Faaliyetin Tanımı ve Amacı Başvuru Şartları

Faaliyetin Tanımı ve Amacı
İrtibat Seminerleri LdV Programı kapsamında sunulacak projelere (Hareketlilik, Ortaklık ve Yenilik
Transferi Projeleri) için kullanılan ortak bulma araçlarından biridir. İrtibat Seminerleri AB Komisyonu’nun
desteği ile ulusal ajanslar tarafından düzenlenen ve mesleki eğitim ile ilgili farklı konularda yapılan ve
birçok ülkeden kuruluş temsilcisinin katıldığı resmi toplantılardır.
Bu seminerlerde kuruluşları adına katılan kişiler, projelerini diğer katılımcılara sunarak projelerine ortak
arayabilir veya diğer katılımcıların projelerine ortak olabilirler. Ulusal ajanslar tarafından düzenlenen 3 - 4
gün süreli (en fazla 5 gün sürebilir) İrtibat Seminerleri, her ülkeden gelen katılımcılar ile toplamda 50-100
kişinin katılımı ile ve genelde çalıştay şeklinde gerçekleşir.
İrtibat Seminerlerinin amacı:
Seminerin yapıldığı alanda, Avrupa işbirliği olanakları üzerine daha fazla bilgi edinmek,
Diğer Avrupa ülkelerinde aynı alanda çalışan kuruluş temsilcileri ile tanışmak ve proje ortaklığı
kurmak,
Kaliteli bir uluslararası projenin geliştirilmesi konusunda somut bilgi ve tavsiyeler almak (projede
sorumlulukların belirlenmesi, proje değerlendirmesi ve yaygınlaştırması için faaliyetlerin nasıl
geliştirileceği vs.),
İşlemlerin yürütülmesi, başvuru formlarının doldurulması, hibe alan kuruluşların mali ve idari
yükümlülükleri gibi konularda pratik bilgiler edinmek.
Başvuru Şartları
İrtibat Seminerleri kurumsal başvurulardır, yani bir proje yapmak için bireysel kişiler başvuramaz. Bu
kapsamda, başvuru şartları şunlardır:
Genel Şartlar:
Başvuru sahibi kuruluş mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülkenin kuruluşu
olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.
Başvuru sahibi kuruluş, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Başvuru sahipleri talep edildiği taktirde
tüzel kişiliğe haiz olduklarını kanıtlamak zorundadırlar.
Başvuru sahibi kuruluşu temsilen İrtibat Seminerine katılacak kişi Hayatboyu Öğrenme Programı
(LLP)'na üye bir ülke vatandaşı olmalı veya bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması
durumunda LLP'ye üye bir ülkede çalışma ya da oturma iznine sahip olmalıdır.
Ulusal Şartlar:
Genel şartları sağlayan kuruluşlar, 2012 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan ulusal şartları da
sağlamalıdırlar. LdV İrtibat Seminerleri için ulusal şartlar şunlardır:
Aynı teklif çağrısı döneminde bir kuruluş LdV Hazırlık Ziyareti (irtibat semineri) kapsamında tek bir
hazırlık ziyareti hibesi alabilir. Buna göre, Hazırlık Ziyareti başvurusu kabul edilen kuruluşların aynı
teklif çağrısı döneminde yaptıkları sonraki Hazırlık Ziyareti başvuruları değerlendirmeye alınmadan
geçersiz sayılır. Ayrıca, LdV Programı kapsamında mevcut bir LdV (Hareketlilik, Ortaklık, Yenilik
Transferi) projesi devam eden kuruluş, söz konusu projeyi tamamlamadan ve hibe sözleşmesinin tüm
şartlarını yerine getirmeden Hazırlık Ziyareti başvurusu yapamaz. Devem eden bir LdV (Hareketlilik,
Ortaklık, Yenilik Transferi) projesi olduğu halde Hazırlık Ziyareti başvurusu yapan kuruluşların
başvuruları geçersiz sayılır.
