close

Enter

Log in using OpenID

apachı kont ve cat

embedDownload
MARKA:APACHI
MODEL: KONT / CAT
APACHI KONT ELEKTRĠKLĠ MOTORSĠKLET
KULLANMA KILAVUZU
1
BOŞ
SAYFA
2
BU ARACIN KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR
ÖNSÖZ
Elektrikli aracımızı tercih ettiğiniz için teĢekkür ederiz. Ürünümüz yapı, aerodinamik Ģekil, orantılı
Ģase tasarımı, estetiklik tasarımı ile birlikte çok çeĢitli fonksiyonları da üzerinde taĢımaktadır.
Elektrikli aracımız, uygun hız ve iyi tırmanıĢ kapasitesine sahip, sessiz bir araç olarak tasarlanmıĢtır.
Ġleri teknoloji kullanılarak güvenilir ve çevreci olarak üretilmiĢtir. Batarya, Ģarj edici ve düzenleyici;
elektrikli araç güvenilirliği ve dayanıklılığı üst düzeyde arttırılarak, en iyi teknoloji ile üretilmiĢtir.
Hava kirliliğine yol açmaması, düĢük motor gürültüsü, geniĢ kullanım alanına sahip olması gibi
çekici özelliklere sahiptir. Emniyetli bir fren ve ayırma sistemi mevcuttur. Bu araç akü gücüne dayalı
çalıĢmaktadır. Zevkli ve tehlikesiz bir Ģekilde aracınızı kullanabilmeniz için, bu kitapçığı okumanızı
ve tavsiyelere uymanızı öneririz. Bu günün elektrikli araç piyasasında ürünümüz tasarım ve teknoloji
olarak en beğenilen ürünlerdendir.
SatıĢa sunulan ürün ile kullanım kılavuzundaki ürün arasında farklılıklar olabilir. Firmamız üründe
haber vermeksizin değiĢiklik yapma hakkına sahiptir. Basım hatalarından firmamız sorumlu değildir.
Keyifli sürüĢler dileriz!
3
ĠÇĠNDEKĠLER
1.Kullanıcılar için
5
2.Ana Parçalar
6
3.Hareketli parçalar ve pozisyonları
7
4.Gösterge paneli ve lambalar
8
5.Emniyetli sürüĢ
9
6.Genel kontroller ve motorsikletin bakımı
12
7.Ön ve arka mandalların ayarlanması
17
8. Periyodik bakım takvimi
20
9.Teknik Özellikler
21
11.Yetkili Servis Ġstasyonları
22
12.Garanti Belgesi
23
13.Garanti Bakım Kartı
31
14.Periyodik Bakım Kartı
32
4
1. Kullanıcılar için
Bu elektrikli motorsikleti tercih ettiğiniz için teĢekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce, lütfen
kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Elektrikli motorsikletin düzgün çalıĢmasını sağlamak; en iyi
Ģekilde faydalanabilmek için, performansı, kullanımı, bakım ve servisi hakkında gerekli bilgileri
edindiğinizden emin olunuz.
Elektrikli motorsikletinizi, kullanmayı bilmeyen kiĢilere ödünç vermeyiz. Lütfen aracı yavaĢ
gidilen Ģeritte sürünüz ve yerel trafik kurallarına uyunuz. Elektrikli motorsikletiniz ile kendiniz
dıĢında, yolcu taĢımayınız.
Aracınızı, yağmurlu veya karlı günlerde yavaĢ sürünüz ve emniyetli sürüĢ için gerektiğinde
önceden frene basınız.
Servis ömürlerini uzatmak için; hareketli parçaları yağlayın veya makine yağı içerisinde tutunuz.
Genel anlamda, motorsikletin her altı ayda bir kontrol için komple sökülmesi ve hareketli parçalara
yeni makine yağı tatbik edilmesi gerekir. AĢınma veya yıpranmayı önlemek üzere diĢlilerin düzenli
olarak temizlenmesi gerekir.
