close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı

embedDownload
T.C.
M.S.B.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
NAMLU ÖMRÜ ARTTIRMA
TEKNOLOJİLERİ BİLGİ İSTEK
DOKÜMANI
SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0
Nisan 2014
İÇİNDEKİLER
T.C................................................................................................................................................................... 0
M.S.B. ............................................................................................................................................................. 0
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ....................................................................................................... 0
İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................................................... 1
1.
AMAÇ ...................................................................................................................................................... 2
2.
KAPSAM .................................................................................................................................................. 2
3.
TANIMLAR VE KISALTMALAR................................................................................................................... 3
3.1.
3.2.
TANIMLAR ............................................................................................................................................... 3
KISALTMALAR ........................................................................................................................................... 3
4.
GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR .................................................................................................................... 4
5.
PROJEYE İLİŞKİN MÜSTEŞARLIK TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER ......................................................... 5
5.1.
5.2.
5.3.
6.
ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER .............................................................................................................................. 5
ÖNGÖRÜLEN PROJE MODELİ........................................................................................................................ 6
KOBİ, YAN SANAYİ VE ÜNİVERSİTE ................................................................................................................ 6
TALEP EDİLEN BİLGİLER ........................................................................................................................... 6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
FİRMA BİLGİLERİ ........................................................................................................................................ 7
SEKTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER ............................................................................................................................ 7
ÜRÜN BİLGİLERİ ........................................................................................................................................ 8
PROJE HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...................................................................................................... 8
DİĞER BİLGİLER (VARSA FİRMA TARAFINDAN VERİLMEK İSTENEN İLAVE BİLGİ) ......................................................... 8
1
1. AMAÇ
Bu BİD, aşağıda yer alan bilgi ihtiyaçlarının temini amacıyla Müsteşarlık tarafından
yayımlanan “resmi” bilgi talep dokümanıdır.
2. KAPSAM
İşbu BİD, halihazırda 7,62 mm namlu çapına sahip tüfeklerde kullanılan sert krom
kaplamaya alternatif olması planlanan ve namluların aşınma ve korozyon ömrünü
arttıracak Namlu Ömrünü Arttırmaya Yönelik Teknolojileri çerçevesinde:
 Konu ile ilgilenen yurt içi firma /kurum/kuruluşları belirlemek,
 Firma/kurum/kuruluşların konu ile ilgili ürün ve teknolojilerini tespit etmek,
 Konu kapsamında toplanacak bilgiler ile uygulanması önerilen teknolojiler ve
mevcut veya benzer diğer teknolojiler arasında teknik, ekonomik ve idari
hususlarda karşılaştırma yapmak,
 Uygulanması öngörülen teknolojiye ilişkin teknik ve idari detayları netleştirmek,
 Uygulanması öngörülen teknoloji için lojistik destek ihtiyaçlarını öngörmek,
 Konuyla ilgili proje gerçekleştirilmesi durumunda, projenin tahmini bütçe ve
takvimini belirlemek,
 Konunun risk alanlarını belirlemek,
 Konu kapsamında yatırım ihtiyaçlarını öngörmek,
 Müsteşarlık tarafından konuya ilişkin olarak belirlenen hedeflerin erken
aşamada gözden geçirilmesini sağlamak,
 Konu ile ilgili beklentileri öğrenerek gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekiyorsa
revize etmek,
 Konuyla ilgili proje gerçekleştirilmesi durumunda, proje modelini belirlemek
veya öngörülen proje modelinin gözden geçirmek ve nihayetlendirmek,
için ihtiyaç duyulan bilginin edinilmesi faaliyetlerini kapsar.
2
3. TANIMLAR VE KISALTMALAR
3.1. Tanımlar
Bu metinde geçen:
Ar-Ge
: Uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurtiçi teknolojik
birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji
geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen proje
modelini,
Teklife Çağrı
Dosyası
: Tedarik edilecek Teknoloji ve hizmet alımları ile yapım
işlerinin teknik şartnamesi, ihale konusu işin tanımı, hangi
şartlarda yapılacağı, sözleşme görüşmelerine esas mali,
idari, hukuki hususları, teklif verme şekli gibi konuları
kapsayan dokümanı,
Teknoloji
: BİD’e konu olan ve halihazırda kullanılan sert krom
kaplamaya alternatif olması planlanan ve namluların
aşınma ve korozyon ömrünü arttıracak uygulamaları,
ifade eder.
