close

Enter

Log in using OpenID

Ümit Özdemir - OzelHocaDersi

embedDownload
9 6 2014
elemanonline.com.tr | iş ilanı ve eleman ilanı sitesi, iş ilanları, eleman ilanları
Ümit Özdemir
Y a ş a dığ ı Y e r
İzmir / Menemen
C e p T e le fonu
0555 832 17 47
E - pos ta A dre s i
[email protected]
D oğ um T a rihi
18 Eylül 1985
C ins iye t / M e de ni H a l
Bay / Evli
A s ke rlik
Yapıldı ( Ocak 2010 )
E hliye t
B
S ig a ra Kulla nımı
Hayır
Çal ı ş ma Bi l g i l eri
M e s le ğ i / Ü nva nı
Matematik Geometri Öğretmeni
Ç a lış ma D urumu
Çalışıyor
T opla m İş D e ne yimi
5-10 Yıl
Kiş is e l / M e s le ki B ilg i
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Matematik Bölümü 2008 mezunuyum. Üniversite 2. sınıftan itibaren Kütahya Final
dershanesinde çalışmaya başladım.Okul bittikten sonra Stajerliğimi aynı dershanede tamamladım. Her sınıf ve şubede (Kpss
dahil)tecrübem var.Çok sayıda öğrenciye özel ders verdim.Çalıştığım hiçbir kurumla en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Hırslı,
dinamik, ekip çalışmasına yatkın, zamanı etkili kullanan ve söz verdiği herşeyi harfiyen yerine getiren biriyim.
NOT: Sadece haftasonları çalışabilirim. Ders saat ücretli de anlaşma yapabilirim.
Ç a lış ma k İs te diğ i S e ktörle r
Eğitim
Ç a lış ma k İs te diğ i B ölümle r
Matematik
Ç a lış ma k İs te diğ i
Öğretmen
Poz is yonla r
İş Den eyi ml eri
B a tıke nt S ına v D e rs ha ne s i (Ankara)
Eylül 2011 / Ocak 2014
Eğitim » Matematik » Öğretmen
Matematik-Geometri
Ç ubuk A na dolu Öğ re tme n Lis e s i (Ankara)
Eylül 2010 / Haziran 2011
Eğitim » Eğitim » Öğretmen
Ders Ücretli Matematik Öğretmeni
Küta hya Fina l D e rs ha ne s i (Kütahya)
Eylül 2005 / Haziran 2009
Eğitim » Eğitim » Öğretmen
Sbs-Lise-Öss-Kpss Matematik
Eğ i ti m Bi l g i l eri
G e ne l E ğ itim S e viye s i
Yüksek Lisans
Haziran 2009
D umlupına r Ü nive rs ite s i
Matematik
Yüksek Lisans
Haziran 2013
Ne rmin M e hme t Ç e kiç A na dolu
Lise
Bu özgeçmiş www.elemanonline.com.t r sitesinde oluşturulmuştur.
http://www.elemanonline.com.tr/aday/cv_goster.php?yazdir=E
1/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content