroner sendromlu (AKS) hastalarda;
ç)) Madde değiştirilmiş.
hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince (3) Bu durumların belirtildiği en az bir kardiyoloji veya kalp damar d) İsme apiksaban tedavisi eklenmiş ve Rivaroksaban
reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
cerrahi uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu
tedavisine açıklama ayrı yazılmış.
(2) Stent trombozunun geliştiği tarihten itibaren en
raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları
e) Yeni eklenmiş.
fazla 1 yıl süreyle kullanılır.
uzman hekimlerince reçetelenebilir. Tedavi süresi 1 yıldır. İlacın
d) Dabigatran ve rivaroksaban ;
hastaya tekrar kullanımı ancak hastada aynı koşulların yeniden
(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya oluşması halinde mümkündür.”
da daha fazlasına sahip, non-valvuleratriyal
d) “4.2.15.D- Dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban;
fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile
4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban ve apiksaban;
romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak
(1)........
hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak
a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer
hastalığı olmayan);
hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile
a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda
en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban
üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3
tedavisine geçilebilir.
arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay
dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir. geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban veya
b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay apiksaban tedavisine geçilebilir.
geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban (2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği; en az birinin
tedavisine geçilebilir.
kardiyoloji uzman hekimi olması koşuluyla, kardiyoloji, iç
(2) Dabigatran veya rivaroksaban; yukarıda
hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji
tanımlanan durumların belirtildiği ve üç kardiyoloji
uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık
uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete
29
30
31
32
raporuna dayanılarak kardiyoloji ya da iç hastalıkları edilmesi halinde bedeli ödenir.
uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli
(3) Apiksaban, bu madde kapsamı dışındaki endikasyonlarda
ödenir.
ödenmez.
4.2.15.D-2-Rivaroksaban;
(1) Derin VenTrombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası
tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde;
a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer
hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile
hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda
varfarin kesilerek rivaroksaban tedavisine geçilebilir.
(2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği kardiyoloji, iç
hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi uzman
hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi
halinde bedeli ödenir.
(3) Rapor süresinin bitiminde ilaç tedavisinin devamına karar
verilmesi halinde, bu durumun belirtildiği yeni sağlık kurulu raporu
düzenlenerek tedaviye devam edilebilir.
e) “4.2.15.E-Tikagrelor;
“4.2.15.F -Ranolazin;
4.2.17.A
"denosumab” ibaresi eklenmiş
(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar
(1)“stronsiyum ranelat ” ibaresinden sonra “, denosumab”
(kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (6) “Stronsiyum ranelat ve raloksifen;” ibaresi “Stronsiyum
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
(raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat)…….
ranelat, raloksifen ve denosumab;” olarak değiştirilmiş.
yapılmalıdır.
(6) Stronsiyum ranelat ve raloksifen;…….
4.2.20 numaralı madde;
Aynı Tebliğin 4.2.20 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b)
b) 28 inci gebelik haftasında veya daha erken
Gebelik haftası 28 den 29 a ve yaş şartı 1 yıldan 2 yıla
bendinde yer alan “28 inci” ibaresi “29 uncu” ve ( c ) bendinde yer
doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında 1 yaştan
çıkarılmış
alan “1” ibaresi “2” olarak değiştirilmiştir.
küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde,
4.2.24.B numaralı alt maddesine fıkra eklenmiş.
“(3) Roflumilast; uzun etkili bronkodilatör ve/veya inhale
kortikosteroid tedavisine rağmen en az 2 yıl boyunca her yıl için;
yılda en az 3 ay öksürük, balgam şikayeti olan ve yılda en az iki
atak geçiren ağır kronik obstruktif akciğer hastalarında;
a) Solunum fonksiyon testi (SFT) kriteri olarak, FEV1/FVC değeri
Yeni fıkra eklenmiş.
