close

Enter

Log in using OpenID

2013/607 karar tarihi : 13/03/2014 tavzih (düzeltme)

embedDownload
T.C.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
ŞİKAYET NO
: 2013/607
KARAR TARİHİ : 13/03/2014
TAVZİH (DÜZELTME) KARARI
ŞİKAYETÇİ
: Reklamcılık Ltd. Şti.
VEKİLİ/TEMSİLCİSİ
: M.D.U
ŞİKAYET EDİLEN İDARE
: Basın İlan Kurumu
ŞİKAYETİN KONUSU
: Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Y.A.
gazetesi'ne verilen 3 gün süreyle resmi ilan ve
reklamların kesilmesi cezasının kaldırılması veya
cezanın 1 güne indirilmesi yönünde tavsiye kararı
verilmesi talep edilmektedir.
: 23/09/2013
ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ
Şikayet başvurucu 25/09/2013 tarih ve 8434 sayılı kayıt altına alınan tüzel kişiler için şikayet
başvuru üzerine yukarıda yazılı şikayet no ve karar tarih ile "Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı"
verilmiş idi Ancak daha sonra ilk raporu hazırlayan uzman tarafından Başdenetçiliğe sunulan 20
Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 18.
Maddesiyle Ege Hukuk Fakültesinin yeni kurulan 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine
dönüştürüldüğü, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 39. Maddesi uyarınca dosyanın yeniden ulanmasına karar
verildi.
Daha önceki "Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı" kararıyla Karar bakımından ikinci bendindeki
Tavsiye'nin hatalı olduğu, Basın ilan Kurumundaki Üyenin 9 Eylül Hukuk Fakültesi mezunu
olduğu, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Eylül Hukuk Fakültesi'ne dönüştüğünden hatalı
verilen Tavsiye Kararından dönülmesi ve bu konudaki talebindeki reddi gerektiği,
Diğer yönden 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun Genel Kurulun Teşkilini
düzenleyen 5. Maddesinin c bendindeki İstanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri diye başlayan
fıkradaki isim isim belirlenen üniversitelerin kaldırılarak bütün üniversitelerin Hukuk Fakülteleri,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, basın yayınla ilgili eğitimi yapan yüksek okul ya da enstitü değiştirilerek
bütün üniversitelerden alınan şeklindeki mevzuat değişikliğinin fırsat eşitliği ve hakkaniyete
uygun olacağı, bu yöndeki tavsiyede bulunulmasına gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
KARAR
1)Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayet No:2013/607, Karar 05/02/2014 tarihli kararımızdaki
"Karar" bölümünün 2 fıkrasının kaldırılarak Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin 9 Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olması sebebiyle 195 sayılı kanunun 5. Maddesine aykırı
olduğu yönündeki talebinin de Reddine,
2)195 . Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 5. Maddesinin fırsat eşitliği kuralı
gözetilerek "Genel Kurul"un isim isim belirtilen Üniversitelerin kaldırılarak bütün
"Üniversitelerin ilgili bölümünden mezunlarından oluşur" şeklinde mevzuat değişikliğine
gidilmesi hususunda Basın İlan Kurumuna TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
3)Tavzih kararı ve gerekçesi haricinde daha önce verilen kararın aynı şekilde geçerli olduğuna,
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu'nun 20. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Basın İlan
Kurumunca bu karar üzerine tesis edilecek işlem veya tavsiye edilen çözümün uygulanabilir
nitelikte görülmediği takdirde gerekçesinin otuz gün (30) içinde Kurumumuza bildirilmesinin
zorunlu olduğuna,
Kararın şikayetçiye ve Basın İlan Kurumuna tebliğine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.
M.Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Başdenetçisi
2/2
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi http://212.175.157.152/sorgu adresinden 30O7­3BIS­8G8Z kodu ile yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content