close

Enter

Log in using OpenID

* * iğ - —A - Her Zaman Zirvedeyiz

embedDownload
.İlkokulu - 3/... S ın ıf
***
Adım Soyadını : .......................................................
..
[I] Hangi cümlede "Ne zaman?" sorusunun
Neler Öğrendim Sınavı - 1 * * *
SONUÇ:.......................
Okul Numaram: ............................................
cevabı vardır?
Sınıf başkanını kim belirlerse demokrasiye
uygun olur?
A) Sabahleyin erkenden yürüyüşe çıktılar.
B) Annem, çantama iki muz koydu.
C) Ercan, oyuncaklarını dolaba saklamış.
A) Müdür
B) Sınıf öğretmeni
C) Öğrenciler
Yandaki
göz
dağ
,u z .
sözcüklerden yeni söz |-ÇT) gemi
ses
anlamda sözcük
yaz /
çift
yağ
türetmek için
numaralı yerlere hangi ekler yazılmalıdır?
[9] Okula hazırlıklı gelmemek bizi nasıl etkiler?
§
©
A) - li
B) -lik
C) - li
®
©
-siz
-ci
-lik
A) Arkadaşlarımızın sayısı azalır.
B) Derslerdeki başarımız düşer.
C) Evimizin düzeni bozulur.
|l0-| Hangisi tarafsız davranıyor?
-İık
-li
-ci
O kuduğum
A) W.-.
kita b ı
Ljal-
nızca en yakın a r k a d a ­
şım la p a yla şırım .
S ın ıf b a şka n ı s e çilirke n
[3] "Cevap - Yanıt" sözcükleri arasında bir
s e v d iğ im
anlam ilişkisi vardır. Aynı anlam ilişkisi, hangi
seçenekteki sözcükler arasında vardır?
a rk a d a ş ım a
o y v e ririm .
Oynadığım
A) Güzel - Çirkin
B) Gece - Gündüz
C) Yurt - Vatan
oyuna
herkes katılabilir.
11 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
-
Yandaki görsellerden
hangisinin adı ek alarak
oluşmuş yeni bir
sözcüktür?
0
A) kalemlik
**
Kalemlik
B) terlik
iğ Terlik
—A
Balık
C) balık
% T, K, O, U, A" harfleri kullanılarak
aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz?
A) Duygularımızı ve davranışlarımızı kontrol
etmeliyiz.
B) Öfkeli olduğumuzda karşımızdaki kişiye
bağırmalıyız.
C) Gün içinde insanların duyguları değişiklik
göstermez.
§
A) OKUL
B) TOKA
C) ORTAK
[fi] Yandaki dörtlüğe göre
Ailemiz dört kişi,
aile zorlukların üstesinden
nasıl geliyormuş?
Paylaşırız her işi.
12- Aşağıdakilerden hangisi toplumda dikkat
edilmesi gereken olumlu davranışlardan
değildir?
başkalarının haklarına
saygı göstermek
Her zorluğu yeneriz.
Mutlu yaşar gideriz.
A) Çok para kazanarak
B) İşleri paylaşıp yaparak
C) Muhtardan yardım isteyerek
B)
hırçın ve kavgacı olmak
C)
başkalarının düşüncelerini
de dinlemek
[7] Hangi özelliğe sahip kişiyle arkadaş
olmamalıyız?
A) Sır saklamayan
B) Taraf tutmayan
C) Alay etmeyen
13- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin
yüz sayısı daha azdır?
A)
B)
r
/I
/
Q \
\
/
/
................................. ilkokulu - 3/... Sınıfı
* * * Neler Öğrendim Sınavı - 2 * * *
Adım Soyadını: ............................................................
Okul Numaram: ...
SONUÇ:.
[I] Aşağıdaki cümlede hangi öğrencinin
|ö] Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
sorusunun cevabı yoktur?
A) Arkadaşların eşyalarını izinsiz almak
B) Kantinden bir şey alırken sıraya girmek
C) Arkadaşlarımıza saygılı davranmak
A hm et, istem eyerek de olsa okulunu değiştirm ek zorunda kaldı.
A)
Ne zam an?
K im ?
«
0
N a sıl?
C)
C) -cü
[3] Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine
seçeneklerdeki hangi sözcük yazılabilir?
M a h a lle n in te m iz liğ in i sanki k e n d is in e v a z ife e d in m iş ti.
