close

Enter

Log in using OpenID

6_Arastirmaci_Akademisyen_Taahhutnamesi

embedDownload
DOKÜMAN NO
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
ARAŞTIRMACI-AKADEMİSYENTAAHHÜTNAMESİ
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
TTO-AATH-0006
03
Teknoloji Transfer
Ofisi
10/04/2014
18/10/2013
1/2
201.. -
ARAŞTIRMACI-AKADEMİSYEN-TAAHHÜTNAMESİ
İşbu taahhütname ile, Çankaya Üniversitesi ......... Fakültesi Öğretim Üyesi ................ olarak (bundan sonra Araştırmacı
olarak belirtilecektir) merkezi Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (bundan sonra “ÇÜ-TTO” olarak anılacaktır) ile yürüteceğim ArGe Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin taahhütlerimi belirtmekteyim. Bu taahhütname çerçevesinde, çeşitli Firmalarla
(bundan sonra “Firma” olarak anılacaktır) yapılacak ve altında imzam olacak tüm Ar-Ge sözleşmeleri ile (bundan sonra
“Sözleşme” olarak anılacaktır) ilgili faaliyetleri yürütürken aşağıdaki 10 maddeyi ........... tarihine kadar kabul beyan ve
taahhüt ederim.
1. Yapılan çalışmaların ve sonuçlarının doğruluğundan Araştırmacı sorumludur.
2. Proje çalışmalarında gizlilik esastır. Gizlilik, proje üzerindeki tartışmalar, projenin yürütülmesi ve projenin
sonuçlandırılması ve sonrasında da devam eder. Proje çerçevesinde oluşacak ve Sözleşme’de taraf olan Firma’nın gizli
kalmasını istediği tüm belge ve bilgilerin gizliliğinden belge ise muhafaza eden, bilgi ise bilgi sahibi sorumludur. Bu
konuda Araştırmacının hatası nedeniyle bir tazminatın oluşması halinde Araştırmacı, bu tazminatın ödenmesinden
sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
3. Sözleşme’de tanımlı işler, Araştırmacının bilgisi ve onayı dâhilinde hazırlanmış olup doğruluğundan, tanımlanan
işlemlerin gerçekleştirilebilir olmasından, belirtilen işlemlerin zamanında tanımlanan şartlarda yerine getirilmesinden
Araştırmacı sorumludur.
4. Sözleşme çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin kanuna uygunluğu, faaliyeti yürüten tarafın sorumluluğunda olup,
amaç dışı kullanım ya da kanuna aykırı işlemlerden bu işlemi gerçekleştiren kişi sorumludur.
5. Sözleşme çerçevesinde yürütülecek faaliyetler sırasında Araştırmacının konu ile ilgili diğer faaliyetlerinden dolayı
kişisel çıkarlarının (conflict of interest) olması halinde bu durumu ortaya çıktığında derhal Firmaya ve ÇÜ-TTO’ne yazılı
olarak bildirecektir.
6. Sözleşme çerçevesinde yürütülecek faaliyetler sırasında Çankaya Üniversitesi'ne ait laboratuar, alet ve teçhizatların
kullanılma ihtiyacının ortaya çıkması durumunda; Çankaya Üniversitesi Bütçe ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından
belirlenen ücretler Döner Sermaye hesabına ödendikten sonra kullanılacaktır. Aksi durumda Araştırmacı Çankaya
Üniversitesi’nin uygulayacağı idari, mali ve hukuki işlemlerin sonuçlarından sorumlu olduğunu gayri kabili rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Sözleşme’de FİRMA’nın yapacağı ödemelerin % 20’si ÇÜ-TTO’nun payı olarak alınacak, kalan miktardan varsa Döner
Sermaye payı düşüldükten sonra kalan miktar ÇÜ-TTO tarafından Araştırmacı’ya aktarılacak,
8. Sözleşme’de avans veya peşin ödeme tanımlandığı durumlarda, ödemeler ÇÜ-TTO’nun hesabına aktarıldıktan sonra
Araştırmacı’nın hesabına aktarılır. Avans veya peşin ödemelerin aktarılmasından sonra, işlerin yerine getirilmesindeki
gecikme, tamamlanmama, sunulan hizmeti yeterli ve/veya doğru bulunmaması, vb. haklı bir nedenle Firma’nın ödemeyi
geri talep etmesi durumunda Araştırmacı bu bedeli gerçekleşebilecek cezaları ve tazminatları ile birlikte geri ödeyecektir.
9. Sözleşme’de belirtilen şartlarda kesinleşmiş alacağın, herhangi bir nedenle Firmadan tahsilâtı yapılamadığı durumda
ÇÜ-TTO, alacağın tahsili için gerekli hukuki takibi gerçekleştirir. Hukuki takibat sonucunda tahsilât gerçekleştirilemez ise
Araştırmacı ÇÜ-TTO’dan zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat gibi herhangi bir nam ve ad altında talepte
bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Hukuki takibat sonucunda kısmi ve/veya tam tahsilât gerçekleşir ise, tahsil
edilen miktardan hukuki takibe ait masraflar (mahkeme, avukatlık vb.) ve proje ile ilgili diğer kurum kuruluşların payı
düşüldükten sonra kalan miktar,%70'i Araştırmacı, %30 ÇÜ-TTO şeklinde taraflar arasında paylaştırılacaktır.
10. Sözleşme’de tanımlanan işlerin yerine getirilmesindeki gecikme, tamamlanmama, sunulan hizmeti yeterli ve/veya
doğru bulunmaması, yeterli ve doğru olmayan bilgilerden dolayı zarar ve kayıplar oluşması durumlarında; Firmanın
uğradığı zarar ve kayıplardan dolayı yaptığı ödemeyi geri talep etmesi ve/veya tazminat istemesi halinde Araştırmacı,
talep edilen bedeli gerçekleşecek cezaları ve tazminat bedelleri, mahkeme masrafları ile birlikte geri ödemeyi gayri
kabulü rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.
1
DOKÜMAN NO
REVİZYON NO
REVİZYONU YAPAN
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ
REVİZYON TARİHİ
YAYIN TARİHİ
ARAŞTIRMACI-AKADEMİSYENTAAHHÜTNAMESİ
TOPLAM SAYFA SAYISI
FORM NO
TTO-AATH-0006
03
Teknoloji Transfer
Ofisi
10/04/2014
18/10/2013
1/2
201.. -
İşbu taahütnameyi, uygulanacak tüm sözleşmeler bakımından kabul ederiz.
Çankaya Üniversitesi
Araştırmacı
Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma
Merkezi
İlyas YILMAZYILDIZ
............
Müdür
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content