close

Enter

Log in using OpenID

3 Sosyal güvenlik Teorisi

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Sosyal Güvenlik Teorisi
Kredi:
Yıl-Dönem:
6
2012-13/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Kodu: Ders Düzeyi:
Seçmeli/Zorunlu
ÇEİ
Lisans
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı: Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ ([email protected])
Saatler/Kredi
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma,ödev.
Ders Amaçları: Öğrencilerin sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik sistemleri hakkındagenel bir bilgiye ve
öngörüye sahip olmalarını saplamak.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Risk
II. Hafta
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Batı Ülkelerindeki Tarihsel Gelişimi
III. Hafta
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Türkiye’deki Gelişimi
IV. Hafta
V. Hafta
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ILO’nun Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin 102 Sayılı
Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Çerçevesinde Oluşturulan Sosyal Güvenlik Belgeleri
VI. Hafta
Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku
VII. Hafta
Sosyal Güvenliğin Çağdaş İlke ve Eğilimleri
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Sosyal Güvenliğin Ekonomik, Sosyolojik ve Demografik Boyutu
X. Hafta
Sosyal Güvenliğin Finansmanı
XI. Hafta
Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri
XII. Hafta
Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde Sosyal Yardımların Yeri ve Önemi
XIII.Hafta
Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi
XIV.Hafta
Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar 1: Yeniden Yapılandırılma: AB ve Latin Amerika Ülkeleri
XV. Hafta
Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar 2: Sağlıkta Dönüşüm Programı
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Sosyal güvenlik ve sosyal risk kavramlarını tanımlar.
2. Sosyal güvenlik sistemlerinin batı ülkelerinde ve Türkiye’deki tarihsel gelişimini açıklar.
3. Sosyal güvenliğin uluslararası hukuktaki temel belgelerini açıklar.
4. Sosyal güvenliğin Avrupa hukukundaki temel belgelerini açıklar.
5. Sosyal güvenliğin çağdaş ilke ve eğilimlerini öğrenir.
6. Sosyal güvenliğin finansman kaynaklarını ve yöntemlerini kavrar.
7. Sosyal güvenliğin farklı disiplinlerle ilişkisini analiz eder.
8. Sosyal güvenliğin sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşan farklı yöntemlerini açıklar.
9. Sosyal güvenliğin güncel meselelerini kavrar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara sınav % 40; Yarıyıl sonu sınavı % 60
Ders Kitabı:
Ali GÜZEL, Ali OKUR Sosyal Güvenlik Hukuku, 2004.
Önerilen Kaynaklar:
Şebnem GÖKÇEOĞLU BALCI Tutunamayanlar ve Hukuk, 2007.
Robert CASTEL Sosyal Güvencesizlik, 2004.
Pierre ROSANVALLON Refah Devletinin Krizi, 2004.
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
513 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content