close

Enter

Log in using OpenID

21-….. sorular

embedDownload
SORU -21
MADDE 10 - Ortakların tamamı mimar veya mühendislerden
(inş.mak.elkt.) oluşur.
Yapı denetim kuruluşunun yetki sınırı;
MADDE 11 – (1)
toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2’yi geçemez. …
Yapı denetim kuruluşunda ortakların tamamı mimar veya
mühendislerden oluşur. Yapı denetim kuruluşunun yetki
sınırı toplam inşaat alanı ………………………m2 yi geçemez.
A) 360.000
B) 460.000
C) 560.000
D) 660.000
SORU -22
Yapı denetim kuruluşunun faaliyet göstereceği yerde aşağıdakilerden
hangisi bulunması şartı yoktur?
A) 100m2 tam donanımlı ofis
B) En az 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi
C) Kuruluş adına 3 adet otomobil, il dışındaki yerlerde ise
ekipmanlardan en az birer adet bulunmalı
D) Beton laboratuvarı, çelik çekme aleti.
100 m2 tam donanımlı bir ofis,
en az beş adet bilgisayar,
iki adet yazıcı,
bir adet fotokopi makinesi ve kuruluş adına üç adet otomobil bulundurmak şarttır.
İl dışındaki şubelerde ise bu araç ve gereçlerden en az birer adedinin bulunması şartı aranır.
SORU -23
I- Standartlara ve teknik şartnamelere göre ölçüm, muayene, deney
yapabilen, diğer özellikleri tespit edebilen alet, teçhizata sahip olmalı
II- Laboratuvar sahibi yeni bir şube açtığı taktirde yeni şube için de
ayrıca izin belgesi almalı
III- Yapı ruhsatı veren kurum ve kuruluşların laboratuvarlarında ve
yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri
malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda Kanunun ve
Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyler
yaptırabilir.
IV-Laboratuvarlar, her yıl en az bir defa Komisyon veya
görevlendirdiği elemanlarca denetlenir ve izin belgeleri her yıl vize
ettirilir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yapı denetim kuruluşunun
laboratuvar çalışma usul ve esasları arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I, II ve IV
D) I, II, III, ve IV
MADDE 13 –
(1)
Yönetmelik kapsamındaki laboratuarlar, üçüncü taraflara ait laboratuvarlardır. Yapı ruhsatı veren kurum ve
kuruluşların laboratuvarlarında ve yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri malzemeleri
test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda Kanunun ve Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimine ilişkin
muayene ve deneyler yaptırılamaz.
SORU -24
MADDE 15 – (1) denetçi personelin, unvanlarına göre denetim
yetkisi sınırları:
a)
Prj. ve uyg. denetçisi Mimar,
360.000 m2
b)
“
“
“ İnş. Mühendisi, 360.000 m2
c) Uygulama denetçisi İnş. Müh.,
120.000 m2
ç) Prj. ve uyg. dnt. Mak. mühendisi,
120.000 m2
d) Prj. ve uyg. dnt. Elk. mühendisi,
120.000 m2
Aşağıdakilerden hangisi uygulama denetçisi
mühendisi için denetim yetki sınırını belirler?
A) 360.000m2
B) 260.000m2
C) 220.000m2
inşaat
D) 120.000m2
SORU -25
Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarda görev yapabilmek için
denetçi belgesi almak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi denetçi belgesi
alabilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
A) TC. tabiiyetinde olmak
B) Sağlık raporu, diploma sureti, oda kayıt belgelerine sahip olmak
C) Mesleki suçu olmadığına dair yazılı beyana sahip olmak
D) Mesleğinde en az 10 yıl fiili deneyime sahip olmak
TC tabiiyetinde olmak, Sağlık raporu, Diploma sureti, Oda kayıt belgesi, TC. kimlik nosu ve 2 adet
fotoğraf, Mesleki suçu olmadığına dair yazılı beyanı, Mesleğinde 5 yıl fiili deneyim belgesi,
Laboratuvar dent. için 3/5 yıl fiili deneyim, İnş.Müh. Proje denetimi için 3/5 yıl deneyim belgelerini
vermesi gerekir.