A) görev
B) çalışkanlık
1. yanında
3. uyuyordu
C) süpürge
2. kedi
4. sobanın
Şu ufacık odam da
B) kitaplık
[fi] Yandaki bilmecenin cevabı
hangisidir?
B) yengeç
C) gemi
C) halı
Dumanı tüter,
İsterse gider.
Balık değildir.
Denizde yüzer.
[7] Bir yerin yukarıdan kuşbakışı görünüşünün
C) 6
11- Bir sorunla karşılaştığımızda nasıl
düşünmemiz doğru olur?
A)
B)
Bu s o ru n u n a sıl
ç ö z e b ilirim ?
r
B ü tü n s o ru n la r
b e n i b u lu y o r.
33"
»•
V»
4
Bu sorunu nasıl
u n u ta b ilirim ?
diH
En güzel öykülerle,
Bilgilerle dolusun.
Ne de şirin durursun.
A) tren
B) 5
c)
aşağıdakilerden hangisi
anlatılmış olabilir?
uyumlu
A) Okulumuz kaç yılında yapıldı?
B) Okulumuza bu ad neden verildi?
C) Okulumuzun yapımında kimler çalıştı?
A) 4 - 2 - 3 - 1
B ) l —2 —4 —3
C)2-4-l-3
A) sandalye
zengin
sır tutan
10- Okulumuzun tarihçesini araştırırken hangi
soruyu sormamız yanlış olur?
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kuralı bir
cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur?
[5] Yandaki şiirde
kötümser
Arkadaş seçerken yukarıdakilerden kaç tanesine
dikkat etmeliyiz?
A) 4
organın adına eklendiğinde oluşan
sözcük yeni bir varlığın adı olur?
B) -den
saygılı
güzel
|2-] Aşağıdaki eklerin hangisi resimdeki
A) -ü
güvenilir
12 Aşağıdaki ifadelerden hangisi planlı
çalışmanın yararları arasında gösterilemez?
-
A) İşlerimizi daha çabuk ve sorunsuz yaparız.
B) Öğretmenimiz bizi sınif başkanı yapar.
C) Derslerimizde başarılı oluruz.
13- Aşağıdaki yüzeyleri kullanarak silindir
yapmak isteyen bir öğrenci, numaralandırılan
hangi yüzeyleri kullanır?
: IV
kâğıda çizilmiş şekline ne denir?
A) simetri
B) kroki
C) harita
A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) III, IV ve V
14-
Birler basamağı = 7
Onlar basamağı = 3
Yüzler basamağı = 4
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14
20- "Derimiz olmasaydı........................."
cümlesini hangi çocuk yanlış tamamlamıştır?
olan sayı
B) 734
A)
*9
I V
C) 437
15- Aşağıdaki boşlukları örneğe göre
doldurunuz.
5 yüzlük + 2 onluk + 9 birlik = 529
4 yüzlük + 7 onluk + 3 birlik = .............
6 yüzlük + 8 onluk
= ..............
3 yüzlük + 5 onluk + 2 birlik = .............
7 yüzlük + 6 birlik
= ...............
g» < ... güzel kokuları algı| layamazdık.
Nur
B)
m
< ... sıcağın, soğuğun
farkına varamazdık.
Gamze
J
C)
vV
5erkan
... vücudumuzu dıştan gelen darbelere
karşı koruyamazdık.
21- Aşağıdakilerden hangisi duyu organıdır?
16- Verilen şeklin doğruya göre simetriğini
çiziniz.
B)
Mide
Kulak
Karaciğer
22-\ Görseli verilen araçlardan hangisi
diğerlerinden daha hızlı hareket eder?
B)
23-
II. İki simetri ekseni vardır.
park
etmiş araç
m
\17-\ Aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
I. Sonsuz simetri ekseni vardır.
•
ders
ç¡alışan öğrenci
C)
★
A
ağaca
konmuş kuş
dans
eden dansçı
Tablodaki varlıklardan hangisi ya da hangileri
hareket etmektedir?
A) A
B ) % Ve +
C j#
*
I. Dört simetri ekseni vardır.
24- Hızlanma hareketiyle ilgili 4 örnek veriniz.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
18- "6, 0, 4" rakamlarını birer kez kullanarak en
küçük ve en büyük üç basamaklı doğal sayıları
yazınız.
En küçük: .................
En büyük: .................
19- "143, 431, 314,134" doğal sayılarını
küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak
yazınız.