%70’in altında olmak koşulu ile FEV1≤%50 olanlarda mevcut
*Yeni eklendi.
tedaviye ek olarak kullanılmaya başlanır.
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
b) Göğüs hastalıkları uzmanınca düzenlenen 6 ay süreli uzman
yapılmalıdır.
hekim raporuna dayanılarak göğüs hastalıkları uzmanı tarafından
reçete edilir.
c) Sağlık raporunda hastanın kullandığı uzun etkili bronkodilatör
ve/veya inhale kortikosteroid tedavi şeması ile diğer durumlar
belirtilir.
ç) Teofilinle kombine olarak kullanılamaz.”
4.2.25 numaralı maddesine fıkra eklenmiş.
“(4) Lakozamid; 16 yaş ve üzerindeki parsiyel başlangıçlı epilepsi
hastalarında ikincil jeneralize olan veya olmayan nöbetlerin
*Yeni eklendi.
Yeni fıkra eklenmiş.
tedavisinde, en az iki antiepileptik ilacın en az 6 ay süreyle tek
başına veya kombine kullanımından sonra tedaviye yanıt
alınamayan hastalarda ek tedavi olarak, bu durumların belirtildiği
33
34
35
36
nöroloji uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman
hekimlerce reçete edilebilir.”
“4.2.26 - Levosimendan ve milrinon kullanım ilkeleri
(1) Levosimendan; İnvaziv hemodinamik monitarizasyon
4.2.26 - Levosimendan kullanım ilkeleri
yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar için veya
(1) İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği
akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut
yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar için veya
dönemindeki yatan hastalar için;
akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin
Başlık ve kullanım ilkeleri değiştirilmiş.
(2) Milrinon; klasik bakım tedavisine yanıt vermeyen şiddetli
akut dönemindeki yatan hastalar için; kardiyoloji, kalp
konjestif kalp yetmezliğinin kısa süreli tedavisinde ve kalp
damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, iç
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
cerrahisi sonrası düşük çıkış (out put) durumlarını da içeren akut
hastalıkları ile acil uzman hekimlerinden biri
yapılmalıdır.
kalp yetmezliği olan yatan hastalar için;
tarafından düzenlenen ve bu durumlarını belirtir
(3) Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, iç
uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce
hastalıkları ile acil uzman hekimlerinden biri tarafından
tabela/reçeteye yazılabilir.
düzenlenen ve bu durumlarını belirtir uzman hekim raporuna
dayanılarak bu hekimlerce tabela/reçeteye yazılabilirler.”
4.2.27.A numaralı alt maddesinin 3. ve 4. fıkraları
(3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini
(glanzmann trombastenisi hariç), inhibitör düzeyini
belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık “(3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini ve varsa
kurulu raporuna dayanılarak; klinik şartlarda
inhibitör düzeyini (glanzmann trombastenisinde bu iki düzey de
prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta
aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık
şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir kurulu raporuna dayanılarak; prospektüs onaylı
sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden
endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza
(hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya
kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit
3)"glanzmann trombastenisi hariç" ibaresi "glanzmann
cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi
trombastenisinde bu iki düzey de aranmaz" şeklinde
tarafından reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından kullanılır.
değiştirilmiş.
dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde
Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından
4) "glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç"
belirtilir.
reçete/tabela üzerinde belirtilir.
ibaresi "glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş
(4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombin
(4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi
hastalarda bu düzey aranmaz" şeklinde değiştirilmiş.
kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon
konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış
bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında;
hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi
hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir
sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden
bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu
yapılmalıdır.
(hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya
durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann
cerrahi operasyonlarda, klinik şartlarda, bu durumun trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalarda bu düzey aranmaz)
ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç)
raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda
belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kullanılır. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından
kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler
reçete/tabela üzerinde belirtilir.”
tarafından bir dozda reçete edilebilir. Reçete edilen
ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete
üzerinde belirtilir.
4.2.30 numaralı madde
*Yeni eklendi.