SORU -26
I- Bir prj. ve uyg. denetçisi mimar
II- Teknik öğretmen
II- Bir prj. ve uyg. denetçisi inşaat mühendisi
IV- Teknisyen
Yukarıdakilerden hangisi yapı denetim kuruluşunun şube aracılığı ile
faaliyet göstermesi halinde zorunlu olarak bünyesinde çalışacak
kişilerden değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) II ve IV
D) I, II, III, ve IV
O ilde ikamet etmek kaydıyla asgari;
a) Bir prj. ve uyg. denetçisi mimar,
b) Bir prj. ve uyg. denetçisi inşaat mühendisi,
c) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
ç) Bir prj. ve uyg.denetçisi mak. mühendisi,
d) Bir prj. ve uyg. denetçisi elek. mühendisi görevlendirilmesi şarttır.
SORU -27
Aşağıdakilerden hangisi yapı denetimi hizmet sözleşmesinin süresini
belirler?
A) Sözleşmenin imzalandığı tarihten yapı kullanma izninin alındığı
tarihe kadar geçen süredir.
B) Sözleşmenin imzalandığı tarihten yapı yıkım izninin alındığı tarihe
kadar geçen süredir.
C) Bu süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım
sözleşmesinin süresinden az olur.
D) Bu süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım
sözleşmesinin süresinden fazla olamaz.
MADDE 22 –
Sözleşmenin imzalandığı tarihten yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir.
Bu süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım sözleşmesinin süresinden az olamaz.
SORU -28
Aşağıdakilerden hangisi yapı denetimi hizmet sözleşmesinin sona
ermesini belirleyen durumlardan biri değildir?
A) İşin bitmesiyle beraber yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol
edilerek en geç on beş iş günü içinde iş bitirme tutanağın
onaylanmaması durumu
B) Yapı ruhsatı alındıktan sonra inşaata başlandığı ancak beş yıl içinde
yapı bitirilemediği ve ruhsat yenilenmediği durumda
C) Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmadığı
durumda
D) İşin bitmesiyle beraber yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol
edilerek en geç on beş iş günü içinde iş bitirme tutanağın onaylanması
durumu
MADDE 23 – (1) Yapı ruhsatı alındıktan sonra, iki yıl içinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, beş yıl içinde
yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, sözleşme, başkaca bir bildirime gerek
kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
(2) …iş bitirme tutanağının ilgili idareye verilmesini müteakiben, yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol edilerek en
geç on beş iş günü içinde iş bitirme tutanağı onaylanır.
(3) …müteakiben, söz konusu yapının inşaat alanı, denetlenen toplam alandan …minha edilir.
(4) …Yapı Kullanma izin belgesinde kuruluşun imzası istenmez ancak doğan her türlü sorumluluğu kuruluş kabullenmiş
sayılır.
SORU -29
Aşağıdakilerden hangisi yapı denetim hesabı oluşturmada belirlenen
hususlardan biri değildir?
A) İlgili mal sahibinin adına defterdarlık muhasebe müdürlüğünde, bir
yapı denetim hesabı açılır.
B) Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından
bu hesaba yatırılır.
C) Hizmet bedelleri, ilgili idarenin onayı ile yapı denetim kuruluşuna bu
hesaptan ödenir.
D) Bu hesap başka maksatlarla kullanılabilir. Haczedilebilir ve tedbir
konulabilir.
MADDE 25 –
(1) ilgili mal sahibinin adına Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nde, bir yapı denetim hesabı açılır.
Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır.
Hizmet bedelleri, ilgili idarenin onayı ile yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir.
(2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. haczedilemez ve tedbir konulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content