close

Enter

Log in using OpenID

ÖZEL KALEM DUYURU

embedDownload
BURSA ĠL
SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA
VAKFI BAġKANLIĞI
DUYURU
Bursa Ġl Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı ile S.S. ÇağdaĢ Eğitim Kooperatifi
arasında imzalanan 08.03.1999 tarihli protokolün 3 ve 4 üncü maddeleri gereği Yüksek
Öğrenim Karma Öğrenci Yurduna her yıl 40 öğrenci ücretsiz olarak diğer öğrencilerin
yararlandığı tüm haklardan yararlanacak kontenjanı bulunmaktadır.
Bu kontenjanda boĢ kalan takribi 16 öğrenci için 2014 – 2015 eğitim ve öğretim
dönemine yeni baĢvuru alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
16 Eylül – 10 Ekim 2014 tarihleri arasında baĢvuru alınacaktır.
LYS sınavını kazanıp üniversiteye kayıt yaptıran,
Üniversite ara sınıflarda okuyan ve baĢarılı olanlar,
Maddi imkânlardan yoksun olan ( Aynı hanede oturanlarda kiĢi baĢı gelir; onaltı yaĢından
büyükler için belirlenen net asgari ücretin ( 810,70-TL 1 / 3 = 270,23-TL ) 1 / 3 olan
270,23- TL den az olanlar )
5- Bursa BüyükĢehir Belediyesi sınırları dıĢında oturanlar,
1234-
Bu Ģartları taĢıyan Lisans öğrencileri aĢağıdaki adreslere baĢvuru yapabilirler
1- Bursa Valiliği Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfının Ahmet PaĢa Mh. Fahri
Korutürk Cd. ÇarĢamba Valilik Ek Hizmet Binası Osmangazi
Tel: 250 41 49 – 271 07 77
2- S.S. ÇağdaĢ Eğitim Kooperatifi Y.Ö.K.Ö.Yurdu Görükle / Nilüfer
Tel: 483 21 83
__________________________________________________________________________
Ahmet PaĢa Mh. Fahri Korutürk Cd. ( ÇarĢamba Valilik Binası )BURSA
Telefon : ( 0 224 ) 250 41 49
Faks : ( 0 224 ) 272 80 40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content