close

Enter

Log in using OpenID

19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ

embedDownload
19 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 20 maddesinde düzenlenen “Hisselerin Devir ve Satışı”
konusunda, maddenin özüne halel gelmeden kavramlardaki karışıklığı önlemek ve
uygulanabilirliği sağlamak amacı ile nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortakların bu
hususu şirketteki diğer nama yazılı hisse sahiplerine bildirmesi gerekliliği konusunda
hazırlanmış olan; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 04.07.2014 tarih 29833736110.03.02-1376 - 6849 sayılı onay ile ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğü’nden 08.07.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metninin,
gündem dahilinde görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurulumuz, Sermaye
Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL)’ nin Arap Cami Mahallesi Bankalar
Caddesi No.21/A Kat 1-2 Karaköy / Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul
Toplantısı’na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin bloke edilmesi şartına
bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların bloke edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel
Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun ilan ettiği
prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan
“Pay Sahipleri Listesi”nde yer almaları gerekmektedir. Ancak, hesaplarındaki paylara ilişkin
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır.
Genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin, hesaplarının bulunduğu aracı
kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a
kadar, paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması
gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı
pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri
elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin
gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet
sitesinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay
sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun
olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine
getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan
vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir.
Vekaletname formunun örneğini Şirket Merkezimiz ile www.alkim.com adresindeki şirket
kurumsal internet sitesinden temin edebileceklerdir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme raporu, anasözlşeme tadil
tasarı metni, vekaletname örnekleri ile diğer tüm dokümanlar toplantı tarihinden üç hafta önce
şirket merkezinde ve www.alkim.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR
SPK’nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Kurumsal Yönetim Tebliği
( II – 17.1 ) Tebliği” uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda
ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1.
Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Alkim‟in sermayesi 24.725.000.-TL’dir. Sermaye her biri 1 Kr. nominal değerde 2.472.500.000
adet hisseye bölünmüş olup, bunun 360.000.- TL’si nama yazılı ve 24.365.000.- TL’si hamiline
yazılı hisseye aittir.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
ADI SOYADI
KAPALI
NAMA
GRUP
KAPALI
HAMİLİNE
GRUP
TOPLAM
%
CİHAT KORA
65.250,00
A
2.936.132,81
E
3.001.382,81
12,14
ARKIN KORA
113.250,00
C
4.831.750,00
E
4.945.000,00
20,00
M.REHA KORA
54.000,00
B
2.603.937,50
E
2.657.937,50
10,75
A.HALUK KORA
54.000,00
B
1.869.050,00
E
1.923.050,00
7,78
E.ŞÜKRAN TUTAŞ
3.000,00
B
197.705,54
E
200.705,54
0,81
E.ŞÜKRAN TUTAŞ
450,00
D
E
450,00
0,00
MİTHAT KORA
300,00
D
17.213,55
E
17.513,55
0,07
FERİT KORA
29.250,00
A
1.139.257,81
E
1.168.507,81
4,73
TÜLAY ÖNEL
20.250,00
A
1.004.101,56
E
1.024.351,56
4,14
ÖZAY KORA
20.250,00
A
1.054.101,56
E
1.074.351,56
4,35
500,38
E
500,38
0,00
8.711.249,30
E
8.711.249,30
35,23
DİĞER
HALKA ARZ EDİLEN KISIM
TOPLAM
360.000,00
24.365.000,00
24.725.000,00 100,00
2.İmtiyazlı paylar
Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin A, B, C ve D nev’i pay
sahiplerinin, her hisse için yüz ve E nev’i pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.
Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümleri saklıdır.
Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz
tanınmamıştır.
3.Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:
KAP sistemi üzerinden ve diğer bilgilendirme gereçleri üzerinden yatırımcılarımız ile
paylaşılmamış, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği
yoktur.
4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya
seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek
kişiler hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Mart 2013 tarihindeki Genel Kurul’da 2 yıllık süre için seçilmiş olup,
28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üye seçimi olmamıştır.
Ancak TTK 366 maddesi gereği Yönetim Kurulu görev bölümü 9.05.2014 tarihinde yapılan
toplantı ile yeniden belirlenmiştir. Yıl içinde ayrılan üye bulunmamaktadır.
4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:
Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için toplanacak 19 Ağustos 2014 tarihindeki
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep Şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümüne
iletilmemiştir.
5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile
birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı No
: 25
Toplantı Tarihi : 26 Haziran 2014
Alkim Alkali Kimya A. Ş. Yönetim Kurulu Gümüşsuyu İnönü Cad. No.13 Taksim / İstanbul
adresindeki Genel Müdürlük binasında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Gündem : Esas sözleşmenin 20. Maddesinde değişiklik yapılması hk.
Toplantıda Hazır Bulunanlar: M. Reha KORA ; A. Haluk KORA ; Arkın KORA ;
Ferit KORA ; Özay KORA ; Tülay ÖNEL ; Kerim OYGUR ; M. Halit GÜVEN ;
A.Yalçın KOYUNCU
Karar :
Ana Sözleşmemizin 20. Maddesinde düzenlenen Hisselerin Devir ve Satışı maddesinin A
bölümünde nama yazılı hisselerin devir ve satış yöntemi belirtilmektedir. Burada maddenin
