close

Enter

Log in using OpenID

basın bülteni 05.12.2014 ankara gümrük müşavirleri derneği

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
05.12.2014
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASLIHAN ÇELEBİ :
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN YETKİLERİNİN ALINMASININ KAMU ADINA ÇOK
OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAKTIR. BU DÜZENLEMEDEN ACİLEN GERİ DÖNÜLMELİDİR.
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan ÇELEBİ; 02 Aralık 2014
tarihinde yapılan düzenleme ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetkilerinin kaldırılmasına
ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 02 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan tebliğ ile
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin antrepolarda giriş ve çıkış işlemleri, stok sayımları ve
elleçleme gibi yetkileri tamamiyle ellerinden alınmıştır.
Bundan önceki sistemde antrepoların yerini dahi bilemeyen bir yapının oluşu, kamunun bu görevi,
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’ne devretmesine yol açmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2) ile düzenlenmiş olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemi
esasen; Kamunun takip etmekte verimli olmadığı konuları, kamu yararına çalışan kişiler eliyle
yürütülmesini sağlamaktır. 2008 yılında başlatılan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile özellikle
Antrepolarda çifte denetimin getirilmesini sağlayan bu sistem, aksaklıkları olmasına rağmen eskiye
göre kamu yararı açısından daha doğru ve güvenilirdi. Her kurumda ve kuruluşta olduğu gibi aksayan
yönler, kötü niyetli yaklaşımlar, bu sistem içerisinde de ortaya çıkmıştır, ancak cezai yaptırımlar hem
daha ağır hem de daha hızlı uygulanabiliyordu. Yaptıkları her işlemde devlete karşı MÜTESELSİLEN
kefil olan, Kamunun hak kaybını karşılayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, konularında tecrübeli
ve tamamına yakını Bakanlıktan emekli Bürokratlardır.
Bu değişiklik neler getirecek neler götürecek;
Maalesef, yıllarca bu mesleği icra eden ve her türlü problemiyle karşı karşıya olan bizler bu yetki
alımının sonuçlarının kamu adına iyi olmayacağını görüyoruz ve uyarıyoruz, bu elinden oyuncağı
alınan şımarık çocuk çığlığı değildir. Bizim feryadımız, Devletimizin daha fazla zarar göreceğini
önceden biliyor olmamızdır.
Sayın Bakanımızın sistemin işleyişi hakkında yeterli derecede bilgilendirilmediği, bu sisteme
geçilmesinin gerekçelerinin neler olduğunun tam olarak anlatılamadığı açıktır. Bizler konunun uzmanı
meslek mensupları ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları olarak görüşlerimizin alınmamasından
son derece üzgünüz. Unutulmamalıdır ki, her gün ülkemizin dış ticaretinin %95’i bizim düzenlediğimiz
beyannameler aracılığıyla ve bizim çalıştırdığımız personellerin takibi ile sonuçlandırılmaktadır. Pek
çok kurum ve kuruluşta yaşadığımız ama bir vatandaş olarak yaşamak istemediğimiz görevi kötüye
kullanma ve suistimaller bizim mesleğimizde de mevcuttur. 2000 yılından bugüne kadar bu etik
değerlere riayet mücadelesini Dernekler olarak vermekteyiz. Son yıllarda da suistimal oranlarında
ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Kamuoyu gibi bizler de vatandaş olarak kaçak veya zehirli eşya
yemek, içmek, kullanmak istemiyoruz. Milletimizin sağlığı ve geleceği açısından bu tarz işlemlere
teşebbüs edenlerin son derece ağır cezalar ile yargılanması hem talebimiz hem de görevimizdir.
Ancak bunun oranı nedir? Binlerce antreponun bulunduğu ülkemizde, kaçında bu tür işlemlere
rastlanılmıştır? 1-2 olayla tüm sistemi ortadan kaldırmak doğru olmadığı gibi Kamu Yararı da
sağlanamayacağı bir gerçektir.
Ne götürür dersek; denetimler eski sistemde olduğu gibi memurlar aracılığı ile yapılacak. 6 yıl önce
mevcut antrepoların yarısı kadar olan sayı tam ve doğru denetlenemezken, şimdi nasıl denetlenecek?
Bunun alt yapı çalışmaları tamamlandı mı? Kaş yapalım derken göz çıkarmanın bir anlamı yoktur.
Bizlerin amacı kötüyü korumak kollamak değil aksine mücadele etmektir, ancak mücadele ederken
görevini doğru yapan kişileri cezalandırmak ve sistemi, içinden çıkılmaz hale getirmek de değildir.
Unutulmamalıdır ki, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin kurmuş oldukları firmalar kayıt dışılığı
önlemiş ve Devletin vergi tahsilini ve istihdamını artırmıştır, bu gelirler de kaybedilmekte olup
korkarız ki kayıt dışılık yeniden ortaya çıkacaktır.
Çözüm nedir?
Çözüm kesinlikle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemini kaldırmak değildir. Aksine bu sistemi
güçlendirmektir. Zaten 02 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan tebliğin 4 üncü maddesi hariç diğer
maddeleri sistemi güçlendirmeye yönelik çalışmalardır. Aslında yapılmak istenilen, sistemi
güçlendirmek iken ani bir karar ile 4. maddenin eklendiği açıktır. Bu haliyle tebliğ kendi içerisinde de
çelişmektedir.
Denetimler sıklaşacak, memurlar antrepo sayımı ile uğraştırılmadan denetim ve onay mekanizması
olacak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin antrepolara verdikleri hizmetlerin süreleri azaltılacak
ve uzun vadeli çalışmanın önüne geçilecek, antrepo işleticilerine uygulanacak cezai müeyyideler
artırılacak, kamera kayıtlarını tutmayan veya kaybeden işleticilere antrepo kapatma gibi cezalar
verilecek, bu önlemler çok rahatlıkla artırılabilir, işini düzgün yapan kişiler de aynı şekilde
ödüllendirilecek.
İkinci ve kalıcı, hem de bir an önce yapıması gereken çözüm ise Gümrük Kanunu’nun geçici 6.
maddesinde belirtilen meslek mensuplarının, Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu çatısı altında
yer almalarıdır. Mesleğin disiplin altına alınması kaçınılmazdır. Sonuçta her ne ad verirseniz verin,
hangi şekle sokarsanız sokun, Dış Ticaret devam ettiği sürece bu meslek devam edecektir.
Mesleğimizin en önemli noktası ise doğrudan vergilerin tahsilinde rol oynamaktır. Böyle bir mesleğin,
Dernek çatısında takibi, gelişen Dünya ekonomisi ve Dış ticaret hacminde mümkün bulunmamaktadır.
Bu gerçekten kaçılmaz. Oda olarak yapılanmamız, meslek mensuplarının suistimallerinin önüne
geçeceği, disiplin cezalarının artacağı ve en önemlisi hesap sorulacağı demektir.
Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Önümüzdeki günlerde daha ağır sonuçlar doğuracağını ve
suistimallere yol açacağını gördüğümüz, tam ve doğru olarak bilgilendirilme olmadan yapıldığına
inandığımız bu düzenlemeyi iptal edin. Sistemdeki hataları, beraber çalışıp islah edelim.”
Saygılarımla.
Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content