close

Enter

Log in using OpenID

28ACU 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüği1 967617
Sayı
: 8190 i 177.200 i
28ACU 2014
t- :z. 22.
Konu : Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni
TELEFON ZİNCİRİ
...•••..•....••........•• MÜDÜRLÜGÜNE Mezitli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim
Töreni ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir,
Bilgilerinizi rica ederim,
Müdüra.
Müdürü
Şube
EK: I-İlgi Yazı ve Eki (2Sayfa) DAGlTIM: I-Tüm Okul ve Kurum Müdürlükleri MEZlTLlILÇE MILLI ECITIM MÜDURLÜCÜ
Mezitli Sanayii Siıesi
Çelik Apt.Kut2 MEZiTLi/MEKSİN lelef,1n:{J24 )3585464 Fa\.;s:(0324 )3597444 Yeni
Mah.G.M.K.Bulvarı
Girişi
c-posıa:[email protected]ır web:hnp' j fınezi II i, mcb.gov.tr Ayrımılı bilgi için jrtibaı:Ortaögrettın
(Knlıijr\
H ORAN!.! ı liznı.etlt;ri T.C
MEZiTLi KAYMAKAMLlGI
ilçe Yazı Işleri Müdürlüğü
Sayı
497090 I 9490-0tomatik
Konıı:
Cumhurbaşkanlığı
Devir Teslim Tören;
ilgi:
Mersin
Valiliğı
Protokol Sube
Müdürlüğünün
bila tarih ve sayılı faks
yazısı.
Cumhurbaşkanlığı görev değişikliği nedeniyle 28 Ağustos 2014 tarihinde devir teslim
törenı düzenleneceği gOnün akşamında bütün Valiliklerce, lüm yurtta aydınlatma yapılması ite
ilgili Mersin Valiliği Protokol Şube MOdürlUğünden alınan yazı ve eki Içişleri Bakanlığı iller
idaresi Genel Müdürlüğünün 25108/2014 tarihli ve 4207 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Anılan yazılar doğrultusunda
bilgi ve gereğinin
yapılmasını
rica ederim.
Nazım MADENOGLU
Mezilli
Kaymakarnı
EK: Ilgi yazı ve eki (2 sayfa) DAGITIM: Kamıı
Kurum ve
Kuruluşlanna
çamltca Malı. Fındıkpınarı Cad. No: l47 MezithlMersin Ayrınl1h bilgi için
Telefon (324)358 ıı 05 Dahili ı04 Faks (324)3589074
e·post"t [email protected]Ç.iskrı gov.tr Elektronik Alt: www.ıcisleri.gov.tr
ırtibaı:ü
KALE
~-14.04
06PM.From
mersın
v~ııltgi
protokol sb mdTa
M~zıtl1
Kay
. .3243411021
#
T.C. MERSİN VALİLİCİ Protokol Şube
Müdürlüğü GÜNLÜ
Sayı
: 20682787-8771
Konu : Cumhurbaşkanlığı
İlgi:
. 108/2014
Devır
Teslim Töreni
Içişleti Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 23/08/2014 tarih ve 4207 sayılı yazısı.
Cumhurbaşkanlığı
görev değişikliği nedeniyle 28 Ağustos 2014 tarihinde devir teslim
günün akşamında bütün Va!ilikkrcc, tüm yurtta aydınlatma yapılması ilc
ilgi emirleri ekte gönderilmiştir.
tör~min düzenleneceği
ilgili
Bakanlığımızm
İlgi
emir dognlJtusuııda bilgi ve gereğini riea ederim.
Valı
Y.
EK:
ilgi YazıÖrneği
DAGITIM: Büyükşehir Belediye Başkanlığını! 13 İlçe Kaymakamlığına Toroslar EDAŞ Müessese Mudürlügüne
/
ilçe Yazı işleri MOdürlOgO
ZZt..I9..~...I..ı..9.( ~
Kaymakam
Eski Iı Özel [deres! Binası Y~niıchir! MERSIN
Telefon: (O 324) 2387046
Avrıntılı b'I~1 ve irti""" M .Nuri ERDEM VHKI
F~,s:(0324)3411021
1i
']
a-14:04 06PM,From
fTlet~Silı
v31;1;g;
o
protokol
ıÇIŞLERi
sb fTltıTo Mezitli
Kay
#
.3243411021
TC. BAKANllGI
İller Idaresi Genel Müdürlüğü
~.
GÜNLÜ
Sayı
;
Konu;
93473020-877-4207
Cumhurbaşkanlığı Devir
Teslim Töreni
25/08/2014
,
İlgi; Dışişleri Bakanlığı
Protokol Genel Müdürlüğünün 23.08.2014 tarih ve 6852775
sayılı yazısı.
Dışişleri
Bakanlığından
alınan
ve
bir
örneği
ekte
gönderilen
ilgi
yazıda,
Cumhurbaşkanlığı görev değişikliği vesilesiyle 28 Ağustos 2014 tarihinde sırasıyla TUrkiye
Büyük Millet Meclisi'nde Andiçme, Amtkabir'da Çelenk Koyma ve Cumhurbaşkanlığı
Köşkü'nde Devir-Teslim Törenlerinin düzenleneceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede;
Ankara Valiliğince;
Tören günü güvenlik, trafik, ve yakın koruma hizmetlerinin, Cumhurbaşkanlığı
Koruma Başkanlığı ile eşgüdüm içinde sağlanması,
Tören günü Sayın Cumhurbaşkaoımızın geçeceği caddelerde gerekli tratik
düzenlemelerinin alınması,
Ankara Büyükşelıir Belediyesi Başkanlığınca;
Tören günü, Sayın Cumhurbaşkanımızm geçeceği tüm mahallerde gerekli çevre ve
temizlik düzenlemelerinin yapılması,
Tüm Valiliklerce;
Törenlerin düZenleneceği günün akşamı tilin yurtta aydınlatma yapılması,
hususlarında bilgi ve geregini rica ederi m.
Enver SALİHOGLU Bakan a. Vali Müstqar Yardımcısı EK:
İlgi yazı
DAGITIM;
Gereği;
81
İl Valiliğine
Bilgi:
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Özel Kalem Müdürlüğüne
'Bu belge .Iektronik imzalıdır. lmzalı suretinin aslını görmek için lıltps:!!www.e-iç;sler;.gov.I,./EwnkOogrulama
adresine ı:irerek (sgQ"'Lm-ABLYuY-q8vnGX -qjY42T-mıA3UePB) kodunu yazını?;.
ınönü (Julv.rı No:4 06044 Bakanlıklar Ayrıntıl, bilgi için irtibaı:B.KARADAU
T~l~fon; (312)422 42 45 Paks: (312)425 34 13
..
.
eJpo~t2.: bi!gitoplal11tı_illeridarcsi(cVicis!eri l"lov.rr Elektronik A~: www_ICtslerı.gov.tr
2/
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content