özüne halel gelmeden, kavramlardaki karışıklığı önlemek amacıyla : Nama yazılı hissesini
devretmek isteyenlerin bu hususu şirketteki diğer ( Nama yazılı hisse sahibi olan ) ortaklara
bildirmeleri gerektiği açık bir anlatımla yazılarak metnin düzeltilmesine karar verilmiştir.
Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına,
Gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve yapılan değişikliğin
toplantıya davet edilecek Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir
İmzalar…..
ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK İSTENEN TASARI METNİ
ESKİ
HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI :
Madde 20 –
ANama yazılı hisselerin devri ve satışı Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen
ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur. Satın alma
opsiyonunun kullanılmasında; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli, satacağı payı, alıcı
namzetinin hüviyet ve adresini şirket’e Noter kanalıyla bildirecektir. Şirket, ortakların talebini şirkette kayıtlı veya
bilinen adreslerine taahhütlü mektupla tebliğ edecektir. Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine
şirket’çe taahhütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde şirket
merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir.
Tebligat yapılamayan ortağın ilandan itibaren 15 gün içinde satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı
süre içerisinde satın alma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde, hisse senedi satın almak istemediği kabul
edilecektir.
Teklif yapılan ortaklar, diğer ortaklardan satın almak istemeyenleri isabet edecek hisse senetlerini de satın
alabileceklerinden bunu teklifin kendilerine varmasından itibaren 15 gün zarfında şirkete bildirmeleri gerekir.
Müracaat eden ortaklara alabilecekleri hisse miktarını ve satın alma bedelini şirket yazılı olarak bildirecektir.
Tebliği takiben 15 gün zarfında müracaat ederek satın alma bedelini ödemeyen ortağın satın alma hakkı
düşecektir.
Şirketin ortaklarından hiçbiri satılmak istenen hisse senetlerini satın almak istemezlerse veya ortağın satmak
için şirkete başvurduğu tarihten itibaren 45 gün içinde karşılığı şirkete bloke edilmezse, satmak isteyen ortak
tarafından bildirilen fiyata ve şahsa satabilecek, şirket bu satışı geçerli sayarak pay defterine kaydedecektir.
B-Nama yazılı hisselerin yakınlara devri ve kanuni intikaller :
a - Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse
senetlerinin bir kısmını veya tamamını devir edebilir veya satabilirler.
b - Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır.
c- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabiidir.
YENİ
HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI :
Madde 20 –
ANama yazılı hisselerin devri ve satışı : Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak
isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin diğer nama yazılı hisse senedi sahibi olan
ortaklarına bu satışı teklif etmeye mecburdur. Satın alma opsiyonunun kullanılmasında; hisselerini satmak
isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli, satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirket’e Noter
kanalıyla bildirecektir. Şirket, satmak isteyen ortağın ( veya birden fazla ise ortakların) talebini diğer nama
yazılı hisse senedi sahibi ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine taahhütlü mektupla 15 gün
içerisinde tebliğ edecektir. Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirket’çe taahhütlü olarak
gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde şirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir.
Yazılı tebligattan veya ilandan itibaren 15 gün içinde satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre
içerisinde satın alma bedelini şirkete bloke etmemiş olan ortağın , hisse senedi satın almak istemediği kabul
edilecektir.
Teklif yapılan ortaklar, diğer ortaklardan satın almak istemeyenlere isabet edecek hisse senetlerini de satın
alabileceklerinden bunu teklifin kendilerine varmasından itibaren 15 gün zarfında şirkete bildirmeleri gerekir.
Müracaat eden ortaklara alabilecekleri hisse miktarını ve satın alma bedelini şirket yazılı olarak 15 gün
içerisinde bildirecektir. Tebliği takiben 15 gün zarfında müracaat ederek satın alma bedelini ödemeyen ortağın
satın alma hakkı düşecektir.
Şirketin ortaklarından hiçbiri satılmak istenen hisse senetlerini satın almak istemezlerse veya ortağın satmak
için şirkete başvurduğu tarihten itibaren 45 gün içinde karşılığı şirkete bloke edilmezse, satmak isteyen ortak
tarafından bildirilen fiyata ve şahsa satabilecek, şirket bu satışı geçerli sayarak pay defterine kaydedecektir.
B-Nama yazılı hisselerin yakınlara devri ve kanuni intikaller :
a - Ortaklar, eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse
senetlerinin bir kısmını veya tamamını devir edebilir veya satabilirler.
b - Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır.
C- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri: Yasalara, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili
mevzuatlarına tabiidir.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
19 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ VE
GÜNDAME DAİR AÇIKLAMLAR
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
Açıklama: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”)
hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi
gerçekleştirilecektir.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 20. Maddesinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin
doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
Şirket Yönetim Kurulu tarafından 26 Haziran 2014 tarih 25 nolu karar ile benimsenen ve T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 04.07.2014 tarih 29833736-110.03.02-1376 - 6849
sayılı onay ile ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden
08.07.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metninin, Olağanüstü Genel
Kurulda görüşülüp karara bağlanması.
3. Dilek ve Temenniler.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content