Yeni fıkra eklenmiş.
“(7) Sildenafil ve tadalafil kombine kullanılamaz.”
4.2.32 - Kontrast maddeler
Gadobutrol;
a) Tüm vücut MR anjiografi görüntülemesinde,
Yürürlükten kaldırılmış
b) 65 yaş ve üzeri tüm hastalarda tüm prospektüs
endikasyonlarında,
c) Böbrek yetmezliği olan hastalarda tüm prospektüs
endikasyonlarında,
ç) Diğer hastalarda ise yalnızca karaciğer ve böbrek
manyetik rezonans görüntülemesinde,
kullanılır.
37
38
39
40
41
*Yeni eklendi.
“4.2.33.C. Patolojik miyopiye (PM) bağlı koroidal
neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun Yeni eklenmiş.
tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri
(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü
basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve
reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları,
“ortopedi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve beyin cerrahisi”
endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji,
ibaresi eklenmiştir.
fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi uzman
hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden
birinin düzenlediği uzman hekim raporuna
dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.42.A - OI ve/veya IUI İşlemi
(1) Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat “Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi
edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ
olmayan” ……. şeklinde
çocuğunun olmaması koşuluyla;……
4.2.42.B - IVF İşlemi
(1) IVF işleminde; SUT’un 2.4.4.İ.1 maddesine uygun
olan hastalarda ilaç kullanım esasları aşağıda
belirtilmiştir.
a) SUT’un 2.4.4.İ.1.2 maddesinde belirtilen IVF
4.2.42.B numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
tedavisi kurallarına göre düzenlenmiş raporlarda
birinci maddesine ikinci cümle olarak “SUT’un “2.4.4.İ-1-2-IVF
ayrıca hastanın kullanacağı ilaç ile ilgili aşağıda
sağlık kurulu raporu” maddesinde IUI işlemi aranmayacak
belirtilen durumlar hakkındaki bilgiler de yer alacaktır: hastalar belirtilmiştir.”
1) Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda en fazla 2
uygulama, toplam 6000 IU gonadotropin ödenir. Bu
grup hastalarda IVF tedavisi öncesi IUI işlemi
yapılmış olması şartı aranır.
4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları
(9) Mevcut iskontosu yukarıdaki fıkralarda tanımlı baz
iskonto/baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan
ilaçların özel iskontoları saklı tutulur. 17.11.2011 tarihi
öncesi mevcut iskontosu baz iskonto+ilave
iskontonun üzerinde olan ilaçlara ek olarak uygulanan
%7,5-%8,5 ilave iskonto oranında mahsuplaşma
talebi Kurum tarafından değerlendirilir.
(14) Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto
uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana
gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza
depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir.
Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar
tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler
esas alınır.
Beyin cerrahisi nin düzenleyeceği raporla da reçete edilebilecek
Daha önceki evliliğinden çocuk sahibi olan kişiler yeni
evliliklerinde çocuk sahibi olamaz ise IVF tedavileri ödenebilir
hale gelmiştir.
Tüp bebek tedavisi öncesi IUI işlemi aranmayacak hastalıkların
belirtildiği açıklanmıştır. Uygulmada karmaşa yaratan madde
anlaşılır hale getirilmiştir.
9 ve 14 fıkra yürürlükten kaldırılmış
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
yapılmalıdır.
42
43
44
4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması
(1) Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış
bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için
kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin
benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması
4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması
esasına dayanır.
(1) Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir
(2) Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı
terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek
endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi
aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları
içeren en ucuz ilaç bedelinin %10 fazlasına kadarı
arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.
dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans
(2) Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için
alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir
kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin
olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç
%10 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak
olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada
referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması
bulunması ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dâhil olan
gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen
ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması
ilacın en az 5 ay piyasada bulunması ve ilgili eşdeğer ilaç
gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir
grubuna dâhil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına
eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak
sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir
yeniden belirlenmesinde ve bunlara ilişkin
eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden
tereddütlerin giderilmesinde “Sağlık Hizmetleri
belirlenmesinde ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesinde
Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir.