1.
2.
3.
4.
25- Saatlerdeki akrep ve yelkovanın hareket
çeşidi hangisidir?
A) yön değiştirme B) sallanma C) dönme
............................. İlkokulu - 3/... Sim fi
A dım Soyadını : .....................................
1 ve 2 . soruyu yandaki
bilmeceye göre cevaplayınız.
***
.
K
Ö
T
ç
i
ç
E
K
■
G
E
N
ç
G
Ü
K
Ö
P
E
K
■
[î] Bulmacada aşağıdaki sözcüklerden
hangisinin karşıt anlamlısı vardır?
A) güzel
B) iri
C) yaşlı
Neler Öğrendim Sınavı - 3 * * *
SONUÇ:
Okııl Numaram: ......................................
|ö] "Anıl, sınıfta pencere kenarında baştan
üçüncü sırada oturuyor." Anıl'ın yeri hangi
krokide doğru olarak gösterilmiştir?
a
‘ı- 1 r j 1
ızzı [ 3 c
H i fr
■ı i r _ ı 1
1 i 1 11
□
□ □ i
(zzr CZI I
r~ı H I
'ı i I I I
r 1III
1
n
1
1
1
1
ı
I
I
E
1
|2-] Bulmacada aşağıdaki sözcüklerden
hangisinin eş anlamlısı vardır?
A) yıl
|9-| Aşağıdakilerden hangisi kroki için yanlış
B) sonbahar
C) papatya
* düzenli
▲ dişlerini
• fırçalıyor
■ olarak
Şekillerle gösterilen sözcüklerle anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 1 *
B) *
karşılaştırma yapmıştır?
B)
A) Günlük hayatımızda krokiyi sıkça kullanırız.
B) Kroki çizilirken uzunluklar ölçülmez.
C) Tahmini olarak kroki çizimi yapılmaz, ölçmek
gerekir.
10- İki grup arasında oynanan bir oyun
sonunda oyunu bir taraf kazanmıştır. Aşağıdaki
davranışlardan hangisi doğru değildir?
A) Kaybedenler itiraz etmelidir.
B) Kaybeden taraf kazananları kutlamalıdır.
C) Kazanan taraf kaybedenlerle dalga
geçmemelidir.
[4] Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
^
söylenmiş bir cümledir?
Bütün öğrenciler bahçeye çıktı.
Gülay'ın boyu Ahmet'ten kısadır.
.M -
C) Cy) Bu masalı iki günde bitirmiş.
rM'ı
11- Yandaki şemada
boş bırakılan yere
hangisi yazılabilir?
Güven
Paylaşma
........... \ .....
......
/
A rkı adaşlık
\
..............Z ......
|ş] Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere
A) Sorumsuzluk
B) Dürüstlük
C) Bencillik
hangisinin yazılması daha uygun olur?
"Bu sınava en az senin ................................
hazırlanmıştı."
12- Aşağıdaki Doğru-Yanlış testinde harflerin
sıralanışı hangi seçenekteki gibi olmalıdır?
A) göre
B) için
C) kadar
[fi] Hangi seçenekteki kelimeler sözlük sırasına
[
.) Sorunlar karşısında hem en pes etmeliyiz.
[
)Sorunun çözüm ü iç<n çeşitli yollar üretmeliyiz.
[
)Sorunıarın çözüm ünde ürettiğimiz en uygun çözüm
yolunu uygulamalıyız.
göre dizilmemiştir?
A) Mahalle - Manastır - Mustafa
B) Akademi - Asker - Anadolu
C) Tarih - Teğmen - Türkiye
A) YDD
cümlesi hangisi ile tamamlanmalıdır?
B) sevinirim
B) D YY
C) DDY
13- Yandaki işlemin sonucu kaçtır?
[7] " Arkadaşım, bana haksız yere kızdığında ..."
A) mutlu olurum
Sayg1
C) üzülürüm
A) yedi yüz yetmiş sekiz
B) yedi yüz altmış sekiz
C) yedi yüz yetmiş dokuz
721
+
58
21- Şiddetli bir nezleye yakalanmış
hastamızın, bu hastalığı yaşarken
en çok hangi duyu organı etkilenir?
14- Üç basamaklı en küçük doğal sayı ile iki
basamaklı en büyük doğal sayının toplamı
kaçtır?
