close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin tıklayınız

embedDownload
T.e.
MU~ v ALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii 09/01/2015
Say. : 32026198/200/226631
Konu: Kame DagltJ.ml
....
..
~ON
............................... MUDURLUG'
E
2014-2015 Egitim-Ogretim yIlt Lise, ilkokul, ortaokul birinci donem kame,
takdir ve te~ekktir belgelerinin 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren ogrenci saytlanna gore
MtidiirlUgiimtiz Temel Egitim ~ubesinden ahnmasl, ogrenciler ve velilerinden hiybir ~ekilde
kame, takdir ve te~ekktir belgeleri iyin ticret talep edilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mahmut BASKIN Mtidiir a. MiBi Egitim ~ube Mtidtirti DAGITIM:
TUm Okul Kurum Mtidtirltiklerine
Bu evrak gilvenli elektronik irnza He irnzalanrnl~tlr http://evraksorgu,rneb,gov,tr adresindenbbd 1-9570-39fe-8bc2-dcl akoclll il,. ..."it ,.,w~.. ;t;­
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content