close

Enter

Log in using OpenID

444063Z • .!. - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
:8190ıı77.ıoo/73Vr
Konu : Toplantı
TELEFON ZiNCİRi
.. ..
ü _ ..
.. .....•. ................MUDURL GliNE İlgi:
iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 01.09.2014 tarih ve 3655430 sayılı yazısı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı (Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lisesi, Spor ve
Güzel Sanatlar Lisesi) okul müdürlerinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan GÜL
başkanlığında 03/09/2014 Çarşamba günü saat lO.OO'da il Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı
Salonunda 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı sene başı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı
yapılacaktır.
Söz konusu toplantıya
hususunda;
Ortaöğretim
Genel
Müdürlüğüne bağlı
okul müdürlerinin
katılmaları
Bilgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim.
Şube
EKLER:
ı-ilgi Yazı
DAGITIM: I-Tüm
Ortaöğretim
Müdürlükleri MEZITLlILÇE MILLI EC iTiM MÜDüHÜCÜ
Yı:ni Mah.O.M.K.Bulvurı Meziıli
Sanayii Sitesi
Girişi Çelik ApLKat:2 MEZITLIlMERSiN
Tdefon:{324 )35854 64 faks:{ 0]24 )JS97444
e~posıa: mi! litl i3 [email protected]ır
w\!b:http://mcziOi .meb.gov. tr
Aynntılı bilgi için irt;bat:OtUıö~rdinı liizlıı\:!lcn
(Kilıliir)
1-[ ORANI.! ~
n IN
Rilnıni
\ il,
mımıo
444063Z •
.!.
H~ .. ılj·J~
"'''"'''' egiıinkrılınıu mcb
~OV if
Müdürü
T.C.
..
MERSİN VALİLİGt,;::
İl Milli KAitim MildünÜKü
..:.;'}' i"
Sııyı:
6R44S147flOO/3655430 .
0l/0912()J4
KODU: Toplııntı
.....................,.. ,KA VMAKAMLT~JNA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlil~lI)
ı'·!.:
Otliıöğretim Genci MUdürlüA0nc ooııı (Fen, Silsyal: Bilimler, Anadolu Lisesi. Spor
ve Güzel Sanatla, Lisesi) Merkez ilçelerde bulunan oJ,ıil'müdürlerinin kanlımıyla lı Milli
Eğitim Müdürü Hasilll UOL başkanııltıfldl! 03/09/201,~ Çarşumba günü saat: lO:OO'da
Müdür1üğüınüz Toplantı Salonunda 2014·2015 eğitim öği'elim yılı sı:one haşı bilgilendirme ve
değerlendinne toplantısı yapılacaktır.
.
İlçenizde bU;Ull.'1.!1 Ol'ttlöğj'etim Genel Müdürlüğüne bağlı Okııl m1ldüı:lcriııc
dUYWlln.ın yapılardk si.lz korıuş'.. tııplanLıya katılıınlanmn saglanmasıııı rica ederim.
gerekli
Hasan GflL
Vııli ii.
"', ,
Milli Eltltim Müdürü
.':'.
,.,
o'"
;',,:,""
'
,­
DAGITIM: Akdeni7, Me:.ritll, Torııshır ve YenişehıT Kaymakamlıklanna (ilçe MHM) ~:'
,
B~ bı;lge~ .:ı070 Seıyı! i T'"Jek1ı'ı:mil< inır.tl'Kanunuı1un ~ hıci mi\d.;1esi geregince suvenli elektıonikinl1.ls iıc imzaflUlD11şl]T EVT,I\; ttryll,'j tıııp:llcvl")'Uf!&u,ırı<;\I.gvv,lIllllrçıı.inı1QII i ~ı~Ii.ı·ll~t;...)239·a6JO.9!,~
kutlu ilt: )'i1(ntabilil. _---­
.
GMK Ilu!vtlt,l>llmlııpuıl/ Moh,JlllO y,,,i,.bic/MERSiN
iilct..VQr.i,,; Ağ, bttp:l/rnçt"Sln,meb.gôv.tr
e--ııOSlli: "'f"IMt~rd.;m33~t)n,t:h
f.nv.1:-
Bilg:i içirı~ O,Nuri RAMAZAN
'1'.1, (O 324) )29ı4~1.ıı4 Dcl',ill:124
"k" (O 324) 31,73518-19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content