close

Enter

Log in using OpenID

3885 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin

embedDownload
— 214 —
3885 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve 2556 sayılı
Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla muaddel (1) sayılı cetvelinin kaldırı­
larak yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin konulmasına dair Kanun
(Resmî
Gazete
ile İlâm
: 20 .11.1954
- Sayı
: 8639)
No.
6268
Kabul tarihi
15 . I I . 1954
M A D D E 1. — 3885 sayılı Kanunun
şekilde değiştirilmiştir :
muvakkat
2 nci maddesi
aşağıda yazılı
Muvakkat madde 2. — Mülga 766 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde beyan
olunan imtihanı kazanmış olup da i c ı a muavinliğine tâyin edilmemiş bulunanlar
Hâkimler Kanununa bağlı ( 1 ) numaralı cetvelin 10 ncu derecesinde yazılı icra me­
murluklarına tâyin edilirler. Bunlaı zikri geçen Hâkimler Kanununun terfie mütaallik hükümleri dairesinde 4 ncü dereceye kadar ( B u derece dâhil) icra memur­
luğu ile icra muavin hâkimliği ve hâkimliklerine terfi edebilirler.
M A D D E 2. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla muad­
del ( 1 ) sayılı cetveli kaldırılarak yerine bu kanuna bağlı ( 1 ) sayılı cetvel konul­
muştur.
M A D D E 3. — B u kanun neşri tarihinde meriyete girer.
M A D D E 4. — B u
murdur.
kanun
hükümlerini
icraya
îcra
Vekilleri Heyeti me­
17 Şubat 1954
— 215 —
No. 6268
20. I I . 1954
[1] SAYILI CETVEL
Sınıf
10
Muavinlik
9
3 ncü sınıf hâkimlik
8
»
»
»
7
»
»
»
6
2 nci sınıf hâkimlik
5
»
4
»
»
1 nei sınıf hâkimlik
»
»
»
»
»
»
Memuriyeti
D.
3
2
1
Aylığı
İcra memurluğu, âza muavinliği, hâkim muavinliği, sor­
35
gu hâkimliği
îcra memurluğu, icra muavin hâkimliği, «orgu hâkimliği,
40
âza muavinliği, hâkim muavinliği
İcra memurluğu, icra muavin hâkimliği, sorgu hâkimliği,
sulh hâkimliği, mahkeme âzalığı, icra hâkimliği, hâkim­
lik, Temyiz raportörlüğü
50
İcra muavin hâkimijği, sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği,
mahkeme âzalığı, icra hâkimliği, hâkimlik, Temyiz ra­
portörlüğü
60
İcra muavin hâkimliği, sorgu hâkimldği, sulh hâkimliği,
mahkeme âzalığı, icra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reis­
liği, Temyiz raportörlüğü
70
Mahkeme âzalığı, icra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme re­
80
isliği, sorgu hâkimliği, Temyiz raportörlüğü
İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, sorgu hâ90-100
kdmliği
100
Temyiz Mahkemesi âzalığı
125
Temyiz Mahkemesi İkinci Reisliği
150
Temyiz Mahkemesi Birinci Reisliği
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 16 . 2 . 1954 ve 2/511
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 17 . 2 . 1954 ve 4/81
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 21
192
27
28
73
229,323
[İnikat : 43 — 134 sıra numaralı matbua 43 ncü İnikat zaptına bağlıdır.]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content