5
2. Ana Parçalar
1. Ģarj soketi (selenin altında)
2. kontak anahtarı
3. dikiz aynası
4. gaz kolu
5. gidon
6. sinyal lambası
7. far
8. ön fren
9. ön tekerlek
6
10. akü
11. ana destek
12. arka kampanalı
fren
13. motor
14. arka lamba
15. arka çamurluk
16. sele
3. Hareketli parçalar ve pozisyonları
1. Arka fren kolu 2. Sol gidon 3. Mesafe ikaz lambası anahtarı 4. DönüĢ sinyali anahtarı
5. Korna anahtarı 6. Sinyal lambası 7. Ön far lambası 8. Hız göstergesi 9. Elektrik göstergesi 10. Kontak
anahtarı 11. Korna anahtarı 12. Ön far anahtarı 13.Gaz kolu 14. Ön fren kolu
7
4. Gösterge paneli ve lambalar
No
1
2
3
4
Parça
Mesafe ikaz lambası
Sinyal lambası
Hız göstergesi
Elektrik (akü) göstergesi
Fonksiyonu
Araç çalıĢtırıldığında yanar.
Sinyal anahtarına basıldığında yanar.
Aracın mevcut hızını gösterir.
Akünün mevcut kapasitesini gösterir.
8
5. Emniyetli sürüĢ
5.1 Olası kaza veya hasarları önlemek amacıyla kullanmadan önce elektrikli
motorsikletinizi kontrol ediniz.
5.2 Sürücünün olası kazaları önlemek için Ģu kuralları gözetmesi gerekir:
a. Parlak giysiler giymeli,
b. Motorsikleti, diğer araçlara yakın sürmemeli,
c. Trafik kuralarına harfiyen uymalı,
d. DönüĢ sırasında sinyal vermeli,
e. KavĢaklarda ve park yerlerinin giriĢ ve çıkıĢlarında aracı dikkatle kullanmalı,
f. SürüĢ sırasında gidonu tek elle değil her iki eliyle tutmalı,
g. Araçta sürücü dıĢında baĢka bir kiĢinin bulunması kesinlikle yasaktır,
h. Islak veya kaygan yollarda ani fren yapmamalı.
5.3 Koruyucu giysiler:
a. Kask, gözlük ve eldiven takılmalı;
b. Gidona dolanmaması için bol giysiler giyilmemeli.
9
5.4 Yükleme
a. Arka kasanın maksimum yükleme kapasitesi 5 kg’dır;
b.TaĢınan yük araca bağlanmalıdır;
c. Gidon üzerine herhangi bir nesne koymak yasaktır.
5.5 Kısa devre ihtimalini önlemek amacıyla motorsikleti, püskürtme su ile yıkamayınız.
5.6 Kullanım talimatları ve dikkat edilmesi gereken hususlar:
a. Ana desteği (ayak desteğini) kaldırınız;
b. Sele üzerine oturunuz, anahtarı kontağa takınız ve kontağı, saat yönünde döndürerek; ON
(AÇIK) konumuna getiriniz;
c. Aracın hızını arttırmak için gaz kolunu saatin aksi istikametinde, aracı yavaĢlatmak için
kolu geriye doğru döndürünüz.
Dikkat: Emniyetli sürüĢ sağlamak ve motorsikletin hasar görmesini önlemek için gaz kolunu
yavaĢ bir Ģekilde hareket ettiriniz.
5.7 DönüĢler
a. Sola dönerken sol sinyali çalıĢtırmak için dönüĢ sinyali anahtarını sola doğru hareket
ettiriniz.
10
b. DönüĢten sonra sinyali kapatmak için dönüĢ sinyali anahtarına basınız.
Dikkat: Diğer araçları yanıltmamak için dönüĢ sinyalinin dönüĢten sonra kapatılması gerekir.
5.8 Fren
Dikkat motorsikletinizde,ani fren yapılması gereken durumlarda elektriği otomatik olarak
kesecek koruyucusistemler bulunsa da sürücülerin aracın aniden hızlanmasını önlemek için
hızlandırıcıyı sıfırlamaları önerilir. Motorsikletin devrilmesini önlemek amacıyla ön frenin kullanımı
asla tavsiye edilmez.
