close

Enter

Log in using OpenID

Cerrahi Enfeksiyonlar, A. Özdemir AKTAN

embedDownload
Cerrahi Enfeksiyonlar
Dr.A.Özdemir AKTAN
Marmara Universitesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalı
19 Nisan 2014
Komplike Intraabdominal
Enfeksiyon Tanı ve Tedavisi
IDSA (Infectious Diseases Society
of America) Kılavuzu, 2010
Tedavide Başarısızlık Nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tanıda gecikme (>24 saat)
Şiddetli hastalık (APACHE skoru>15)
İleri yaş
Komorbid hastalıklar
Düşük albumin
Beslenme bozukluğu
Diffüz peritonit
Yeterli drenaj ve temizlik yapılamaması
Malign hastalık varlığı
APACHE II SKORLAMASI
•
•
•
•
Akut Fizyoloji Skoru ( APS ) : APACHE II skorlama sisteminin
en kapsamlı bileşeni, hasta yoğun bakıma alındıktan sonraki ilk
24 saat içinde yapılan 12 klinik ölçümün sonucudur. APS’u
oluşturan fizyolojik parametrelerin, gözlenen en anormal değeri
dikkate alınır. Ölçülemeyen parametreler “sıfır” kabul edilir.
Yaş Uyarlaması : 44 yaşından büyük hastalar için 1 ila 6
arasında değişen bir puan eklenir.
Kronik Sağlık Değerlendirilmesi : Ciddi ve kronik kalp, akciğer,
böbrek, karaciğer hastalığı veya immün sistem bozukluğu olan
hastalarda ek bir değerlendirme yapılır.
Mümkün olabilen maksimum APACHE II skoru 71 olup,
yüksek skorlar mortalite ile çok iyi bir korelasyon
göstermektedir.
Peritonit Bakteriyolojisi
Aeroplar
Anaeroplar
Streptococci
108 (28%)
Enterococci
66 (17%)
Staphylococci
E. coli
29 (7%)
Bacteroides
288 (72%)
B. fragilis
153 (38%)
Pepto -Peptostreptococci 97 (25%)
235 (60%) Enterobacteria
94 (24%)
101 (26%)
Clostridia
67 (17%)
Enterobacter /
Klebsiella spp
Proteus spp
87 (22%)
Proprionobacteria
36 (9%)
Pseudomonas spp
30 (8%)
Fusobacteria
34 (8%)
(n=383)
Peritonitin Bakteriyolojisi
Pozitif kültür yüzdesi
100
90
80
70
60
Aerop
Anerop
50
40
30
(n=383)
20
10
0
Mide Duodenum İ.barsak
Kolon
Rektum
Apendisit Bakteriyolojisi
Pozitif kültür yüzdesi
100
90
80
70
60
Aerop
Anerop
50
40
30
20
10
0
Basit
Süpüratif Gangrenöz
Perfore
log CFU/mg doku
Peritonit Sürecinde Bakteriyel
Konsantrasyonlar
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Aeroplar
Aneroplar
1
4
8
10
12
saat
• 1. Kültür alırım.
• 2. Sonucu biliyorum kültür almam.
Kültür Alınmalı mı?
• Toplumdan edinilmiş intraabdominal
enfeksiyonlarda kültür klinik olarak önemli
olacak bilgiler vermediğinden rutin olarak
önerilmez (B-III)
• Nozokomial enfeksiyonlar için aerobik ve
anaerobik kültürler alınmalıdır.
Kültür Alınmalı mı?
• Epidemiolojik değişiklikleri ve resistans
paternlerini saptamak amacı ile toplumdan
edinilmiş enfeksiyonlarda kültür alınması
yararlıdır. (B-II)
• Sık rastlanan mikroorganizmalara (E.Coli
gibi) eğer ciddi rezistans söz konusu ise
(%10-20) tüm hastalarda kültür alınmalıdır.
(B-III)
Antibiotik Başlama Zamanı
• 1. Hasta görülüp tanı düşünüldüğünde
başlanmalıdır.
• 2. Acil serviste başlanmalıdır.
• 3. Tetkikler tamamlandığında
başlanmalıdır.
• 4. Cerrahi girişimden hemen önce
başlanmalıdır.
• Antimikrobial tedavi intraabdominal
enfeksiyon düşünüldüğünde hemen
başlanmalıdır. Septik şoktaki hastalara en
kısa zamanda başlanmalıdır. (A-III)
• Septik şoku olmayan hastalarda tedavi acil
serviste başlamalıdır. (B-III)
• Gerekirse cerrahi öncesi doz
yenilenmelidir. (A-I)
İntraabdominal Enfeksiyon
• Enfeksiyonun toplumdan edinilmiş olması
veya nozokomial olması tedavi
seçeneklerini değiştirir
• 1. Doğru
• 2. Yanlış
İntraabdominal Enfeksiyon
• Hastanın APACHE II skoru tedavi
seçeneklerini değiştirir
• 1. Doğru
• 2. Yanlış
• Ampicillin-sulbaktam yüksek E.Coli
rezistansı nedeni ile kullanılmamalıdır.
• Cefotetan ve clindamisin yüksek B.Fragilis
rezistansı nedeni ile kullanılmamalıdır.
• Daha az toksik ve etkili antimikrobiallerin
varlığı nedeni ile aminoglikozidler
erişkinlerde kullanılmamalıdır. (B-II)
• Toplumdan edinilmiş enfeksiyonlarda
Enterokokların ampirik tedavisi gerekmez.
(A-I)
• Toplumdan edinilmiş enfeksiyonlarda
Candida ampirik tedavisi gerekmez. (B-II)
• Kinolon resistansı süratle artmaktadır.
Toplumdan Edinilmiş Hafif-Orta Şiddette
Enfeksiyonlar İçin
• Monoterapi: Ticarcillin-clavulinate,
cefoxitin, ertapenem, moxifloksasin, veya
tigesiklin.
• Kombinasyon: Metronidazol ile kombine
edilerek; cefazolin, cefuroxime,
ceftriaxone, cefotaxime, levofloksasin,
veya ciprofloksasin kullanılabilir.
Toplumdan Edinilmiş Şiddetli Enfeksiyonlar
İçin (APACHE II>15)
• Monoterapi: Imipenem-cilastatin,
meropenem, doripenem, piperacillintazobactam.
• Kombinasyon: Metronidazol ile kombine
edilerek; Cefepime, ceftazidime,
levofloksasin, veya ciprofloksasin
kullanılabilir.
Hastane Kaynaklı (nozokomial)
Enfeksiyonlar İçin
• P. Aeruginosa, acinetobacter ve ESBL
üreten enterobakter rezistans oranları
<%20 ise öneriler:
• 1.Carbapenem
• 2.Piperacillin-tazobactam
• 3.Ceftazidime veya cefepime
(metronidazol ile kombine ederek)
Journal of Surgical Education 2014; 71: 241-5.
National Surgical Quality
Improvement Program
CERRAHİ ENFEKSİYONLAR
Veri Toplanması
Kılavuzların Oluşturulması
Değerlendirilmesi
Eğitim
Tekrar Veri Toplanması
Önlemlerin Alınması
Journal of the American College of
Surgeons , May 2010
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
875 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content