close

Enter

Log in using OpenID

967617 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 81901177.101.03/7216
Konu
Cygulamalı
Dersler
TELEFON ZiNCiRİ
•........•.......•.......MÜDÜRLÜGÜNE ilgi:
a) il Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2014 tarih ve 3521616 sayılı yazısı.
İl
Milli
Eğitim
Müdürlüğünün
"Uygulamalı
Dersler"
yazısı
ile ilgili
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
"M~llr
Şube
EKLER: I-İlgi Yazı (l
Sayfa) DAGITIM: I-Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim
Müdürlükleri "EzıTU iLÇE MiLLI EGITIM MÜDÜRLüCO
Yeni Mah.GJ..1.K.13ulvan Me:ıitlı Sannyii Sill.!si
Giri~i Çelik Apt.Kat:2 MEZiTLI/MERSIN
Telclim:(324 )3585464 Faks:(ü324 )3597444
e,po;,la:meziıli3yg:meb.gov.tr
\\ cb:lıup:!lmcı.iıli.meb.gov .lr
Ayrıntılı bilgi için irtihut:Ortaı:ıgfÇ!\irtı Hnmelleri
(KnIHJr'ı !fORANI.ı
a.
Müdürü
ekte
@
Sııyı!
l\.ı)IlIl'
.\t::Y
;"~"~
T.C.
MERSİN V ALİLİGi
İl Mim Eğitim MüdiirlÜğü
~ ::"
lO:3J572flOl.03/3521616
i :,'g,ıtlnmnl! Dcr:;kr
1:i'f ı ;\'2(;'4
Sııyı:
T.C. :>ıiLLİ EGİTiM BAKANLIGI ~
Mesleki ve Teknik Eğiffm Genel Müdürlüğü
.. VALİLiGiNE
" ........l(A YMAKAMI.ı{;ıN.,\ Milli liğitim
:VITıdi'ıı:lüğT:l
(IL Milli
Müdıl!Hı~i~)
: il) ~fl'Jl F:ğ:;ıim nak\lnlx~ı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel ~1üdrlfl\'1[(i'ıııLın 2üfOil,/'2Jl>1 tnrıh ve 62045208/902.1H/3454671 sayılı ya7lsJ. lig!
20lOil21l14
62045108/902 01/:1454671
t.:tJH!ı: Uygubınnh deı":>J~r
LL) Tanm ve TC!rbiyc Kumlunun 18/0312013 tarihli ve 70031618/4 5,0 U21S07L SflYllı
mütalııası,
b) T,tliın vı.:: Terbiye Kurulunun 18/Q312013 tarihli ve 1l)03 ı cı J Bl45.0I!21 S071 ~,;yilı
bL
ntillala;;!.
Talım
ve Terbiye Kumlunun 08/08/2014 tarihli ve 7620723i1/45.02l330060t1
srıyılı
mütat<ıilsı.
c) Talinı ve Terbiye Kurulunun OS/08/2014t:ırihli ve 7620nJ6f45.02!:n00604 Hayılı
nıüt.11:ıs>
Bakanlığımız
teknik
nakunlığ1lilız Talim ve Terbiye KUrulunun ilgi b) nıüto:üa;>.sı gef~ğince mesl\:ki \'c teknik
ortaöğretim okullarında e1!itırni yapılan alan ve dal uerı<lerimn uygulımıalt ders oJıımk
değerlendirildiği ve uygulamanın buna göre YApıldığı bilinmektı~uir.
Ancak açılan bir dava sonucunda Ankara 10. [dare Mahkemesince "Mesleki Gelişiın detsi ile
a!:Hlmda okutulan hnkuk ile ilgili derslerin (Mı.:dc!\i Haknk, Ce:z;ı }hıkuku,
Idare Hukuku. Borçlar ve Tieard Hukuku, Medeni Usul ve İcra Hukuku) uY~l1!rtrnall dcrs olanık
ıttt0"lı.·.I1(firilemeyeccgı ve bu !\tl'!ılenle de söz konıısu derslerin sınıfın gmphıra nynlmusı ile
yönünde kurar verildiği; bunun üzerine uygulama\! dersler ile ilgili ilgi lı) Kurul
mulalaası
ve Terbiye Kurulunca yeniden değerlendiriımj~ olduğu buna i!i;;kin ilgi e) mütl'llanda;
mesleki ve teknik ortaöğretim okultannın, alanlarının tamamında okuhıl:ın Mesleki
Gtli;<:im ders) ve Harita-Tupu-KarlaSiro Alanındu okutulan hukuk ile iigili der~lerinin (Medeni Hukuk,
Cezı:ı Hukuku, idare Hukuku. Borç!ar ve Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcm Hukuku) <L;;ında kahm
alanıda! derslerinin uygulamalı ders olarak değerlendirilmesinin,
2· Kumlun 18/0312013 tarihli ve 79031618i45cOI1215071 snyılı mUl1llaasının ııygulamadan
bldırılmasll\tn uygun muraları edildi~i ile Hgili Milli Eğilim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğilim
GenerMudürIi!IÇb.qTı.lt'gJ}) yazıSİ ehe s:?rıderilmi~ oJup;-- _.
__,
KonU1lur{1i~z b(,hryesinde bUlunM> nıbsıelÜ teknik ortaöğretim kurumları/tlt thıyunı'm<ısı
Jııısusu~t4a".~L l\!1:L~J r:;~~;' ' 1 \'~:., ,
Ilarita"T:ıpu-K.1daS!to
ve
;1. ", '
nl"""""""""""""""'-Z1fP!i ?zlr-i
1-
, ;)i)1
!/jtf--_··
"
JlgijY:lZ, (l
f!yf:ı;
:....
-
DACfTIM,
'J- {'
.
ı-nun ılçe K;ıymabnılıkl:ınna
!ür:
".<.__
\...)
ün... ;ir L
ı;;-'-"'I'
I.i:':~r U!{'"
--":"-
. ,~
--
rı'
ilgi (a) mütalaası gereğince mesleki ve
alan ve daL dersleriııın uygulamalı ders olanık
değerlendirildiği
ve uygulamanın buna göre yııpddığ[ bilinmektedir.
Ancak, açılan bir dava sonucunda Ankara to. İdare Mahkemesinee ?ı?ctle; "MesJeki
ders! ile Harita-Tapu.Kadastro alanında okutulan hukuk ile ilgili derslerin
Ceza Hukuku. İdare Huktıkıı, Borçlar ve Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve
Hukuku) uygulamflh ders olarak nitelendirilemeyeeeği ve bu m~denle de söz konusu derslerin
sınıfın gruplara ilynlması i:c işlenemeyeceği" yönünde karar veri!mi~tir.
Bunun üzerine, uygulamalı ders!er ile ilgili ilgi (a) Kuru! mütalaası Talim ve Terbiyı::
Kurulunca yı::niden değerlendiri[miıı olup buna ili~kin ilgi {b) mütalaada;
1. Örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okuııarının, alımllinn tamamındJ okutul:ın
Mesleki Gelişim dersı ve Harita-Tap\l~Kadastro Alanında okutulan hukuk ile i!gili derslerinin
(Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar ve Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve
Ienı Hukuku) d.ı~ında kalan alanıdal derslerinin uygulamalı ders olarak değerlendirilmesinin.
2. Kurultm 18.03.20l3 tarihli ve 79031618/45.01/215071 sayılı mutaluasının
\ıygulamadan kaldınlmasının,
uygun mütalaa ed.ildiği beljrtilmi~ıir.
Bilgilerinizi ve uvgulaw.anın ilgi (b) Kurul mütalaasına göre yapdmıısı ve konunun
İlini? dahiJindcki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına duyurulması huslL'nmdrı gen::ğini
ric:ı ı.:dcrim.
Alt LZL;,\;
-­
Kunıhımm
V;ılia.
--.;:---h-~ ;.;-,~-~.Ş"9,c "udiirii
EKi:
,
, "..
Talim ve Terbiye
ortaöğretim oku!lıırmda eğitimi yrıpılan
!'I':.r-"
ll' !/Ef'~
__
I, '_"_'_~~ ~,,_"_'_C"_~'~~:
rı~f I>ı.:lg~, 5(J70 ııayıJı
,:L
"} U-'\)
)
: .\s~rat{}.,y~\ıdır ~)./,'
oc" "O
/
.. ~ .. )1.'.0"
':''''"'1
:ı 7" oız - 2.-s::> ( l..~
EkktlOnlk imza KllJI\lJlumm 5 'rı<:i mad<k$j 8I':f~ğ;ll(;<l !luyenı;
Evrak tcyı:tılıtl.v;r!evnıkwı!lu meb gOV,tr
ııdrcsinden
_.~~-"-
Fkı:,:,;""t
Al' lul;t l/tu",~""mdı !:"\ Ir
e·püSi>, ",."Jd"[email protected]"'fn!l0~Jr
nrıkımrı.
._-_.
AYI'dlll' blı;i ;çin:CÇf.t.Lıılvu.MAZ
re!: {!!
Gtnd Müdür V.
DAÖITIMI
Gereği:
n Planı
,-~~-~
deklr\H'I'~ 'In/Jl ik HIuaLınmıştıl
If40·cbJ9 JmıO-SIl!(j·,:S,1<: k'I1I': ile yııpıhıb,lır
-~~-~-
n"",Iu;,,,,.., M:ılı.GMK,n\1lyarı HB()Yç~i}tlNIMERSIN
Osm,n YILDIRIM
.".
'./11 ,,' Tn',
"'f'V""i,\, i .1''
Md Yi>!.
JJ4) 32" 1410·8·: Uliıılı rı1'. JOl
bh;{IJ :ıHlU'! JS 1~·J1J
Ht! helge, 5070 ilirılı Eld:.ıronık İmza Kanunuııun 5 inci mntld0~1 gereğiuce güwnı; d~kıro!llk mıu ik imı"'lmımJ~ljr
Aınıiirk
01v,
()664gKml~y/ANKAHA
Elekınmik Ağ: wwwıııeb.gov.ır
e·ıxı'l~, nı!~_i~lıım~J"gerlej)dirm.Httl.g0v.lr
Ayrımılı bı!gi
için: Y,AtlLAK·;\jyjOLıN
Tt:I:(03l2)413!J90
Fak~. (O 312) 4)8 S4 06
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content