close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
BEKĠR YENER YILDIRIM
Cep: (537) 451 71 68
E-posta: [email protected]
Ġġ DENEYĠMĠ
BYY Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı
Yönetici Ortak
2014 - Halen
BYY Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı 2014 yılında Bekir Yener Yıldırım tarafından İstanbul’da
kurulmuş bir danışmanlık şirketi ve çözüm merkezidir. BYY Danışmanlık; gayrimenkul, finans ve eğitim ana
başlıkları ile bu başlıkların kesişim alanlarında sonuç odaklı, esnek ve verimli sonuçlar almak üzere faaliyette
bulunmaktadır. BYY Danışmanlığın uzmanlık alanları; kurumsal finans hizmetleri, yönetim danışmanlığı, halka arz
süreç yönetim danışmanlığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım fonu kuruluş ve işleyiş süreçleri,
alternatif gayrimenkul finansman araçları için danışmanlık hizmetleri, sermaye piyasası mevzuatına tabi kuruluşlar
için mevzuat uyum ve kamu ilişkileri hizmetleri, gayrimenkul değerleme kuruluşları için kurumsal çözümler
danışmanlığı, gayrimenkul değerleme süreçleri danışmanlığı ve kurumsal eğitim ihtiyaç analizidir. Internet sayfası
için www.byydanismanlik.com
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu A.ġ. (SPL)
Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
2011 - 2014
SPL, Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Finans Merkezi
projesi hedefleri ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuş olan özel yetkili bir anonim şirkettir. SPL’nin
kurucu ortakları Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri
Derneği, Takas ve Saklama Bankası - Takasbank A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası
Aracı Kuruluşları Birliği ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’dir. SPL, finansal piyasalarda çalışacak kişilerin
sahip olması gereken lisanslar için sınavlar düzenlemekte, düzenlediği sınavlara yaklaşık yılda 80.000 kişi
katılmaktadır. SPL finansal piyasalarda çalışanlara çeşitli zorunlu ve mesleki eğitimler düzenlemekte, ayrıca finans
piyasasında çalışanların eğitim, iş tecrübesi gibi bilgilerinin izlendiği bir insan kaynakları havuzunu yönetmektedir.
İnsan kaynağı havuzunda yaklaşık 150.000 aktif özgeçmiş bulunan SPL yılda yaklaşık 12.000 kişiye eğitim, 10.000
kişiye lisans vermektedir. SPL Türk sermaye piyasalarının resmi eğitim, insan kaynağı ve sertifikasyon kuruluşu
olup çok sayıda uluslararası işbirliği yürütmektedir. SPL’nin Uluslararası İstanbul Finans Merkezi Projesi
kapsamında resmi görevleri bulunmaktadır. SPL internet sayfası www.spl.com.tr
SPL’de Yürütülen İş ve Görevler
 Kurucu Genel Müdür sıfatıyla şirketin kurulması ve yapılandırılması.
 Kamu meslek birliği altındaki faaliyetlerin şirketleştirilerek yeniden modellenmesi ve sermaye
piyasalarına fazladan kaynak ve katma değer yaratılması.
 Şirketleşmeyle birlikte yeni ihtiyaçların tespit edilerek hizmet kalite ve çeşitliliğinin artırılması.
 Yılda 80.000 kişinin katıldığı ve 12 ilde düzenlenen sınav, yılda yaklaşık 12 bin kişiye verilen eğitim,
yılda yaklaşık 10 bin kişiye verilen sertifika işlemlerinin organizasyonu, yapılandırılması ve yönetimi.
 Bir çok resmi ve özel projenin en üst düzeyde sorumluluğu ve yürütülmesi & uluslararası işbirlikleri.
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği (TSPAKB)
Eğitim, Tanıtım ve Lisanslamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
2006 - 2011
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, yeni adıyla
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Kanunu ile 2001 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasasında
faaliyet gösteren tüm banka, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri Birliğin üyesidir. TSPAKB’nin 100 aracı
kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 41 banka olmak üzere toplam 142 üyesi vardır. TSPAKB internet sayfası
www.tspakb.org.tr
TSPAKB’de Üstlenilen Bazı Görevler
 Türkiye’nin en üst düzeyde temsil edildiği bazı uluslararası roadshowların düzenlenmesi (Örn:Turkish
Capital Market Days in Seoul –TCMB, SPK, İMKB ve diğer ilgili kuruluşların başkanları ve gazeteci
heyetinin katılımıyla-)
 İlgili tüm kamu kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi.
