close

Enter

Log in using OpenID

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI

embedDownload
‫‪D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI‬‬
‫‪4.-6. sorularda yanlış olan seçeneği‬‬
‫‪işaretleyiniz.‬‬
‫‪ARAPÇA-1‬‬
‫‪1.-3. sorulardaki cümlelerde yer alan‬‬
‫‪boşluklar için uygun seçeneği işaretleyiniz.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪2.‬‬
‫فَ َح َ َِّ‬
‫يب ‪.............‬‬
‫ص الطب ُ‬
‫يض َها )‪A‬‬
‫َم ِر َ‬
‫يض ِ‬
‫ان )‪B‬‬
‫املر َ‬
‫املرَيض ِ‬
‫ات )‪C‬‬
‫َ‬
‫ات )‪D‬‬
‫املر َ‬
‫يض ُ‬
‫يضاهُ )‪E‬‬
‫َم ِر َ‬
‫‪6.‬‬
‫َن ُك َّل و ِ‬
‫اح ٍد ِمنَّا قَ ْد س ِمع َعن سم ِ‬
‫الَ َش َّ‬
‫اإلس ََلِم َو َع ْد ِل ‪3.‬‬
‫احة ْ‬
‫َ َ ْ ََ َ‬
‫ك أ َّ َ‬
‫‪ِ ِ َّ ..........‬‬
‫ين‬
‫الراشد َ‬
‫اخلُل َف ِاء )‪A‬‬
‫اخلَلي َف ِة )‪B‬‬
‫اخلُل َفاءَ )‪C‬‬
‫اخلُل َفاءُ )‪D‬‬
‫ُخل َفاءَ )‪E‬‬
‫الصيَ ِام إِ ََل اهللِ ِصيَ ُام َد ُاود )‪A‬‬
‫ب ِّ‬
‫َح ُّ‬
‫أَ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الر َجال أ ََّوُُلَا )‪B‬‬
‫ص ُفوف ِّ‬
‫َخي ُر ُ‬
‫ِ ِ‬
‫ِ‬
‫ورةٌ ِِف ال َعا ََِل ِ‬
‫اْلس ََل ِم ِّي )‪C‬‬
‫َجام َعةُ د َمش َق َجام َعةٌ َمش ُه َ‬
‫ت َر ُج اَل ِعل ُمهُ َو ِاس ٌع )‪D‬‬
‫َرأيَ ُ‬
‫ت َعن تَربِيَ ِة األَوَال ِد َمْ ََ ابآبَ ِاء )‪E‬‬
‫ات َمس ُؤ َوال ٌ‬
‫األ ُُّم َه ُ‬
‫ت ٍ‬
‫النَّاس ‪ ........‬يري ُدو َن ‪ ...........‬يسافِروا إِلَى مسافاَ ٍ‬
‫طويلة‬
‫ُ‬
‫َُ ُ‬
‫ُ‬
‫ََ‬
‫بالحافلة ‪ ،‬لذلك يُفضِّلون الطائرةَ‪.‬‬
‫ال ‪ /‬إِذَن )‪A‬‬
‫ال ‪ /‬ملا )‪B‬‬
‫َّ‬
‫لَن ‪ /‬أَن )‪C‬‬
‫ال ‪ /‬أن )‪D‬‬
‫َكي ‪ /‬إِذَن )‪E‬‬
‫يب َشكلُ ُه َما )‪A‬‬
‫اهد ُ‬
‫َش َ‬
‫وري ِن َغ ِر ٌ‬
‫ت ُعص ُف َ‬
‫ت ََحَ َامةا َغ ِريبةٌ َشكلُ َها )‪B‬‬
‫اهد ُ‬
‫َش َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫يَ إِطَ َار ُاُهَا )‪C‬‬
‫َهاتَان ُ‬
‫صَ‬
‫ورتَان ََج ٌ‬
‫يح )‪D‬‬
‫ت ِِف ال َمن ِزِل ال َف ِس ِ‬
‫أَقَم ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّاس ََي ََِتُمو َن ذَا َمال أَكَْ َر من ذي علم )‪E‬‬
‫اَلن ُ‬
‫يد أَن الَ تَذ َهب إِ ََل المل َع ِ‬
‫ب )‪A‬‬
‫أُ ِر ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫يد أَن الَ تَذ َهبُوا إِ ََل المل َع ِ‬
‫ب )‪B‬‬
‫أُ ِر ُ‬
‫َ‬
‫َّار اِحتَ َر َق فَجأَةا )‪C‬‬
‫الد ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ذُو العِل ِم َخي ٌر من ذي ال َمال )‪D‬‬
‫ت فَ ِق اريا َجو َعا َن )‪E‬‬
‫أَط َعم ُ‬
‫‪1‬‬
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
ARAPÇA-1
10.