5.9 Motorsikletin durdurulması
a. Gücü kesin ve anahtarı kontaktan çıkarınız.
b. Motorsikleti sabit tutmak için ana desteği indiriniz.
5.10 ġarj prosedürü ve dikkat edilmesi gereken hususlar
a. Gücü kesiniz.
b. ġarj ünitesinin çıkıĢ ucunu araca, giriĢ ucunu güç kaynağına bağlayınız. ġarj iĢlemi
baĢlayacaktır.
c. ġarjdan sonra önce Ģarj ünitesinin giriĢ ucunu, sonra da çıkıĢ ucunu Ģarj soketinden
çıkarınız.
11
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
a. ġarj ünitesi, özellikle bu motorsiklet için tasarlanmıĢtır. ġarj iĢlemi için diğer markaların Ģarj
cihazlarını kullanmayınız. ġarj ünitesini, kuru ve havalandırması iyi bir ortamda kullanınız.
Alevlenebilir veya patlayıcı gazların bulunduğu yerlerde Ģarj cihazını kullanmayınız.
b. Akü aĢırı ısındığında veya Ģarj göstergesinde bir anormallik varsa lütfen Ģarj iĢlemini derhal
durdurunuz ve aküyü size en yakın servise götürünüz.
c. Lütfen aküyü her sürüĢten sonra Ģarj ediniz. Bu, akünün dayanıklılığını arttıracaktır.
d. ġarj cihazını uzun süreli araçta taĢımak, cihazın sarsıntıdan dolayı arızalanmasına sebep
olabilir.
6. Genel kontroller ve motorsikletin bakımı
6.1 Gidon
a. GevĢek olup olmadığını kontrol etmek için gidonu, yukarı, aĢağı, öne, arkaya ve sağa
ve sola doğru hareket ettiriniz.
b. Gidon parçalarının çok sıkı olup olmadığını kontrol ediniz.
c. Gidonu hareket ettirirken herhangi bir parçanın sıkıĢıp sıkıĢmadığını kontrol ediniz.
d. Anormal bir durum varsa lütfen teknik servisimizden yardım isteyiniz.
12
6.2 Fren lambası
a. Kontak anahtarını açınız.
b. Fren lambasının yanıp yanmadığını kontrol etmek için ön ve arka frenleri test ediniz.
c. Fren lambasının kir tutup tutmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol ediniz.
Gerekirse, yenisiyle değiĢtiriniz.
6.3 DönüĢ sinyali
a. Kontak anahtarını açınız.
b. Sinyal lambasının düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için sinyal anahtarını
sağa ve sola döndürünüz.
6.4 Korna
a. Kontak anahtarını açınız.
b. Kornanın düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için korna butonuna basınız.
6.5 Ön far, arka far ve stop lambası
a. Kontak anahtarını açınız.
13
b. Far ve lambaların çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol etmek için ön far, arka ve stop lambalarının
anahtarlarınıilgili konumlarına getiriniz.
c. Far ve lambaların kir tutup tutmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol ediniz.
Gerekirse, yenisiyledeğiĢtiriniz.
6.6 Ön çamurluk
a. Ön fren kolunu sıkıca tutunuz, gövdenizi gidon üzerine yaslayınız ve ön amortisörün
hareketini engelleyip engellemediğini kontrol etmek için gidonu yukarı aĢağı hareket ettiriniz.
b. Ön amortisörde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Ön amortisörün
parçalarının gevĢek olupolmadığını kontrol ediniz. Gerekirse, söz konusu parçaları değiĢtiriniz.
c. Amortisör çatalı yatağının, gevĢek olup olmadığını kontrol ediniz.
d. Amortisör çatalı üzerindeki somunları gevĢek olup olmadığını kontrol ediniz. GevĢek
ise somunları sıkınız.