A) 91
B) 199
C) 999
15- 2, O, 5 rakamları ile yazılabilecek üç
basamaklı doğal sayıları büyükten küçüğe doğru
sembol kullanarak yazınız.
c)
"A >
22- Kuvvetin cisimler üzerinde etkilerinden
doğru olanlara ( X ) işareti koyunuz.
Cismi döndürür,
Cismi sallar.
Cismi yok eder.
L
16 Aşağıdaki örüntünün tamamlanması için
kaç üçgen daha boyanmalıdır?
\
î
/
KUVVETİN CİSİMLER
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A) 4
B) 6
C) 7
A
D Y
C) 725
19- Aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa
yuvarlayınız.
145 —► ............................
283 —► ............................
402 —► ............................
679 —► ............................
20- Duyu organlarımızı ve görevlerini yazınız.
Duyu Organının
Adı
1
2
L
23- Yandaki
cümle hangisiyle
tamamlanmalıdır?
5
]
Yaya
geçidine
yaklaşıyoruz. Bu
ı/
^yüzden ..............
A) dönmeliyiz
B) hızlanmalıyız
C) yavaşlamalıyız
24- Dönme hareketiyle ilgili 4 örnek veriniz.
1.
2.
3.
4.
25- Ceyda
Yavaşlama hare­
ketine bir örnek
Öğretmen'in
veriniz.
sorusuna hangi
S
İ
öğrenci doğru cevap vermiştir?
Duyu Organının Görevi
Aj
^ Kalkışa geçen uçak.
B)
j|
3
4
c
Cismin yönünü
değiştirir.
E
I. sayı - -► 4 yüzlük + 2 onluk
II. sayı -► 3 yüzlük + 5 birlik
Yukarıdaki I ve II. sayıyı toplarsak sonuç kaç
olur?
B) 707
Cismi çoğaltır.
\
Z
R
18-
A) 77
J
Cismi yavaşlatır.
17- Kutuda verilen harflerin
kaçının simetri doğrusu vardır?
A) 4
/
C) 6
B) 5
C)
U
Gardan hareket
eden tren.
_
Arabanın frenine
basılması.
'
H er soru 4 puandır.
................................. ilkokulu - 3/... Sınıfı
Adım Sovadım : ............................................................
[ l] Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
Kaşlarını çatıp yüzüne küskün ve
dargın bir anlam vermek
Konuşması mümkün değilken
konuşmaya başlamak
Bir konuda açıklama ve
savunma istemek, sorumlu
tutmak
Dikkatini çeken bir şeyden
bakışlarını alamamak
gözü
ta kılm a k
suratını
asm a k
hesap
so rm a k
dile
g elm ek
|2-] Yandaki şiirin ana
Annem evin yüreği,
Babam evin direği.
Çocuklar evin neşesi,
Aile bireyleri.
duygusu hangisidir?
A) Aile sevgisi
B) Baba sevgisi
C) Anne sevgisi
[3] Yandaki şiirin
konusu nedir?
A) Yaz mevsimi
B) Baharın güzellikleri
C) Anadolu'nun güzellikleri
Orda bahar başkadır,
Yazlar, kışlar başkadır.
Ah, bu diyar başkadır,
Gezsen Anadolu'yu.
[4] Aşağıdaki karşılaştırma ifadelerini boşluklara
yazınız.
göre
daha
gibi
farklı olarak
Neler Öğrendim Sınavı - 6 * * *
Okul Numaram: ...
SONUÇ:
|6-| "Annem, bu sabah hızlı adımlarla odama
girdi." Cümlesine göre hangi sorunun cevabı
yoktur?
A) Ne zaman?
B) Niçin?
C) Nasıl?
[7] Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
bitirdiği son okuldur?
A) Şemsi Efendi İlkokulu
B) Manastır Askeri Lisesi
C) İstanbul Harp Akademisi
Aşağıdaki olaylardan hangisi 29 Ekim 1923
tarihinde olmuştur?
g
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
[5] Yandaki resim ile
ilgili verilen
bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Resimdeki, Şehitlik mezarıdır ve
Erzurum'dadır.
B) Resimdeki, Atatürk'ün mezarıdır ve
İstanbul'dadır.
C) Resimdeki, Atatürk'ün mezarıdır ve
Ankara'dadır.
> Emel, Derya ................................. keman
çalmaktan hoşlanır.
> Haydar, Nedim'den .......................... uzundur.
> Bu mont, diğerine ................ daha pahalıdır.
