close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 ı. öğretim oryantasyon programı

embedDownload
2014-2015 I. ÖĞRETİM ORYANTASYON PROGRAMI
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
PROGRAM
ADALET
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
GRAFĠK TASARIMI
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
MĠMARĠ RESTORASYON
MODA TASARIMI
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
RADYO TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
TURĠZM ve SEYAHAT HĠZMETLERĠ
AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ
ANESTEZĠ
AġÇILIK
BANKACILIK ve SĠGORTACILIK
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
DIġ TĠCARET
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
DĠYALĠZ
ĠLK VE ACĠL YARDIM
ĠNSAN KAYNAKLARI
Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE ĠġÇĠ SAĞLIĞI
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
MAKĠNA
OPTĠSYENLĠK
PATALOJĠ LABRATUAR TEKNĠKLERĠ
RADYOTERAPĠ
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMECĠLĠĞĠ
TIBBĠ LABATUVAR TEKNĠKLERĠ
TIBBĠ TANITIM VE PAZARLAMA
DERSLİK
konferans salonu
B1-68
3. kat 31
B2-14
2. kat 23
4. kat 44
8. kat 84
104
Tekstil Atolyesi
B2-12
68
88
66
B1-68
B1-68
21
46
64
2. kat
B1-68
B1-71
54
konferans salonu
konferans salonu
23
86
56
B1-71
B1-71
94
94
94
UYGULAMALI ĠNGĠLĠZCE VE ÇEVĠRMENLĠK PR.
96
UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVĠRMENLĠK PR.
96
33
34 LOJĠSTĠK
98
ÖĞR.GÖR.
Öğr.Gör.Mücahit KILIÇ
Yrd.Doç.Dr Talat FIRLAR / Semra ESEN
Öğr.Gör.Nazmiye Ece MACĠT
Öğr.Gör.Kevser ġAHĠNBAġ
Öğr.Gör.Turan ASAN
Öğr.Gör.Recep YILMAZ
Öğr.Gör.Levent BOSTANCI
Öğr.Gör.Hayri AYKUTALP
SAAT
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Öğr.Gör.Nisa Nur DUMAN
11:00
Öğr.Gör.Korkmaz ULUÇAY
Öğr.Gör.Müzeyyen YÜCEL
Öğr.Gör.Gülnihan GÜVEN
Yrd.Doç.Dr Talat FIRLAR / Semra ESEN
Yrd.Doç.Dr Talat FIRLAR / Semra ESEN
Öğr.Gör.Esat ÖZATA
Öğr.Gör.Alptekin GÜNEY
Öğr.Gör.Selçuk Aydın BÜLBÜL
Yrd.Doç.Dr.Hilal ÇELĠK
Yrd.Doç.Dr Talat FIRLAR / Semra ESEN
Yrd.Doç.Dr.Ömer Serdar SONCELEY /Öğr.Gör. ġengül ġENTÜRK
Öğr.Gör.Semra ESEN
Öğr.Gör.Mücahit KILIÇ
Öğr.Gör.Mücahit KILIÇ
Öğr.Gör.Kerem TOKER
Öğr.Gör.Ahmet ACAR
Öğr.Gör.Emre EREN
Yrd.Doç.Dr.Ömer Serdar SONCELEY /Öğr.Gör. ġengül ġENTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Ömer Serdar SONCELEY /Öğr.Gör. ġengül ġENTÜRK
Yrd.Doç.Dr Atila HAZAR
Yrd.Doç.Dr Atila HAZAR
Yrd.Doç.Dr Atila HAZAR
Öğr.Gör.Altuğ OCAK/Öğr.Gör.Zeynep KOPAN/Öğr.Gör.Ġlkiz Tülek
SAYGILI/Öğr.Gör.Gülcan Ġnalcık ERGEN/Öğr.Gör.Fatih KABA
Öğr.Gör.Altuğ OCAK/Öğr.Gör.Zeynep KOPAN/Öğr.Gör.Ġlkiz Tülek
SAYGILI/Öğr.Gör.Gülcan Ġnalcık ERGEN/Öğr.Gör.Fatih KABA
Yrd.Doç.Dr.Seçil ġENEL
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content