close

Enter

Log in using OpenID

cezaevi mi.idiirl[ikleri de 96z on[inde bulunarak sayr belirtmeleri.

embedDownload
LSIOL/1OLi TAR|HiNDE YAPILAN OKULLAR HAYAT OLSUN PRoJE ToPLANTISI KARAR MADDELER|:
I
l9e M il li EEitim M i.id it rltiklerinin koo rd inasyon
u
nda,
l-Proje okullannr kapsayan okullarda 2015 yrh bitimine kadar en az L0 (on) okulun bahgesine
gocuk oyun alanlarr ile ilgili gizim yaprlmasrnrn saplanmasr.
2-Orman i5letme Mi.idiirliiklerinden istenilecek olan fidan ebatlarrntn okul cafirndaki
gocuklarrn"y4g grubu gozetilerek belirlenmesi.
3-Halk Efiitim Merkezleri kurs bina yerleri noktasrnda, okullarrmrzdan yararlanabilmesi.
4-Proje okul mi.idtirlerinin okullarrna yaptrracaklan faaliyetler, ilge Mi.idiirli.iklerince 3 ayhk
rapor halinde dtlzenlenerek Belediyelere ve Orman igletme Mtidiirli.iklerine toplu olarak
bildirilmesi.
5-Okul ki.it0phanelerinin zemin kata altnmasrnrn saflanarak, halkrr katrhmrnrn
kolaylagtrrrlmasr.
6- Okullarrn bahgesi otopark gibi diizenlemelerde kullanrlmgyrp, Halk etkinliklerine agrk olacak
gekilde belirlenmesi.
7-Halk Egitim Merkezlerince agrk okullara yonelik kitap taleplerinde er
cezaevi mi.idiirl[ikleri de 96z on[inde bulunarak sayr belirtmeleri.
efitim birliklerive
8-Okul binalartnda kullantlan boyalar okul gaprndaki gocuklarrn yag seviyelerine uygun olarak
yonetiminde belirtilen renklere uygun olarak, agrk renklicanh boyalar segilecek.(koyu
krrmrzr-siyah-bordo gibi renkler tercih edilmesi.
srnrf
9-Yapllan hertilrlil galtgmantn internet web sayfasrna giriginin di.lzenli olarak yaprlmasrnrn
sa!lanmasrna karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content