close

Enter

Log in using OpenID

38 KATILIM BANK ORANI PROFIT RATE TARGETING IN

embedDownload
Haziran 2013
KATILIM BANK
ORANI
beri
biridir. 2006 tarihli
yla
Kredilendirme
mevduat toplamakta, kredi tahsis etmekte
mevduat sahiplerine
hedefleyen,
kazan
ler
B
i etkileyen nitel ve nicel parametreler
in
nm
; mevduat kredi
kredi riski ve likidite riski
,K
Anahtar Kelimeler:
PROFIT RATE TARGETING IN PARTICIPATION BANKS
ABSTRACT
Participation Banks, operating since 1985 in Turkey, are one of the prominent players of banking sector.
Participation Banks, gaining
by Banking Law No: 5411 dated 2006, converged further to
. Participation Banks, based their crediting function
value of
me value of money, takes deposits, allocates credits and provides banking services with
the claim of
In this study, A new approach is recommended that depends
on the targeting of
fund transfer pricing and costing of credits. In according
to this approach; the quantitative and qualitative parameters in deposit credit process are evaluated and
besides the importance of credit risk and liquidity risk management are also emphasized.
Key Words: Participation Banks, Participation Accounts, Profit Rate Targeting.
38
Haziran 2013
Faizsiz esasa
olarak
60
ve
siyasal
an finansal sistemlerin
,
.
biriken kapital bu
,
nde
ilk
16.12.1983 tarih ve 83
Kararname
Kararnamesi
Bank
etmektedir.
2 zel Finans Kurumu (
( zel Finans Kurumu) ile devam
,
1:
1985
1989
1991
1995
ve Kronolojisi
1996
1999
2001
2005
2006
Al Baraka
1
2
Faisal Finans
Family Finans
Anadolu Finans
3
Asya Finans
4
buyana
le birlikte,
konvansiy
ir.
derin finansal kriz nedeniyle b
,
12
;
5,5 kat
39
1%
m
Haziran 2013
ve siyasal
kalitesinin
hukuki
yasal bir al
edilmesine imk
gibi
2:
Kaynak: BDDK,
(fon
finansal
22.05.2013.
mevduat (kaynak) toplama ve kredi
ma
.
Uygulamada ise; m
n;
menkul, gayrimenkul, hak ve hizmetler
emtia, hisse senedi,
40
Haziran 2013
Konunun dinsel ve siyasal
,
ile k r
fark kavramsal
boyutu
;
,
matematiksel hesaplama
,
K r
ise; gelir
hesaplanabilen,
, muhasebesel ve
vergisel
elde edilebil
izafi bir
sorunu, bu izafi
. Sorun;
onlarca
lerden sadece belirli bir tutar
murabaha (kesin k r)
i
Zaten
k
zarar
ihtimali
, var o
ada;
(vade)
mesi,
oran a d
kredi maliyetini etkileyen parametrelerin hesaplamaya
Y
,
verilen getiri (k r)
kadar
; ne denli
sair
getirmektedir.
ilmektedir.
, risk ve
1. MEVDU
,
;
zel Cari H
(vadesiz)
(belirli vadelerde)
bu kurumlarca (
)
(mevduat) sahibine
(aynen geri
(mevduat)
. 1) Kurumsal Finansman D
(kurumsal murabaha), 2) Bireysel Finansman
D
(bireysel murabaha), 3) K r Zarar O
Y
(
mudaraba), 4)
Finansal Kiralama (icara), 5) Mal K
Vesaikin F
kurumsal murabaha) ve
6) Ortak Y
(
)
verebilmektedir.
41
Haziran 2013
Kurumsal Finansman D
;
ancak
(kredi) fonu kullanacak
sadece murabaha (kesin k r)
makta,
(belirsiz k r)
bir maliyeti
k r
belirsizdir. Ancak,
olarak kabul edilmesi rasyonel bir yakla
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Mudiye (mevduat sahibine)
Mudiye reel bir getiri
realiteleri ve beklentileri
r
;
hedeflenmesi ve
r
piyasa
,
tek bir
(fon transfer fiyatlama
merkezinde)
;
kaynak kullanan (kredi tahsis eden)
birimlere (kurumsal krediler, bireysel krediler, vb.)
etkin bir fon transfer
ile
,
;
ve
maliyetlerinin
Kredi riskinin tahsis
kredi fiyat
kredi riskine
prensibinin
,
birim
mesi,
performans
Mevduat
1.1. M
rasyonel bir
yield curve
Konvansiyonel bankalarda
gerekse
at
gerekmektedir.
i
TCMB
42
Haziran 2013
TABLO 1: Zorun
11,25 %
11,25 %
11,25 %
8,25 %
6,25 %
5,00 %
Kaynak: 22.01.2013 tarih ve 2013
B
Duyurusu.
in 4. Maddesinin
k
cari he
10
TABLO 2:
Primleri
0,0011%
0,0013%
0,0015%
0,0019%
grubunda ise
Likidite Riski;
(
Likidite riski;
anet ve Alacaklara
e getirebilmek
(bankalar)
43
Haziran 2013
ere
Bu param

KM
M
ZK
AN
S
:
M
: Mevduat
: Zorunlu Kar
:
: Tasarruf M
,
Sigorta Primi
Hesaplanan ku
maliyetinin (
, ifade etmektedir.
birimlere aktarma
)
na