A( İzâfetten amaçlanan sadece tahfîf’tir.
B( İzâfet-i beyâniyye, izâfette muzâf ve
muzâfun ileyh arasında (‫ ْ)ل‬harf-i cer’inin
varolduğu düşünülen izâfet şeklidir.
C( Beş isim “vâv” ile ref, “yâ” ile nasb ve cer
olurlar.
D( Sonu devamlı aynı hal üzere olan kelimeye
mu’rab denir.
E) Sonuna nûn-u nisve ve te’kid (pekiştirme)
nûn’u birleşen muzâriler mebnî olurlar.
ِِ
ٍ َ ‫ي ل ِْقي ْاْلُستَاذُ محا‬
7. ‫ين يَ ْوَم ا ِإلثْ نَ ْي ِن ِم َن‬
َُ ْ
ُ
َ ‫ض َرات َعلَى ال ُْم ْستَمع‬
ِ‫اعة‬
َ َ‫ ا ِإلذ‬cümlesinde altı çizili kelimelerin i’rabı
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A) merfû’ – mecrûr - mecrûr
B) mecrûr – mansûb - mecrûr
C) mansûb - mecrûr - mecrûr
D) mecrûr - mecrûr – mecrûr
E) meczûm - mecrûr - mecrûr
8. ‫اي ِم ْن ال َق ْريَِة‬
cümlesinde altı çizili
َ ‫َر َج َع َولَ َد‬
kelimenin irabı nedir.
A( Mef’ûlü bih, Mansûb, Nasb alâmeti “ye”
harfidir.
B( Fâil Mansûb, nasb alâmeti “elif”tir.
C( Naib-i fâil, merfû, ref alâmeti “elif”tir.
D( Fâil, merfû, ref alâmeti “elif”tir.
E( Fâil, merfû, ref alâmeti “ye”dir.
11.
I. (İsra, 110). ‫أَيًّا َما تَد ُعوا فَلَهُ األَْسَاءُ اْلُس َن‬
ِ
II. (Vakia 83-84) ‫وم َوأَن تُم ِحينَئِذ تَنظُُرو َن‬
َ ‫فَلَوَال إِ َذا بَلَغَت اْلُل ُق‬
Yukarıdaki ayetlerde geçen altı çizili
kelimelerdeki tenvin türü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A)ْI.ve ْII. Tenkir
B)ْI. Bedelْ II. Tenkir
C)ْI.ْMükabeleْII.ْBedel
D)ْI. veْII.ْBedel
E)ْI.ْ Tenkir II.ْTemkin
9. ve 10. Sorulardaki doğru seçeneği
işaretleyiniz
12. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı masdar
edatlarından biri değildir.?
A) ‫ اَ َّن‬B)‫ اَن‬C) ‫َكى‬
D) ‫ لَو‬E)‫َمن‬
9.
A( Karışıklıktan korkulduğu zaman fâil
mefûlden önce de gelebilir sonra da.
B( Sonu “elif” ile biten muzâri fiiller takdiri
fetha ile nasb olurlar.
C( ْ‫ أَن‬nasb edatının lâmu’t-ta’lîl’den sonra gizli
gelmesi vaciptir.
D( Ma’rife isimden sonra gelen cümle sıfat
cümlesidir.
E) Muzari fiillerin “efâl-i erbea” sigaları kesre
ile cer olurlar.
13. Aşağıdakilerden hangisi mastarın amel
etme şartlarından biri değildir?