Eşdeğer ilaç uygulaması içeriği değiştirilmiş.
“Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” yetkilidir.
(3) Bu esaslara göre belirlenen eşdeğer ilaç
(3) Bu esaslara göre belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her
gruplarının her birinde;
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
birinde;
a) SUT’un 4.4.1 maddesinde belirtildiği şekilde indirim
yapılmalıdır.
a) SUT’un 4.4.1 maddesinde belirtildiği şekilde indirim oranları
oranları uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli kutu
uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur.
fiyatı bulunur.
b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dâhil ilaçların ortak en
b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dâhil ilaçların
küçük birimi başına düşen “indirimli birim bedel” hesaplanır.
ortak en küçük birimi başına düşen “indirimli birim
c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller
bedel” hesaplanır.
karşılaştırılarak o eşdeğer ürün grubu için geçerli en ucuz birim
c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim
bedel bulunur.
bedeller karşılaştırılarak o eşdeğer ürün grubu için
ç) Bulunan en ucuz fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için
geçerli en ucuz birim bedel bulunur.
ödenebilecek azami birim bedel bulunur.
ç) Bulunan en ucuz fiyata %10 ilave edilerek o
d) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas
gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel
alınarak, gruptaki her bir ilacın ambalaj formuna göre o ilaca
bulunur.
özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı, aynı
d) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim
ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır.
bedel esas alınarak, gruptaki her bir ilacın ambalaj
e) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak
formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve
hesaplanan kutu fiyatını aşan kısmı ödenmez.
ortaya çıkan bu kutu fiyatı, aynı ilacın indirimli kutu
fiyatı ile karşılaştırılır.
e) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola
çıkılarak hesaplanan kutu fiyatını aşan kısmı
ödenmez.
5.3.2.D maddesinin birinci fıkrasının ( j ) bendine üçüncü alt
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
Yeni eklenmiş.
“ 4) Her bir ürün için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
*Yeni eklendi.
Sonuçları hakkında TİTCK tarafından değerlendirme
tarafından düzenlenen “İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu”
yapılmalıdır.
nun yer aldığı ürün listesinin onaylı bir suretinin yer alması
gerekmektedir.”
(EK-1/C) Listesinin 2 sıra no’sunda yer alan ”701.282 701.282 Balonlu enteroskopi, 27 sıra no’sunda yer alan “P60690”
İşlem adı ve kodu yenilenmiş.
Çift balonlu enteroskopi” P60690 işlem kodu
işlem kodu “P604690” olarak değiştirilmiştir.
45
“704.770 Periferik kan yayması değerlendirilmesi”
SUT kodlu işlemin açıklama kısmı "Çocuk ve erişkin
Hematoloji uzman hekimlerince yapılması halinde
faturalandırılır."
“703.070 Video-EEG monitörizasyon” ve “703.080
Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile”
46
*Yeni eklendi.
47
*Yeni eklendi.
48
49
50
51
Hasta Sevk Formu” nun (EK-2/F) altında yer alan
“Müracaat Süresi” Üç (3) iş günüydü
“Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek
İşlemler Listesi’nde (EK-2/A-2) yer alan “704.770 Periferik kan
yayması değerlendirilmesi” SUT kodlu işlemin açıklama kısmı
“Çocuk ve erişkin Hematoloji/ Onkoloji uzman hekimlerince
yapılması halinde faturalandırılır.” olarak değiştirilmiş ve aynı
Listede yer alan “703.070 Video-EEG monitörizasyon” ve
“703.080 Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile” SUT kodlu işlemler
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır.
a) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan
işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (1)
numaralı listede belirtilmiştir.
b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede
belirtilmiştir.
c) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede
belirtilmiştir.
“Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) değişiklikler
yapılmıştır.
a) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan
işlemler ile işlem puanı değiştirilen işlemler bu Tebliğ eki (4)
numaralı listede belirtilmiştir.
b) Listede yer alan “P615780 Myelografi” işlemi yürürlükten
kaldırılmıştır.
c) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede
belirtilmiştir.
“Diş Tedavileri Sevk Formu EK-2/Ç-2” “Ek-2/Ç-2 Diş Tedavileri
Kontrol Formu” Tebliğ eki (6) numaralı listede yeniden
düzenlenmiştir.
“Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Görüntüleme Klinik
Uygulamaları” (Ek-2/D-1) Tablo 4 de yer alan “Prostat Kanseri”
ibaresinin açıklama ve sınırlamalar bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Gleason skor 7 veya üstü olan ve diğer görüntüleme
yöntemlerinde (Kemik Sintigrafisi, BT, MR vb.) şüpheli lezyon
bulunmalıdır. Sadece 3. Basamak resmi sağlık hizmet
sunucularında yapılması halinde ödenir.”
“Hasta Sevk Formu” nun (EK-2/F) altında yer alan “Müracaat
Süresi” ibaresinden sonra gelen “Üç (3)” ibaresi “Beş (5)” olarak
değiştirilmiştir
“Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)
Listesi”ndeki “306.510”, “306.520”, “306.530”, “306.540”,
“306.551”, “306.552”, “306.553”, “306.554” SUT kodlu tıbbi
malzemeler listeden çıkarılmış ve aynı listenin “KANAMA
DURDURMADA KULLANILAN MALZEMELER” başlığının altına
eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede
belirtilmiştir.
Açıklama kısmı değiştirilmiş ve 703.070 ile 703.080 kodlu
işlemler kaldırılmış. Onkoloji Uzman hekimi eklenemiştir.
Yeni işlem adı, çıkarılan işlemler ve açıklaması değişen işlemler
belirtilmiş ve ek listede yayımlanmıştır.
Yeni işlem adı, çıkarılan işlemler ve açıklaması değişen işlemler
belirtilmiş ve ek listede yayımlanmıştır.
Diş tedavilerinde sevkte sağlık kurulu raporu şartı getirlmiştir.
Açıklama ve sınırlamalar bölümü değiştirilmiş.
Müracaat süresi 5 güne çıkarılmış.
Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)
Listesi”nde tıbbi malzemeler listeden çıkarılmış ve KANAMA
DURDURMADA KULLANILAN MALZEMELER” başlığının altına
tıbbi malzemeler eklenmiş.
52
53
Dermis Yerine Geçen İnsan Kaynaklı Greftler
Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4) A10106 Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin
düzenleyeceği tek hekim raporuyla, işitme cihazı
başına, çocuklarda ve kanal içi işitme cihazı kullanan
erişkinlerde en fazla haftada 1 (bir), diğer erişkinlerde
en fazla 2 (iki) haftada 1 (bir) adet hesabıyla işitme
cihazı pil Kurumca bedeli karşılanır. Ancak, işitme
cihazlarının ilk kez alınması aşamasında, işitme
cihazı pilleri için ayrıca herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır
A10101 SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan
“koklear implant için” ibaresinden önce gelmek üzere
“Her bir” ibaresi eklenmiştir.
A10102 KOKLEAR İMPLANT ARA KABLO BEDELİ
(AKTARICIDAN BAĞIMISIZ) ARA KABLO
A 10103 KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA
İŞLEMCİSİ
54
“Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi
Malzemeler (EK-3/E-1) Listesi”ndeki “102.267”,
“103.095” ve “103.100” SUT kodlu tıbbi malzemeler
listeden çıkarılmış,
“103.095” SUT kodundan sonra gelmek üzere tıbbi
malzemeler eklenmiş ve fiyatları
belirlenen/değiştirilen SUT kodları bu Tebliğ eki (8)
numaralı listede belirtilmiştir.
