close

Enter

Log in using OpenID

Deniz Harp Okulu Tanıtım Faaliyetleri

embedDownload
T.e.
AK<;AABAT KA YMAKAMLlLll
i1l'e Milli E~itim MUdUrIU~U
Say. : 3348692 1 - lOa /
S-4-'3
Konu : Deniz Okullan Tamum Faaliyetleri
................ .. .. ........... MUDURLUGONE
ilgi
: Deniz Kuvvetleri Komutanhgl- Deni z Egitim ve Ogretim Komutanhgmm 31112/2013
tarih ve 155 sayth yazlS!.
Deniz
Kuvvetlerinin tamtJlmasl, sevdirilmesi ve denizcilik bi li ncinin halka
faa liyetleri kapsammda Deniz Kuvvetleri Komutanhgmm muvazzaf subay
ve astsubay kaynagl olan deniz okullarmm 2014 yill ogrenci temin faaliyetlerinden once aday
6grenci kitlesine tamummm yapJimasl planlanmaktadJf.
Ii~emizdeki ortaokullann 7. ve 8. simf ogrencileri ne 2 1 Subat 20 14 tarihinde, liselerin
11. ve 12 slmf ogrencilerine ise 28 Subal 20 14 tarihinde ekli program dogrultusunda deniz
okullannm tamtIml yapliacakur. Ortaokullarm 8. Smlf ogrencilerine, li se lerin ise 12 slmf
ogrencilerine oncelik verilerek ekli program dogrultusunda iIye Milli Egitim MOdOrlOgO
salonunda belirtilen tarih ve saatlerde bir rehber ogretmen gozetiminde deniz okullannm
tamtIml yapilacakur.
Ek li listedeki okullann belirtilen salon, tarih ve saatte 60'ar ogrenci ile hazlr
bulunmalan hususunda geregini rica ederim.
yaygm la~linlmas l
~
Mehmet Sali h KOSE
Milli Egitim MOdOrti
EKLER
I-Olur ( I Sayfa)
I·Yaz. (5 Sayra)
DAGITIM
I-Iigi li Okul MUd.
Akqaabal Kaymakamhgl ih;e Milli £gitim Miidiirliigii Ayrtllilit Bilgi.' D.BOSTAN
(Sube Mud.)
Tel.· (0 462) 2281084·112 Faks . (0462) 2282490
MHALCI
(Sej)
e-posla:[email protected]
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
AKCAABAR iLCE MiLLi ECiTiM MOD ORLOCO DENiz OKULLARI
TANITIM FAALiYETLERi PROGRAMI
LlsELER
TOPLANTI SALONU
i1~e Milli Egitim MUdUrlUgU
TA RIH
SAAT
KATILACAK OKULLAR
28/02120 14
09.00- 10.30
- Ak~aabac C;PL Tek Iis.And.Tek Lis.
2810212014
11.00-12.00
- 17 Subal Anadolu Lisesi
-Derecik Lisesi
-Ogretmen Lisesi
28/02/20 14
13.00- 14.00
Toplant. Salonu
-Ak~.Anadolu Lisesi
-Ak'Y.lM KB Anadolu Usesi
- OUzel Sanatlar Lisesi
-Otelcilik ve Turizm Mes. Lisesi
-I~lklar
28/02/20 14
14.30-1 5.30
C;PL
- Sehit Gokhan Uzun Fen Lisesi
-Anadolu Agllk MesIck Lisesi
-Aky. Anadolu Imam Hatip Lisesi
ORTAOKULLAR
TOPLANTI SALONU
i l~. Milli Egitim MildUrlilgil
TARIH
SAAT
KATILACAK OKULLAR
21 /0212014
09.00-10.30
- YlldlZh TOKI Ortaokulu
-Yl ldlZh Onaoku lu
-M.Selami Yardlm Onaokul u L
21/02/2 014
11.00- 12.00
-sogutlu Ortaokulu
-SanI8$ Imam Halip Ortaokulu
Toplanh SalaDu
-Santa$ Ortaoku lu
21/0212014
13 .00-14.00
-Cumhuriyet Ortaoku lu
L.
-AyylldlZ Imam Halip Ortaokulu .....
-Fevzip8$80rtaokul u ' -
21/02/20 14
14.30- 15.30
-Yay laclk OnaokuJu
-Kavak!IOnaoku lu
t-
-Osmanbaba Onaokulu
,
/
L.
T.e.
