close

Enter

Log in using OpenID

Bildtn Ozetleri

embedDownload
Uluslararasi
18-20
Haziran
K o n g r en in
"Bugunden
Yanna
Katihm h
2014 -
Istanbul
Tem asi
Egit im ve Egit im
Bildt n Oz et leri
Denet im i
J3
CIKARILAN YASA ILEO RTAYA CIKAN M A A Rl F M U FFT T tS l JG l K O N U S U N A
SOSYA1 Bll A l l LER O GRETMEN LERl N l N BAKJ$ ACIS1
(Ibrahim
Yavti:. Aihnt Qlek, Sunhir Halt;)
( ) B I / i I F N l N (')< iK FN< f YASAM I N ' A VF I ' .1 f f MF YAN SI M AI . AP I
(Ihstut T(>l'i a, (chil
Tayyar, Sonci Dogan, Mctin (,etinkaya)
''"
O K U ! I I GF. Fl ST i RM H D E VE Lt l . E R t N RO LD N E t l i SKfN YO N E T t C l VF VF.F.i G»")Rf • M FRf
(Burhanettin Donm ez, thsan Topgu)
O G R E T M E N GO RO SLERI N E GO RE OKULLARDAKI SOREg DANISMANLlGl
D AVRAN I SI ARI N I N
DECERLENDMLMESI
(Miizeyyen Oviir)
h
2
6
4
OKUL DENETIMI ILE ORGUTSEL BAGLILIK ARASINDAKI ILi$Ki
(IzzetDdf)
SON O g OGRETIM YILINDA YONETiCI VE OGRETMENLER HAKKINDA IL MILLI EGITIM
MUDURLUGUNE YANSIYAN DiSiPLIN CEZALARININ INCELENMESI. (ANTALYA ILI ORNF.GI)
(Kem al Kayikci, izzet Ozdem ir)
66
EGITIMDE DEGISME VE YENIYAKLASIMLAR; ZUMRE TEMELLJ. EGITIM DENETIMI
(Levent Yazia, Murat Agar, Eyiip Sener)
68
MAARIF MUFETTiSLERINiN OZ LIDERLIK STRATEJILERiNIN INCELENMESI
(M. Hanifi Ercoskun)
70
ERKEN gO CUKLUK DO NEMINDE GORULEN OKUL ZORBALIGI DUZEYLERININ
gO CUKLARIN DIL GELISIMLERi ILE O LAN ILiSKISi
(Miray Ozozen, Nuray Eran)
71
E G I T I M P AYD ASLAR I N I N D E R SH AN E D O N O S U M U N E i L l $KI N GORUSLERi
(Mukadder Boydak Ozan, Hakan Polat, Seda Gunduzalp, Ziibeyde Yaras)
EGITIM KURUMLARINI DEGERLENDIRMEYE YONELIK BtR SWOT ANALIZt
(Mukadder Boydak Ozan, Seda Giindiizalp, Ziibeyde Yaraf, Hakan Polat)
73
ORTAOKULLARDA OALIS, AN OGRETMENLERIN SINIF IgERtSlNDE KAR$ILASTIKLARJ
tSTENMEYEN DAVRANISLAR VE BUNLARI YONETMEDE KULLANDIKLARI STRATEjll ER
(Mustafa Dcm ir, Anil Sakallioglu, Murat Serem et)
74
SORUSTURMA GRUBUNDA GOREV YAPAN 1L EGITIM DENETMENLERlNlN SO REC
igiNDE KARSTLASTIKLARI SORUNLAR
(Nurhayat Celebi, Miizeyyen Oviir, Filiz Eravci)
7
6
VI. Uluslararasi Katilimli Egitim Denetimi Kongr-rv 18 • 20 Hazirvn
2014
OBEZiTENIN OGREMCi YA$AMINA VE EGJTJMEYANSIMALARI
Yrd. Doc. Dr. Ih san Topcu
Cum huriyet
Oniversitesi
[h san t op cu @cu rn h u riyrt .ed u .t r
Doc. Dr. CeJaJ Tayyar L'gurlu
Cum huriyet
Oniversitesi
Yrd. Do c.Dr . Son er Dogan
Cum huriyet
Oniversitesi
iVIetin Cet in kaya, O gret m en
Milli Egitim
Bakanhgi
Problem Du r u m u ve Amac
Giin u m iizd e obezit e h er yasta ve her t o p lu m d a o n e m li b ir soru n olarak gor iilm eye baslanan b ir ko n u
h alin e gelm istir. Tem eh n d e b ir saglik p r o b le m i olarak one cikan obezite d u r u m u b ir n okt ad an son ra insan
sagh gim tehdit et m ekt e ve b ircok hastahgi da beraberin d e get irm ekt ed ir. Gerek fiz yo lo jik olarak gerekse