3.2. Kısaltmalar
Bu metinde geçen:
BİD
: Bilgi İstek Dokümanı’nı,
KOBİ
: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri,
Müsteşarlık / SSM
: Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nı,
TÇD
: Teklife Çağrı Dosyası’nı,
ifade eder.
3
4. GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR
4.1. İdari şartlar
4.1.1. BİD içerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya BİD’e verilecek
cevaplar Müsteşarlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez.
Müsteşarlık, bu BİD dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya
zorlanamaz.
4.1.2. Müsteşarlık, işbu BİD’e esas teşkil edecek cevapların hazırlanması,
gösterim ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak firma/kurum/kuruluşların
yapacakları masraflardan ve karşılaşabilecekleri zarar ve harcamalardan
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.1.3. BİD’in yayımlanmış olması, BİD kapsamında yer alan konularda TÇD
yayımlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.
4.1.4. Müsteşarlık kendi takdirine bağlı olarak, BİD’ de gerekli gördüğü
değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini değiştirmekte serbesttir.
4.1.5. BİD’e verilecek cevaplar; Müsteşarlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1
adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en geç 05.05.2014 tarihi
saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi, 6-7 06490 Bahçelievler,
Ankara / TÜRKİYE Tel
: +90 (312) 411 90 00
Faks : +90 312 411 93 86
İrtibat Noktası: Gökhan Altın, Proje Müdürü
Tel : +90 312 411 9271
4.1.6. İşbu BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar vermiş oldukları cevapların
doğruluğunu taahhüt ederler.
4.1.7. BİD cevapları Müsteşarlığa teslim edildikten sonra Müsteşarlık, konu
kapsamında BİD veren firma/kurum/kuruluşlara inceleme ziyareti
düzenleyebilir, açıklayıcı bilgi ve/veya ek bilgi isteyebilir.
4.1.8. BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, BİD’de yer alan hüküm ve
şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
4.1.9. Firma/kurum/kuruluşlar BİD’in 5. Maddesinde Müsteşarlık tarafından
verilen bilgiler çerçevesinde 6. Maddede yer alan sorulara cevap
vereceklerdir.
4
4.2. Gizlilik esasları
4.2.1. BİD dokümanı Tasnif Dışı gizlilik derecesine sahiptir.
4.2.2. Müsteşarlığın önceden yazılı izni olmadan firma/kurum/kuruluşlar, üçüncü
taraflara BİD ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da
doğrulama yapmayacaklardır.
4.2.3. Müsteşarlık, BİD cevaplarını kendi ihtiyaçları için kullanacak; rekabet
dezavantajı
yaratacak
şekilde
hiçbir
firma/kurum/kuruluş
ile
paylaşmayacaktır.
5. TEKNOLOJİYE İLİŞKİN MÜSTEŞARLIK TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER
5.1. Teknolojiye ilişkin bilgiler
5.1.1. Önerilen teknoloji, 7,62 mm namlu çapına sahip tüfeklerde kullanıma
uygun olacaktır.
5.1.2. Önerilen teknoloji, uygulanacağı namluda kullanılacak olan 7,62x51 mm
NATO standardı mühimmatıyla uyumlu olacak ve atış sonrası ortaya çıkan
gaz ve kimyasallarla etkileşime girmeyecektir.
5.1.3. Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, yiv-setli namlu üzerine
uygulanabilir olacaktır.
5.1.4. Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, piyade tüfekleri için
320 ±5 mm - 508±5 mm arası uzunluklara sahip namlulara, makinalı
tüfekler için 650 ±5 mm uzunluğundaki namluya uygulanabilir olacaktır.
