close

Enter

Log in using OpenID

Brn,niylr nlxUr,rnsi

embedDownload
T.C.
:--:*"'t:'---:
isuNnur, UNivnnsirnsi
Brn,niylr nlxUr,rnsi
1
Tarih Biiliimii
Tarih Aragtrrma Merkezi
1.
UZAK ITLKELERiN uzAyAN sAVAgr: qANAKKALE
_
.,-.."1
:*--]r--r
19rs
Uluslararasl Sempozyumu
26-27 Mayrs 2015
istanbul universitesi Edebiyat Fakiiltesi rarih Aragtrrma Merkezi'nin her yrl
dtizenlemekte oldupu tarih seminerlerinin 2015 yrh etkinliginde, Birinci Diinya Savaq;r
Qanakkale 0lqepinde irrcelenecektir. Sempozyunrda devletlerin stratejik planlarl
meydanlartnda uygulanan taktikler kadar'. hig tanrmadrlr
ve
sava$
bil iilke ya da bolgeye gcincler.ile'
riitbeli-riitbesiz askerlerin insani yaqanmrqlrklan da ele ahnacaktrr. Sempozyumda sunulacak
bildiriler igin belirlenmi5 konu baqhkla've etkinlik takvimi agagrda sunulmuqtur.
h/-1
Piof. Dr. Nlahir AYDT\
Merkez Miidtirti
Sempozyum Takvimi:
Bildiri
Ozeti sou gcjnderme tarihi:
0l Maft 2015
Bildiri ctnerisi deSerlendirme sonuglarrnrn bildirihresi: 3l Mart
Seminer programtnrn ilanr: 06 Nisan 2015
Yer: istanbul Universitesi Eclebiyat Fakiiltesi Kurul Odast
E-mail: tam[}istanbul.edu.tr
201 5
,
l
T.C.
isr,tNsur, iir,JivnnsirBsi
eoeeivar pnxulresi
Tarih Biiliimii
Ta rih A raltr rma Merkezi
r.{5x
a -.*.-,.,.-...-...,
1) Strateji ve Askeri Kuvvet
Bu baqhk altrnda; Qanakkale'de kesigen ve gatlfan poJitikalar, Qanakkale Bofazr'ntn str.atejik
onemi, burada bir cephe agma dtigtincesinin siyasi nedenleri, Qanakkale'de garprgan devletlerin genel
cilgekte ve cepheye 96nderdikleri askeri giiqleli, harekat planlar: ve beklentilerJ savatrn siirpriz sonucunun
ba$langrgtakj plan
ve beklentilerde )'arattrgl de[iqiklikler ile birlikte savagrn siyasi sonuqlarr da
ele
alrnacaktrr.
2) Muharebeler
Bu baglrk altrnda. Qanakkale Bogazr ve Gelibolu Yarrmadasr'nda gergekle;en kara ve
deniz
muharebeleri, gattgan ordu ve donanmalartn komLrta yaprlarl, taktik manevralarr. lojistik hiznetleri r,e
teclrizatlalr aqrsrndrn incelenecekrir.
a)
Qanakkale'de Deniz Savagr:
l8 Maft
1915'te Qanakkale Bofazr,nr geg]nek isteven
donanmanrn, dn hazrrlt[r, strate.jisi, ileri harekatr ile tabyalarda konr_r!lanan topgu savLtnmasr.
b) Qanakkale'de Qrkarma Savagr: 24 Nisan 1915'te Gelibolu,ya yaprlarr amfibik qrkarma, bunun
cincesindeki yalancr 9;karma ve karada kciprti baqr tutulmasr.
c) Qanakkale'de Savunma Sava;r: Birbirine ustiinlllk saglayamayan taraflarrn, siper dlgefinde,
aylar sriren slcak gatl;masl.
3) Insnn ve SavaS:
Bu baglrk alttnda; burun buruna siperlerde i9 ige gegmiq silahlr qatrgrna, insani ihtiyaglarrn
giderilrnesi, olii gdmme molast vs. gibi olaylarrn asker anrlanna yansrmalarr l<arqrlaqtrrmalr olarak ele
alrnacaktrr.
5)
Milli Hr(tzakr
Bu
ve Resmi
Htrp Tnrihlerrle Savq:
baqhk altrnda; Qanakkale Cephesi''deki muharebelerin, baqta Tiirky ingiliz
ve
Avustralya/Yeni Zelanda olmak iizere, savag sonrasrnda tiretilen resmi harp tarihleri ile poptilerleqmi;;
milli tarih anlatrlartndaki ele altntqt ve izleri, modern ulus kirnliklerinin olugumundaki etkileri
incelenecektir
aqrsrndan
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content