close

Enter

Log in using OpenID

D - Eba

embedDownload
ÜNİTE 2: KILASİK MANTIK
KONU
KAVRAM
ÇEŞİTLERİ
ANLAMLARINA
GÖRE
KAVRAMLAR
NELİĞİNE GÖRE
KAVRAMLAR
GENEL
KAVRAMLAR
TEKİL
KAVRAMLAR
TÜMEL VE TİKEL
KAVRAMLAR
SOMUT VE
SOYUT
KAVRAMLAR
KOLLEKTİF VE
DİSTRİBÜTİF
KAVRAMLAR
OLUMLU VE
OLUMSUZ
KAVRAMLAR
1. NELİĞİNE GÖRE KAVRAMLAR
GENEL KAVRAMLAR
A)GENEL
KAVRAMLAR
B)TEKİL KAVRAMLAR
Aynı türden nesnelerin ortak
özelliklerinden elde edilen
kavramlardır.
Bir sınıfın yalnızca bir ferdini
gösteren kavramlardır.
ÖRNEK:
İNSAN, GEZEGEN, HAYVAN, KENT
VB kavramlar.
ÖRNEK:
ALİ, DÜNYA, ASLAN, ESKİŞEHİR vb
kavramlar.
2. ANLAMLARINA GÖRE KAVRAMLAR
A) SOYUT VE SOMUT KAVRAMLAR
SOMUT KAVRAM
SOYUT KAVRAM
Bir nesne işaret eden beş duyumuz
Duyu organları ile algılanamayan
ile doğrudan algılanabilen kavramladır.
Bir varoluş tarzını ve varoluşu bir
başka şeye bağlı olan nitelikleri
ifade eden kavramlardır.
Örnek:
Örnek:
Masa, Sıra, Kalem,
İnsanlık, Beyazlık, İyilik
At vs kavramlar
B) TÜMEL VE TİKEL KAVRAMLAR
TÜMEL KAVRAM
TİKEL KAVRAM
-- Ele aldığı sınıfın bütününden bahseden
** Ele aldığı sınıfın bir kısmından bahse-
kavramlardır.
kavramlardır.
-- Tümel önermelerde özne olurlar.
** Tikel önermelerde özne olurlar.
-- Bütün, Hepsi, Hiçbiri, Tüm, Her
** Bazı, bir bölümü, bir kısmı, kimi gibi
gibi sözcüklerle ifade edilir.
sözcüklerle ifade edilir.
Örnek:
Örnek:
Bütün insanlar ölümlüdür.
Bazı insanlar subaydır.
3. KOLLEKTİF VE DİSTRİBÜTİF
KAVRAMLAR
Bireyler grubunu ifade edipte grupta gerçekleşen kavramlara KOLLEKTİF KAVRAM
denir.
ÖRNEK:
Üniversite, Aile, Ordu, Meclis, Takım
Bireyler grubunu ifade edipte bireyde gerçekleşen kavramlara DİSTRİBÜTİF
KAVRAM denir.
ÖRNEK:
Öğrenci, Asker, Milletvekili, Futbolcu
4. OLUMLU VE OLUMSUZ KAVRAM
Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterdiği nesnede bulunuyorsa o kavram OLUMLU
KAVRAM dır.
Örnek: Erdemli, Başarılı, Güçlü, Becerikli vs gibi
Bir kavramın ifade ettiği nitelik gösterdiği nesnede bulunmuyorsa o kavram OLUMSUZ
KAVRAM dır.
Örnek: Erdemsiz, Başarısız, Beceriksiz vs gibi.
Olumlu kavramlar genelde yalın halde bulunurlar ya da “-lı, li”, “-lu, lü”gibi
ekler alırken
Olumsuz kavramlar olumlu kavramlara eklenen “-siz”,”-suz”, “-me”, “-ma” gibi
eklerle oluşurlar.
“Olmayan”, “değildir” gibi sözcüklerle de oluşturulabilirler.
NE KADAR ÖĞRENDİK. ÖLÇ BAKALIM
1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
SOYUT
a).Beyazlık, insanlık, iyilik gibi kavramlar………………………………
kavramlardır.
b).Bir kavramın ifade ettiği nitelik gösterdiği nesnede bulunmuyorsa böyle türden kavramlar
OLUMSUZ
………………………………..
kavramlardır.
NELİK
c).Bir kavramın sadece zihnimizdeki tasarımına ………………………., o kavramın dış dünyadaki
GERÇEKLİK
KİMLİK
varlığına ………………………………..,
tek bir nesnede gösterilmesine ……………………………….
denir.
d). Ele aldığı sınıfın bir kısmından bahseden “bazı”, “bir bölümü”, “kimi” gibi niceleyicilerle
oluşturulan kavrama ………………………………….
TİKEL KAVRAM denir.
e). Öğrenci, Futbolcu gibi kavramlar bireyler grubunda gerçekleşip bireyi ifade ettiği için
…………………………………
kavramlardır.
DİSTRİBÜTİF
NE KADAR ÖĞRENDİK. ÖLÇ BAKALIM
2. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyup doğru şıkkı
işaretleyiniz.
a). Genel bir kavramın sadece zihindeki bireylerini ifade eden kavrama nelik denir. Buna göre
aşağıdaki kavramlardan hangisinin sadece neliği vardır?
A) Kalem D
B) Deniz Kızı C) Ağaç D) Uçak E) Bilgisayar
b). İçlem, bir kavramın içine aldığı varlıkların ortak özelliklerinin tümüne denir. Buna göre
aşağıdaki kavramlardan hangisinin içlemi en fazladır?
A) Van Kedisi B) Canlı C) Hayvan D) Kedi E) Varlık
D
NE KADAR ÖĞRENDİK. ÖLÇ BAKALIM
2. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyup doğru şıkkı
işaretleyiniz
c). “Bütünün bazı parçalarından hareketle elde edilen verilerin bütünün tamamını kuşatıcı bir
sonuca varmasıdır. Deneysel bilimlerin kullandığı bir yöntemdir.”
Yukarıda ifade edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümdengelim B) Tümevarım C)
D Eksik Tümevarım D) Eksik Tümdengelim E) Analoji
d). Mantığın hem verilerini kullanan hem de mantığı kendi araştırma konularına dahil eden
bilgi turu hangisidir?
A) Felsefe B) Antropoloji C) Fizik D) Kimya E) Biyoloji
D
NE KADAR ÖĞRENDİK. ÖLÇ BAKALIM
3) Aşağıdaki boşluklara verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( D ) Her sabah güneş yeniden doğar cümlesi yargı içerir.
2. ( Y ) Güneş her sabah doğudan mı doğar? Cümlesi yargı içerir.
3. ( Y ) A, A’dır. sembolik gösterimi çelişmezlik ilkesini ifade eder.
4. ( D ) Kavramları insan zihni genelleme ve soyutlama yolu ile oluşturur.
5. ( D ) “Üçgenin iç açıları toplamı 360 derecedir.” önermesi bilgi doğrusuna örnektir.
6. ( D ) Akıl yürütmelerde sonuç, öncüllerden zorunlu olarak çıkıyorsa bu akıl yürütme
geçerlidir.
7. ( Y ) Akıl yürütmelerde gerekçe durumundaki önerme çıkarım önermesidir.
8. ( Y ) Ünlem ve istekler, birer önerme olarak değerlendirilebilir.
9. ( D ) “Logos” akıl, düşünme, yasa anlamlarına gelir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content