“Kurumca Bedeli Karşılanmayan Diğer Tıbbi Malzemeler (EK3/B-2)” listesinin dördüncü sıra numarasındaki tıbbi malzemenin
adı “Dermis/Epidermis Yerine Geçen Allogreftler
/Xenogreftler/Sentetik Greftler” şeklinde değiştirilmiş ve on
işlem adı değiştirilmiş ve yeni tıbbi malzeme eklenmiş.
üçüncü sıra numarası olarak “Kan/kemik iliği/yağ dokusu gibi
dokulardan ayrıştırılma yöntemiyle kök hücre elde edilerek
yapılan uygulamalar için kullanılan tıbbi malzemeler” adlı tıbbi
malzeme eklenmiştir.
Rapor doğrultusunda düzenlenecek reçetede en fazla 1 (bir) yıllık
Açıklama kısmına eklenmiştir.
pil miktarı yer alabilir.
A10101 SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının birinci fıkrasında yer alan “koklear implant için”
ibaresinden önce gelmek üzere “Her bir” ibaresi eklenmiştir.
Her biri ifadesi eklenmiştir.
(1) Ara Kablolar (aktarıcıdan bağımsız):
a) 0-5 yaş için yılda 5 (beş) adet,
b) 5-10 yaş için yılda 3 (üç) adet
Açıklama kısmına eklenmiştir.
c) 10 yaş ve üzeri için yılda 2 (iki) adet olmak üzere, Kulak Burun
Boğaz hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim
raporuna istinaden Kurumca bedeli karşılanır.
Konuşma işlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak
koklear implant üretici firması tarafından verilen teknik rapor ile
birlikte üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından
düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden tamiri mümkün
Açıklama kısmına eklenmiştir.
olmayan durumlarda süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı
dolduran kişilerde üçüncü basamak resmi sağlık kurumları
tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden
yenilenebilecekti
103.096
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG
DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
3.100,00
103.097
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG
DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
yeni maddeler eklenmiştir.
3.100,00
103.101
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP
(EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
5.000,00
103.102
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP
55
56
57
(EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
5.000,00
NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ” başlığı, OMURİLİK
VE PERİFERİK SİNİR NÖROMONİTARİZASYONU başlığı ve
altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları ve “INTRAOPERATİF
Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi
KRANİAL NÖROMONİTORİZASYON VE RF” başlığı ile
Çıkartılmıştır.
Malzemeler (EK-3/E-2)
“KN1087”, “KN1088”, “KN1089”, “KN1110”, “KN1111”, “KN1112”,
“KN1113”, “KN1114”, “KN1115”, “KN1116”, “KN1117”, “KN1118”,
“KN1119” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.
KN1200
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG
DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
3.100,00
KN1210
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG
DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
3.100,00
KN1220
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP
(EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
5.000,00
KN1230
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP
NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ”
(EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlıklar, 5.000,00
yeni tıbbi malzemeler eklenmiştir.
SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları KN1240
ile birlikte eklenmiştir.
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP (EMG
DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
3.100,00
KN1250
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP (EMG
DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
3.100,00
KN1260
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP VE MEP
VE/VEYA SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL
5.000,00
KN1270
İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP VE MEP
VE/VEYA SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ
5.000,00
“Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait
Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1) Listesi” bu Tebliğ eki Liste (9)’da yer Düzenleme yapılmıştır.
aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler
KV1025 3 BOYUTLU RİNGLER 937,00
(EK-3/I) Listesinde düzenlemeler yapılmıştır.
KV2033 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI,
KV1025 3 BOYUTLU RİNGLER 721,00
035" OTW 1.170,00
Fiyatı artırılmıştır.
KV2033 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ
KV2038 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI,
SALINIMLI, 035" OTW 900,00
014", OTW 1.170,00
KV2038 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ
58
59
60
61
62
SALINIMLI, 014", OTW 900,00
KV1118 BİYOSENTETİK DAMAR GREFT 40 CM VE
Çıkartıldı.
SUT tan çıkarıldı.