6.7 Arka çamurluk
a. Seleye doğru yaslanınız ve arka amortisörün düzgün çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol
etmek için seleyiyukarı aĢağı hareket ettiriniz.
14
b. Arka amortisörde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Arka amortisörün parçalarının gevĢek
olupolmadığını kontrol ediniz.
c. Arka tekerleği yerden yukarı kaldırınız, volan milini yerinde sabit tutunuz ve motorun
sabit durupdurmadığını kontrol etmek için volanı sağa sola döndürünüz.
6.8 Lastikler
a. Bir barometre yardımıyla lastik basıncını ölçünüz. Ön lastik basıncı 175kpa’dan, arka
lastik basıncı ise225kpa’dan az olmamalıdır. Eğer basınç seviyeleri bu değerlerin altında ise
lastikleri ĢiĢiriniz (lütfen 1 no’lu Ģekle bakınız).
b. Lastikler üzerinde herhangi bir sivri metal veya katı cisim bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz.Aracınızı kullanmadan önce lastiklerinizi bu nesnelerden temizleyiniz (lütfen 2
no’lu Ģekle bakınız).
c. Lastiklerinizi yüzeyini kontrol ediniz. Lastik üzerindeki izler, “△” Ģeklinde ise
lastiğin değiĢtirilmesi gerekir (lütfen 3 no’lu Ģekle bakınız).
15
LastiğiĢiĢirin
Metal ve katı cisimler
AĢınma limiti
Lastiklerin kontrolü
6.9.Akü
Elektrikli bisiklet için üretilmiĢ, özel aküdür. Bakım gerektirmez. Kullanılmadığı takdirde kutup
baĢları sökülerek; iyi havalandırmalı, kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Akü Ģarj edildikten sonra
depolanmalıdır. Periyodik olarak akü Ģarjı kontrol edilmelidir, Ģarj seviyesi çok düĢükse, tekrar Ģarj
edilmelidir.
16
6.10. Tüm parçaları kontrol ediniz. GevĢek olan parçaları sıkıĢtırınız. Elektrik kablo bağlantı
yerlerini kontrol ediniz.GevĢekseler, sıkıldığından emin olunuz.
7. Ön ve arka mandalların ayarlanması
7.1Ön mandal
a. (lütfen 1 nolu Ģekle bakınız, sol taraf) Ön
frenkolunun (sağ kol) serbest strokunu kontrol ediniz:
kolunen gevĢek olduğu konumu ile en sıkı olduğu
konumu arasındaki mesafe, 10-20 mm arasında olmalıdır.
Gerekli ayarlamayı yapınız. LütfenĢekildekitalimatları
dikkate alınız.
b. Mandalı ayarladıktan sonra somunun iç bükey
kısımlarını ayarlayınız ve somunun pimebaktığından
eminolunuz (lütfen 1 nolu Ģekle bakınız, sağ taraf).
Fren tırnağı contası limitlerineulaĢmıĢsa enkısa zamanda
yenisiyle değiĢtirilmelidir.
17
Aralık kapanır
Aralık açılır
pim
Somunu ayarlayınız
1. Ön mandalı kontrol ediniz
7.2. Arka mandal
a. Arka fren kolunun (sağ kol) serbest strokunu kontrol ediniz. Serbest strok 10-20 mm
arasında olmalıdır(lütfen 1 no’lu Ģekle bakınız). BaĢka bir yol olarak da arka fren pedalının
strokunu kontrol edebilirsiniz (fren pedalı mevcut ise). Bu mesafe de 10-20 mm arasında
olmalıdır.
18
2. Arka fren kolunun serbest stroku
b. Strok, burada belirtilen değeri aĢarsa gerekli ayarlamayı yapınız (2 no’lu Ģekle
bakınız). Serbest strokuazaltmak için ayar somununu sıkınız; stroku arttırmak için ayar somununu
gevĢetiniz. Pimin pozisyonunagereken dikkati gösteriniz (2 no’lu Ģekle bakınız).