AK<;:AABAT KAYMAKAMLICI
Ii,e Milli Egitim MOdUrlUgO
Say, : 33486921 -310.0 1
154-"2-
1 T OCA 2014
Konu: Den iz Oku ll an Tamum Faaliyetleri
KA YMAKAMLIK MAKAM INA
II gi
: Deniz Kuvvetleri Kom utanltgl -Deniz Egitim ve O~retim Komutanll gmm 3 1/ 12120 13
Tarih ve 1S5 sayll l yazis i.
Deniz
Kuvvetleri nin t8mu imasl, sevdiri lmes i ve denizcilik bil inc inin halka
faali yelteri kapsammda Deni z Kuvvetleri Komutan ll gmm muvazzaf subay
ve astsubay kaynagJ olan den iz oku llan nm 20 14 ylll 6grenci temi n faali yetlerinden once aday
ogrenc i kitlesine tamtJmmm yap ll mas l planlanmaktadlf.
yayg m l a~tl n lmas l
I l~emizdek i ortaokul lann 7. ve 8. slnlf 6grencilerine 2 1 ~ubat 20 14 tarihinde, liselerin
ise 11. ve 12 simftsgrencilerine 28 Subat 20 14 tarihinde ekli program dogru ltusunda lI ~e Mill i
Egitim Ml.ldOrlUgO sa lonunda belirt ilen tarih ve saatlerde bir rehber Ogretmen gOzelim inde
deniz oku llarmln tanltlml yapdmasl MUdOrlOgOmO zce uygun gOrUlmektedir.
Makamlarllllzca da uygun gorOimesi halinde olurlannlza a;rz~e~d:e:ri:m;.r::;:Sr:;----
OLUR
11 .10 1/2014
~SE
Kaymakam a.
Mill i Egitim MOdOrU
EKLER
I-Program ( I Adet )
DAC ITIM
Ekli Okul MUd.
Ak~aabaf Kaymakamftgl !Jqe Milli Egifim Miidllrliigu
Tel.· (0462) 2281084-112 Fa*, , (0462) 2282490
e-posfa:[email protected]
Ayrmttl' Bilgi : D.BOSTAN ($ube Mud.)
M . HALCi ($4)
illfernet adresi: akcaabat-meb.gov.lr
17 OCAK 2014 15 : 30
FAKS NO. :02163107246
.(:INSA-l~1
Sl
Ti\SNIF OISI
DEN?J~~~~V:E~~ECRRET'IKOMUTANllill
1M KOMUTANLlill
BEYLERBEYltiSTANBUl
INS.KAy.
76546266-5090_1 >:!f
KONU
-13t()~r.Tem.lii.
:u
Deniz Okullan Tanrtrm Faaliyetleri.
Arahk 2013
DAillTIM KISMINA YAZILMlliiTIR.
1. , Deniz Kuvvetlerinin taOltJlmasl, Sevdlrilmesi v d . . .
..
faah¥etlen kapsamrnda Deniz Kuvvetleri Kornutanl _ e enrzcrhk bUrnernin halka yaygrnla~tlnlmaSr
Deniz Okullanmn 2014 yrlt ~rencl tem;n faar et;gr~ rn mu.~auaf subay ve Bstsubay kayna!}, olan
yapilmasl planlanmaktadrr. Bu kapsamda;
ty eflndell once aday ogrencl kitlesine tanltlmlnrn
Slnlfla~daki ~~~~ ok~:~~~l~;~~
.6ncelikle S'ine; stn lflar olmak Ozere
(1)
20 ~ubat 2014 tarihinde Trabzon iii Merkez U.yesfnde,
(2)
21 $ubat 2014 tarihinde Trabzon iii Akgaabat
ilk~retim
ilg~Sinde. '""""'" DI
7'nel ve a'inci
, J
I kb~
De~~z ~arp O~Ul.U ve Deniz Astsubay Mes/ek YOksek Okulu icin 6ncelikie 12'nei sln lflar
o ma uzere 11 InCt ve 12 nCI slnrf lise ogrenellerine;
(1)
27 :;;ubat 2014 tarihinde Trabzon iii Merkez ilgesinde,
(2)
28 liiubal2014 tarihinde Trabzon iii Ak.....bat i1 .esinde,
L-
taO/tim faaliyeti iera edifmesi ve giri!} ko~ullarr hakkmda bilgilendirilmelerinin sa91anmast
hedeflenmektedir.
2.
Belirtilen faaliyetlerin EK-A'daki program dahilinCie taraftnlzdan ilgelerde belirlenecek okul
konferansltoplantl salonlannda , gCrnde d6rt ayrt oturum olarak yapllmaslnrn uygun ofaca91
deOerlendirilmektedir;
.