Başvuru sahibi kuruluşların, LdV Programı'nca tarif edildiği şekliyle mesleki eğitim ile bağlantılarının
olması gerekmektedir. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kuruluşun mesleki eğitim bağlantısını kanıtlayıcı ek
belge talep edebilir. Mesleki eğitim ile bağlantısı olmayan ya da çok sınırlı olan başvuru sahiplerinin
başvuruları geçersiz sayılır. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kuruluşun LdV Programı'nca tarif edildiği
şekliyle mesleki eğitim bağlantısı olmadığı kanaatine varırsa başvuru geçersiz sayılır. Ayrıca, başvuru
sahipleri, Ulusal Ajans'ın talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz sunmalıdırlar. Bu belgeler irtibat semineri
için; seminerin çalışma dilini bildiğini gösterir belgedir. Belirtilen belgeleri sunmayan başvuru
sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. LdV Programı için belirlenen yabancı dil düzeyleri şunlardır:

Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken dil puanı belgesi, KPDS: 60
olarak belirlenmiştir. KPDS 60 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin
denklik puan değerlerine T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet adresi
olan ÖSYM ‘nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri sayfasından veya doğrudan
http://osym.gov.tr/belge/1-13260/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-13012012.html linkinden
ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde
kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapan bir fakülteden mezuniyet belgesi veya diploması ya da yabancı bir
dilde filoloji eğitimi veren bir bölümden (fakülte) mezuniyet belgesi veya diploması. Bu tür
belgelerin sunulması halinde yukarıda belirtilen dil belgesi kriteri aranmaz.

İrtibat Semineri çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde,
yabancı dil belgesi sunulması gerekmez.
Diğer Şartlar:
Başvuru sahibini temsilen İrtibat Seminerine katılacak kişi, başvuru sahibi kuruluşun personeli
(veya STK olması durumunda resmi üyesi) olmalıdır. İrtibat Seminerine, başvuru sahibinin
personeli/üyesi olmayan kişiler katılamaz. Bunun ispatı başvuru sahibine aittir ve talep edilmesi halinde
kanıtlanmak zorundadır.
İrtibat Semineri İle İlgili Önemli Hususlar
Bir kuruluş aynı proje için birden fazla İrtibat Seminerine başvuramaz.
Başvuru sahibinin faaliyet alanı, İrtibat Seminerinin konusu ile ilgili olmalıdır. Seminer konusu ile
ilgisiz kuruluşların başvurusu kabul edilmez.
Mevcut (tamamlanmamış) bir LdV projesi bulunan bir kuruluş, ilgili projeyi tamamlamadan yeni bir
başvuru yapamayacağından, amacı yeni bir proje yapmak olan İrtibat Seminerine de katılamaz.
İrtibat Seminerine Aynı Kuruluştan Kaç Kişi Katılabilir?
Bir İrtibat Seminerine aynı kuruluştan en fazla bir kişi katılabilir. Çok özel durumlar gerekçelendirildiği
takdirde iki kişi katılabilir.
İrtibat Seminerlerinin Süresi
İrtibat Seminerlerinin süresi en az 1 gün, en çok 5 gün olabilir.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Bir LdV İrtibat Semineri başvurusu yapmak için aşağıdaki işlemlerin yapılması tavsiye edilmektedir:
1. İrtibat Semineri Seçmek:
Başvuru sahibi, 2012 LdV İrtibat Seminerleri Listesi’nden konusu kuruluşun faaliyet alanına ve yapılması
öngörülen proje konusuna uygun bir İrtibat Semineri seçmelidir.
2. Başvuru Formunu Online Doldurmak:
Başvuru sahibi online olarak 2012 Hazırlık Ziyaretleri Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Form, hiçbir soru ve
bölüm boş bırakılmadan eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Online doldurulan başvuru formundaki kod ile
kağıt formatta sunulan başvuru formundaki kodun aynı olması gerekmektedir. Başvuru formunuzun
çıktısını almak için, TURNA sistemine başvuru formunuzu yükledikten sonra “Başvurularım” bölümünde
başvurunuzu listede bulup “Başvuru Formunu Göster” ile formunuzu Adobe Reader'da açıp, file-print
seçeneğini kullanarak, başvurunuzun çıktısını alabilirsiniz.
3. Yabancı Dil Belgesi:
İrtibat Seminerine katılacak olan kuruluş personeli, İrtibat Seminerinin çalışma dilini bildiğini
belgelemelidir. Dil belgesinin orijinal olması ya da noter onaylı olması gerekmez. Yabancı dil kriterleri için
Ulusal Şartlara bakınız.
4. Başvurunun Sunulması:
Başvuru formu doldurulup online olarak onaylandıktan (submit) sonra bir çıktısı alınarak beyan
(declaration) bölümleri başvuru sahibi kuruluşun yasal yetkilisi tarafından mutlaka imzalanmalı ve
mühürlendikten (imza ve mühür ıslak olmalıdır) sonra 1 nüsha olarak son başvuru tarihinden önce ekleri
ile birlikte Başkanlığımıza elden ya da posta (postaya veriliş tarihi esas alınır) ile teslim edilmelidir.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / LdV Programı
Mevlana Bulvarı No: 181, 06520 Balgat - Çankaya/Ankara
Son Başvuru Tarihi
Son başvuru tarihi, her bir İrtibat Semineri için ayrı ayrı belirlenen ve Programın internet sitesinde
açıklanan tarihlerdir.
Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar
Başvuru yaparken aşağıdaki dokümanların tamamının sunulduğundan/yapıldığından emin olunmalıdır:
LdV İrtibat Semineri Başvuru Formu online olarak doldurulup submit edildikten sonra aşağıdaki
dokümanlar Başkanlığımıza sunulmalıdır:
LdV Hazırlık Ziyareti Başvuru Formu
Yabancı dil belgesi,
Başvuru formunun cd veya dvd'ye kayıtlı hali.
Ne Kadar Hibe Sağlanır?
İrtibat Seminerine katılacak kişilere gidecekleri ülkenin uzaklığına, ve seminerin süresine göre seyahat,
seminer ücreti ve özel ihtiyaç sahibi kişiler için ek ödemeler gibi belli miktarlarda hibe sağlanır. Hibeler
aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:
1. Seyahat:
Katılımcının (başvurusu kabul edilen bir kurumu temsilen ziyarete katılacak kişiye "katılımcı"
denir) evinden başlayarak ziyaretin düzenleneceği yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve ziyaretin
düzenlendiği yerden ve/veya kalınan yerden yararlanıcının evine kadar olan seyahat harcamaları
karşılanır. Bunun dışında yapılan seyahat harcamalarını yararlanıcı, kendisine ödenen
harcırahtan karşılaması gerekir. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat
kaleminden ödenir. Onun için seyahat bedeli talep edilirken yurtdışına çıkış harcı ile varsa
vize giderleri de dikkate alınarak talep edilmelidir.
Ulaşım harcamalarında toplu taşımanın mümkün olduğunca kullanılması ve ekonomik sınıf
biletler alınması esastır.
Seyahat harcamaları kapsamındaki harcamalar gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır ve her bir harcama
için belge tutma ve bunları faaliyet sonrasında LdV İrtibat Seminerleri Nihai Raporu ile birlikte Başkanlığımıza
sunma zorunluluğu vardır.
2. İrtibat Semineri Ücreti:
İrtibat Seminerleri ücretlidir. Bu ücretlere “paket ücret - package costs” denir ve ücretlere konaklama ve
iaşe-ibate masrafları dahil olduğundan yararlanıcılara ayrıca harcırah ödenmez. Dolayısıyla gidilecek
ülkenin günlük harcırah miktarı ne olursa olsun ilgili paket ücret ödenir. Ancak, İrtibat Seminerinin
programı eğer bir gün önce gitmeyi ve/veya bir gün sonra dönmeyi gerektiriyorsa, bu günler için harcırah
ödenir. Ama bu miktar, İrtibat Seminerinin süresi de dahil olmak üzere toplamda 5 günü geçemez.
LdV İrtibat Seminerleri - 2012 Yılı Harcırah Miktarları
Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç
Ülke
Avusturya – AT
Belçika – BE
Bulgaristan – BG
İsviçre - CH
GKRY – CY
Çek Cumhuriyeti – CZ
Almanya – DE
Danimarka – DK
Estonya – EE
Yunanistan – GR
İspanya – ES
Finlandiya – FI
Fransa – FR
İngiltere – GB
Hırvatistan - HR
Macaristan - HU
İrlanda - IE
İzlanda - IS
İtalya - IT
Lihtenştayn - LI
Litvanya - LT
Lüksemburg - LU
Letonya - LV
Malta - MT
Hollanda - NL
Norveç - NO
Polonya - PL
Portekiz - PT
Romanya - RO
İsveç - SE
Slovenya - SI
Slovakya - SK
Türkiye - TR
1 Günlük
Miktar (€)
126
119
77
182
105
105
112
161
91
112
119
147
140
161
112
98
133
126
133
182
91
119
91
98
126
182
91
105
84
147
112
98
98
2 Günlük
Toplam
Miktar (€)
252
238
154
364
210
210
224
322
182
224
238
294
280
322
224
196
266
252
266
364
182
238
182
196
252
364
182
210
168
294
224
196
196
3 Günlük
Toplam
Miktar (€)
378
357
231
546
315
315
336
483
273
336
357
441
420
483
336
294
399
378
399
546
273
357
273
294
378
546
273
315
252
441
336
294
294
4 Günlük
Toplam
Miktar (€)
504
476
308
728
420
420
448
644
364
448
476
588
560
644
448
392
532
504
532
728
364
476
364
392
504
728
364
420
336
588
448
392
392
5 Günlük
Toplam
Miktar (€)
630
595
385
910
525
525
560
805
455
560
595
735
700
805
560
490
665
630
665
910
455
595
455
490
630
910
455
525
420
735
560
490
490
Harcırah giderleri için herhangi bir belge tutma zorunluluğu yoktur.