ALTI
(EK-3/J) Listesi”nde yer alan “SES PROTEZİ” adlı “KB1008” SUT
EK-3/J KB1008 SES PROTEZİ fiyatı 495,00
Fiyatı artırılmıştır.
kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 540 TL olarak değiştirilmiştir.
“Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L)
(2) 1 (Bir) Üroloji uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna
UR1000 (2) 3 (üç) Üroloji uzmanın yer aldığı sağlık
3 üroloji uzmanı yerine 1 üroloji uzmanı şeklinde değiştirilmiştir.
istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.”
kurulu raporuna istinaden bedeli Kurumca karşılanır.
“UR1001”, “UR1002”, “UR1003”, “UR1004”Üçüncü basamak
hastanelerde (eğitim verme yetkisi bulunan), psikojenik
(1) 3.basamak hastanelerde, 2 (iki) Üroloji ve 1(bir)
a) İnsülin bağımlı Diabetes Mellitusta, (1(bir) Endokrinoloji
değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap
Endokronoloji uzmanından oluşan sağlık kurulu
uzmanının sağlık kurulunda yer alması gerekir.)
alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde
raporu ile insülin bağımlı komplikasyonlu diabetus
b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil
peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol
mellitus hastalarında ve ileri derecede immün
fibroziste,
sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon
yetmezliği olan hastalarda uygulanması halinde
c)Omurilik yaralanması sonrasında,
olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç)
bedeli Kurumca karşılanır.
ç)Radikal pelvik cerrahi sonrasında,
Üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile
belgelendirilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.
UR2007 İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ RF PROBU İLE
*Yeni eklendi
Yeni madde
BİRLİKTE İNTRAKAVİTER KEMOTERAPİ SETİ
1. Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının
bulunduğu sağlık kurulu raporuyla,
UR1028” SUT kodlu tıbbi malzemenin altına ödeme 2. Ürodinamik olarak fonksiyonel Detrüsörü ve prostat
Açıklama kısmına eklenmiştir.
kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.
büyümesine bağlı tekrarlayan idrar retansiyonları olan,
3. Anestezi konsültasyonunda yüksek riskli kabul edilen
hastalarda.
1. Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının
bulunduğu sağlık kurulu raporuyla,
UR1080” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme
2. Travmatik, kısa, tekrarlayan ve bulbar darlıklarda,
Açıklama kısmına eklenmiştir.
kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.
3. Cerrahi olarak üretroplastiye uygun olmayan,
4. Aralıklı self dilatasyonu tolere edemeyen hastalarda.
(1) Silikon double J kateterler;
1- Malignitelere bağlı üreteral obstrüksiyonlar,
2- Retro peritoneal fibrozis,
“UR1032”, “UR1033”, “UR1034”, “UR1035” ve
3- Radyoterapiye, kemoterapiye ya da cerrahiye bağlı gelişen
UR1037 SUT Kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları
Açıklama kısmına eklenmiştir.
üreteral darlıklarda kullanılması halinde bedelleri Kurumca
değiştirilmiştir.
karşılanır.
(2) 1 (bir) yıldan daha kısa süre içinde yenilenmesi gerektiğinde
Kurumca bedelleri karşılanmaz.
Aynı Tebliğin “Radyoloji Branşı ve
Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait
GR2000 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI,
Tıbbi Malzemeler (EK-3/M) Listesi”nde yer alan
1170 fiyatı değiştirilmiştir.
035" OTW
“GR2000”, “GR2005” SUT kodlu tıbbi malzemelerin
fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Aynı Tebliğin “Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1) Listesi” bu Tebliğ
(EK-3N-1) Yeniden düzenlenmiştir.
eki Liste (10)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir
a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem
*Yeni eklendi
Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-2 bu EK-3/F Yeni kod eklenmiştir.
Tebliğ eki (11) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.