3. Arka mandalın serbest strokunun ayarlanması
c. Arka fren çarığını kontrol ediniz: fren kolunu sıkınız veya fren pedalına basınız;
gösterge tırnağınıniĢaretli alanda bulunup bulunmadığınıkontrol ediniz.ĠĢaretli alanda değilse
gösterge tırnağını değiĢtiriniz. Fren çarığını değiĢtirecekseniz aynı zamanda yayı da değiĢtiriniz.
19
8. Periyodik bakım takvimi
Emniyetli sürüĢ için ve aracın hizmet ömrünü uzatmak amacıyla lütfen aĢağıdaki takvimi dikkate
alarak motorsikletinizin bakımını yaptırınız:
Kat edilen toplam mesafe(km)
Parça
200
1000
3000
5000
7000
9000
11000
Motor yatağı
C
C
Motor kumandası
A
A
ġarj ünitesi
A
A
Ön/arka mandal
A
A
Tekerlek yatağı
A
A
A
Ön/arka süspansiyon
A
A
Ön çatal yatağı
A
A
Lastikler
A
A
Ana destek
I
I
A
Tüm gövde parçaları
I
I
I
A
Vida ve somunlar
A
A
A
A
A
A
A
Kısaltmalar: A---kontrol et, ayarla, temiz (gerekirse değiĢtir)
I---yağla, yağ tatbik et ;
C---temizle
20
9.Teknik Özellikler2000W / 1200W
No Tanım
1
Boyutları (mm)
Teknik
Özellikler
1820×720×1080
No
7
Tanım
Motor tipi
Teknik Özellikler
DüĢük hız DC
Fırçasız motor
2000W/1200W
Ön disk arka tambur
2 Dingil mesafesi
1150 mm
8 Motor gücü
3 Minimum aralık
150mm
9 Frenler
90/90-10
4 N.W
88kg
10 Lastikler
5 Yük taĢıma kapasitesi 150kg/130kg
11 ġarj Cihazı ÇıkıĢı
60V/3A
6 Batarya kapasitesi
60V / 20ah/24ah
DĠKKAT !
Güncel Servis ve Servis Adresleri için www.apachi.com.tr internet adresinden bakınız.
ĠTHALATCI FĠRMA
IŞILDAR OTOMOTİV İNŞ. TUR. VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC.LTD.ŞTİ
Kanal Mah. Antalya Bul. No:116 Kepez/ANTALYA
Tel
WEB
: 0 (242) 331 30 30
Faks
: 0 (212) 355 75 74 E-posta : [email protected]
: www.apachi.com.tr
21
Yetkili Servis Ġstasyonları
SIRA
NO
1
2
3
UNVANI
ALĠ ÇETĠN
ALĠ EKBER EKĠCĠ
LĠDER MOTOSĠKLET
BATU MOTORSĠKLET
TAMĠRĠ BURAK B ATO
HĠZMET YERĠ ADRESĠ
GÖKYAZI MAH. YENĠ CAMĠ CAD. KURT APT. NO. 25
DEMRE -ANTALYA
SANAYĠ GĠRĠġĠ ġĠFA MAH. KAVUKLAR ARKASI
NO:12/12 MALATYA
DEMĠRTAġ MAH.PAZAR ÇIKMAZI MURAT
APT.NO:10 KIRKLARELĠ
OSMAN NURĠ FĠLĠZ CAD. YENĠ SANAYĠ SĠT. NO:3
HONAZ -DENĠZLĠ
PAZAR MAH. DOĞAN SOK. NO:16 SULUOVA
AMASYA
TEL/FAKS
0 242 871 27 09
0 422 336 56 61
0 288 214 21 34
4
KARTAL MOTOR
5
ERCAN ÇELĠ K
ÇELĠK MOTORSĠKLET
6
IġILDAR MOTOR OTOMOTĠV
KANAL MAH.ANTALYA BULV.NO:116
ANTALYA
0 242 331 30 30
7
IġILDAR MOTOR OTOMOTĠV
KANAL MAH.ANTALYA BULV.NO:116
ANTALYA
0 242 331 30 30
8
9
10
MUSTAFA KIġ
USTA MOTOR
SELAHATTĠN YILDIRIM
YILDIRIM MOTOR
GÜVEN MOTOSĠKLET
TANER ETCĠ
0 258 811 37 77
0 358 417 08 36
KEPENEK MAH. ġERĠF KENDĠRCĠOĞLU CAD. NO: 38
0 342 2250791
GAZĠANTEP
MEHMET AKĠF ERSOY MAH. YENĠ ATA SANAYĠ 30.