A) Fiilin yerine geçebilmeli ْ
B) Fiil ‫ ان‬veya ‫ ما‬ile beraber kullanılıyorsa
mastarın yerine geçebilmeli
C) Ma’mul mastardan sonra gelmeli
D) Amelini tamamlamadan sıfat almamalı
E) Te’kid(pekiştirme), nev’(çeşid,tür) ve
müsağğar mastarların yerine geçebilmeli.
2
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
ARAPÇA-1
14. Aşağıda ism-i fail ile ilgili söylenenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Masdar gibi failine izafe edilebilir.
B) Fiil gibi müteaddî olabilir.
C) Amel etme şartlardan en önemlisi ‫ ال‬takısını
almasıdır.
D) Fiil gibi lazım olabilir.
E)Masdar gibi mefu’lün bihiye izafe edilebilir.
Soru 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
mübteda marife olarak kullanılmıştır?
A)ُ‫صلَ َوات َكتَبَ ُه َّن اهلل‬
َ ‫س‬
ُ ‫ََخ‬
ِ
ِ
B)‫لَ َعب ٌد ُمؤم ٌن َخي ٌر من ُمش ِرٌك‬
ِ ِ ِ
C)‫يم‬
ٌ ‫َوفَو َق ُك َِّ ذي علم َعل‬
D)‫كِتَابُهُ َج ِدي ٌد‬
E)‫َح ٌد ِعن َدنَا‬
َ ‫َما أ‬
Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi mübtedanın
zorunlu olarak haberden önce gelmesi
gereken yerlerden değildir?
A) Mübteda, cümlenin başında kullanılması
gereken edatlardan oluştuğunda
B) Haber, fiilin yerine geçen masdardan
oluşması halinde
C) Mübteda ve haberin marifelik ve nekrelik
açısından eşit olması halinde
D) Mübteda haberle sınırlandırılmak istenirse
E) İbtida/pekiştirme lamıyla beraber
kullanıldığı vakit
15. “Anlamlı bir hükmü içeren söz dizimine
denir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine
aittir.
A)Cümle
B)İsim
C)Mübteda
D)Fail
E)Şibhi cümle
16.
I. Kelime, cümleyi oluşturan en küçük öğedir.
II. Fiil, geçmiş zaman diliminde meydana
gelen bir eyleme delalet eden ve zaman
içeren sözcük türüdür.
III. İsim, belli bir anlamı olan zaman anlamını
ihtiva eden kelime çeşidir.
IV. Harf, kendi başına bir anlamı olmayan
isim veya fiille beraber kullanıldığında anlamı
açığa çıkan sözcük türüdür.
Yukarıdaki
açıklamalardan
hangileri
doğrudur?
A)I-II-III
B)I-III-IV
C)II-III-IV
D)I-II-IV
E)Hepsi
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mübtada
zorunlu olarak hazfedilmemiştir?
A)‫املسكي‬
‫صدَّق َعلَي أََحَ َد‬
ُ
َ َ‫ت‬
ِ
ِ
ِ
B)‫ص ََل ُح الدي ِن‬
َ ‫نع َم ال َقائ ُد‬
ِ
C)َ‫ي‬
َ
ٌ ‫صب ٌر ََج‬
D)‫اها‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ز‬
‫َن‬
‫أ‬
َ َ َ ٌ‫ورة‬
َ ‫ُس‬
ِ ‫ِِف ِذ َّم ِِت َألَجت ِه َد َّن در‬
E)‫وسي‬
ُُ َ
3
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
ARAPÇA-1
24.-25. Sorularda
bulunuz.
20.
ِّ ‫ب فِي الص‬
I ‫َّف‬
ُ ‫الطََُّل‬
ِ ‫الج ِامعةُ ساحتُ ها و‬
II ٌ‫اسعُة‬
َ َ َ َ َ َ
III ‫الح ُّق يَ ْعلُو‬
َ
IV ‫ام ال َْم ْد َر َس ِة‬
َ ‫الم َعلِّ ُم أ ََم‬
ُ
yanlış
olan
24.