10- "Herhangi bir yerin ......................................
çizimine kroki denir." Cümlesi aşağıdakilerden
hangisi ile tamamlanır?
A) kuşbakışı
B) kolay
C) ölçmeden
> Berrin, Leyla'dan ....................................
mavi gözlüdür.
[5] Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
kordon
tem bih
y a ve r
ka ryola
Bir şeyin belli biçimde ve yolda
yapılmasını söyleme, bunu
üsteleyerek hatırlatma, uyan, uyarma
Saat, madalyon vb.ni asmaya
yarayan ince zincir
Üzerine yatak konulup yatılan tahta
veya metal ev eşyası
Em ir subayı
11 Aşağıdakilerden hangisi ailece eğlendiğimiz
özel günlerdendir?
-
A) Cumhuriyet Bayramı
B) Zafer Bayramı
C) Evlilik yıldönümü
12-Dini bayramlarımızın adını yazınız.
>
>
13- 716 sayısının yüzler basamağındaki rakam
ile birler basamağındaki rakam yer değiştirse
hangi sayı elde edilir? Aşağıya yazınız.
|20-| Aşağıdakilerden hangilerini koklayarak
ayırt edemeyiz?
A} muz-kiraz
B) tuz-şeker
C) benzin-parfüm
21- Çay bardağı için;
14- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
/ \ Kırılgandır.
/•
en yakın
onluk
sayı
■ Serttir.
Pürüzlü bir yüzeyi vardır.
417
529
ifadelerinden hangileri doğrudur?
652
a )L_ \
b) j
C)
A h
j
761
22
15- Yandaki
sıralamalardan
hangisi
yanlıştır?
A) i
I. 34 < 40 < 100 < 101
II. 48 < 408 < 800 < 799
10 < 81 < 90 < 121
B) II
C) III
ağaç çeşitleri
ağaç sayısı
elma
portakal
kırılgan
tat
Yukarıdaki özelliklere sahip maddeler ve
sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
23- Özellikleri verilen maddelere örnekler
yazınız.
Özellik
1
2
ESNEK
KIRILGAN
armut
t
erik
c ı r ı ı
t
sert
A) tahta - çekiç - kâğıt
B) sünger - tel - parfüm
C) çivi - ayna - çilek
G rafik: Bahçedeki Ağaç Çeşitleri
16 ve 17. soruları
yandaki grafiğe
göre cevaplayınız.
-
t
16 Bahçede kaç
portakal ağacı yetiştirilmektedir?
Her şekil 4 varlığı gösterir.
A) 5
B) 16
24- Çocuk parkındaki uzun bir kaydıraktan
kayan Ertuğrul, hangi, hareketi y a p m a z ?
C) 20
A) hızlanma
17- Bahçede yetiştirilen meyve ağaçlarının
toplam sayısı kaçtır?
A) 20
B) 80
B) yavaşlama
25- Görsellerdeki hayvanların yavaştan hızlıya
doğru sıralanışı hangisidir?
C) 90
18- Aşağıdaki toplama işlemlerinde
verilmeyenleri bulup yazınız.
8LJ6
2 8 ...
... 1 7
4 ... 8
+ 1 4 5 + 2 7^H + 1 2 3
L2 7
6 9 3
6 5
5 3
. 8 1
19- 4 yüzlük ve 3 onluktan oluşan sayı
hangisidir?
A) 430
B) 403
C) 43
C) sallanma
' H er soru 4 puandır.
4 .'H oroz, köpekten farklı olarak.............„ cümlesini aşağı- |
dakilerden hangisi doğru tamamlar?
A)ağacın üstünde uyur.
□ [ Bekle, geliyorum
B)kovuğun içinde yaşar. □ [K a p ıd a n çıkarken anneme
O gündüzleri gezer.
5 .'Tilki,
| Dedem gazetesini balkonda okudu
□ [H a b e rim yok
horozdan daha.......--cümlesini aşağıdakilerden
□ [A y d a n ile Zeynep durakta
hangisiyle tamamlayabiliriz?
1 5.Aşağıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler o­
B)kurnazdır.O tem beldir.
luşturup yazınız. Yazdığınız cümlelerin kaç kelimeden oluş­
6 .Horozu, aşağıya çağıran aşağıdakilerden hangisidir?
tuğunu kutuların içine yazınız.
A)iy idir.