0346 223 28 58
SOK. NO: 12 SĠVAS
ESKĠ SANAYĠ MAH. 3213 SOK. NO: 14
ISPARTA
22
0246 232 87 31
T.C.GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ.TUR.VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠC.LTD.ġTĠ.
ELEKTRĠKLĠ MOTORSĠKLET GARANTĠ BELGESĠ
Elektrikli Motorsiklet;
eksiksiz, sağlam çalıĢır
vaziyette kontrol ederek,test
sürüĢü yaparak ayıpsız bir
Ģekilde teslim aldım.
Bu belgeyi okudum.
MüĢteri Onay Adı/Soyadı -Ġmza
BAKIMLARINIZI VAKTİNDE,YETKİLİ SERVİSLERİMİZE YAPTIRINIZ VE İLGİLİ SERVİSE
KAŞELETTİRİNİZ.YETKİLİ SERVİSÇE BAKIM YAPILMAYAN VE KAŞELENMEYEN GARANTİ
BELGESİ GEÇERSİZDİR.CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KULLANMA KLAVUZUNU
MUTLAKA OKUYUNUZ VE TAVSİYELERE UYUNUZ.AKSİ HALDE HAYATINIZ TEHLİKEYE GİRER
VE HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTİDEN YARARLANAMAZSINIZ.
23
GARANTĠ ġARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baĢlar ve süresi 2 yıldır.
2.Mamulün bütün parçaları dâhil olmak üzere fabrikasyon arızalara karĢı imalat, montaj ve malzeme
hatları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiĢtirilmesi
veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar. (Tamir
edildiğinde tekrar kullanılacak parçaların yenisi ile değiĢtirilme zorunluluğu yoktur.)
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirinde geçen süre Garanti, süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iĢ gününü geçemez. Bu süre,mala iliĢkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine teslim tarihinden baĢlar. Malın arızasının on iĢ günü
içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar
benzer özelliklere sahip baĢka bir malı tüketicinin kullanmasına tahsis etmek zorundadır..
4.Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iĢçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde hiçbir ücret alınmayacaktır. ĠĢçilik masrafı değiĢtirilen parça bedeli ücreti talep
edilmeden yapılacaktır.
5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl
içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
24
*Tamiri için gerekli azami sürenin aĢılması,
*Firmanın, servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, Acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi,
Durumlarında tüketicinin malın ücretsiz değiĢtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında onarım
bedeli indirim talep edebilir.
6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıĢındadır. Yine aĢağıda belirtilen hususlar da garanti kapsamı dıĢındadır.
a) Yetkisiz müdahale sonucunda elektrik bağlantılarında oluĢan arızalar, GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR.
