close

Enter

Log in using OpenID

Dahilde işleme Rejimi Kararı

embedDownload
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Sayı : 31429883-105Konu : Dahilde işleme Rejimi Kararı hk.
TELEFAKS
Bilindiği üzere, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda değişiklik yapan 28/02/2014
tarihli ve 2014/6197 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar" 18/04/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci ve 241 inci maddelerinde
yapılan değişikliklere paralel olarak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 22 nci
maddesinin birinci fıkrası değiştirilmek suretiyle; dahilde işleme tedbirlerini, dahilde
işleme rejiminin amir hükümleri ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun
olarak yerine getirmeyenlerden belge/izin kapsamında alınmayan verginin, ithal tarihi
itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi ve ayrıca, ithal edilen ve süresi
içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238
inci maddesi hükmünün uygulanması yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, aynı
maddeye üçüncü fıkra eklenerek, Gümrük Kanunu'nun 241 İnci maddesinde yer alan
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine
getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay
içerisinde rejimin gerektirdiği İşlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış
bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241
inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsil edilmesi kaydıyla bu işlemlerin
belge/izin kapsamında değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.
Diğer taraftan, mezkur Karar'a Geçici 18 inci madde eklenmek suretiyle, Gümrük
Kanunu'nun 241 inci maddesine paralel olarak bu Karar'ın 22 nci maddesinde yapılan
değişiklikle getirilen imkandan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde
işleme izin belgelerinin de yararlanabilmesini temin en söz konusu belgelere, bu
maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda
Bakanlığımıza müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar
süre verilmesi ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir) ay ve 2 (iki) aylık süreler içerisinde
rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem
veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemlerin belge/izin kapsamında
değerlendirilmesi
ancak
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının
tahsil edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.
Bu itibarla, ihracatçılarımızın ağır müeyyidelerle karşılaşmaksızın, Dahilde İşleme rejimi
Kararı'nın geçici 18 inci maddesi ile getirilen imkandan yararlanabilmelerini teminen;
ekteki duyurunun mektup ve/veya e-posta aracılığıyla ve ayrıca internet sitenizde
yayınlanmak suretiyle tüm üyelerinize önemle ve ivedilikle iletilmesi ve yapılan işlemler
hakkında Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Veysel PARLAK
Genel Müdür T.
EK: 1 Adet Yazı (1 Sayfa)
EK:
"18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren
'Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' ile Dahilde İşleme
İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine
getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde
rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer
alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla bu işlemlerin belge/izin kapsamında
değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.
Ayrıca, mezkur Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilave edilen geçici 18 inci madde
çerçevesinde; bu Karar 'ın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi sona
ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİÎB'nin de bu uygulamadan
yararlanabilmesini teminen; söz konusu belgelere, 18/4/2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay
içerisinde (18/7/2014 tarihine kadar) elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı'na
müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi
ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir) ay 2 (iki) aylık süreler içerisinde Dahilde İşleme
Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyaya ilişkin bu rejimin
gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, söz konusu eşyanın ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir
işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci
maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla, bu işlemlerin belge/izin
kapsamında değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.
Bu çerçevede, DİR Kararı ile getirilen bu imkandan faydalanılabilmesi için 18/7/2014
tarihine kadar başvuru yapılması hususu önemle duyurulur. "
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
624 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content