A)tilki
B)kapıcı
O köpek
|
|öğretti-bize-öğretmenimiz-çalmay ı-flüt
|
| ağacı-doğayı-Atatürk-ve-severdi
|
| dedeme-kögdeki-uzun-gazdım-bir-mektup
7)Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A)El elden üstündür.
B)lyilik yapan iyilik bulur.
C )A va giden avlanır.
8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılma­
mıştır?
A)Lale, okuldan sonra teyzesine gidecekmiş.
|
B)Yasemin, Dilek kadar konuşkan değildir.
yumurtasından
C)Ben
| Y ararlan ırız-h e m -h em d e -e tin d e n -ta vu ğ u n -
de annem gibi güler yüzlüyüm.
|
9)Aşağıdaki karşılaştırmaların hangisinde farklılık söz ko­
|açıp-teneff üste-sınıf ımızı-pencereleri-havalandırdık
nusudur?
□
A)Hem kibar hem de saygılıdır.
için-almak-ilaçları-gittik eczaneye
B)Benden daha çok kitabı var.
O M u s a ’nın da Hayri’nin de kardeşi yoktur.
1 OrNeslihan, Ö zge kadar iyi piyano çalamaz.-, cümle­
siyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisi­
dir?
A)Neslihan, O zge’den daha iyi piyano çalar.
B)Ne
|
| saati-babam-bu-günümde-aldı-doğum
|
| taşımama-Hande-poşetleri-yardımcı-oldu
□
yed im-bir-reçelli-dilim-kahvaltıda-ekmek
Neslihan ne de Ö zge piyano çalabilir.
kedi-tepesinde-zavallı-kalmış-ağacın
C)Ozge, Neslihan’dan daha iyi piyano çalar.
1 1 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik söz konu­
1 6)Aşağıdaki kelime dizilerini cümleler haline getiriniz.
dur?
Çok güzel bir kuş resmi......................................
A)Ben de Elif gibi voleybol oynayabiliyorum.
Matem atik dersini çok.........................................
B)Kardeşim benim gibi sarı saçlı değil.
Yatmadan önce biraz kitap.......................................
O S alih gibi öykü yazabilmeyi çok isterdim.
Kedinin gözleri ışıl ışıl....................................................
1 2)'Parla, Belma’dan....................... uzun saçlıdır.-,cümlesin­
Arkadaşlarla birlikte oyunlar..........................................
de noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A )kadar
B)daha
1 7)Aşağıdaki kelime gruplarımdan hangisinin cümle, han­
C)gibi
gisinin cümle olmadığını bulalım. Cümle olanlara X işareti
1 3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapıl­
koyun.
mıştır?
□
A)Bugün hava dünden daha sıcak.
|
| O rhan’ın boyu
B)Yarın annemle alışverişe gideceğiz.
|
| Yağmur
O G eçen h afta dedemler bize gelmişti.
□ [M ü z ik dersinde şarkılar söyledik.
|
1 4)Aşağıdaki söz dizilerinden cümle olanların başındaki
kutuya X işaretini koyunuz.
□[Sınıfım ızdaki öğrencilerin çoğu
Kütüphanede araştırma yapacağız.
| Pazardan nar, elma ve lahana aldık.
□ [B o n cu k, sütünü
□
Kel°ğ l an annesinden habersiz evden çıktı.
A şağıdaki sayıları
>
"
kücüge doğru
ku lla n a ra k
büyükten
sıralayacağız.
2 58 - 1 8 7 - 6 6 6 - 8 7 3 - 6 2 1
5 48 - 6 9 8 - 8 8 0 - 5 6 9 - 5 2 7
21 8 - 4 2 0 - 7 8 2 - 4 98 - 691
689-746 - 7 2 3 - 7 9 2 - 5 7 8 -
641 - 3 2 5 -981 - 71 4 - 8 96
9 6 8 - 4 4 4 - 6 2 7 - 6 5 9 - 603
A şağıdaki sayıları
^
"
büyüğe doğru
v
sembolünü
sembolünü
k u lla n a ra k
küçükten
sıralayacağız.
6 9 9 - 2 6 8 - 4 8 0 - 6 8 1 - 258
1 85 - 1 87 - 1 96-251 - 258
887-534-690-573-239
555- 2 5 4 - 9 8 3 - 3 6 7 -5 1 2
999-1 83 - 6 5 8 - 3 5 4 - 1 23
296-689 - 9 4 8 -21 6-654
505-578 - 5 9 6 - 5 3 1 -666
4 6 9 - 5 8 7 - 4 8 0 - 451 -521
A d ı Soyadı:.