b) Lastikler, fren ve debriyaj parçaları, tahrik kayıĢı, zincir, kablolar, ampuller ve ledli aydınlatmalar,
rulmanlar gibi arızalanması ve aĢınması doğal olan parçalarla marĢ basma dıĢında kullanılan aküler
sınıfında olduğu için, aküler. Ayrıca bu akülerin yanlıĢ kullanım, hatalı Ģarj (bozuk Ģarj cihazı, hatalı
gerilim vb.) gibi nedenlerden kaynaklanan her türlü arızasında, bu tür akülerin yakıt sıfatında
olduklarından ötürü; aĢırı kullanım, aĢırı soğuğa ve sıcaklığa maruz bırakılması, güneĢ altında uzun
süreli bırakılması sonucunda oluĢabilecek her türlü arızalarda aküler GARANTĠ KAPSAMI
DIġINDADIR
c) Motor, kontrol ünitesi (beyin) ve Elektrikli aksamların tümünün veya bir kısmının suya sokulması,
su altında bırakılması ve her ne sebeple olursa olsun su etkisine maruz bırakılması ve suyla temas
ettirilmesi sonucu oluĢabilecek her türlü arızalar GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
d) Garanti hakkının devam etmesi için ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların zamanında yetkili
25
servislerimize yaptırılması ve ilgili yerlere gerekli bilgilerin yazılması, kaĢelenip imzalanması
gerekir. Garanti süresi içinde arızalanması halinde tüketici, servis istasyonlarımıza Garanti ve Bakım
Kartı ile baĢvurmalıdır. Garanti Kartlarının kaybolması sonucu oluĢacak garanti kayıplarından
firmamız sorumlu değildir.
e) Her ne sebeple olursa olsun, arızalanan Ģarj cihazları (ġehir elektriği voltajının düĢmesi veya
çıkmasının sebep olduğu arızalar)GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret bakanlığı Tüketicinin
korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüğü’ne baĢvurulabilir.
AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA MAMÜLGARANTĠKAPSAMIDIġINDADIR
a)Orijinalolmayanyedekparçalarınkullanılması
veyakullanmakılavuzundatavsiyeedilen
nitelikteyağların
dıĢındabaĢkayağlarınkullanılmasısonucu
ortayaçıkan
arızalar,hertürlüyangınvekazalar.
b)Aracın amaca uygunolmayan Ģekilde kötükullanılması ve bu kötü kullanımdandolayı meydana
gelenarızalar.
c)AracaistiaphaddininüzerindeaĢırıyükkonulması.
d)Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluĢlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde
değiĢiklikyapılması, ilave ekipman ve aksesuar takılması (alarm, aydınlatma ve ses üniteleri ).
e)Aracınkiralama,ticarive/veyayarıĢamaçlıkullanılması
f)Aracın arızalanması durumlarında kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler
tarafındansökülmesivetamiredilmesi
26
g)Ġlkbakımveperiyodikbakımlarındistribütörünbelirttiğiyetkiliservislerdevezamanında
yaptırılmaması
h)Kullanmakılavuzundabelirtilenönerilereaykırı kullanımsebebiileoluĢacakarızalar.
ARAÇ TESLĠMġARTLARI
Aracınızıteslimalırkenaraçsahibinindikkatetmesigereken hususlar
a)Garantibelgesiningeçerliolabilmesiiçin,
garantibelgesiüzerindedoldurulmasıgereken
yerlerbayitarafındantamveeksiksizolarakdoldurulmalıdır.
b)
GarantibelgesininverilmesitüketicininaracıçalıĢır
haldeteslimaldığıaraçla
ilgilitüm
evraklarıtamveeksiksizaldığınıteyiteder.
c) Kullanılantüm yağlarınistenilenözelliktevetamkonulmuĢolmalıdır.
d) Tümcivatalarkontroledilip,gerekliolanlarsıkılmalıdır.
e)Lastiklereuygunmiktardahava basılmıĢolmalı
f)Araçlaenaz200mt.YetkiliservistarafındandenemesürüĢü yapılmalıdır.
MÜġTERĠLERĠMĠZĠN
ELEKTRĠKLĠ
SCOOTERTESLĠM
ALIRKENVEKULLANIMESNASINDADĠKKATEDĠLMESĠGEREKENHUSUSLARVEÖ
NERĠLER
1)Aracınızıbayiden teslimalırkenakününmutlakaĢarjedilmiĢhazırhalegetirilmiĢĢekilde teslimalınız.
ġarj edilmeden, motor çalıĢması kontrol edilmeden yapılan teslimatlarda çıkabilecek her türlü arıza
sorumluluğu alıcıya ait olup akü ve garanti kapsamında belirtilen kısımlar garanti kapsamına
girmemektedir.
