close

Enter

Log in using OpenID

HÜKÜMETİN TEKLİFİ Diyanet İşleri Reisliğ,i Teşkilât ve Vazifeleri

embedDownload
3—
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ
Diyanet İşleri Reisliğ,i Teşkilât ve Vazifeleri
hakkındaki 2800 sayılı kanunun 3665 sayılı ka­
nunla değiştirilen 3 ncü maddesinin tadili hak­
kında kanun lâyihası
Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri hak­
kındaki kanunda bazı değişiklikler yapılmasına
dair 3665 sayılı kanunun üçüncü maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — Diyanet İşleri Reisliği Teşki­
lât ve Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanu­
nun 3665 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü mad­
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Diyanet İşleri Reisi, Başvekilin inhası üze­
rine Reisicumhur tarafından tâyin olunur.
Reis muavini, müşavere heyeti âzası ile zat
ve yazı işleri müdürleri Diyanet İşleri Reisinin
intihabı, Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tas­
diki ile tâyin olunur.
Müşavere heyeti azasının akait vo ulumu islâmiyede ihtisası bulunan ulema arasından se­
çilmesi şarttır.
Yukarıdaki fıkralar haricinde kalan memur­
lar reislik tarafından tâyin olunur.
Diyanet İşleri Reisi ile müşavere heyeti âza­
larının tâyinleri 3656 sayılı kanunun 6 ncı mad­
desi hükmüne tabidir.
MADDE 1. —• 14 haziran 1935 tarih ve 2800
sayılı kanunun 5 temmuz 1939 tarih ve 3665 sa­
yılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine aşa­
ğıdaki fıkra eklen mistir:
Diyanet İşleri Reisi ile müşavere heyeti âza­
larının tâyinleri 3656 sayılı kanunun 5 ncı mad­
desi hükmüne tabidir.
MUVAKKAT MADDE —- Birinci madde mu­
cibince 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tabi
tutulanlardan bu kanunun meriyete girdiği tarihde mezkûr vazifelerde müstahdem olup kadro ay­
lığını alamayanlara kadro aylıkları aynı madde
hükmüne müsteniden verilebilir.
Bu kanun neşri tarihinden
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu­
teberdir.
MADDE 2.
mer'idir.
MADDE 3 . — Bu kanunun hükümlerini icra­
ya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur:
MADDE 3. • Hükümet teklifinin 3 ncü maddesi aynen.
22. I I I . 1944
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş. Saraçoğlu
A. R. Türel A. R. Artunkal
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Yücel
Sırrrı Day
Fuad Sirmen
S. Î.M.V.
G. I.V.
Zr.V.
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
A. F. Cebesoy
C. S. Siren
^•»•1
( S. Sayısı: 207 )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content