A)
Ecvef fiilin ْ ‫ اِنْفعال‬ve ْ ‫ اِفْتِ َعال‬bâblarında
ism-i fâil ve ism-i mefûlu aynı olur.
B)
Ecvef fiilin ‫إستِ ْف َعال‬
ْ ve ْ ‫ْعال‬
َ ‫ إِف‬bâblarında
masdarın sonuna ْ)ْ‫ (ْة‬eklenir.
C)
Cezm halinde ef‘âl-i erba‘ada ecvef
fiilerinden illet harfi düşmez.
D)
ْ ‫ أ َك َل‬fiilinin emri sürekli ‫ ُك ْل‬gelmesi
gerekir.
ِ
E)
Vavlı misallerde ْ )ْ ‫ ( ْو‬harfi, ْ ‫ل‬
ُ ‫يَ ْفع‬
vezninde düşer.
V ‫َه َذا َح َج ٌر‬
Yukarıda haber, geliş biçimi açısından ikili
gruba ayrılmak istendiğinde hangisi dışarda
kalır?
A) I
B) II
C) III D) IV E)V
21.-23. Sorularda boş bırakılan yerlere uygun
kelime veya kelimeleri getiriniz.
Not: Arapça sağdan başlanmaktadır.
Soru 21. )........( )........( ‫بِ ْع‬
25.
A) ‫ يَ ِج ُد‬،‫ َو َج َد‬fiilinin emri ‫ ِج ْد‬gelir.
A) ‫ بِ ُعوا‬/ ‫بِ َعا‬
B) ‫ بِع َن‬/ ‫بِ َعا‬
C) ‫ بِ ُعوا‬/ ‫بِ َيعا‬
D) ‫ بِ ُيعوا‬/ ‫بِ َيعا‬
E) ‫ بِ ُعوا‬/ ‫بِع َن‬
B) ْ‫اع‬
َ َ‫ ب‬fiilinin ism-i faili ْ‫ بَايِ ٌع‬gelir.
ِ gelir.
C) ‫صا َن‬
َ fiilinin ism-i faili ‫صائ ٌن‬
َ
ِ
D) ْ‫ال‬
َ َ‫ ن‬fiilinin ism-i mef’ulu ‫يل‬
ٌ ‫ َمن‬gelir.
E)ْ‫أل‬
َ ‫ْ َس‬fiilinin ism-i failiْ‫ َسائِ ٌل‬gelir.
22.).........( ،)..........( ،‫صانَتَا‬
َ
َّ ‫ص‬
A) ‫ت‬
َ ‫صون‬
ُ / ‫ون‬
ُ
ِ
ِ
C) ‫ت‬
َ ‫ صن‬/ ‫ص َّن‬
E) ‫ت‬
َ ‫صن‬
ُ / ‫ص َّن‬
ُ
B) ‫ت‬
َ ‫صون‬
ُ / ‫ص َّن‬
ُ
ِ
D) ‫ت‬
َّ ‫ِص‬
َ ‫ صني‬/ ‫ي‬
23.( ،‫) لم يَبِ ْع َن‬.........( ،)......
A) ‫ َل تَبِ َعا‬/ ‫َل تَبِع‬
B) ‫ َل تَبِيعا‬/ ‫َل تَبِع‬
D) ‫ َل تَبِ َيعا‬/ ‫َل تَبِيع‬
seçeneği
C) ‫ َل تَبِع َن‬/ ‫َل تَبِع‬
ِ ‫ َل تَبِيع‬/ ‫َل تَبِيع‬
E) ‫ان‬
َ
ُ
4
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
MANTIK
1. Aşağıdakilerden hangisi mantığı Arapçaya
tercüme edenlerden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
5. “Bazı öğrenci imamdır” önermesinin
altığının ters döndürmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
Huneyn b. İshak
İshak bin Huneyn
Yuhanna b. Haylan
Sabit bin Kurra
Tehodore ebu Kurra
A. Her imam öğrencidir
B. Hiçbir imam öğrenci olmayan değildir
C. Bazı imam olmayan öğrenci olmayan
değildir
D. Her
imam
olmayan
öğrenci
olmayandır
E. Bu
önermenin çelişiğinin
ters
döndürmesi olamaz
2. "Canlı - Cisim" terimleri arasında nasıl bir
ilişki vardır?