HBK
FTF%
: Hedeflenen B K
: Fon Transfer F
t
, ifade etmektedir.
hedeflenen
k r

HBKO%
: Hedeflenen B
K
O

T%
HNKO%
:
: Hedeflenen Net K
t
,
, ifade etmektedir.
O
matematiksel
yla y

44
FTF%
Haziran 2013
F
le
N
1%)
1.2.
,
SD)
tedir. Mevduat
k
; K
B
5. Maddesi
r ve
az
,
belirleyebilmektedir (ilgili T
sadece
; elde edilen k
8
ktedir).
; TL
k
80% iken, 12 ay
k
90% olabilmektedir. K
mudiye, kalan 20%
Uygulamada daha
uzun vadeli ve
gidilmektedir.
la
100% kabul edilmekte ve ilgili mevduat grubu
(KKO%) ile fon transfer fiyatlama merkezi
fark
KKO%) olarak kabul edilmektedir.

KKO% :
K ra K
O
1.3. Fon Transfer Fiyatlama Merkezinde Maliyetlendirme
mevduat
donuk krediler ve
45
k
K ra K
a performans k
ma
O
(100%
Haziran 2013
tutularak, FTF Merkezi maliyeti ve kredi tahsis eden
krediler; a)
Standart Nitelikli Krediler, b) Y
zlemedeki Krediler, c) Tahsil
S
Krediler
(en az 90
, d) Tahsili
Krediler (en az 180
fazla
ve e) Zarar N
Krediler (
ve daha fazla geciken)
Genel ve zel K
Tablo 3 ve Tablo 4
TABLO 3:
Kredi Kategorisi
Standart Nitelikli Krediler
Oran
1%
2%
TABLO 4:
Kredi Kategorisi
Oran
20%
50%
100%
90 180
180 365
1+
Donuk K
F
(FTF3)

KMM
:
DK
: Donuk K
GK : Genel K
Mevduat
,
, ifade etmektedir.
K
Merkezinin maliyeti olarak
birimin maliyeti olarak
46
Haziran 2013
,
birim k
tenzil edilebilir.
1.4. K
FTF3
M
nihai

KF%
K
: Kredi F
:
,
a) Likidite Primi
1 ay vadeli
pek
1 ay vadeli kredi
(t1)
(t2) vadeli
(vade transformasyonu) bir
likidite primi ilave edilmelidir.
3
3: Likidite Primi
a%
Likidite
Primi
(a% -b%)
b%
Vade Transformasyonu
(t1 -t2 )
t1
t2
47
Haziran 2013

LP%
: Likidite P
b) Kredi Riski Primi
redi kull
nde
hesaplanmakta
k
,
(
ifade etmektedir.
ilk ve
ise;
krediye konu
/
sisteminin
gereklidir.
lenebilir:
(Family Finans, 2003)
a)
st y
b)
Kredilerin risk d
etmek,
c)
d)
e)
f)
ve/
aza indirmek,
Sorunlu kredi potansiy
incelemek,
Risk getiri perspektifinden, kredi fiyatlama
g)
b
tutarl
tarihsel veri seti
48
Haziran 2013
yasal sermaye yeterlilik
ancak BDDK hedef sermaye yeterlilik rasyosunu 12% uygula
maliyetine
8% kabul edilmektedir,
Basel II
kredi
ilave edebilmektedir.
TABLO 5: Basel II Kredi Riski Stand
Kredi Derece Notu
AAA/AA
%20
(RW%)
A+/A
%50
BBB+/BB
%100
B
%150
Derecesiz
%100
Kaynak: BIS, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards, 2003.

BK
KRA%
SYR%
: Beklenen K
,
: Kredi Risk A
o
,
: Sermaye Yeterlilik Rasyosunu, ifade etmektedir.
ve

NBK% : Net
Beklenen net
o
etmektedir.
for

vergilerden en bilinenleri, Banka Sigorta
Muamele Vergisi (BSMV) ile Kaynak K
Destekleme Fonu
(KKDF).
de nihayetlenmektedir.
49
Haziran 2013

BV%
: Banka Sigorta Muamele Vergisi
KV%
: Kaynak K
,
Destekleme Fonu
, ifade etmektedir.
ile kredilerini
nden tahsil edilmektedir
(BBDK, 2003).
Faizsiz esasa
konusudur.
modern
Faizsiz finansal sistem
Finans K
olan
,
2
kt
banka
etmektedir.
K
zel
rol
. Bu
2006
,K
vaadiyle kaynak (mevduat) toplamakta ve kredi tahsis
yerine
ni benimseyen
,m
p
etmektedir.
Bu
z mevduat kabul
ektedir.
; mevduat
, mevduat
ortaya kon
hedeflenmesi
daha rasyonel y
k r
maliyetlendirme ve kredilerini
da
50
Haziran 2013
etkin bir mevduat, fon transfer
olma
gereklili
KAYNAKLAR
01.11.2006 tarih
01.11.2006 ta
Gazete.
Gazete.
smi Gazete.
BIS, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards,
2003.
16.12.1983 tarih ve 83
75
Gazete.
51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 537 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content