close

Enter

Log in using OpenID

Begüm Mutuş - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali

embedDownload
Begüm Mutuş
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü
Begüm Mutuş is currently the Secretary Ge-
Vakfı (SÜGAV) Genel Sekreteri olan Begüm
neral to Sabri Ülker Institute of Food Rese-
Mutuş, Türk toplumunun gıda, beslenme ve
arch Foundation (SÜGAV).
sağlık konularındaki bilgilerine bilimsel katkılarda bulunarak toplum sağlığının gelişi-
She coordinates all activities planned in the
mine destek olmak amacıyla kurulan Sabri
strategic road map by the Scientific Board
Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜ-
of SÜGAV, which aims to support the de-
GAV) Bilim Kurulu ve stratejik yol haritasında
velopment of public health by adding to the
belirlediği tüm faaliyetlerini koordine ediyor.
scientific knowledge of the public on food,
nutrition and health.
1994 yılında Özel Adana Fen Lisesini bitiren Mutuş, 1998 yılında Yıldız Teknik
She graduated from Private Adana Scien-
Üniversitesi’nden Kimya Mühendisi olarak
ce High School in her hometown in 1994,
onur derecesi ile mezun olmuştur.
started with her undergraduate education in
Yildiz Technical University and graduated in
İş hayatının önemli bir bölümünde gıda ve
1998 as Chemical Engineer with an honor
içecek sektöründe; araştırma ve geliştirme,
degree.
regülasyon kamu ve bilimsel ilişkiler gibi
alanlarda çeşitli görevler ifa eden Begüm
She worked in food and beverage sector for
Mutuş, Diyabetik ve Fonksiyonel Gıda Üreti-
a significant part of her life, on various areas
cileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Amba-
of interest like research and development, re-
lajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği
gulations, public and scientific relations.
(ASÜD) Üyeliği, Bebek Besinleri Sanayicileri
She has following titles in professional bo-
Derneği (BEBESAD) Üyeliği, Avrupa Yiyecek
dies: Board Member of Diabetic and Func-
ve İçecek Endüstrileri Konfederasyonu (Fo-
tional Food Producers Association, Member
odDrinkEurope) Sektör Komitesi ve ILSI Av-
of Packaged Dairy Producers Association
rupa (Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü)
(ASÜD), Member of Baby Food Industrialists
temsilci üyeliklerini sürdürmektedir.
Association (BEBESAD), Representing Members of FoodDrinkEurope Sector Committee
and ILSI Europe.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
407 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content