 İstanbul Finans Merkezi Projesi Eğitim İnsan Kaynakları çalışma grubu eş başkanlığı ve Finans Merkezi
strateji belgesi yazımında resmi görev.
 Sermaye piyasasının tanıtılmasında dair yurt genelinde PR faaliyetlerinin tasarlanması ve yönetilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Uzman ve Uzman Yardımcısı
1999 - 2006
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş, Türkiye’nin
ilk bağımsız kuruludur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe
sahip finans sektörünü düzenleyici bir kamu kurumudur. SPK sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde
çalışmasını, tasarruf sahiplerinin,
yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla sermaye piyasalarında düzenleyici otorite görevi
yürütmektedir. SPK internet sayfası www.spk.gov.tr
SPK’da Üstlenilen Bazı Görevler
 Aracılık Faaliyetleri ile Piyasa Gözetim ve Düzenleme birimlerinde farklı pozisyonlarda görev
 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin yasal altyapısının, kuruluş
işlemlerinin ve işleyiş kurallarının hazırlanması.
 İMKB, Takasbank gibi SPK gözetimindeki tüm kuruluşların yıllık bütçe ve finansal raporlarının kontrolü
ve yeni piyasa düzenlemelerinin onaylanması süreçlerinde görev.
 Yurtdışı finansal piyasalardaki uygulama ve düzenlemelerin incelenerek Türkiye’ye uyarlanması.
 Reuters, Finnet, Foreks gibi veri dağıtım kanallarına dair ilk düzenlemelerin yapılması.
 Sermaye piyasasında işlem maliyetleri konusunda geniş araştırmaların ve Türkiye’de aracılık
komisyonlarının serbest bırakılması düzenlemesinin yapılması.
DĠĞER PROFESYONEL GÖREVLER
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)
Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
2011 - Halen
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), kanunla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşudur. TDUB ülkemizde gayrimenkul sektörüne dair tek resmi meslek birliğidir. Türkiye Değerleme
Uzmanları Birliği’nin üyeleri 120’yi aşkın gayrimenkul değerleme şirketleri ile gayrimenkul değerleme uzmanlığı
lisansına sahip olan 2.000’ü aşkın değerleme uzmanıdır. TDUB, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul
değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek ve
gayrimenkul değerleme standartlarını oluşturmak konularında Kanunla yetkilidir. TDUB internet sayfası
www.tdub.org.tr
 Kurucu Genel Müdür olarak görev alınan SPL’nin kuruluşu ile eş zamanlı olarak Birliğin de kurulması.
 Türkiye Gayrimenkul Değerleme Standartlarının oluşturulması.
 Gayrimenkul değerlerine itirazları sonuçlandırmak için uluslararası bir tahkim-hakem komitesinin
kurulması.
 Birliğin tüm yasal düzenlemelerinin yapılması ve üyelerin gözetimi altyapısının kurulması.
 Üyelerin vereceği gayrimenkul hizmetlerinden alacakları hizmet bedelinin belirlenmesi için kanuni
düzenleme için TBMM’de aktif çalışma.
 Gayrimenkulün hemen bir çok alanında çok sayıda yerel ve uluslararası çalışma.
 Gayrimenkul sektörü ile ilgili bir çok resmi-özel toplantı ve projede en üst düzeyde sorumluluk ve temsil.
DĠĞER GÖREVLER ve SORUMLULUK ALANLARI
Yatırımcı ĠliĢkileri Derneği (TÜYĠD), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2013 - halen
Gayrimenkul Ġçin Strateji Platformu (GĠSP), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2012 - halen
Finansal Okuryazarlık ve EriĢim Derneği (FODER), Yönetim Kurulu Üyesi
2013 - 2014
Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE), Disiplin Kurulu Üyesi
2008 - 2010
Sermaye Piyasası Meslek Personel Derneği (SPMPD), Yönetim Kurulu Üyesi
2001 - 2005
EĞĠTĠM
Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı
Tez aĢamasında
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü
1994 - 1999
SERTĠFĠKALAR
Kurumsal Yönetim Lisans Belgesi
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi
Türev Araçlar Lisans Belgesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Doğum Tarihi
: 01.06.1977
Medeni Durum
: Evli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content