close

Enter

Log in using OpenID

30 Haziran 2014 Faaliyet Raporu

embedDownload
BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No: 1
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1 . Raporun Dönemi
: 01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014
2. Ortağın Ünvanı
: BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. Dönem içinde görev alan Yönetim / Denetim Kurulu Üyeleri :
Mustafa DOĞAN
Tanju GÜNEL
Murat SALAR
Hüseyin YENER
Ebru GÖKTAN
Engin Bağımsız Denetim ve SMMM.AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan V.
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
4. Anasözleşme değişikliği ile ilgili Hususlar :
Yoktur.
5. Sermaye Yapısı ile ilgili bilgiler : Şirket sermayesi 1.000.000,00 TL’dir. Sermayenin % 10’undan fazla paya sahip
olanlar aşağıda belirtilmiştir.
30 Haziran 2014
Ortağı Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı
Pay Tutarı (TL)
Oran (%)
Murat SALAR
Tanju GÜNEL
Mustafa DOĞAN
Hüseyin YENER
Ebru GÖKTAN
236.100,00
236.100,00
236.100,00
236.100,00
55.600,00
% 23,61
% 23,61
% 23,61
% 23,61
% 5,56
6. Sektör içindeki konumumuz :
Şirket, Portföy yöneticiliği Yetki belgesine sahiptir.
7. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen
önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını
güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası :
2014 yılında Genel olarak Yurtiçi ve Yurtdışı piyasalardaki yaşanan mali belirsizliğin şirket finansal performansı
üzerinde doğabilecek olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerinde odaklanmıştır.
8. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları :
Şirketimiz kendini Özkaynaklarını kullanarak finanse etmektedir.
Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketimiz ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlıdır. Şirket ayrıca finansal
araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini SPK tarafından yayınlanmış “Seri :V No:34 Aracı Kurumların
Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında
periyodik olarak Risk Karşılığı, Sermaye Yeterliliği Tabanı ve Likidite Yükümlülüğü Hesaplama tablolarını
hazırlayıp SPK’ya bildirmekle yükümlüdür.
9. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler :
Şirketimiz finansal yapısını güçlendirmek amacıyla mevcut piyasa ve ekonomik ortamın titizlikle takip edilmesi ve yeni
kaynaklar oluşturarak şirketi kar hedeflerine taşımak.
BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No: 2
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı :
Faaliyet dönemi içinde kurumsal yönetim ilkelerine ağırlık vermektedir.
2. Kâr dağıtım politikası :
Dönem net karının:
3. Payların devri :
Ana sözleşmede açıklandığı gibi aşağıda gösterilmiştir:
BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No: 3
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
4. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık :
Şirket, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesine titizlikle riayet etmektedir.
5. Özel durum açıklaması :
Yoktur.
6. İnsan kaynakları politikası :
Şirket, vizyon ve hedeflerini gerçekleştirecek nitelikler sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmak ve sürekli bir
gelişim ve memnuniyet ortamını sağlayacak süreçleri oluşturarak bir takım ruhu yaratabilmektir.
7. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler :
Şirket müşteri taleplerine süratle cevap vererek, müşteri memnuniyetine odaklı çalışma yapmaktadır.
8. Şirketin misyon ve vizyonu ile ilgili stratejik hedefleri :
Şirket yeni yapısı ile güvenli portföy yönetimi faaliyetlerinde bulunarak Sermaye Piyasalarında kalıcı bir yer edinmeyi
düşünmektedir. Vizyonu, portföy yönetimi alanında saygın tercih edilen kurum olmayı amaçlamaktadır.
9. Risk yönetim ve İç kontrol Mekanizması :
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı’nda belirlenen yönetim ilkelerine uymaktadır. Şirket risk yönetim
politikasında iç ve dış denetim olarak periyodik olarak denetlenmektedir.
Tanju GÜNEL
Yönetim Kurulu Başkan V.
Hüseyin YENER
Yönetim Kurulu Üyesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content