Ocak 2015 Belletmen Listesi

slNDlRGl I\4EsLEKiVE TEKNiK EĞiTil\4 ıjERKezi PANSiYoNU
201 4-201 5
EĞİTiM ÖĞRETiı,] YlLl
ocAK AYl
NÖBET çizELGEsi
NoBETçI oGRETlMENLERjN DlKKAT ETl!1Esl GEREKEN HUsUsLAR
Zor!nlu haller harjç nobet değişimi olmayacaktl
ı
Vakit
r
ç
zelgesl aksatl]madan uygUlanacakt
Nobet iuia
ma
ma
dLürum U
en az bl. gün once ok!] idaresine dilekce le blldir lecektir
NöbetÇj Belleticinin nöbeti 24 saattir Görev yerinden her ne sLıretle oJursa olsun ayrülması yasaktı|
Etütlel etut s nlflnda yapllacaktlr Ve
Her ne surette olurea olsunöarencive GEcE izNi Verilmevecektir,
Nöbet süresince olacak her türlü olumsuzluklardan NoBETÇl oGRETMEN soRUMLUDUR.
-
Gözetmen belletçi er Ve nobetçl be leiçiler nöbetleri 9snaslnda Şorum ulUklar] MÜŞTEREKTiR.
Etüt saatlerjnde Ve yemek Saatlet nde dğrenc|nin başlnda bU unu]acak Ve SUkunet seğjanacaklür
Nöbet defterjnln
1
i
gili bolümleri
1- Bellelçl istelelü ayllk
Di ek Ve Slkayetlerde
olarak doldurulaÇaktlr Ve yok amalar tam olarak yap lacaki r
Ve het ay bu slraya gore tekrar düzenlenlp Be letç] er bilgilendlr lecekt]r
YardImclslna b]lgi Ver ecektür
TUNCAY DZTURK
okui ilüduru