A.
B.
C.
D.
E.
Eşitlik
Ayrıklık
Tam girişimlilik
Eksik girişimlilik
Hiçbiri
6. Aşağıda basit kesin kıyas hakkında verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Basit kesin kıyasın geçerliliği formuna
bağlıdır.
B. Basit kesin kıyasın şekli orta terimin
konumuna bağlıdır
C. Basit kesin kıyas iki öncül bir sonuçtan
meydana gelir.
D. Basit kesin kıyasta sonucun öznesine
küçük terim denilir
E. Basit kesin kıyasın geçerli olması için
öncüllerin doğru olması gerekir
3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi karmaşık
önermedir?
A. On dört yaşında tahta geçen II
Mehmet bir çocuktur.
B. II Murat padişah değildir veya baş
komutan değildir.
C. Ordu baş komutansızdır.
D. Bütün Haçlılar fırsat kollamaktadır.
E. II Mehmet tahtta kalırsa devlet güç
kaybedecektir.
Bütün cisimler yer kaplar
Bazı cisimler canlıdır
O halde bazı canlılar yer kaplar.
7. Yukarıdaki kıyas kaçıncı şekildendir?
4. “Bazı bitkiler çiçeksizdir” önermesinin
çelişiğinin düz döndürmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Bazı bitkiler çiçek değildir
Her bitki çiçektir
Hiçbir çiçeksiz bitki değildir
Bazı çiçek bitkidir
Bazı çiçeksiz bitkidir
5
1
2
3
4
Hiçbiri
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
MANTIK
8. Yukarıdaki kıyasta “yer kaplar” terimi,
kıyasın hangi unsurudur?
A.
B.
C.
D.
E.
Hiçbir müslüman cahil değildir
Bazı cahil kitap okur
--------------------------------11. Yukarıdaki kıyasın sonucu nedir?
Büyük önermesi
Sonuç terimi
Orta terimi
Büyük terimi
Küçük terimi
A.
B.
C.
D.
E.
Her imam namaz kılar
Her müslüman namaz kılar
O halde her müslüman imamdır
9. Yukarıdaki örnekte, kıyasın hangi şartına
uyulmamıştır?
Hiçbir müslüman aptal değildir
-----------------------------Bazı insanlar müslüman değildir
12. Yukarıdaki kıyasta boş bırakılan yere
hangi öncül gelmelidir?
A. Sonuç öncüllerin zayıfına tabidir
B. Kıyasta orta, küçük ve büyük olmak
üzere üç terim bulunmalıdır.
C. Orta terim sonuçta bulunmamalıdır
D. İki tikelden çıkmaz
E. Orta terim iki öncülde de tikel olarak
alınamaz.
A.
B.
C.
D.
E.
Her imam namaz kıldırır
Her imam bilgilidir
---------------------------10. Yukarıdaki kıyasın sonucu nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Her kitap okuyan müslümandır
Hiçbir kitap okuyan müslüman değildir
Bazı kitap okuyan müslümandır
Bazı kitap okuyan müslüman değildir
Bazı kitap okuyanlar cahildir
Bazı aptallar cahildir
Bazı aptallar müslüman değildir
Hiçbir aptal müslüman değildir
Hiçbir insan aptal değildir
Bazı insanlar aptaldır
Her kitap bilgi verir
Her bilgi veren değerlidir
------------------------13. Yukarıdaki kıyasın sonucu nedir?
Bazı bilgili namaz kıldırır
Her bilgili namaz kıldırır
Her namaz kıldıran bilgilidir
Bazı bilgili imamdır
Her namaz kıldıran imamdır
A.
B.
C.
D.
E.
6
Bazı değerliler kitaptır
Bazı değerli bilgi verir
Her değerli kitaptır
Her kitap değerlidir
Bazı kitap değerli değildir
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
MANTIK
Kur'an okursan huzur bulursun
------------------------------O halde Kur'an okumadın
14. Yukarıdaki kıyasta boş bırakılan yere
hangi öncül gelmelidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Erken yatan erken kalkar
Erken kalkan yol alır
Yol alan hedefine zamanında varır
Hedefine zamanında varan başarılı olur
------------------------------17.
