close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar için Tıklayınız

embedDownload
T.e. MUS VALiLiGi iI Milfi Egitim Miidiirliigii 24/0912014
Say) : 32026198/100/4151221
Konu:DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'leri
..................... FCJ\1(}vli\lCJ\1VI~I(J~i\
ilve Milli Egitim Miidiirliigii
..................................MUolfRLUGUNE iIgi : 21108/2014 tarihli ve3476013 saYlh yazlmlz.
iIgi saYlh yazlffilZda, ingiIizce dersini okutan ogretmenlere verilmek iizere Bakanhkl(a
gonderilen DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'lerinin
1-12 Eyliil 2014 tarihleri
arasmda (Merkez okullarda ingilizce dersine giren ogretmenlerin ~ahsen gelip irnza
kar~lhgmda aimalan, ill(e Milli Egitim Miidiirliiklerinin ise i1l(elerinde bulunan ingilizce
ogretmen saYlsl kadar ill(e Milli Egitim Miidiirliikleri tarafmdan) Miidiirliigi.imiiz Temel
Egitim Subesinden ahnmasl istenmi~ti. Mcak yapdan ara~trrmalar sonucunda ingilizce
Ogretmenlerinin soz konusu DVD'leri almadlgl tespit edilmi~ olup, 02110/2014 tarihine kadar
DynEd ingilizce Dil Egitimi Sistemi DVD'lerinin Subemizden ahnmasl hususunda;
(Jeregini rica ederim.
Metin i\KSU Vali a. Milli Egitim Miidiir V. Dagltlm: Ortaokul ve Lise Miid. Ill(e Kaymakamhklarma Bu evrak giivenJi elektronik irnza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
ab5e-76ge-37ee-92ce-a982 kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content