close

Enter

Log in using OpenID

Basın Açıklaması için tıklayınız

embedDownload
26.12.2014 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı’nın, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan
Türk Dişhekimleri Birliği ile herhangi bir paylaşıma gerek duymadan serbest çalışan diş hekimlerinin
çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte yapmaya çalıştığı köklü değişiklikler… Birkaç aydır TDB’yi, 34 Dişhekimleri Odasını,
özelde ve kamuda çalışan 25.000 diş hekiminin gündemini işgal etmeye devam ediyor.
Dişhekimliği mesleğinin ve toplum ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli
bir düzenleme yapılırken, konunun muhataplarıyla hiçbir görüşme yapılmadan hayata geçirilmek
istenmesi hepimizde ciddi endişeler yaratıyor.
Bizler söz konusu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesine ve bazı maddelerinin
güncellenmesine karşı değiliz. Ancak bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın
ne olduğunu, kime hizmet etmeye amaçladığını, meslek örgütü olarak, dişhekimi olarak ve kamuoyu
olarak Sağlık Bakanımızdan açıklamasını istiyoruz. Ardından Bakanlık tarafından değiştirilmesi
istenilen tüm önerilerin Sağlık Bakanlığı ve TDB yetkilileri arasında Kamuoyunun gözü önünde açık
bir şekilde tartışılmasını ve değerlendirilmesini talep ediyoruz.
Değerli Basın Mensupları,
Eğer bu tasarı hayata geçirilirse;
1. TDB ve Odalar yok sayılacak,
2. Tıp alanında yaratılan Sermaye birikimi dişhekimliğinde oluşturularak, Mesleğimiz
büyük Sermayeye teslim edilecek,
3. Kamu Hastanelerinin ve ADSM lerinin özelleştirilmesi hızlanacak,
4. Dişhekimliğinin muayenehane ve Polikliniklerde yapılması zorlaştırılacak,
5. Haksız rekabetin ve REKLAMIN önü açılacak,
6. Tekelleşmenin önündeki engeller kalkacak,
7. Hastanın mahremiyeti rafa kaldırılarak, tüm bilgiler paylaşılacak,
8. Muayenehanede
yaptırılacak
çalışma
süresi
sınırlandırılarak,
denetim
Hekim
dışındakilere
9. Diş teknisyeni ADSM’de çalıştırılabilirken muayenehanede çalıştırılamayacak.
10. Mesleğimizin asıl sahipleri devre dışı bırakılarak, işçi statüsünde Patronların yanında
çalıştırılacak
Dişhekimlerinin meslek örgütü Anayasa’da belirtilen yasayla kurulan TÜRK
DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ’dir. Sağlık Bakanlığının temel görevi de Sağlık Hizmetini eşit, kaliteli
ulaşılabilir ve verimli hizmet sunarak, Sağlık sistemini yönetmek ve politikalar üretmektir. Her iki
kuruma yasayla verilen görevler ile Anayasa’nın 2. Maddesinde Devletin nitelikleri arasında sayılan
“demokratik hukuk devleti” nin bir gereği olarak, dişhekimliğinin geleceğine yönelik politikaların
belirlenmesi ve bu alandaki temel düzenlemelerin yapılmasında ortak çalışmalar yürütmeleri
gereklidir.
1
Ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı son yıllarda bu yaklaşımın oldukça dışında, alanın
ihtiyaçlarını, çözüm yöntemlerini ve uygulama kurallarını belirlemek konusunda kendisini tek yetkili
saymakta; düzenlemenin muhatabı meslek gruplarının temsilcileriyle herhangi bir paylaşıma gerek
duymaksızın kurallar çıkartmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak her çıkartılan kural onlarca dava
konusu olmakta, pek çok hükmü iptal edilmekte ve nihayet sürekli yeniden düzenlenen kurallarla
yönetmelikler uygulayıcılar tarafından dahi anlaşılması zor, karmakarışık metinlere dönüşmektedir.
TDB dünyada ve ülkemizde en saygın Sağlık Meslek örgütleri arasında gösteriliyor. Bunun en
somut örneği ERO (Avrupa Dişhekimleri Birliği), Birliğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL’i
FDI (Dünya Dişhekimleri Birliği) ne tek aday olarak önermesine ve desteklemesine karşın; ülkemizin
Bakan ve yetkilileri aylardır ısrarla randevu talep etmemize rağmen Başkanımızla görüşmemelerini
Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Buradan Sayın Sağlık Bakanına bir kez daha sesleniyoruz!
Dişhekimliği ile ilgili uygulama alanlarının tümünde yani hem Serbest çalışan
Dişhekimlerinin alanında, hem de kamuda çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren
tüm düzenlemelerde, dünyanın tüm demokratik ülkelerinde olduğu gibi SAĞLIK BAKANLIĞI,
Meslek Örgütlerinin bu konunun ayrılmaz bir bileşeni olduğunu kabul ediniz.
GÜCÜMÜZÜ EMEĞİMİZDEN
Toplumun etik dışı sağlık hizmeti alma tehlikesine karşı,
Güven temelli hasta-hekim ilişkisinin yitirilme tehlikesine karşı,
Hasta haklarının kaybedilme tehlikesine karşı,
Hipokrat yeminine uygun hekimlik anlayışının unutturulması tehlikesine karşı,
Bakanlığınızca üzerinde çalışılan, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağına biz dişhekimleri olarak ''HAYIR'' diyoruz.
16 Aralık 2014 günü TDB MYK ve tüm Dişhekimleri Odalarının Başkan ve Yönetim
Kurulu üyeleriyle başlattığımız Eylemlilik süreci haftaya, yeni yıl da da tüm Odalarımızın
katılımıyla kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Dişhekimi Nebil SEYFETTİN
Hatay Dişhekimleri Odası
Başkanı
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content