close

Enter

Log in using OpenID

Hidrofobik Akrilik Aspheric Katlanabilir Arka Kanarl Lens

embedDownload
Hidrofobik Akrilik Aspheric Katlanabilir Arka Kanarl Lens
-
Lensler tek parga (Mono blok) "Hidrofobik" (Akrilat - Metakrilat) yaprda olmahdr' Lensin
Su igerili %l' den az olmalt ve srvl flakonlar igerisinde olmamaldrr' Kaplama lensler
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
-
Lensler "Etilen Oksit" ile sterilize edilmig olmaltdr.
-
Haptikleri agrstz olmaltdtr.
-
Lens "Anterior Aspheric", ' asimetrik bikonveks' dizayna sahip olmahdtr.
-
UV
-
Lensler enjektdr ve kartu$ sistemiyle implantasyona uygun olmah ve her lens igin I adet steril
tek kullanimfik kartut ve I adet steril tek kullanrma uygun enjektdr ile birlikte verilmelidir.
Lensler bu kartug enjektdr sistemi ile en fazla2'4 mm den implante edilebilmelidir-
-
Tiirkiye stoklannda 6.00 ile 30'00 Dpt. arahgrnda, 0.5 Dpt. arahklarla bulunmahdr'
-
,.T.C ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr" 'nda onaylanmtg
Teklif edilen malzemelerin
iiriin numarasr(barkod) olmahdrr. Ahmr yaprlacak trbbi cihazlarrn TiTUBB' da Salhk
Bakanhpr tarafrndan onaylt olmast gartt aranmaltdrr.
-
Lensler ISO ve CE belgelerine sahip olmaltdr
"Optik Qapr" 6.00 mm, "Haptik Bolu" 12.50 -13.00 mm olmahdrr.
rqrnr korumah ve
YAG Lazere dayantklt olmahdrr.
Lens agalrda yazrh 3 grktan (a,b,c) en az birinde yazrlmrq olan tiim ozelliklere sahip
olmahdrr.
a)
b)
c)
Lensin refraktif indeksi 1.55 A sabiti I18.7 ve d,n kamara derinlili 5.0 -5.50 mm
aralrprnda olmahdn. Ayrrca 47047 5 nanometre arastnda zararlt mavi I9r!r filtre eden
0.004% sarr polimerize ilave (N-2-13{2-metilfenilazo)-4-hidroksifeniletilmetakrilamide
al-8739 boya maddesi lens igerilinde olmaltdr
Lensin refraktif indeksi 1.47 A sabiti 1 I 8.8 ve 0n kamara derinlili 5.4 mm olmahdr.
Kenar yaptst iig agrh frosted dizaynda olmahdrr. PCO geligiminin engellenmesi igin
anterioi yiizeyindeki kenar yuvarlatrlmrg olmah posterior yiizeyindeki kenarda keskin
olmahdr.
Lensin refraktif indeksi 1.51 A sabiti 118.4 ve 6n kamara derinlili 5.2 mm olmahdrr.
Lensler yiizey piiriizsiizltipiiniin sallanmasr igin fotopolimerizasyon teknolojisi ile
iiretilmig olmaltdn.
-
Lensin kutusunda, iireticisinin katalog ve web adresindeki bilgiler qartnamede istenen tiim
6zellikleri agrkga gdstermelidir. Ozelliklerini ispat edemeyen ve lensin iireticisinin katalog ve
web adresinde ozellikleri gorunmeyen iirtinler delerlendirme drgr brrakrlacakttr.
-
Teklifedilen tiim iiriinler ameliyathanede denendikten sonr karar verilecektir.
;ffi
H,W-
'
.9r
TERAPOTIK KONTAKT tgNS
G0nliik kullanrma uygun yumugak kontaK lens olmahdtr.
2. ciba vision Dailies veya muadili olmaldtr.
1.
3.
-O,5O D olmahdrr.
u.
,W
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content