3.
Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek YCrksek Okuluna kaynak te$kil eden okul tOrferi
EK-B'de gO nd erilml~t ir.
4.
Oeniz Usesi tanttlm faaliyetlerine yalOlz erkek 00rencilerin. Deniz Harp OkUfU ve Deniz
Astsubay Meslek Vuksek Okulu tanrtlm faaliyetlerine yalntz kaynak te$-kil eden okul1arda okuyan
oOrencilerin i$-tirak ettirilmesi ve meslek risesi 6grencileri i~in sadece agleden sonraki oturumlardan
birinin planlanmasr onem arz etmektedir.
TASNIE DISI
.,-
-
FAKS NO . :02163107246
17 OCAK 2014 15 : 31_____5_2_ __ _
ThSNiF PISI
iNS.KAY.
76546266-5090_j
S5
- 13/Ogr. Tem.$.
'J1
Arallk 2013
502: konusu faaJiyetler SOresinee Deniz Egitim ve OOretim Komutanll~1 insan Kaynaklafl
Ba~kanJlgl
6grenei Temin 1;)ube MOdurlUgOnOn a~aglda kim III( va iJ eti~im biJgiJeri bulunan pe rsonali
koordinator oJarak gorevlendjriJmi~rjr.
5.
6.
Bahse konu tanltlm faaliyetlerinin lerasl kapsamlnda ;
Tanltlm
konferanslann'n iera ediJeeegi mahaller!n (klitW r merkezi veya okul konferans/
a. Salonu)
toplantl
belirlenmes;n',
b.
Azami sayrda
sagJanmaslm,
~rsneinjn
.
tanltrm yapllmak Ozers belirlenen mahaUe intikalinin
c.
Her lice jein ayrr oJarak belirieneeek koordinator personel kimlikleri ve ileti~jm bilgiferinin
17 Deak 2014 tarihine kadar Deniz Egitim ve 6 re im K.llglna bildirilmes;ni arz ve rica ederim .
Mesud UNAL
Dr.Dz.Kur.Alb.
Kurmay Ba~k anr
EKLER
.
EK·A (Tan 111m Faaliyat Program l)
EK·B (Kaynak Okul Turleri)
DA(;ITIM ;
Gerec;
:
Trabzon ValiliQlns
Trabzo!, it Milli Egitim MOdOrlug One
KOORPiNAIOR PEBSONEL KIMLI K VE ILETISiM BILGibERI:
Deniz Egitim ve Ogretim Komutanllg l Insan Kaynaklan Ba~kan llgr O~renci Temin $ube MudurlOgO
Telefon Numarasl
021634 ' 9569
Belgega~e r
02163'0 7246
Numaras l
GOrev;
ROtbesi
Adl ve Soyadl
Teletan Numarasl
6grenci Tem in SubaYI
Deniz VUZba§1
Fatih KARABULUT
02' 63'07227/331 '
6g renci Temin AstsubaYI
idari Osteavu~
Mehmet ONUK
0 2163' 07227 / 33'2
Halkla ili ~ki1er Uzmanr
Devlet Memuru
C)zlem UGUR
02163107227 J 3314
TASN iF DISI
·2·
17 OCAK 2014 15 : 31
FAKS NO . :02163107246
V :l~KA~1
53
TASNIFPISI
:
INS.KAy.
76546266-509()_ is S
EK-8
-13/~r.Tem.~.
Arahk 2013
DENiZ OKULLARI TRA8Z0N iLl c
ANiTIM FAALlYET PROGRAMI
TAIliH
20 ~ubat 2014 f'e~embe
21 ~ubat 2014 Cum.
27
~ubat
28
2014 Per,embe
~ubat
2014 Cuma
ILeE
TANITIMI YAPILACAK OKUL
Me"'.z
Deniz Lisesi
Akyaabat
Deniz Uses;
Merkez
Ak~aabat
NOT : Brifingler her gOn dbrt oturum olmak Ozere
•
1'incl Oturum
09.30 - 10.30.
•
2'nci Oturum
11 .00 - 12.00.
•
3'Oncu Oturum
13.00 - 14.00,
•
4'uncO Oturum
14.30 - 15.30
Deniz Harp Okulu I
Deniz Astsubay Meslek YOksek Okulu
Oeniz Harp Qkulu I
Oeniz Astsubay Meslek Yuksek Okulu
8~aglda
belirtHen saatlerde icra edilecektir.
tih KARABULUT
Deniz YOzba~ 1
Cgrenci Temin SubaYI
TASNlf DISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
840 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content