D o ğ a l S ayılar
1 . A şağıda
ta b a n b lo k la rıy la
gösterilen sayı
D e ğ erlen d irm e Etkinliği
Yüzler B. Onlar B. Birler B.
hangi seçenekte verilm iştir?
I
il M l i f
O flJ l
flJflJı
★
700
90
▲
800
90
■
900
10
9
3
-------------------1
1
4
f il
T a b lo d a basam ak d e ğ e rle ri verilen sayılardan
A.
B.
458
C.
en küçüğü hangisidir?
358
★
I
i
A.
B.
C.
385
Jj '-LlüI-Cö L
-r r r r i r r ı ı
f r r f r r r r r.
-
Elma , üzerinde verilen sayının
okunuşu hangi seçenekte
Z
doğru
w
5.
olarak verilmiştir?
Taban b lo kları ile gösterilen sayı hangi
seçenekte verilm iştir?
Sekiz yüz yetmiş bir
A.
(^ 4 9 0 ^ )
A
Sekiz yüz yedi
B.
(
B
S
C. ( ^ 4 8 0 ^ )
C.
Sekiz yüz on yedi
Yüzlük
Onluk
Birlik
o
o
o
O
o
O
6. Y uka rıd a b elirtile n sayı kaçtır?
690
609
3,
Y uka rıd a
sayı abaküsü ile
çöp
gösterilen sayı
j.___ i
kaçtır?
B.
906
V
J
A)
675
v
J
657
B.
'n
r
v
J
567
C.
>
r
1 0.
D o ğ a l sayısında basam ak
798
A şağıdaki
d eğeri en küçük olan
eşleştirm elerden
sayı hangisidir?
hangisi yanlıştır?
A.
B.
O
6 uüzlük 4 onluk 5 birlik
* 4 5 7 ‘ sayısının
7 uüzlük 5 onluk
yüzler ve birler
0 birlik
basam ağındaki
ra ka m la rın toplamı
yüzlük
4 onluk 0 birlik
11
kaçtır?
A. 9
A şağıda sayı d e ğ e rle ri
C. 11
B. 1 2
verilen
d o ğ a l sa yılardan hansi en
büyüktür?
12.
241
sayısının sayı değeri ve basamak
değeri toplamı kaç y a p a r?
B irle r basamağı:
8
A. 2 4 8
O n la r basamağı:
0
Y ü z le r basamağı:
9
O n la r
9
1_3.
B irle r
basamağı:
B. 2 5 4
C. 7
sayısının sayı değerleri toplamı
kaç y a p a r?
A. 6 4 5
basamağı:
5
Y üzle r basamağı:
7
B. 1 5
C. 6 0 0
4 . 8 . 6 ra ka m la rı ile b ire r
Y üzle r
basamağı
O n la r basamağı:
5
d e fa ku llanılarak
oluşturulabilecek en büyük
3
d o ğ a l sayı kaçtır?
B irle r
basamağı:
9
Q î6 4 j)
I
I
648
V______
ı
Sayısının yüzler basam ağındaki
rakam ın basamak değeri kaçtır?
600
B. 6 0
C. 4 0
c.
o
2 5
1 0
X
2 5 0
X
5 8
2 0
X
6 5
1 0
X
3 7
1 0
X
2 5
1 0
CISCı m>ldan
X
4 2
1 0
X
4 8
3 0
X
8 2
5 0
X
5 2
3 0
X
4 2
3 0
rke n c câal atıinin sonunta bir fa ne * C
o
L scn i%
■ 1 0 le
ö
Bir dc
o
o
1 O ve 1 0 0 ile kısa yoldan çarpma işlemi alıştırmaları
•
-
X
5 4
1 0
X
8 2
2 0
X
9 4
3 0
X
4 6
2 0
X
8 4
3 0
X
7 2
1 0
X
9 4
5 0
X
7 5
6 0
X
7 2
3 0
X
6 2
5 0
*
ÇOtJan z.
X
4 8
1 0
X
5 3
3 0
X
4 1
4 0
X
6 3
2 0
X
6 2
4 0
Bir doğal sayıyı 1 0 0 ile kısa yoldan çarparken doğal sayının sonuna iki tane * 0 * yazarız.