3. Özel İhtiyaçlar:
Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelli
(engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) veya dezavantajlı kişiler engellilik/dezavantajlılık
durumuna göre ek hibe talep edebilirler. Refakatçılara da yararlanıcıya ödenen seyahat ve harcırah
miktarları ödenir.
Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi
birinden, alabileceği miktardan daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.
Not: Harcırah (ve paket ücret) dışındaki tüm harcamalar için belge (fatura, fiş, dekont,makbuz, uçak biniş
kartları vs.) tutma ve bunların kopyalarını nihai rapor ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuru dönemi kapandıktan sonra tüm başvurular ilgili veritabanlarına girilir ve bundan sonra
Başkanlığımızla yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde kullanılmak üzere, başvuru sahibine özel bir referans
numarası verilir. Örnek: 2012-1-TR1-LEO06-xxxxx.
Başvuru formunun Başkanlığımıza ulaştığını ve LdV Programı tarafından teslim alındığını gösteren ve
bundan böyle sürekli olarak kullanılacak olan referans numarasını içeren resmi bir “alındı” yazısı başvuru
sahibi kuruluşunun adresine postalanır. Bu belge başvurunun Başkanlığımızca teslim alındığını gösterir,
başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez.
Aynı döneme ait tüm başvurular Başkanlığımıza ulaştıktan sonra iki tür değerlendirme yapılır:
1. Uygunluk Kontrolü:
Uygunluk kontrolünde başvuru, uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Uygunluk
kriterlerinin
tamamının
sağlanması
gerekir,
kriterlerden
birisi
eksik
olan
başvurular
içerik
değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibi kuruluşa bildirilir.
Bunun için lütfen Uygunluk Kriterleri'ni inceleyiniz.
2. İçerik Değerlendirmesi:
Uygunluk kontrolünü geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru
formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır.
Hibeler sınırlı olduğundan, başvurular aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan
başvurudan başlayarak verilir. Bunun için lütfen İçerik Değerlendirme Kriterleri' ni inceleyiniz.
2012 Avrupa Öncelikleri
2012 yılında LdV İrtibat Seminerleri kapsamında herhangi bir Avrupa önceliği bulunmamaktadır.
2012 Ulusal Öncelikler
2012 yılında, içerik değerlendirmesindeki standart puanlara (100) ilave olarak ayrıca LdV İrtibat Semineri
kapsamında uygulanacak ulusal öncelikler şunlardır:
2007'den itibaren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında LdV Projeleri kapsamında hiç hibe
almamış kuruluşların başvuruları önceliklidir (ek 5 puan).
 Özel sektör kuruluşlarından ve sivil toplum kuruşlarından sunulan başvurulara ek 3 puan
verilecektir.
 Dezavantajlı grupların ve engellilerin iş dünyasına katılımını öngören başvurulara ek 2 puan
verilecektir.
 Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen başvurulara ek 5 puan
verilecektir.
Değerlendirme Sonrası Süreç
Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar Başkanlığımız bünyesindeki Hayatboyu Öğrenme
Programı (LLP) Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite, sonuçları değerlendirerek başvuruyu onaylar
veya gerekçeli olarak reddeder. Başvuru reddedilmiş ise, bu durum yazılı olarak gerekçesiyle birlikte
başvuru sahibi kuruluşa bildirilir.
Başvuru kabul edilmiş ise, kabul yazısı ile birlikte iki nüsha olarak hazırlanan Hibe Sözleşmesi ve ek(ler)i
yararlanıcıya gönderilir. Hibe Sözleşmesi dikkatle okunmalı ve her sayfası kuruluşu yasal olarak temsil
eden kişi tarafından imzalanmalıdır. İki nüsha olarak imzalanan Hibe Sözleşmesi Başkanlığımıza tekrar
gönderilmelidir. Başkanlığımıza ulaşan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanı (veya vekili) tarafından da
imzalandıktan sonra bir nüshası yararlanıcıya gönderilir, diğer nüsha ise yararlanıcının dosyasına konulur.
