close

Enter

Log in using OpenID

# âk % Jr - Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
#
*
âk
%
J3 » . *
j
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Jr
Sayı : 69543144/640/7072616
K onu; Nogay Asamöf lnf.Elekt.Bilg.Mtih.
İth.thr.San. Ve Tic.Etd.Şîi
30/12/2014
VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Hukuk M üşavirll|înin 29/12/2014 tarihli ve 80114156/659(2014/10322)7024650 sayılı
yazısı.
Efelİft Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av,Harun KILIÇ tarafından borçlu
Nogay Asansör İtiş, Elekt. Bİfg. Müh. îth. İhr. San, ve Tic. Ltd. Şti aleyhine yapılan takibe
dair Kayseri 8, i m dairesinden alman 2014/16283 Esas dosya sayılı L haciz ihbarnamesi
ilişikte gönderilmiştir.
İlinizde borçlunun hak ve alacağı var İse haczin gereğinin yapılarak icra dairesine
bildirilmesi ve sonucundan 02/01/2015 günü saat I2'ye kadar doğrudan Bakanlığımız Hukuk
Müşavirliğine bilgi verilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hülya ERTÜRK KOÇ
Bakan a.
Daire Başkanı
EK; İlgi yazı ve ekleri
DAĞITIM;
Gereği
B Planı
Afata* BSv, 06648 Kurılay-ANKARA.
Elektronik A f: \vww.mch gov.sr
c-postı: ogm >aıirim -rf meb.gov,tr
B ilg i:
Hukuk Müşavirliğine
Ayrıntılı bilgi ıs,m is» f UK -W I ı' l ’/<»
1cl i ü ? I1 ) 4 !> 1494
h ı ta : (ü i 12 ) 4 18455J
Bu evrak g u t tu h elektronik ım /a tle ım?jl*nmı»tır hftp i'tvrak sorgu tpeb.go» tr ® lre«ndcn3(m 3~d7?2-38a8~982f)~ee3& kodu ile ıe> a edilebilir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content