close

Enter

Log in using OpenID

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
04.09.2014
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde Şht. Er Eyüp Çolakoğlu
Parkı içerisinde Belediyemize ait Büfe (Mutfak, Oturma Alanı, Wc, Teras Alanı)
Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde Şht. Er Eyüp Çolakoğlu
Parkı içerisinde Belediyemize ait Büfe (Mutfak, Oturma Alanı, Wc, Teras Alanı)'
nın Kiraya Verilmesi İhalesi İşi Hk.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK GEÇİCİTEMİNAT
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
BEDELİ
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------- ----------------------Cihangir Mahallesi
Büfe (Mutfak
2.500,00 TL.
30.000,00 TL. + % 18 KDV
900,00 TL.
Şht. Er Eyüp Çolakoğlu 9,97 m2, Oturma
Parkı İçerisinde
Alanı 138,41 m2,
Bulunan Belediyemize
Wc 6,62 m2,
Ait Büfe (Mutfak
Teras Alanı 155 m2
Oturma Alanı, Wc
Toplam = 310,00 m2
ve Teras Alanı)' nin
Kiraya verilmesi İşi
İhalesi Hk.
Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde Şht. Er Eyüp Çolakoğlu Parkı
içerisinde Belediyemize ait Büfe (Mutfak 9,97 m2, Oturma Alanı 138,41 m2, Wc 6,62 m2, Teras Alanı
155 m2 Toplam = 310,00 m2)' nin hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl süre ile kiralama işi
18.09.2014 (Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının encümen toplantı
salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi
yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine
dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye
katılacaklar, 17.09.2014 (Çarşamba) günü mesai saati sonuna kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü' ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye
iştirak belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur.
İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen
şartlar ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 400,00 TL.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
04.09.2014
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
(DörtyüzTürkLirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilebilir. İsteyenler
şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nde ücretsiz olarak görebilir.
• İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Pakize AKBABA
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content