Karşılıklı imzalanan Hibe Sözleşmesinden sonra seyahat hibesinin %80'i ile irtibat semineri ücretinin
tamamı (AB Komisyonu ile Başkanlığımız arasındaki anlaşmalara bağlı olarak bu oran değişebilir) peşin
olarak seminer başlamadan, yararlanıcının sözleşmede belirttiği hesaba (bu hesabın bireysel değil,
yararlanıcının Avro cinsinden kurumsal hesabı olması gerekir) ödenir.
İrtibat Seminerine Katılım Sonrası Süreç
Yararlanıcı, hibenin %80'ini aldıktan sonra İrtibat Seminerine katılmakla yükümlüdür. Şayet mücbir bir
sebep[1] (bu sebep Başkanlığımızca onaylanmış olmalıdır) dışında bir nedenle bu yükümlülük yerine
getirilmezse, yararlanıcıya ödenen hibenin iadesi talep edilir. Aynı şekilde, onaylanan bir İrtibat Semineri
dışında başka bir etkinliğe katılan yararlanıcıdan ödenen hibenin tamamının iadesi talep edilir.
Yararlanıcının kusuru olmadan herhangi bir nedenle ertelenen seminer için, seminerin içeriğinde yerinde
ve süresinde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla, yararlanıcının tekrar başvuru yapmasına gerek
yoktur. Böyle bir durumda, yararlanıcının seminerin yeni tarihlerini belirten bir dilekçeyle Başkanlığımıza
başvurması yeterlidir. Herhangi bir nedenle İrtibat Semineri iptal edilmişse ya da yararlanıcı mücbir bir
sebeple katılamıyorsa, yararlanıcının o güne kadar yapmış olduğu harcamalar ödenir. İrtibat
Seminerlerinin, yararlanıcıların vazgeçmesi sebebiyle iptal edilmelerini önlemek amacıyla "iptal ücreti" adı
altında bir yaptırım söz konusudur. İrtibat Seminerini düzenleyen ulusal ajanslar iptal ücreti öngörebilirler
ve eğer yararlanıcı mücbir bir sebeple İrtibat Seminerine katılamazsa bu iptal ücretini aldığı hibeden,
mücbir sebep dışındaki bir sebeple katılmazsa kendisi ödemek durumundadır. İrtibat Seminerini
tamamlayan yararlanıcı döndüğünde LdV İrtibat Seminerleri Nihai Raporu'nu seminerin bitiş tarihinden
itibaren en geç 30 gün içinde doldurarak Başkanlığımza sunma zorunluluğu vardır. Bu rapor ile birlikte
seyahate ilişkin tüm belgeler (bilet, fatura, makbuz, fiş, uçak biniş kartları, vize, yurtdışı çıkış harcı vs.),
varsa özel ihtiyaçlar için yapılan masrafların ilgili belgelerinin Başkanlığımıza sunulması gerekir. Bu
dokümanlardan herhangi biri eksik olduğu takdirde, eksik olan belgenin niteliğine göre bakiye
kalan %20'lik ödemeden ya eksik ödeme yapılır ya da hiç ödeme yapılmaz. Uçak biniş kartları ile katılım
sertifikası eksik olursa ödeme yapılmaz, bunlar hiç sunulmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmemiş
sayılır ve hibenin tamamının iadesi yararlanıcıdan talep edilir. Uçak biniş kartlarının olmadığı ya da
kaybedildiği durumlarda yararlanıcının, ilgili havayolundan uçuşun gerçekleştiğine dair yazı alması gerekir.
Nihai raporun mali harcama kısmını doldururken yararlanıcı, yaptığı geçerli yazmalıdır. Nihai raporun mali
harcama kısmını doldururken yararlanıcı, yaptığı geçerli yazmalıdır. Nihai raporda gerçekleşenden
daha az harcama yapıldığı beyan edilmişse, beyan edilen tutar esas alınır. Nihai raporu onaylanan
yararlanıcının bakiye kalan %20'lik hibesi, gerçekleşen miktar üzerinden hesaplanarak ödenir ya da
gerçekleşenden fazla ödeme yapılmışsa iade talep edilir. Son ödeme de yapıldıktan sonra yararlanıcıya
kapatma yazısı (closure letter) yazılır. Kapatma yazısında, yararlanıcıya süreç boyunca ne kadar ödeme
yapıldığı, varsa kesintiler vs. bildirilir ve itiraz için 30 günlük süre verilir. Sürenin sonunda herhangi bir
itiraz yapılmamışsa sözleşme sonlandırılır ve süreç sona ermiş olur. Sürecin sona ermesinden sonra da
yararlanıcılar sözleşme gereği, seminer ve harcamalarıyla ilgili tüm belgelerinin asıllarını beş yıl süreyle
saklamak zorundadır.
[1] Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas,
hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir