close

Enter

Log in using OpenID

Buradan

embedDownload
T,C,
!lL:.
ADANA VALiLiGi
il saghk MiidiirliiEii
titi{'il.l{ lrn!.rrl.Si
Sayr
: 7709030a
Konu
: Yaklagrk
-fl\
!1....
P.3. r zors
Maliyet
YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM
..............MUESSESESiNE
Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan apa[rda cinsi, miktarr ve rizellikleri belirtilen 9 ( dokuz ) kalem ayakl yazr tahrasr,
kartug ve yaka kartr aparatt altml temini igin; 4734 Sayrh Kamu ihale Kanunun 9. maddesi gere[i yaklagrk
maliyete esas
olmak ilzere;
Birim
fi
yatlarrnln bildirilmesini rica ederim.
ALTIPARMAK
Yiingtir*,,Ilizmetleri gqbe Miidiirii
Hasan Ferudun
Srra
No
Birim Fiyata Esas i9 Kalerninin Adr
Miktan
Birimi
I
Ayakh Yazr Tahtast
I
Adet
2
Canon MF 6600 Toneri
5
Adet
l0
Adet
10
Adet
3
4
Hp Liolor Lasedet Pro MFP M476 pcl Kartuq Mavi Cam
)
Hp Color Lase{et Pro MFP M476 pcl Kartug Macenta
l0
Adet
6
Hp Color Laserjet Pro MFP M476 pcl Kartuq Sarr
Fargo HDP5000 Marka Kart Yazrcnln Ribbonu
( Mavi - Turuncu Renklerde )
Fargo HDP5000 Marka Kart Yiircrnrn Ribbort
( Yesi! - Sarr Renklerde )
l0
Adet
2
Adet
2
Adet
Yaka Kartr Aparatr
150
Adet
GrtbeAi
l
8
9
Birim Fiyatr
Toplam Fiyatr
(TL)
(TL)
Toplam:
Not: l)
Teklifler krsmi teklife agrk olup degerlendirme kalem bazrnda en diigiik fiyat esaslna g6re yaprlacaktrr.
2-) L kalem igin teklifler ekteki teknik gartnameye grire verilecektir.
3, 9. kalem igin teklifler ekteki numuneye uygun olarak verilecektir.
4-) Toner, kartug ve ribbon orijinal olacaktrr.
Onemli Norlar:
1-) En son vaklagrk frvat bildirim kabul tarihi 15../9.1../ 20 r 5 tarihi saat 17.00,ye
kadardrr.
2-) Birim fiyatlar iizerinden bildirdiliniz toplam bedel K.D.v hariq berirtilecektir.
3) Fiyatlar TL olarak verilecektir.
Kemalpaqa Bulvarr No : 8 Yiiregir i Adana
Dahili Tel :032234403 03 -3253 DirekTel :032234419 12 Faks:0322344 19t2
Intemet Adresi: www.adanasm.sov.rr
AYAKLI YAZI TAHTASI TEKNiK $ARTNAMESI
1TEKNiKozpniruBn
2.l.Yazr tahtasr 10x140 cm iilgiilerinde olmah.
2.Z'ugln ayak sistemi olacaktr, ayakrann boyu ayarlanabilir olmahdrr.
2.3. Y azt tahtasmrn tin yiizeyine en az 0,40 mm kahnh$rnda g00c"
piqirilmig
beyaz renkli gelik emaye yaprqtrnlmah.
2'4.Yineye yaprgtrnlacak beyaz renkli emaye tahta yazr kalemi ile yazrlabilir,
dzellikte olacaktr.
2.5. kullamlacak gelik emaye yiizeyi mat gtiriiniimde ve piiriizsiiz olacak.
2'6'Yazr tahtasrnda kullamlacak emaye su ile temizlenebilir, leke tutrnaz,
parlama yapmaz, gizilmezdeforme olmaz dzelliklerde olacaktrr.
2.7. Qelik seramik sertlipi uluslar arasr kalite normlanna uygun olacak.
2.8.Yazt tahtasrmn iist krsmrndaki gerqeve profiline harita vb. malzemelerin
asrlabilmesi igin en az iki adet plastik veya altiminyum aparatlar takrh olacaktr.
29.Yazr tahtasrrun alt kenannda yazr tahtasr boyunca aliiminyum tebeqirlik
profili olmahdr.
2. 10.
Aliiminyum tebegirlilin yan kenarlan plastik kaplama ile kapatrlmahdrr.
2'71. Yazt tahtasrmn diirt kiigesinde, Aliiminyum profilin igine gegme plastik
kdge takozlan bulunmahdrr.
2'12. yazr tahtasr ytizeyinde herhangi bir giinyesizlik
gibi kusurlar olmamahdr.
rtb {^(,ro{-nt rt//htl/fi:rf
(lJ-'sb.^tJ.
^y
I
t/v
ezi\gizk
gatlak, kabarma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content