close

Enter

Log in using OpenID

Bakan Oluru - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

embedDownload
,--,:"'.:,.,
.,,..*,.-<'işş.ış*-şt'>
r,
ğqli'}r:
r-
Ğ
T.C.
T§Pu v"ğkdo_drc
ÇEVRE VE ŞEHİRCİrİr BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İştetmesi Müdürlüğü
Sayı
:37660044-020lL
Konu
:
3o.ıaUzOıq
Yöresel Katsayılar
BAKANLIK MAKAMINA
12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6544 Sayılı Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına
dair kanunun 1 inci maddesinin 6 ncı fikrasında "Birinci fikra uyarrnca elde edilecek gelirler bu
Kanuna ekli (Q sayılı tarife cetvelinde gösterilmiştir. Tarife cetvelindeki yöresel katsayılar; il
ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve
taşınmazların değeri dikkate ahnmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenir." hükmü
gereğince, Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde uygulanacak yöresel katsayılar
düzenlenmiştir.
Ekli listedeki döner selmaye yöresel katsayı
oranlarrnrn uygulanması hususunu;
Olur'larınıza arz ederim.
Davut GLTNEY
Genel Müdür
Uygun Görüşle Arz ederim.
...l,..120|4
Müsteşar
oLtJR
\
3Q..ı6.ızoı+
iaıs
cıjrriicp
Bakan
EK:
Yöresel Katsayı Listesi (16 sayfa)
...l
.
..l
...2014
.
işl. Md.
..12014 İşl.
...l...l20I4
yrd.
Md.
:
:
Genel Md. Yrd.:
i. şarıne Z
tir
^-l
M. CERAN
_
H.KESiMOĞruF
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
500 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content