5.1.5. Namlu ömrünü arttırma teknolojisi piyade tüfeği için asgari 10.000 atım,
makineli tüfek için asgari 25.000 atıma fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak
dayanıklı olacaktır. Fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak daha yüksek
dayanıklılık sağlayacak teknolojiler önerilmesi durumunda bu husus ayrıca
belirtilecektir.
5.1.6. Kaplama ve ısıl işlem vb. teknolojiler önerilmesi durumunda, namlu
malzemesi olarak 32 CrMoV12-10 (AISI H10) baz alınacaktır.
5.1.7. Önerilen teknoloji, -40°C ve +63°C arasındaki her türlü iklim ve ortamda
görev yapabilecektir.
5.1.8. Önerilen teknoloji namlu içi kaplama teknolojisi ise, namlu kaplama
teknolojisi, geliştirme ve üretim aşamasında ROHS ve REACH isterleri göz
önüne alındığında çevre ve insan sağlığına etkisi asgari olacaktır. Bu
husus BID cevabında detaylı olarak belirtilecektir.
5.1.9. Önerilen teknoloji namlu içi kaplama teknolojisi ise, namlu içi kaplama
teknolojisi,
5.1.10.1 Mikro çatlaksız yüzey
5.1.10.2 Yüksek aşınma ve korozyon direnci
5
5.1.10.3 Hidrojen gevrekliğine yol açmaması
5.1.10.4 Yüzeye düşük sürtünme katsayısı
özelliklere sahip olacaktır.
5.1.10. Önerilen teknoloji uygulanmış namlular, asgari olarak aşağıdaki testlere
tabi tutulduktan sonra tüfeğin performansında ve namlu içi kaplama
kalitesinde herhangi bir azalma olmayacaktır.
Test Adı
Test Standardı
TOP3-2-045/4.3 ve 4.14
Piyade tüfeği için asgari 10.000 atım
Makineli tüfek için asgari 25.000 atım
TOP3-2-045/4.5.4.
TOP3-2-045/4.5.1.a
TOP3-2-045/4.5.1.b
TOP 3-2-045 / 4.5.2
TOP 3-2-045 / 4.5.7
MIL-STD-810G, Method 509.4
Namlu Ömrü ile Güvenirlilik ve
Dayanıklılık Testi
Statik Kum ve Toz Testi
Yüksek Sıcaklık Testi
Düşük sıcaklık Testi
Nem Testi
Tuz Sisi Testi
5.1.12 Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, geliştirme ve üretim
aşamasında maliyet etkin olacak, seri üretime (20.000 adet/yıl) imkan
verecektir.
5.1.13 Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, farklı kalibreli
namlulara (örneğin 12,7mm, 20mm, 25mm, 35mm, 40mm vb) uyarlama ve
uygulanabilirliği ayrıca detaylı olarak belirtilecektir.
5.2. Önerilen İş Modeli
5.2.1.
Konu kapsamında yüklenici, alt yüklenici, üniversite / araştırma kurumu,
iş ortaklığı vb. iş paylaşımına yönelik görüş ve önerilerinizi belirtiniz.
5.3. KOBİ, Yan Sanayi ve Üniversite
5.3.1. Konu kapsamında mükerrer yatırım yapılmaması esas olup, yerli KOBİ, yan
sanayi ve üniversitelerde mevcut kabiliyet ve altyapılardan azami ölçüde
yararlanılması hedeflenecektir.
5.3.2. Önerilen iş modellerinde KOBİ, Üniversite /Araştırma Merkezinin bir arada
olduğu iş modelleri tercih edilecektir.
6. TALEP EDİLEN BİLGİLER
Aşağıda talep edilen bilgiler mümkün olduğunca tablolar halinde doldurulacak ve
Müsteşarlığa teslim edilecektir.
6
6.1. Firma bilgileri
6.1.1. İletişim Bilgileri
Firma Adı
Adresi
Web sitesi
İrtibat noktasının
adı/ünvanı
Tel. No
Faks No
e-mail adresi
…
6.1.2. Personel bilgileri
İdari personel sayısı
Mühendis sayısı
(AR-GE Mühendisi
sayısı)
İşçi ve teknisyen sayısı
TOPLAM
6.1.3. Kapasite Bilgileri
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin
geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sahip olduğu altyapı ile projenin
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yatırıma ilişkin bilgileri sunacaktır.
6.1.4. Mali Bilgiler
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, son 3 yıla ilişkin mali yapılarına
(yıllık ciro, kar-zarar, bilanço, ortaklık yapısı vb.) ilişkin bilgileri sunacaktır.
6.1.5. Referanslar
BİD kapsamındaki teknoloji ile doğrudan ilgili faaliyetler, referans teşkil
edebilecek benzer teknolojilere ilişkin faaliyetler ile TSK ve diğer ülke silahlı
kuvvetleri envanterine girmiş ürünler/teknolojiler (alt yüklenici, iş ortağı,
danışmanlar vb. dahil) ayrıntılı bir şekilde listelenecektir.
6.2. Sektöre İlişkin Bilgiler
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, geliştirilmesi öngörülen teknolojiye
ilişkin Türkiye’de ve dünyadaki gelişim trendi ve alternatifleri, pazar durumu ve
ihracat imkanları ile bunlara ilişkin öngörülerini sunacaktır.
7
6.3. Ürün Bilgileri
6.3.1. Teknik Bilgiler
Madde 5.1’de açıklanmıştır.
6.3.2. Takvim Bilgileri
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin
geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik takvimleri ve kilometre taşlarını
içeren “Uygulama Takvimi” öngörülerini sunacaktır.
6.3.3. Maliyet Bilgileri
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin
tahmini geliştirme ve uygulama maliyeti ile seri üretime yönelik birim maliyeti
bilgilerini/öngörülerini sunacaktır.
6.3.4. Kısıtlamalar (hükümet izinleri vb.)
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, yabancı hükümet izinlerine tabi
kalemlerin/malzemelerin listesi ile fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil önerilen
teknolojiye ilişkin her türlü bilgiyi detaylı sunacaktır.
6.4. Hedeflerin Değerlendirilmesi
BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te belirtilen Müsteşarlık
hedeflerine ilişkin değerlendirmelerini ve varsa önerilerini sunacaktır.
6.4.1. KOBİ, Yan Sanayi ve Üniversite
Konu kapsamında yararlanılabilecek yerli KOBİ, yan sanayi ve üniversite
/araştırma kurumu ile ilgili kabiliyet ve altyapılarına ilişkin değerlendirme ve
hedefler sunulacaktır.
6.5. Diğer Bilgiler (varsa firma tarafından verilmek istenen ilave bilgi)
8
NAMLU ÖMRÜ ARTTIRMA TEKNOLOJİLERİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI
DUYURUSU
Duyuru Tarihi:
09/04/2014
BİD Konusu:
Namlu Ömrü Arttırma Teknolojileri
BİD Teslim
Bu BİD, BİD konusu ile ilgilendiğini bildiren firmalara elektronik
Şartları ve
posta yoluyla gönderilebilir.
(varsa) İstenilen
Belgeler:
BİD
BİD’e verilecek cevaplar; Müsteşarlığın aşağıdaki adresine 1
Cevaplarının
adet basılı, 1 adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en
Teslim Şekli ve
geç 05.05.2014 tarihi saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.
Tarihleri:
Temas Noktası:
Diğer Hususlar:
İrtibat Noktası: Gökhan Altın, Proje Müdürü
Tel : +90 312 411 9271
e-mail: [email protected]
1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kendi takdirine bağlı olarak,
BİD’ de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama
süresini değiştirmekte serbesttir.
2. Bu ilanın ve/veya BİD’in yayınlanmış olması, BİD kapsamında
bahsedilen
konularda
Teklife
Çağrı
Dosyası
(TÇD)
yayınlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına
gelmez.
3. Yüksek performanslı kaplama (yüksek aşınmaya ve yüksek
sıcaklığa dayanıklı), ısıl işlem (yüksek aşınmaya ve yüksek
sıcaklığa
dayanıklı)
ve
halihazırda
yüksek
performanslı
alaşımları şekillendirme ve/veya üretebilme kabiliyeti olan
kurum/kuruluşların BİD cevapları değerlendirmeye alınacaktır.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content