close

Enter

Log in using OpenID

BöLüM-7BoRç-A LACAK BiLG LERi

embedDownload
Bo LUM - 5 BANKA VE MENKUL DE ERLERE A TB LGi LER
slRA
No
PARA VEYA MENKUL oEĞERLERiN NiTELiĞi (5)
siHiBiİi[-
ciNsi
MiKTARl
İURKjYE cUMHURlYETi
KiMLIK uMARAsl
I
BoL M-6ALT|NVEM CEVHERAT B lLG LER
slRA
ciNsi
No
DEGERl
N
MiKTARl
TuRXIYE cuMHURiYETi
KiMLİK tüuMARAsI
l
BöLüM-7BoRç-A LACAK BiLG
slRA
No
LERi
BoRçLuNUN ADl VE soYADl
Bo L U M
o H A K LA R
slRA
ALAcAKL|NlN ADl VE soYADl
(6)
E B EY A N I G E R E KLi
Gö R ü L E N
D i G E R S E R ET U N s U R LA R l
HAK (7) VEYA BEYANı GER€KLi GÖRÜLEN DiĞER
SERVET UNSURLARİ
No
ç/ ALACAK
TUİAR
(6)
B
ED|NME ŞEKLj
TğRXiYE cUMHURiYETi
KlMLiK NUMARAsI
I
I
AÇlKLAMALAR
r)
Bi LDiRiM sAHiBiNiN
2|
Yaklnllğl sütUnUna "kendi", "eşi", veya " çocuğu" ibaresi yazllacaktlr
Bu bölüme "bina", "aasa", veya "arazi", yazl!acakİ..
ADl
3)
Bu bölüme ka.a, deniz veya hava u|aşlm araçlan yazllacat(t|r.
soYADI
4|
silah, pu|, diğer koleksiyonlar, klymetli tablolal, hayvan|a, v§.
Yurt içindeki veya Yurt dlşındaki bankaıar ile özel
ku.uluşlarında bUlıJnan
TARiH
5)
paİa Veya menkul değ€rlea
yaz|lacakt|r,
'inans
6)
Tüzel kişilerde unvan yazllacakt._
7)
Menkulmallaİa ait ihtira berati, alameti farika ve telif hakkl gibi haklar
yaz.lacakllf.
IMzA
MAL BıLD RlMl
36 2
k en c ]e
eğe
U Il
Ve
s
S a\
ka e
h aVa
a aT
Dere ce
nd ki
slRA
a
M-1
c
2
a yet
Ts a a s !n
c
ka ra c e iz
B L
Ka
leri
n
nt
n
la
I
L|
B ]d r n,,
e B
2 lt n da k çoc!rk a n
ta ş
la rm u n 2
taş
a raç a
le h akia
! be 1,4 L] d .Ü j,] e
ML K
d es ıe
Te
B id I
n de bJ r, aca
0l a ai
o0 pe at üf s b ko a pe at]fle rd e b
a
sse
e
n
üm e e ka yde tm e k za
d a a
i] a
E ncl bo üm ie
ka yd ed m es ! e k ei] h el
b çe d
ha
an
a k ne s ve d iğe z ia a :İ k ne eT n
ş
ş ma k] n e ha yVa n a koje ks y0
2 k lal ve ge
lde
nd e n e oc
ya p
a a ay k n a
o em e n
od
y a p lm a y a la ia se G H
Ia n a ( ei o d e
n n
k at da fa z
!i a d 2 kü s m be ,] e
Ve
lra ktö
r.J
n c L]
n. as H a
Ve Ia ş a
c
a z Tn
aetm
a
e 2 isa
a
ya
LGiLE
AD| VE
tio
KURUMU
GoRE Vi
s lL No
soYADl
DoĞUM TARiHi
DoĞUM YERi
TÜRKiYE CUMHUR ETl
Ki\lLiX NUMARASl
YAK!NLlĞl (r)
I
Bo
slRA
No
iıGcn;
;Aş
B L M _ 3 KooPERAT
sIRA
,
l
.i;!,i
ciNsi
i2; it
(2)
AoRE9a
(mahal, ada,parseI nc,su dahj|)
iss;
EoiNME TARiHi
tıALiKi|.'
TüRKiYE cUMHURiYETi
l(ir!t-iK \t,1!{RAsl
F BıLG LERi
HissE
KooPERATiFiN ADl VE YERi
No
lİ
MiKTARl
DEĞERi
üYELiK TARiHi
EDiNME
ı.loDEL
YlLl
EDiNME
TARiHi
EDiNME
MoDEL
YlLl
EDiN
H
EDARlN
TURXjYE cUMHURiYETi
Ki}ıl-i( \tjtr.lRAst
BöLü M - 4 TAşlNlR MAL BiLGiLERi
A _ TAş|T BiLGiLERi
slRA
No
PLAKA No
B-Di GER
slRA
No
TAşlTlN
clNsl(3)
TAŞlTlN
MARKAsl
DEĞERi
sAH a N
TüRKiYE cUMHURiYETi
Ki]\tt.iK Nt]I|^
TAŞlNlR MALLAR
TAşIN|R MAL|N ciNsi (4)
DEĞERi
l14E
TARiHi
sAH a
TüRKiY€
N
cUMHURiYETi
KlMLiK NUMARAsl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
743 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content