close

Enter

Log in using OpenID

Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi 9 pafta 4404-4402

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
06.02.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi 9 pafta 4404-4402-4401 nolu parseller
arasında kalan ve mevcut kullanım alanı olan Belediyemize ait yer Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi 9 pafta 4404-4402-4401 nolu parseller
arasında kalan ve mevcut kullanım alanı olan Belediyemize ait yerin Oto Yıkama ve
Servis Alanı olarak faaliyet göstermek üzere Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
------------------------------------------------ -------------------------- -------------------------------- ----------------------Merkez Mahallesi
713,89 m2
4.750,00 TL.
57.000,00 TL. + % 18 KDV
1.710,00 TL.
Çiğdem Caddesi 9 pafta 4404
4402-4401 parseller arasında
kalan Belediyemize ait
yerin oto yıkama ve servis alanı
olarak faaliyet göstermek üzere
kiraya verilmesi işi ihalesi.

Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi 9 pafta 4404-4402-4401 nolu parseller arasında
kalan ve mevcut kullanım alanı 713,89 m2'lik Belediyemize ait yerin Oto Yıkama ve Servis Alanı olarak
faaliyet göstermek üzere hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi 19.02.2015 (Perşembe)
günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan
niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, 18.02.2015 (Çarşamba) günü saat 16:00'ya
kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaatla alınacak ihaleye iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer belgeleri
vermeleri zorunludur. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı
maddesinde belirtilen şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek değerlendirilecektir.
Şartname 500,00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin
edilebilir. İsteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
06.02.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
06.02.2015
Sayfa No
3/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
06.02.2015
Sayfa No
4/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
371 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content