Yukarıdaki
kıyasın
sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
Huzur buldun
Huzur bulmadın
Kur'an okumadın
Kur'an okudurn
Abdestin yoktu
A.
B.
C.
D.
E.
Başarılı olan kariyer yapar
Kariyer yapan başarılıdır
Erken yatan başarılı olur
Başarılı olan çok çalışır
Çok çalışan kazanır
15. Aşağıda birinci şekille ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. İlimler en çok birinci şekli kullanır
B. Birinci şekil dört kategorik önermeyi
de sonuç olarak verir
C. Birinci şekilde olumsuz sonuç yoktur
D. “Ya hep ya hiç” prensibi birinci şekle
doğrudan uygulanır
E. Birinci şekilde sonuç apaçıktır
18. Hulfi kıyasta temel kabul edilen mantalite
aşağıdakilerden hangisidir?
16. Hava ya bulutludur veya güneşlidir”
önermesine,
seçmeli
öncül
olarak
aşağıdakilerden hangisini koyarsak kıyasımız
geçerli olur?
A. Hava bulutlu değildir
B. Hava yağmurludur
C. Hava güneşlidir
D. Hava bulutludur
E. Hava parçalı bulutludur
Eğer kitap okursan kültürün genişler
Eğer vaktini iyi değerlendirirsen başarılı
olursun
---------------------------------------O halde ne kitap okuyorsun ne de vaktini iyi
değerlendiriyorsun
A.
B.
C.
D.
E.
Bu fikir doğru ise karşıtı da doğrudur
Bu fikir yanlışsa karşıtı da yanlıştır
Bu fikir doğru ise karşıtı yanlış değildir
Bu fikir yanlışsa karşıtı doğrudur
Bu fikir yanlışsa senin fikrin doğrudur.
19.
Yukarıda
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
yere
A. Hem kültürün geniş hem de başarılısın
B. Kültürün geniş fakat başaramıyorsun
C. Hem kitap okumuyorsun hem de
başarılı olmuyorsun
D. Hem boş vakit geçiriyorsun hem de
okumuyorsun
E. Ne kültürün geniş ne de başarılısın
7
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
MANTIK
20. Aşağıdakilerden hangisi “Kıyasa ihtiyaç
yoktur” görüşünü ileri sürmüştür
A. Descartes
B. Kant
C. John Locke
D. Pascal
E. Von Leibniz
24. Aşağıdakilerden hangisi beş sanattan biri
değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
21. Kıyası, “kıyas döngüseldir” şeklinde
eleştirenlerin temel görüşleri aşağıdakilerden
hangisidir?
25. Aşağıdakilerden
öncüllerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
A. Kıyasla bilgi elde etmek çok zordur
B. Kıyas kuralları çok karışıktır
C. Kıyas belli bir sonucu ispatlamak için
yapılmaktadır
D. Kıyas mevcut şekliyle çok yetersizdir
E. Kıyas yerine fıtrat kullanılmalıdır
22. Tüme varımın en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tüm varlıkları sayması
B. Zihni kaplamı dar olandan kaplamı
geniş olana geçmesini sağlaması
C. Bilimsel alanda kullanılması
D. Laboratuvarda kullanılması
E. En çok kullanılan akıl yürütme türü
olması
23. Aşağıda analoji için verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A. Tekilden tekile doğru
yürütmedir
B. Tikelden tikele doğru
yürütmedir
C. Tekilden tümele doğru
yürütmedir
D. Tümelden tümele doğru
yürütmedir
E. Tümelden tikele doğru
yürütmedir
Burhan
Yakin
Hitabet
Muğalata
Şiir
giden akıl
giden akıl
giden akıl
giden akıl
giden akıl
8
Mütevatirat
Evveliyat
Hadsiyat
Fıtriyyat
Müsellemat
hangisi
Burhan’ın
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
908 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content