ru h sal yon den b ir eyler i rahatsiz eden b u d u r u m ozellikle ogr en im cagin d aki b ir eyler in e git im h ayat im da
olu m su z yon de et kiled igi kabu l ed ilm ekt ed ir. Bu cah sm a, ogret m en goru slerin e gore ob ezit en in e git im ogret m e yan sim alar m in d egerlen d irilm esi am aciyla yapilxn ist ir.
Yon t em
Cahsma n it el arast rrm a yon t em lerin d en o lgu b ilim desenine u ygu n olarak yu r u r iilm u st u r . Veri
t op lam ak am aciyla ilgili alanyazm taran m is, arast irm ad a ku llam lm ak iizere yed i acik u clu soru d an olusan
ya r i yap d an d rrilm is b ir goriism e form u h azir lan m ist ir . Calism a gr u b u olarak, sekizi sin if ogr et m en i ve
on ikisi brans ogr et m en i olm ak iizere, t o p lam 20 ogret m en b elirlen m ist ir. 01u §t u r u lan goriism e for m u
araoh giyla cahsma gr u b u n d aki ogret m en lerle goru sm eler yap iim ist ir. Goriism elerd e ses kayit cih azlan
ku llan ilm is ve ses kayd i alrn arak olu st u ru lan ver iler bilgisayar or t am in a yazih olarak akt ar iim ist ir .
Toplanan veriler bet im sel ve icerik an alizi yon t em iyle ird elen m ist ir. Cahsm a gr u b u n d a k i 20 ogr et m en in
h er b ir soruya ver d igi yan it lar tek tek oku n m u s, icerige gore soruya ih skin yan it n it eh gi t asiyan ifadeler
belirlen en kategorilere kod lan m is, yazi ve an lam acisin d an ayxih k gosteren ya m t ia r in frekan slari ah n arak
b u frekan slarm o yam t layici sayisi icerisin d eki yiizd esi h esaplan m ist ir.
Bulgular ve Yorum
Elde edilen b u lgu lara gore, ogret m en ler obezit e^ i yan h s beslenme son u cu ort aya cikan sism an lik
d u r u m u olarak degerlen dirm ekt edirler. O gret m en ler ob ezit en in en b iiyu k sebebin in dengesiz ve diizen siz
beslenme oldugu diisiin cesin e sahiptirler. O b ezit en in ogren cilerin akadem ik basan ya et kisin i olum suz
yon de et kiledigi ogret m en ler tarafm dan ifade ed ilm ist ir . O bezite ogren cilerin o ku ld a ki d avran islan rn ,
ders ici ve ders d isi et kin liklere kat ilim lan n i et kilem ekt ed ir. En cok gozlem len en olu r n su zlu klan n fiziksel
et kin liklere kat d m am a, ice kapanm a ve d islan m a old u gu .in lasilm akt ad ir. Obez ogren cilerin velileri ile
oku l veli ilet isim in in olm ad igi, okullarda obezite ile mucadwle kon usun da bazi cah sm alan n yap d d igi in cak
yeterli olm adigi, obezite ile miicadele icin oku ld a veli b ilgilen d ir m eler in in yapilm asi, u zm an sem in erlen n
diizenlenm esi gerekt igi son ucun a ula.silmistir.
An ah t ar Kelim eler
Obezite, oku llard a obezite, obezite ve Ogrenci davran i^ lari
60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
524 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content