2)Aracın 1 ay süreylekullanılmadığı durumlardaaküyleilgiliyapılmasıgerekenler:
27
a)AkükutupbaĢlarınısökün(SökerkenönceeksikutupbaĢlığınısonraartıkutupbaĢlığını,
takarken
iseönce artıkutup,sonraeksikutupbaĢlığınıtakın)
b)Akütam
Ģarjedilerekgölgede,serinvehavalandırmalıbiryerdeodasıcaklığında(20derece
gibi)bekletin.
UYARI!
I)09Eylül1995tarihlive23399sayılıResmiGazete’deyayınlananTRKGM95/116-117tebliğile
garantiyükümlülüklerimiziyerinegetirmeyi,yerinegetiremediğimiztaktirde isedurumun G ü m r ü k ve
TicaretBakanlığıTüketicininKorunması
ve
Piyasa
Gözetimi
Genel
Müdürlüğü’ncekamuoyunaduyurulmasını kabulvetaahhütederiz.
II)Tüketiciler, bakım onarımile ilgili servis istasyonlarıilearalarında meydana gelen anlaşmazlık
durumlarını,servisistasyonlarınınilgili olduğuimalatçı veyaithalatçı kuruluşlaramektupveyatelefonla
bildirmekdurumundadırlar.
III) Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması
ve
Piyasa
Gözetimi
Genel
Müdürlüğü’nemüracaatedilmesigerekmektedir.Sorumluluğumuzyukarıdatarifi
yapılmışgarantikapsamıylabelirlenmiştir.
UYARI !
Kullanma kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ve açıklamalar ve bilgilendirmelerde olası baskı
hatalarından firmamız sorumlu değildir. IĢıldar Otomotiv ġirketi haber vermeksizin ürün ve ürün
özelliklerinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
28
GARANTĠ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞĠġTĠRĠLEN PARÇALAR
TARĠH
KM
DEĞĠġEN PARÇA
YAPILAN ONARIM
29
BAYĠ ĠMZA VE KAġE
GARANTİ BAKIM KARTI
Garanti Belge No:
Garanti Onay Tarihi:
Fatura No ve Tarih:
MOTORUN
ÜRETĠM NO:
MARKA-MODEL:APACHI- TİPİ:
ÜRETĠM TARĠH:
KONT
TESLĠM TARĠHĠ:
MÜġTERĠNĠN
Adı Soyadı:
ADRESĠ:
TEL:
SATICI FĠRMA
ĠLK MONTAJI YAPAN SERVĠS
Unvan:
Adres:
Unvan:
Adres:
Tel:
Tarih:
KaĢe-Ġmza
Tel:
Tarih:
30
KaĢe-Ġmza
200 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
1000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
3000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
5000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
7000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
9000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
11000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
13000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
15000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
17000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
19000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
21000 Km
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Periyodik bakınların yetkili servis tarafından yapıldığının ispatı için bakım sırasında yukarıdaki
boĢlukların servis tarafından kaĢelenmesi gerekir.Aksi halde garanti geçersizdir.
31
IġILDAR OTOMOTĠV
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR
32
------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------
GARANTİ ONAY KARTI(Bayi veya satın alan tarafından gönderilir.)
Garanti Belge No:
Garanti Onay Tarihi:
Fatura No ve Tarih:
MOTORUN
MARKA-MODEL:
ÜRETĠM NO:
TİPİ:
ÜRETĠM TARĠH:
APACHI- KONT
TESLĠM TARĠHĠ:
MÜġTERĠNĠN
Adı Soyadı:
ADRESĠ:
TEL:
-BURADAN KESĠP GÖNDERĠNĠZ------------------- 
---------------------------------------------------------------
SATICI FĠRMA
ĠLK MONTAJI YAPAN SERVĠS
Unvan:
Adres:
Unvan:
Adres:
Tel:
Tarih:
KaĢe-Ġmza
Tel:
Tarih:
33
KaĢe-Ġmza
IġILDAR OTOMOTĠV
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR
34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content