*Yeni eklendi
b) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan
Yeni madde
*Yeni eklendi
*Yeni eklendi
*Yeni eklendi
*Yeni eklendi
*Yeni eklendi
*Yeni eklendi
63
64
65
Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-3 bu Tebliğ eki 12)
numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir
c) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-4 bu Tebliğ Yeni madde
eki (13) numaralı listede de yer aldığı şekilde eklenmiştir
ç) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-2 bu Tebliğ eki (14)
Yeni madde
numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir
d) “Sentetik Greft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-3 bu Tebliğ eki (15)
Yeni madde
numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir
e) “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK3/R bu Tebliğ eki (16) numaralı listede yer aldığı şekilde
Yeni madde
eklenmiştir
f) “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi
Malzemeler Listesi” EK-3/S bu Tebliğ eki (17) numaralı listede
Yeni madde
yer aldığı şekilde eklenmiştir.
g) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait
Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/T) bu Tebliğ eki (18) numaralı
Yeni madde
listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.
(400 mg lık formu yalnızca ağır pnömonide ve günlük maksimum
Kullanım şekli ve dozu açıklanmıştır.
kullanım dozu 2 x 1şeklinde kullanılır.) eklenmiştir.
1 yıl süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporuna
İlaç için rapor, süre ve hekim belirtilmiştir.
dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Eklenmiş.
1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER 9- seftitoren
(UH-P)
11-ANTİVİRAL İLAÇLAR 15.
Valgansiklovir EHU
13- DİĞERLERİ H. Pylori eradikasyon tedavi paketi
(Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç
hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince
reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesini içeren
Amoksisilin /Proton pompa inhibitorü eklenmiştir.
tedavi paketlerinde ayrıca antibiyogramla klaritromisin
ve metronidazole direnç varlığını gösterir
antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun ereçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).
Ek-4/F 16. Atomoksetine: (6 yaş ve üstü çocuklarda
çocuk psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık
kurulu raporuna dayanılarak çocuk psikiyatri uzman 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca
hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman
da aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.Kısmı
hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaş grubunda eklenmiştir.
ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da aynı
koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.)
57. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji,
hemipleji, parapleji ve spinal kord yaralanmalarına
gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu
bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu
hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna
durumlarında, gastroenteroloji ve nöroloji uzman
dayanılarak tüm hekimlerce reçetelenir. Bu durumların dışında
hekimlerince veya bu hekimlerin birlikte yer aldığı
raporsuz tüm hekimlerce reçete edilebilir şeklinde değiştirildi.
sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)
a) EK-4/G 1. Levosimendan (SUT’un 4.2.26 maddesi a) EK-4/G 1. Levosimendan ve milrinon (SUT’un 4.2.26 maddesi
esaslarına göre)
esaslarına göre)
Açıklama kısmına eklenmiştir.
6 yaş ve üst sınırı 16-18 olarak belirlenmiştir.
Gastroenteroloji ve nöroloji aynı anda olması şartı kaldırıldı.
Raporsuz tüm hekimlerce reçete edilebilir.
“ ve milrinon” ibaresi eklenmiştir.
b) 51. C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide,
üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde
düzenlenecek, en az bir immunoloji ve alerji
hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık
kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce b) Operasyon öncesi profilaksi tedavisinde kısmı çıkartılmış.
reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük
En az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları uzmanı kısmına
olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin
ve/veya eklenmiş.
normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör
fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir.
(Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut
tedavi olduğu belirtilecektir.
c) 54. Kafein sitrat (Çocuk hastalıkları uzman hekimlerince)
55. Tolvaptan (Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L seviyesinin
altında olan, daha önce sıvı kısıtlaması yöntemi ve diğer
tedavilerin uygulandığı ancak direnç gösteren, hipervolemik ve
övolemik hiponatremi tedavisinde 1x1 dozda kullanılır. Uzman
hekimlerce yazılır.)
56. Parenteral Multivitaminler”
İmmunoloji ve/ veya alerji hatalıkları uzmanları ikisininde olma
şartı kaldırılmış.
Yeni madde
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content