1 0 0
X
1
1 0 0
1 0 0
X
2
1 0 0
X
3
1 0 0
X
4
1 0 0
X
5
1 0 0
X
5
1 0 0
X
6
1 0 0
X
7
1 0 0
X
8
1 0 0
X
9
2 0 0
X
1
3 0 0
X
2
4 0 0
X
3
5 0 0
X
4
6 0 0
X
5
7 0 0
X
1
8 0 0
X
2
9 0 0
X
3
4 0 0
X
4
3 0 0
X
5
6 0 0
X
7
8 0 0
X
5
4 0 0
X
3
9 0 0
X
6
6 0 0
X
4
En gelişmiş bilgisayar, saniyede 1 6 m ilyar işlem yaparken, bir arı beyni saniyede 1 0 trilyon işlem yapabiliyor.
ÇARPMA İŞLEMLERİNDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ TAMAMLAYINIZ.-l
.. X6=36
... X 9= 0
... X 6= 42
8 X 7 =
X 8= 56
... X 3= 27
9 X...... =36
7 X.
X 7=42
... X6=36
... X6=60
7 X.
9 X.
.=49
.... X7=63
8 X 4 =
8 X 5 =
5 X 5 =
.= 36
9X... =18
.X 4= 16
... X8=48
.... X 8=72
.=49
.=45
...X I 0=80
9 X...... =63
8 X 0 =
... X6=36
9 X.
9 X 6 =
9 X.
.=81
1 521 - Piri REİS . Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı.
ÇARPMA İŞLEMLERİNDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ TAMAM LAYINIZ.-2
1 0 X ....= 90
... X6=30
... X6= 24
8 X 8 =
X 9= 54
... X 3= 27
4 X.
...,X 8=72
r
••
.... X 6=42
7 X.
.= 49
* 9X....= 45
6 X 5 = ..............
9 X.
.= 72
j
.... X 7= 63
8 X 9 =
8 X 5 =
... X 6= 48
... X8=40
X 4= 20
... X 8= 24
.= 54
.= 1 6
7 X.......= 56
.= 9
... X9= 90
6 X.
7 X 1 0 =
... X4= 24
9 X.
9 X 9 =
[9
Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir köpeğinki kadar gelişmiştir.
X... ....= 5 4 İ
ÇARPMA ALIŞTIRMALARI
3
4
2
X
2
0
X
8
7
8
3
4
3
X
8
9
9
4
4
1
4
7
2
5
X
5
9
X
7
8
X
5
X
0
0
X
6
1
X
X
6
7
7
4
4
2
4
5
3
5
6
3
3
X
1
7
X
6
7
5
5
2
3
X
6
2
6
5
3
8
2
5
6
2
X
8
9
X
1
6
X
7
X
4
4
X
4
3
X
X
4
3
3
2
7
0
4
2
4
3
4
6
1
1
4
3
2
4
8
6
3
5
3
7
0
2
3
4
5
5
X
X
X
X
X
ÇARPMA AUŞTIRMALARl'^2 - 24
3
X
2
4
X
8
7
X
5
2
X
2
X
0
5
2
7
5
4
1
5
4
9
4
6
4
X
1
5
X
5
6
X
1
8
X
5
X
7
3
3
6
4
4
4
4
0
3
5
6
3
X
3
4
X
5
6
X
5
3
X
6
X
2
8
0
5
5
4
3
5
3
8
2
3
5
X
3
4
X
9
9
X
7
6
X
4
X
1
4
4
3
2
8
0
3
2
8
1
1
5
2
3
4
4
7
2
5
4
7
4
X
X
X
2
X
4
3
9
6
X
0
3
5
ÇARPMA ALI$TIRM ALARI^Îj^-3 -
ÇARPM A
7
2
X
6
4
X
3
7
X
3
2
X
4
X
2
3
6
7
6
4
6
5
6
2
4
3
X
5
6
X
1
0
X
2
X
4
7
X
1
6
7
7
6
7
2
7
4
7
3
7
A L IŞ T IR M A U R I^ O > -4 3
5
X
6
0
X
2
6
X
5
3
X
6
X
2
5
8
9
8
7
8
5
8
8
8
8
5
X
4
4
X
5
9
6
9
5
6
X
7
3
3
9
8
3
5
6
2
3
6
6
7
X
1
6
5
8
X
3
X
8
7
X
4
9
7
X
4
9
X
X
3
9
5
1
9 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
593 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content