close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI EK

embedDownload
2014 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI
EK-2
ORTAK KONULAR KONU BAŞLIKLARI
Üniversitelerin Kuruluşu ve Çalışma Esasları, İdari Personel Kanunu
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KONU BAŞLIKLARI
Cerrahi, Zootekni, Hayvan Besleme, Besin Hijyeni, Mikrobiyoloji, Anatomi
SUAM/SAĞLIK TEKNİKERİ KONU BAŞLIKLARI
ANESTEZİ
Diabetik hastalarda anestezi, Elektrokonvülsif Terapi ve Anestezi, Entübasyon, Genel
Anestezi İdamesi, Genitoüriner Sistem ve Anestezisi, Göz ve Anestezi, Hasta Pozisyonları,
İleri Yaşam Desteği, İndüksiyon, Karaciğer Hastalıklarında Anestezi, Nöroşirurjik
Girişimlerde Anestezi Uygulamasında Hazırlık, Obezite ve Anestezi, Pediyatrik Anestezi,
Rejyonal Anestezi Epidural Blok
Spinal Blok, Santral Kateterizasyona
Yardımcı Olmak, Sedoanaljezi, Temel Yaşam Desteği, Tiroid Bezi Hastalıklarında Anestezi,
Yaşlılarda Anestezi, Yenidoğan Resüsitasyonu, Zehirlenmeler
TIBBİ LABORATUVAR+SAĞLIK TEKNİKERİ +SAĞLIK BİLİMLERİ
1-Antimikrobik Kemoterapotik (Antibiyotikler), Bakteri Hücre Yapısı, Bakteri Genetiği,
Enfeksiyonlara Karşı Savunma, Etyolojik Tanı Yöntemleri, Genel Mikoloji, Genel Viroloji,
Klinik Mikrobiyoloji, Konak Parazit İlişkileri, Mikrobiyolojinin Tarihçesi, Tıbbi
Parazitolojiye Giriş ve Temel Prensipler, Sterilizasyon Dezenfeksiyon-Antisepsi.
2-Çözelti Hazırlama Teknikleri, Hastadan Kan Alımı, Hematolojik Parametreler, Kimyasal
Maddelerle Güvenli Çalışma, İmmünometrik Yöntemler, Laboratuvarda Kullanılan Çeşitli
Malzemeler, Spektrofotometrik Yöntemler.
RADYOLOJİ +SAĞLIK TEKNİKERİ
Radyolojiye Giriş –Radyolojik Tanı Yöntemleri, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik
Rezonans (MR), Kontrastlı Radyografik Tetkikler, Ultrasonografi.
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
1-Sekreterlik ve Tıbbi Sekreterlik, Kelime İşlem Programı (MS-WORD) Klavye Kullanımı,
Mesleki Yazışma Kuralları, Büro Yönetimi ve Teknikleri, Bürolarda Kullanılan Makineler,
Sağlık Bilgi Sistemleri.
2-İletişim Kavramı Önemi ve Kapsamı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyonlarda
Davranış, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Tıbbi Arşivleme ve Dokümantasyon, Tıbbi
Dokümantasyonun Tarihçesi, Tıbbi Arşivleme.
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EEG’nin kaynağı, Elektroanselografi (EEG), Uyku Fizyolojisi ve Hastalıkları
SUAM/KİMYA KONU BAŞLIKLARI
Bohr Atom Modeli, Modern Atom Kuramı, Kuantum Sayıları, Atomik Orbitaller, Spin
Kuantum Sayısı, Orbitallerin Enerji Sırası, Elementlerin Elektronik Yapıları,Elementlerin
Elektron Konfigürasyonları, Bazı Elementlerin Orbital Diyagramları, Aufbau İlkesinden
Sapmalar, Magnetik Özellikler, Grup ve Peryot Bulunması, Peryodik Tablo, Atomlar ve
İyonların Büyüklüğü, İyonlaşma Enerjisi, Elektron İlgisi, Kimyasal Bağlar, İyonik Bağ,
Kovalent Bağ, Katlı Kovalent Bağlar, Bağ Derecesi ve Bağ Uzunluğu, Kimyasal
Reaksiyonlar, Kimyasal Eşitlikler, Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi, Kimyasal Eşitlikler
ve Kimyasal Hesaplamalar, Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Değişimleri, Bağ Enerjileri,
Aktivasyon Enerjisi, Kimyasal Reaksiyonların Hızları, Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler,
Çözeltiler ve Derişimleri.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content