close

Enter

Log in using OpenID

1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak. 2

embedDownload
HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
ÖĞLE
SABAH
Nöbet Yerleri ->
ARKA BAHCE
ZEMĠN KAT
BAHCE
1. KAT
2.KAT
A BLOK ZEMĠN KAT
A BLOK BAHCE ARKA BAHCE
BAHCE
ZEMĠN KAT
1. KAT
2.KAT
A BLOK ZEMĠN KAT
A BLOK BAHCE
Pazartesi
F.ORHAN
M.SOYARICI
B.OĞUZKAYA
A.BÜLBÜL
Ġ.ĠġPAK
Y.SUNGUR
T.YUCEL
E.DAġTAN
O.YALÇIN
N.AFġĠN
N.YALÇIN
E.ARIK DAĞHANN.SEVGĠN
E.ANGAY
Salı
S.GÜREK
H.YAZICI
P.EKĠ
D.ÇETĠN
H.GÜRBÜZ
A.ÇITAK
M.TARLA
E.TEKĠN
E.BULUT
ġ.ÖZYAY
S.YILDIZ
N.YAZICI
E.KÜTÜKÇÜ
T.ÖZDEMĠR
ÇarĢamba
N.ÇELĠKADAM M.ÇAĞIR
T.ÖZER
H.DULDA
E.FĠLĠZ
E.GÜVERCĠN
M.ERCAN
M.ÖZKAN
S.AKSOY
A.ERTARHANACIS.ONUR
A.TEMTEK
Z.BĠLGE
S.TOPAK SELMAN
PerĢembe
M.YILDIRIM
M.YEVGĠ
Ö.TEKYÜREK
B.DOLUKAN
A.MENEKġE
M.MURAT
G.DOĞAN
M.GÜLER
M.EġKARA
S.ATSAK
T.BEKAR
ġ.AYDIN
Ö.ARIKAN
H.ÇADIRCI
F.ELĠBÜYÜK
Ġ.YURDAKUL
E.GÜZEY
Cuma
D.AYDEMĠR
C.ÇALIġIR
F.BULAT
R.GEDĠKLĠ
N.BEBÜTOĞLU N.ġAHAN
D.ALMAK
B.KABUKCU
S.NARMAN
O.ÇARPANALI
F.YILDIZ
G.DURSOY
S.KÜÇÜKOĞLU
S.DÖNER
B.BUĞRUL
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalıĢıp çalıĢmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karĢısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeĢitli iĢlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
MEHMET ALĠ YURTCU
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content