close

Enter

Log in using OpenID

31 MART 2014 FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi

embedDownload
Sayfa No: 1
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2014 FAALİYET RAPORU
Raporun Dönemi
Şirketin Ünvanı
Şirket Kuruluş Tarihi
Şirket Ticaret Sicil No
Şirketin Adres
Şirketin İletişim Bilgileri
Şirketin E-Posta Adresi
Şirketin İnternet Adresi
: 01.01.2014 – 31.03.2014
: Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş.
: 28.01.2013
: 852280
: Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 K.3 Elmadağ/İstabul
: Telefon: 0212 315 58 00, Faks: 0212 296 88 31
: [email protected]
: www.aportfoy.com.tr
Şirketin Organizasyonu, Ortaklık Yapısı ve Faaliyet Konusu
Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş., (“Şirket”) ünvanı ile 28 Ocak 2013 tarihinde 1.000.000 TL (tarihi)
sermaye ile kurulmuş ve kuruluşu 1 Şubat 2013 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirket bir Anadolu Grubu ve Commercial Bank of Qatar Şirketi’dir. Şirket’in tek ortağı % 100 payla
Alternatif Yatırım A.Ş.’dir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana sözleşmesinde belirtilen
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.08.2013 tarih ve
PYŞ.PY.54/669 sayılı izni ile Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi almıştır.
Şirket’in merkezi, Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 32 Kat: 3 Elmadağ/İstanbul, Türkiye adresinde
bulunmaktadır.
31 Mart 2014 tarihi ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar,
Yönetim Kurulu tarafından 28 Nisan 2014 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul onaylanan finansal
tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
Şirket’in bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi
Yoktur.
Ortaklığın Sermayesinde Ve Ortaklık Yapısında Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler
Dönem içinde ortaklığın sermayesinde ve ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.
Şirket’in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.
Sayfa No: 2
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2014 FAALİYET RAPORU
Şirketin Yönetim Organı ve Üst Düzey Yönetileri
-
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
Adı Soyadı
*
Kemal SEMERCİLER
Ahmet Celalettin YILDIRIM
Mehmet Hurşit ZORLU
Nicholas Charles COLEMAN
Demet PEKER
Ünvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Göreve Başlama
Tarihi
18.07.2013
03.06.2013
28.01.2013
08.07.2013
01.08.2013
Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Yönetime Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler
* Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hamit AYDOĞAN 28.03.2014 tarihi
itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yerine henüz biri atanamamıştır.
Personel Sayısı
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 3 çalışanı bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu’na ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
31.03.2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,
genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı 30.617,42 TL’dir.
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Şirketimizin araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları bulunmamaktadır.
Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları
Şirketin finansman kaynakları bu dönem içinde kendi özkaynaklarından sağlanmıştır. Şirket, işletme
sermayesini yönetim kurulu tarafından limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve
mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum portföyü bu
dönem boyunca TL olarak tutulmuştur.
Şirket kontrol sistemleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak düzenlenmiştir.Bu
kapsamda Şirket’in Yönetim Kurulu Üyelerinin ve diğer şirket çalışanlarının yetki ve sorumlulukları
belirlenmiştir.
Sayfa No: 3
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2014 FAALİYET RAPORU
Şirketin Finansal Durumu
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi,
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Temel Göstergeler & Rasyolar:
Özet Bilanço (TL)
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
688.839
77.789
766.628
786.010
53.360
839.370
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam kaynaklar
18.211
0
748.417
766.628
32.386
0
806.984
839.370
Özet Gelir Tablosu (TL)
Brüt kâr
Faaliyet zararı
Vergi Öncesi Zarar
Ertelenmiş Vergi Geliri
Net dönem zararı
31 Mart 2014
0
(100.783)
(83.527)
24.960
(58.567)
Hesap Dönemi içerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin
Açıklamalar
31 Mart 2014 tarihi itibariyle herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.
Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Yoktur.
Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı
Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Yoktur.
Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
Dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
Sayfa No: 4
ALTERNATİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2014 FAALİYET RAPORU
Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk
Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
Dönem içerisinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde herhangi bir
harcama yapılmamıştır.
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ve Nedenleri
Yoktur.
Konsolidasyon Kapsamındaki Bilgiler
Alternatif Yatırım A.Ş. %100 payla Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş.’nin tek hissedarıdır.
Şirket’imiz Alternatif Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkette tam konsolidasyona tabi tutulmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content