close

Enter

Log in using OpenID

BURS BAŞVURUSU İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

embedDownload
KUZGUN KÖYÜ
YARDIMLAġMA VE KALKINDIRMA
DERNEĞĠ
Fotoğraf
BURS MÜRACAT FORMU
T.C. Kimlik No
:
Doğum Yeri
:
Adı
:
Doğum Tarihi
:
Soyadı
:
A. AĠLESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Baba: Sağ
Sağ değil
ĠĢi:
MaaĢı (Aylık ):
Öğrenimi:
ĠĢ Adresi:
Cep Tel.:
Diğer Aylık Gelirleri:
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu:
Anne: Sağ
Sağ değil
ĠĢi:
MaaĢı (Aylık ):
Öğrenimi:
ĠĢ Adresi:
Cep Tel.
Diğer Aylık Gelirleri:
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu:
Ailenin ikamet Adresi:
Aile Telefon No.
Ailenin ikamet Ettiği Ev: Kendi evleri
Kira
Yakının evi
Lojman
Aylık Kira Miktarı
KardeĢlere ĠliĢkin Bilgiler
ADI VE SOYADI
YAġ
OKULU VE SINIFI
ALDIĞI BURS
MĠKTARI
B. ÖĞRENĠM ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Mezun Olduğu Lisenin
Adı:
Yeri:
Türü:
ÖSS Puanı:
Öğrenim Hayatında Yıl Kaybı ve Nedeni:
ÖSS Hazırlığında Gittiğiniz Dershanenin Adı:
Dershanenin Normal Ücreti:
Öğrencinin Ödediği Ücret (indirim varsa sebebi):
Öğrencinin Kayıtlı Olduğu
Üniversite:
Fakülte:
Bölüm:
Sınıf:
Alttan Dersiniz:
ÇALIġANLAR ĠÇĠN
ĠġĠ VE AYLIK GELĠRĠ
EVLĠ OLAN KARDEġLER
AĠLE ĠLE BERABER
ÇOCUK
YAġIYOR
SAYISI
Mezuniyet Yılı:
ÖSS Puan Türü:
GiriĢ Yılı:
Diğer
C.ÖĞRENCĠNĠN
1.ÖĞRENĠM SÜRESĠNCE ĠKAMET DURUMU
Ailesi ile beraber kalıyor
Akraba yanında kalıyor
KYK Yurdunda kalıyor
Özel bir yurtta kalıyor
ArkadaĢlarıyla evde kalıyor
Ġkamet ettiği evi kimin tavsiyesi ile bulduğu:
2.ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Ġkamet adresi:
Cep tel.:
Akrabalık derecesi ..............
Yurt adı ................................................
Mail adresi:
@
D. ÖĞRENCĠNĠN EKONOMĠK DURUMU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Öğrencinin Ödediği Aylık Kira veya Yurt Ücreti:
Öğrencinin Ödediği Aylık Yemek Ücreti:
Öğrencinin Ödediği Aylık Yol Ücreti:
Öğrencinin Ailesinden Aldığı Para Miktarı:
Öğrencinin Diğer Akrabalarından Aldığı Para Miktarı:
Diğer Gelirler:
Öğrencinin BaĢka Kurumlardan Aldığı Burs ve Miktarları
Burs aldığı Kurum
Burs miktarı
1
2
3
Öğrenci Öğrenim Kredisi alıyor mu?
Yukarıdaki bilgilerin tarafımdan doğru Ģekilde yazıldığını ve bu bilgilerde her hangi bir değiĢiklik
olduğu takdirde 15 gün içerisinde derneğinize bilgilendireceğimi taahhüt ederim.
Adı Soyadı :
Tarih
:
Ġmza
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content